benzyna syntetyczna białka co znaczy
Bar, Benzyna Syntetyczna, Białka, Borowodory, Biodegradacja, Bromek, Barbiturany, Benzen, Bańka

Słownik chemiczny z przykładami od B

 • Co oznacza Jądrowa Bomba Co to jest bomba, gdzie wykorzystano łańcuchowy mechanizm rozszczepiania materiału promieniotwórczego poprzez ↑ neutrony. Przez wzgląd na tym wymagana
 • Co oznacza Bohr Co to jest znak Bh, (z łaciny Bohrium), pierwiastek chem., metal, Z = 107, m.at. 262,12u, ekipa ↑ manganowców. Otrzymany sztucznie w 1981 poprzez P
 • Co oznacza Trujące Środki Bojowe Co to jest substancje chem. służące w warunkach bojowych do porażenia albo zabicia organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych). Wykazują różne
 • Co oznacza Cynkowa Biel Co to jest techniczna nazwa tlenku cynku ZnO
 • Co oznacza Atomowa Bomba Co to jest ↑ bomba jądrowa
 • Co oznacza Termojądrowa Bomba Co to jest ↑ bomba wodorowa
 • Co oznacza Br Co to jest znak ↑ bromu
 • Co oznacza Bor Co to jest znak B, (z łaciny Borum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 5, m.at. 10,811u, ekipa ↑ borowców. Znany, w formie związków służących do wyrobu
 • Co oznacza Brylant Co to jest oszlifowany ↑ diament
 • Co oznacza Bufor Co to jest ↑ mieszanina buforowa
 • Co oznacza Barwniki Co to jest związki org. stosowane do barwienia włókien naturalnych i sztucznych, mające w swej budowie tak zwany ekipy chromoforowe, zdolne do
 • Co oznacza Bursztyn Co to jest jantar - kopalna żywica drzew iglastych sprzed 35÷40 mln. lat o barwie białej, żółtej, pomarańczowej albo brązowej; czasem zawiera szczątki
 • Co oznacza Beryl Co to jest znak Be, (z łaciny Beryllium), pierwiastek chem., metal, Z = 4, m.at. 9,012182u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1774
 • Co oznacza Robert Boyle Co to jest 1627-1691) irlandzki badacz przyrody, wprowadził definicja pierwiastka chem. jako substancji, której nie można rozłożyć na substancje
 • Co oznacza BERTHELOT PIERRE EUGENE MARCELIN Co to jest 1827-1907) chemik franc., prowadził badania w dziedzinie termochemii. W badaniach nad przebiegiem reakcji między alkoholami i kwasami
 • Co oznacza BOHR NIELS HENRIK DAVID Co to jest 1885-1962) fizyk duński, od 1916 r. prof. uniwersytetu w Kopenhadze, założyciel Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej. Jeden z
 • Co oznacza Kwasowe Bezwodniki Co to jest ↑ tlenki kwasowe
 • Co oznacza BLOKI S, P, D, F Co to jest składowe ↑ układu okresowego; pierwiastki pogrupowane z racji na to, jakie ↑ orbitale atomowe obsadzają w ich atomach ↑ elektrony
 • Co oznacza Brom Co to jest znak Br, (z łaciny Bromum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 35, m.at. 79,904u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1826 r. poprzez A.J. Balarda
 • Co oznacza Bipiramida Co to jest podwójna piramida , figura złożona z dwóch ostrosłupów połączonych podstawami, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się
 • Co oznacza Biosfera Co to jest strefa życia , region Ziemi, gdzie występują organizmy żywe, obejmujący górną warstwę skorupy ziemskiej (↑ litosfera), wszystkie zbiorniki
 • Co oznacza Benzenol Co to jest systematyczna nazwa ↑ fenolu
 • Co oznacza Barowa Biel Co to jest techniczna nazwa rozdrobnionego siarczanu(VI) baru BaSO4
 • Co oznacza Zasadowe Bezwodniki Co to jest ↑ tlenki zasadowe
