chlorek sodu cynkowce chemia co znaczy
Chlorek Sodu, Cynkowce, Chemia Organiczna, Cykl Azotu, Ciecze Nadkrytyczne, Chlorobenzen, Chemia

Słownik chemiczny z przykładami od C

 • Co oznacza Cholesterol Co to jest związek chem. należący do ekipy ↑ steroidów; płatki, t.t. 148°C; nierozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym, rozp. w innych
 • Co oznacza Elektrofilowy Czynnik Co to jest elektrofil - jon nieujemny albo cząsteczka z luką elektronową; pełni rolę akceptora elektronów w reakcjach substytucji elektrofilowej (↑
 • Co oznacza Cytozyna Co to jest 2-hydroksy-4-aminopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład ↑ kwasów nukleinowych - a konkretnie części nukleozydowych
 • Co oznacza Cyjanowodór Co to jest H-C≡N; bezb., lotna ciecz (t.w. 27°C), o zapachu gorzkich migdałów, silnie trująca (dawka śmiertelna wynosi około 50÷60 mg)! C. tworzy z
 • Co oznacza Chlorowodór Co to jest HCl, bezb. gaz o duszącym zapachu, 1,27 razy cięższy od powietrza, niepalny, t.w. -85°C, t.t. -112°C. Bardzo dobrze rozp. w wodzie (z
 • Co oznacza Gwiazdowy Cykl Co to jest inna nazwa ewolucji gwiazd, której przebieg zależy w pierwszej kolejności od masy danej gwiazdy. Kluczowym procesem określającym ewolucję
 • Co oznacza C Co to jest znak ↑ węgla
 • Co oznacza Koordynacji Centrum Co to jest atom albo jon pierwiastka, wykazujący umiejętności elektronoakceptorowe, a więc dysponujący wolnymi orbitalami walencyjnymi, dzięki których
 • Co oznacza CD-3 i CD-4 Co to jest związki chem., służące jako wywoływacze w fotografii barwnej
 • Co oznacza Cerusyt Co to jest minerał, PbCO3, jeden z ważniejszych minerałów ołowiu
 • Co oznacza Kesonowa Choroba Co to jest krwotoki (zazwyczaj płucne) pojawiające się u nurków, którzy nurkują swobodnie albo z akwalungiem i zbyt błyskawicznie wynurzają się ze
 • Co oznacza Chloramina Co to jest 1) Związek chem. o wzorze NH2Cl. 2) Chloraminy - ekipa związków org. zawierających grupę funkcyjną -NHCl albo -NCl2
 • Co oznacza Chryzotyl Co to jest minerał, ↑ serpentyn
 • Co oznacza Chlor Co to jest znak Cl, (z łaciny Chlorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 17, m.at. 35,453u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K.W
 • Co oznacza Potasu V Chloran Co to jest KClO3, bezb. substancja krystaliczna, rozp. w wodzie, t.t. 370°C; w trakcie ogrzewania rozkłada się z wydzieleniem tlenu (ponad 500°C
 • Co oznacza Optyczna Czynność Co to jest umiejętność skręcania płaszczyzny drgań światła spolaryzowanego poprzez związki optycznie czynne. Rozmiar kąta skręcania zależy od stężenia
 • Co oznacza Winylu Chlorek Co to jest ↑ chloroeten
 • Co oznacza Chlorowcoalkile Co to jest ↑ halogenowęglowodory, halogenki alkilowe
 • Co oznacza Teoretyczna Chemia Co to jest zajmuje się badaniem właściwości układów chem., stosując teoretyczne sposoby fizyki i matematyki; obejmuje ↑ termodynamikę, mechanikę
 • Co oznacza Cementyt Co to jest węglik żelaza, Fe3C, związek chem. trwały w wysokich temp.; rozkłada się poniżej 1070°C
 • Co oznacza Reakcji Ciepło Co to jest ↑ entalpia reakcji
 • Co oznacza Owocowy Cukier Co to jest ↑ fruktoza
 • Co oznacza Chinina Co to jest związek chem., ↑ alkaloid; biały proszek, trudno rozp. w wodzie, t.t. 177°C. Pozyskiwana z kory chinowca (drzewa chinowego). W formie soli
 • Co oznacza Słodowy Cukier Co to jest ↑ maltoza
 • Co oznacza Chromowce Co to jest ekipa 6 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: chrom, molibden, wolfram, seaborg. Wszystkie pierwiastki to