 • Co oznacza Boksyt Co to jest skała składająca się raczej z ↑ diasporu AlO(OH) i ↑ hydrargilitu Al(OH)3 - fundamentalny surowiec do produkcji ↑ glinu
 • Co oznacza Potasu Bromek Co to jest KBr, biała substancja krystaliczna, t.t. 748°C, rozp. w wodzie. Służąca do produkcji emulsji fotograficznej, w medycynie (środek
 • Co oznacza Be Co to jest znak ↑ berylu
 • Co oznacza Strzelnicza Bawełna Co to jest ↑ nitroceluloza
 • Co oznacza Bazalt Co to jest skała magmowa wylewna, czarna (zwietrzała zielonkawa albo brunatna
 • Co oznacza Bizmutynit Co to jest ↑ bizmutyn
 • Co oznacza Bizmut Co to jest znak Bi, (z łaciny Bismuthum), pierwiastek chem., metal, Z = 83, m.at. 208,9804u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od
 • Co oznacza Bizmutyn Co to jest błyszcz bizmutu - minerał, Bi2S3, kluczowy minerał bizmutu. Służący do otrzymywania bizmutu i jego soli
 • Co oznacza Bornit Co to jest minerał, Cu5FeS4, surowiec do otrzymywania miedzi
 • Co oznacza Borowce Co to jest ekipa 13 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: bor, glin, gal, ind, tal. Bor jest półmetalem, a pozostałe
 • Co oznacza Butyny Co to jest ↑ alkiny (tabela
 • Co oznacza Butyl Co to jest nazwa ekipy butylowej (rodnika butylowego) C4H9-. Odznacza się kilka izomerycznych rodników butylowych: n-butylowy CH3CH2CH2CH2- (n-Bu
 • Co oznacza Bromowanie Co to jest wprowadzanie bromu do cząsteczki związku org. wskutek ↑ reakcji addycji, na przykład CH2=CH2 + Br2 CH2Br-CH2Br albo reakcji substytucji
 • Co oznacza Brązy Co to jest stopy miedzi (80÷90%) z cyną (10÷20%) o t.t. 900÷1000°C. B. znane już były w starożytności (stąd epoka brązu ). Aktualnie b. zawierają
 • Co oznacza Benzoil Co to jest ekipa benzoilowa C6H5CO-, pochodząca od ↑ kwasu benzoesowego
 • Co oznacza Benzyl Co to jest ekipa benzylowa C6H5CH2-, pochodząca od ↑ toluenu
 • Co oznacza Biotyna Co to jest ↑ wit. H
 • Co oznacza Bezołowiowa Benzyna Co to jest przyjazna dla środowiska benzyna, gdzie dla powiększenia ↑ liczby oktanowej zamiast ↑ tetraetyloołowiu, stosowanego w ↑ etylinie
 • Co oznacza Biogaz Co to jest gaz otrzymywany wskutek rozkładu masy org. poprzez bakterie. Jego kluczowymi składnikami są ↑ metan (50÷70%) i ↑ dwutlenek węgla (30÷45
 • Co oznacza Bromowodór Co to jest HBr, t.w. -67°C), bezb. gaz o duszącej woni, mający własności redukujące. Łatwo rozp. w wodzie (600 obj. HBr / 1 obj. H2O) - powstaje
 • Co oznacza Bisacharydy Co to jest ↑ dwucukry
 • Co oznacza B Co to jest znak ↑ boru
 • Co oznacza Ba Co to jest znak ↑ baru
 • Co oznacza Bitrex Co to jest nazwa handlowa związku uznanego (w Księdze Rekordów Guinnessa) za w najwyższym stopniu gorzką substancję chem. znaną człowiekowi. Służący
 • Co oznacza Biotyt Co to jest minerał z gatunku ↑ łyszczyków, K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2, czarny, nieprzezroczysty
 • Co oznacza Bagietka Co to jest pałeczka szklana o długości do 20cm, stosowana w laboratorium chem. raczej do mieszania roztworów i zlewania po niej mieszanin do lejka w
 • Co oznacza Barwa Co to jest ↑ kolor
 • Co oznacza Bateria Co to jest zbiór połączonych szeregowo, równolegle bądź w sposób kombinowany, źródeł prądu elektrycznego (↑ ogniw galwanicznych, ↑ akumulatorów
 • Co oznacza Benzyna Co to jest mieszanina ciekłych węglowodorów (t.w. 60÷150°C) zawierających 5÷12 atomów węgla w cząsteczce, pozyskiwana wskutek ↑ destylacji frakcyjnej