 • Co oznacza Amonu Chlorek Co to jest NH4Cl, bezbarwne kryształy pozyskiwane w reakcji ↑ amoniaku z chlorowodorem NH3 + HCl NH4Cl. Ogrzewany sublimuje i rozkłada się do
 • Co oznacza Fizyczna Chemia Co to jest dział chemii zajmujący się fizycznymi właściwościami układów chem. i opisujący je w języku matematyki
 • Co oznacza Węgla Cykl Co to jest obieg węgla w przyrodzie - ze źródeł naturalnych (oddychanie organizmów żywych, rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do
 • Co oznacza Wapnia Chlorek Co to jest CaCl2; bezb., silnie higroskopijna substancja krystaliczna; służąca jako środek suszący i do otrzymywania mieszanin chłodzących
 • Co oznacza Cf Co to jest znak ↑ kalifornu
 • Co oznacza Ceryt Co to jest minerał, M3(Ca,FeII)(H3Si3O13), M = lantanowce o Z = 57÷63, służący do otrzymywania lantanowców
 • Co oznacza Probiercza Cecha Co to jest symbol w formie odcisku, znajdujący się na przedmiotach wykonanych z metali szlachetnych zawierający wiadomości dotyczące: rodzaju metalu
 • Co oznacza Potasu Chlorek Co to jest KCl, bezb. kryształy rozp. w wodzie i w eterze dietylowym, t.t. 776°C. Służący jako nawóz potasowy. W przyrodzie występuje jako minerał
 • Co oznacza Kryształy Ciekłe Co to jest ciecze zawierające związki org. (na przykład bromek cholesterylu C27H45Br, p kwinkwefenyl o wydłużonych cząsteczkach, zawierających układy
 • Co oznacza Kwantowa Chemia Co to jest dział chemii teoretycznej; zajmuje się badaniem układów chem. w oparciu o ↑ mechanikę kwantową
 • Co oznacza Cząstki Co to jest przedmioty, z których zbudowany jest atom, i nośniki odpowiedzialne za przenoszenie sił (na przykład oddziaływań elektromagnetycznych, ↑
 • Co oznacza Cyrkon Co to jest znak Zr, (z łaciny Ziconium), pierwiastek chem., metal, Z = 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.H
 • Co oznacza Celuloza Co to jest C6H10O5)n, gdzie n jest rzędu 102÷105. Polisacharyd występujący jako składnik błony komórkowej roślin wyższych. Drewno zawiera 45÷50% c
 • Co oznacza Koordynacyjna Chemia Co to jest dział chemii zajmujący się badaniem ↑ związków kompleksowych, teoriami budowy tych związków i wpływem ich budowy na właściwości fizykochem
 • Co oznacza Celofan Co to jest przezroczysta folia pozyskiwana z ↑ celulozy, podobnie jak sztuczny jedwab (przez ↑ ksantogenian celulozy - wiskozę), zawiera około 12% ↑
 • Co oznacza Aniliniowy Chlorek Co to jest niezalecana nazwa zwyczajowa chlorowodorek aniliny), sól ↑ aniliny i ↑ kwasu chlorowodorowego, o wzorze [C6H5NH3]+Cl-; substancja
 • Co oznacza Cykloalkany Co to jest węglowodory nasycone, których cząsteczki w formie pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla, znajdujących się w stanie
 • Co oznacza Glinu Chlorek Co to jest AlCl3; bezb. kryształy hydrolizujące na powietrzu z wydzielaniem HCl. Rozp. w wodzie, eterze dietylowym, chloroformie. Z wody krystalizuje
 • Co oznacza Chromofory Co to jest ekipy atomów zawierające wiązania podwójne, występujące w ↑ barwnikach. Warunkują to, iż związek ma pasma absorpcyjne w dziedzinie światła
 • Co oznacza Chloroeten Co to jest chlorek winylu - przedstawiciel chlorowcopochodnych węglowodorów, o wzorze CH2=CHCl. Bezb. gaz (t.w. -12 do -14°C), otrzymywany wskutek
 • Co oznacza Cer Co to jest znak Ce, (z łaciny Cerium), pierwiastek chem., metal, Z = 58, m.at. 140,115u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty poprzez M. Klaprotha i
 • Co oznacza Henry Cavendish Co to jest 1731-1810) - chemik angielski, w 1766 odkrył wodór (uznał wodór za nowy pierwiastek odkryty w 1661 poprzez Boyle´a jako palne powietrze
 • Co oznacza Cd Co to jest znak ↑ kadmu
 • Co oznacza Anthony Carlisle Co to jest 1768-1840) - chemik angielski, zobacz Nicholson William
 • Co oznacza Stanislao Cannizzaro Co to jest 1826-1910) - chemik włoski, współtwórca teorii atomistycznej, wykazał słuszność hipotezy Avogadra, wyznaczył masy atomowe wielu
 • Co oznacza Cement Co to jest materiał otrzymywany poprzez wypalenie w piecu obrotowym, w temp. do 1400°C, mieszaniny zmielonego kamienia wapiennego i gliny z wodą. C
 • Co oznacza Celuloid Co to jest tworzywo sztuczne składające się z ↑ nitrocelulozy - 70÷74%, kamfory (20÷30%) i ↑ barwników i wypełniaczy (1,5÷3%). C. jest tworzywem
 • Co oznacza Cefalosporyny Co to jest ekipa ↑ antybiotyków zbliżonych budową do ↑ penicylin
 • Co oznacza Główny Ciąg Co to jest startowy faza w rozwoju gwiazdy, w trakcie którego w jej wnętrzu zachodzi synteza termojądrowa wodoru w hel. Czas trwania gwiazdy w c.g
 • Co oznacza Chalkopiryt Co to jest minerał, CuFeS2, kluczowa ruda służąca do otrzymywania miedzi
 • Co oznacza Chalkozyn Co to jest minerał, Cu2S, zawiera domieszki srebra, surowiec do otrzymywania miedzi
 • Co oznacza Chalcedon Co to jest minerał, SiO2·nH2O. Służący w mechanice precyzyjnej do wyrobu łożysk, pryzmatów wag; odmiany nieprzezroczyste ładnie zabarwione są
 • Co oznacza Benzoilu Chlorek Co to jest C6H5-COCl, ciecz o t.w. 197°C (↑ chlorki kwasowe
 • Co oznacza Chalkantyt Co to jest minerał, CuSO4·5H2O, przezroczysty, barwy niebieskiej
 • Co oznacza Chinolina Co to jest aromatyczny związek heterocykliczny (C9H7N, t.w. 238°C) zbudowany z pierścienia benzenowego skondensowanego z pierścieniem pirydynowym
 • Co oznacza Benzylu Chlorek Co to jest C6H5-CH2-Cl, bezb. ciecz nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.w. 179°C. Otrzymywany wskutek chlorowania toluenu w warunkach
 • Co oznacza Acetylu Chlorek Co to jest CH3-COCl, ciecz o t.w. 51°C (↑ chlorki kwasowe
 • Co oznacza Analityczna Chemia Co to jest dział chemii zajmujący się reakcjami chemicznymi i zjawiskami fizycznymi wykorzystywanymi w ↑ analizie chemicznej
 • Co oznacza V Chlorany Co to jest sole kwasu chlorowego(V) HClO3. Suche są mocnymi utleniaczami (reakcja może przebiegać w sposób wybuchowy); na przykład mieszanina chloranu
 • Co oznacza Kwasowe Chlorki Co to jest pochodne ↑ kwasów karboksylowych R-COOH, Ar-COOH albo kwasów sulfonowych R-SO3H, Ar-SO3H, gdzie ekipa OH została zastąpiona poprzez chlor
 • Co oznacza Siarki Cykl Co to jest obieg siarki w przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do atmosfery uwalniane są H2S i
 • Co oznacza Powiek Do Cienie Co to jest towary kosmetyczne; jednorodne mieszaniny substancji org. i nieorg. (talk, tlenek tytanu(IV), kaolin) z dodatkiem barwników, perły
 • Co oznacza Popromienna Choroba Co to jest zespół objawów pojawiających się z powodu napromieniowania organizmu promieniowaniem jonizującym, przy adekwatnie dużej ↑ dawce
 • Co oznacza Chlorofil Co to jest zielony barwnik występujący w komórkach roślinnych. Rozp. w alkoholu etylowym. Odgrywa istotną rolę w procesie ↑ fotosyntezy. Cząsteczka c
 • Co oznacza Chromatografia Co to jest fizykochem. sposób rozdzielenia składników określonej mieszaniny wskutek ich zróżnicowanego podziału pomiędzy fazą ruchomą a nieruchomą. Z
 • Co oznacza Chlorometan Co to jest chlorek metylu - CH3Cl; bezb. gaz otrzymywany poprzez chlorowanie ↑ metanu pod ciśnieniem, w podwyższonej temp. Rozp. w wodzie i
 • Co oznacza Aniliny Chlorowodorek Co to jest ↑ chlorek aniliniowy
 • Co oznacza Chromit Co to jest minerał, FeCr2O4, kluczowy minerał chromu. Służący do otrzymywania chromu i produkcji cegły ogniotrwałej