 • Co oznacza Bakelit Co to jest nazwa produktów kondensacji metanalu z fenolem albo z jego pochodnymi. W pierwszym etapie kondensacji bakelit jest topliwy i rozp. w
 • Co oznacza Biuret Co to jest związek chem. powstający w trakcie dłuższego ogrzewania ↑ mocznika w temp. 150°C: NH2-CO-NH2 + NH2-CO-NH2 NH2-CO-NH-CO-NH2 + NH3 Bezb
 • Co oznacza Bejce Co to jest roztwory albo emulsje barwników w różnych rozpuszczalnikach (woda, etanol, terpentyna) służące do powierzchniowego barwienia drewna
 • Co oznacza Bawełna Co to jest cienkie, białe włókna pochodzenia roślinnego, długości 2÷5 cm, zawierające powyżej 90% ↑ celulozy i ↑ woski, ↑ pektyny i tym podobne Masa
 • Co oznacza Otto Ernst Beckmann Co to jest 1853-1923) chemik niem. Prowadził badania nad oznaczaniem mas cząsteczkowych sposobami kriometryczną i ebuliometryczną, skonstruował
 • Co oznacza Henri Antoine Becquerel Co to jest 1852-1908) chemik i fizyk franc., od 1895 r. prof. École Polytechnique w Paryżu. Badając luminescencję soli uranu, odkrył zdarzenie
 • Co oznacza Metali Barwienie Co to jest wytwarzanie, w celach dekoracyjnych, na powierzchni metali warstw barwnych związków tych metali. Działanie roztworem zawierającym
 • Co oznacza Baryt Co to jest minerał, BaSO4, jeden z głownych minerałów baru. Służący do produkcji betonu, białych farb, lakierów, gum, papieru, szkła, sztucznych ogni
 • Co oznacza Bi Co to jest znak ↑ bizmutu
 • Co oznacza Bastenzyt Co to jest minerał, MFCO3, M = lantanowce o Z = 57÷63, przezroczysty, służący do otrzymywania lantanowców
 • Co oznacza Biokatalizatory Co to jest ↑ witaminy, ↑ enzymy, ↑ hormony - katalizujące reakcje chem. przebiegające w organizmach żywych. Mają fundamentalne znaczenie dla
 • Co oznacza Friedrich Bergius Co to jest 1884-1949) chemik niem., zajmował się katalitycznym upłynnianiem węgla brunatnego i kamiennego do benzyny. Opracował metodę produkcji
 • Co oznacza BERTHOLLET CLAUDE LOUIS DE Co to jest 1748-1822) - chemik franc., prof. École Polytechnique w Paryżu. Badał statykę i powinowactwo chem. Wyznaczył skład ilościowy NH3, H2S, HCN
 • Co oznacza Cynkowa Blenda Co to jest ↑ sfaleryt
 • Co oznacza Bk Co to jest znak ↑ berkelu
 • Co oznacza Smolista Blenda Co to jest ↑ uraninit
 • Co oznacza Biureta Co to jest fundamentalny przyrząd do dokładnego odmierzania określonej objętości cieczy w analizie miareczkowej. To jest wąska kalibrowana rurka
 • Co oznacza Lekka Benzyna Co to jest jedna z frakcji pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej. To jest mieszanina alkanów zawierających 5÷7 atomów węgla w cząsteczce (t
 • Co oznacza Berkel Co to jest znak Bk, (z łaciny Berkelium), pierwiastek chem., metal, Z = 97, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. W 1949 r. sztucznie otrzymany (izotop
 • Co oznacza Beton Co to jest stwardniała mieszanina ↑ cementu i kruszywa (do 85%). W formie kruszywa używa się piasku, żwiru, żużla, pokruszonej ↑ cegły i tym podobne W
 • Co oznacza Bifenyl Co to jest C6H5-C6H5, związek aromatyczny z gatunku poliaryli, a więc związków zawierających w cząsteczce więcej niż jeden pierścień aromatyczny
 • Co oznacza Bang Big Co to jest ↑ Ogromny Wybuch
 • Co oznacza Globularne Białka Co to jest rodzaj białek prostych (a więc zawierających tylko aminokwasy), rozpuszczalnych, obejmujących ↑ albuminy, globuliny (rozpuszczalne w
 • Co oznacza Ołowiana Biel Co to jest techniczna nazwa diwęglanu diwodorotlenku triołowiu(II) Pb3(OH)2(CO3)2
 • Co oznacza Beryl Co to jest minerał, Al2Be3[Si6O18]; odmiany nieprzezroczyste stosowne jako ruda pierwiastka beryl; odmiany przezroczyste i barwne to kamienie
 • Co oznacza Biochemia Co to jest edukacja zajmująca się reakcjami chem. zachodzącymi w żywych organizmach
 • Co oznacza Berylowce Co to jest ekipa 2 układu okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad; wszystkie pierwiastki
 • Co oznacza Uranowa Blenda Co to jest ↑ uraninit
 • Co oznacza Jacob Jöns Berzelius Co to jest 1779-1848) szwedzki chemik i mineralog, prof. Instytutu Medycznego w Sztokholmie, sekretarz Szwedzkiej Akademii Nauk. Odkrywca
 • Co oznacza Tytanowa Biel Co to jest techniczna nazwa tlenku tytanu(VI) TiO2
 • Co oznacza Bizmutu Błyszcz Co to jest ↑ bizmutyn
 • Co oznacza Boraks Co to jest nazwa zwyczajowa związku chem. Na2B4O7·10H2O (inny zapis Na2[B4O5(OH)4]·8H2O); w przyrodzie występuje w formie minerału boraksu rodzimego
 • Co oznacza Antymonu Błyszcz Co to jest ↑ antymonit
 • Co oznacza Błonnik Co to jest ↑ celuloza
 • Co oznacza Żelaza Błyszcz Co to jest ↑ hematyt
 • Co oznacza Wodorowa Bomba Co to jest bomba, gdzie wykorzystano mechanizm łączenia się lekkich jąder atomów (tak zwany fuzję jądrową), w trakcie którego wydziela się olbrzymia
 • Co oznacza Antymonowy Błyszcz Co to jest ↑ antymonit
 • Co oznacza Nieba Błękit Co to jest ↑ wodór
 • Co oznacza Ołowiu Błyszcz Co to jest ↑ galenit
 • Co oznacza Turnbulla Błękit Co to jest nazwa zwyczajowa związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]3- i Fe2+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb. Badania
 • Co oznacza Kobaltowa Bomba Co to jest 1) Jedna z tak zwany brudnych ↑ bomb jądrowych, powodująca dodatkowe skażenie terenu poprzez rozsiewanie radioaktywnego izotopu ↑ kobaltu
 • Co oznacza Kobaltu Błyszcz Co to jest ↑ kobaltyn
 • Co oznacza Pruski Błękit Co to jest błękit berliński, błękit paryski - nazwa zwyczajowa związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]4- i Fe3+; stosowanego jako błękitny
 • Co oznacza Eduard Ludwig Boltzmann Co to jest 1844-1906) fizyk austriacki, jeden z twórców kinetycznej teorii gazów, podał statystyczne objaśnienie drugiej zasady termodynamiki
 • Co oznacza Molibdenowy Błyszcz Co to jest ↑ molibdenit
 • Co oznacza Borygo Co to jest 50% roztwór wodny etan-1,2-diolu (glikolu etylenowego) z dodatkami antykorozyjnymi; płyn niezamarzający do tem. -35°C; służący jako środek
 • Co oznacza Butanal Co to jest ↑ aldehydy (Aneks
 • Co oznacza Braunit Co to jest minerał, Mn2O3, służący do otrzymywania manganu
 • Co oznacza BUTA-1,3-DIEN Co to jest CH2=CH-CH=CH2, węglowodór ze sprzężonym układem wiązań podwójnych (↑ dieny). Bezb. i bezwonny gaz (t.w. -4,5°C), otrzymywany z acetylenu
 • Co oznacza Butapren Co to jest klej kauczukowy służący do łączenia skór, gum, tworzyw sztucznych z innymi tworzywami i podłożem betonowym
 • Co oznacza Butanol Co to jest ↑ alkohole (tabela
 • Co oznacza Buteny Co to jest ↑ alkeny (tabela
 • Co oznacza Bum Bum Co to jest ↑oktanitrokuban
 • Co oznacza Wilhelm Robert Bunsen Co to jest 1811-1899) chemik niem., prof. chemii we Wrocławiu (Breslau) i Heidelbergu. Współtwórca (z Kirchhoffem) sposoby analizy spektralnej i
 • Co oznacza Aleksandr Butlerow Co to jest 1828-1886) chemik ros., zsyntetyzował urotropinę, zastosował fluorek boru jako katalizator polimeryzacji
 • Co oznacza Butan Co to jest ↑ alkany (tabela
 • Co oznacza Henning Brand Co to jest alchemik niem., W 1669 r., w Hamburgu w trakcie destylacji pozostałości po odparowanym moczu odkrył fosfor
 • Co oznacza Brud Co to jest mieszanina ↑ sadzy, ↑ krzemionki, soli mineralnych i substancji pylistych, zlepionych pozostałościami potu, składającymi się raczej z ↑
 • Co oznacza Srebra Bromek Co to jest AgBr, żółta, światłoczuła substancja krystaliczna, t.t. 430°C, nierozp. w wodzie. Służąca do produkcji emulsji fotograficznej
 • Co oznacza Nicolaus Johann Bronsted Co to jest 1879-1974) chemik duński. Sformułował teorię kwasów i zasad, w myśl której kwasem jest substancja mogąca oddawać protony, z kolei zasadą
 • Co oznacza Butanon Co to jest ↑ ketony (tabela
 • Co oznacza Braunsztyn Co to jest MnO2 (tlenek manganu(IV)) - główna ruda manganu, występuje wraz z rudami żelaza, wytapia się je razem, otrzymując żelazomangan. Ma mocne
 • Co oznacza Bischofit Co to jest minerał, MgCl2·2H2O, bezb
 • Co oznacza Hendrik Leo Baekeland Co to jest 1863-1944) - chemik belg., w 1910 r. dostał na drodze polikondensacji pierwsze tworzywo syntetyczne z fenolu i formaliny (↑ bakelit
 • Co oznacza Organicznego Kwasu Bezwodnik Co to jest tlenek kwasu org., powstający wskutek odszczepienia cząsteczki wody od dwóch cząsteczek kwasu org. pod wpływem temp. albo dzięki środków
 • Co oznacza Carl Bosch Co to jest 1874-1940) chemik niem., opracował (z F. Haberem) metodę syntezy amoniaku z wodoru i azotu. W 1931 r. dostał Nagrodę Nobla (wspólnie z F
 • Co oznacza Mydlana Bańka Co to jest cienkowarstwowy pęcherzyk powietrza, otoczony błonką roztworu wodnego ↑ substancji powierzchniowo czynnej - na przykład mydła, płynu do
 • Co oznacza Benzen Co to jest ↑ węglowodór aromatyczny C6H6. Przezroczysta, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C
 • Co oznacza Barbiturany Co to jest pochodne ↑ kwasu barbiturowego otrzymane poprzez podstawienie atomów wodoru w ekipie metylenowej (węgiel C-5) rodnikami alkilowymi albo
 • Co oznacza Bromek Co to jest sól ↑ kwasu bromowodorowego HBr, na przykład NaBr, KBr, MgBr2, FeBr3 i tak dalej W b. brom występuje w formie anionu bromkowego Br
 • Co oznacza Biodegradacja Co to jest rozkład substancji pochodzenia sztucznego (↑ zanieczyszczeń środowiska) pod wpływem naturalnych czynników, występujących w środowisku
 • Co oznacza Borowodory Co to jest ekipa związków boru z wodorem, tworząca szeregi homologiczne o wzorach BnHn + 4 i BnHn + 6. Najprostsze b. są gazami (B2H6, B4H10), nieco
 • Co oznacza Białka Co to jest polipeptydy składające się z więcej niż 100 reszt aminokwasowych, mające masy cząsteczkowe od około 105u do kilku mln u. B. są składnikami
 • Co oznacza Syntetyczna Benzyna Co to jest benzyna pozyskiwana wskutek syntezy chemicznej sposobami: ↑ krakingu wyższych frakcji ropy naftowej (470÷520°C, ciśnienie 25÷50 atm
 • Co oznacza Bar Co to jest znak Ba, (z łaciny Barium), pierwiastek chem., metal, Z = 56, m.at. 137,327u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1774

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Bar, Benzyna Syntetyczna, Białka, Borowodory, Biodegradacja, Bromek, Barbiturany, Benzen, Bańka Mydlana, Bosch Carl, Bezwodnik Kwasu Organicznego, Baekeland co to znaczy.

Tłumaczenie Bar, Benzyna Syntetyczna, Białka, Borowodory, Biodegradacja co to jest.