 • Co oznacza Chloropikryna Co to jest trichloronitrometan - CCl3NO2, żółtawa ciecz, nierozp. w wodzie, trucizna; służąca jako środek chwastobójczy i grzybobójczy; dawniej jako ↑
 • Co oznacza Cholina Co to jest wodorotlenek 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy, związek chem.; bezb. substancja krystaliczna rozpływająca się na powietrzu, posiada mocne
 • Co oznacza Chromianka Co to jest ↑ chrom
 • Co oznacza Chłodnica Co to jest część aparatury laboratoryjnej, służy do skraplania par wrzącej cieczy. Ma kształt prostej albo wyprofilowanej rury (na przykład chłodnica
 • Co oznacza Chlorowcowanie Co to jest ↑ halogenowanie
 • Co oznacza Tlenu Cykl Co to jest obieg tlenu w przyrodzie - tlen, niezbędny w procesie oddychania: O2 CO2, jest pobierany z atmosfery poprzez organizmy żywe i odtwarzany
 • Co oznacza Chiralność Co to jest nieidentyczność przedmiotu z jego odbiciem lustrzanym; nienakładalność przedmiotu na jego odbicie lustrzane. O tym, czy dany element jest
 • Co oznacza Miarowy Cylinder Co to jest zwany także menzurką. Naczynie laboratoryjne wykorzystywane do przybliżonego odmierzania objętości cieczy, zazwyczaj w dziedzinie od 10 do
 • Co oznacza Nukleofilowy Czynnik Co to jest nukleofil - jon niekorzystny albo cząsteczka posiadająca wolne pary elektronowe; pełni rolę donora elektronów w ↑ reakcjach substytucji
 • Co oznacza Wody Cykl Co to jest obieg wody w przyrodzie - cykl zmian stanów skupienia wody i wykorzystywania jej poprzez organizmy roślinne i zwierzęce (a również poprzez
 • Co oznacza Cykloalkeny Co to jest związki o budowie cyklicznej, pierścieniowej, mające wiązanie (wiązania) podwójne w pierścieniu, na przykład cyklopenten, cykloheksen
 • Co oznacza Cyklizacja Co to jest mechanizm tworzenia związków cyklicznych (pierścieniowych) ze związków acyklicznych (łańcuchowych). Wskutek prowadzenia cyklizacji
 • Co oznacza Beta Cząstka Co to jest β) - ↑ elektron β- albo ↑ pozyton β+ wysyłany poprzez jądro atomowe, które ulega przemianie typu beta
 • Co oznacza Węgla Czterochlorek Co to jest ↑ tetrachlorometan
 • Co oznacza Elementarne Cząstki Co to jest cząstki niepodzielne bez wewnętrznej struktury. Na początku poznano elektron, proton i neutron jako tworzące atomy i ich jądra i fotony
 • Co oznacza Jądrowych Reaktorów Chłodziwo Co to jest substancja stosowana do przenoszenia ciepła od rdzenia na zewnątrz. Chłodziwem może być: powietrze, tlenek węgla(IV), hel, woda, ciężka
 • Co oznacza Elektronowa Chmura Co to jest ↑ gaz elektronowy
 • Co oznacza Inwertowany Cukier Co to jest równomolowa mieszanina ↑ glukozy i ↑ fruktozy powstała w trakcie hydrolizy ↑ sacharozy; w czasie hydrolizy zachodzi ↑ inwersja skręcalności
 • Co oznacza Cu Co to jest znak ↑ miedzi
 • Co oznacza Gronowy Cukier Co to jest ↑ glukoza
 • Co oznacza Ołowiowy Cukier Co to jest ↑ octan ołowiu(II
 • Co oznacza Cukry Co to jest ↑ węglowodany
 • Co oznacza Proste Cukry Co to jest monosachrydy
 • Co oznacza Mlekowy Cukier Co to jest ↑ laktoza
 • Co oznacza Chlorowce Co to jest ↑ fluorowce
 • Co oznacza Czad Co to jest ↑ tlenek węgla(II), zobacz także zaczadzenie
 • Co oznacza Eugene Michael Chevreul Co to jest 1786-1889) - chemik franc., w latach 1809-1823 jako pierwszy ustalił skład mydeł i tłuszczy. Od niego wywodzą się takie nazwy jak kwas
 • Co oznacza Cez Co to jest znak Cs, (z łaciny Ceasium), pierwiastek chem., metal, Z = 55, m.at. 132,9054u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1860 r. poprzez R. Bunsena i G
 • Co oznacza Chlorargyryt Co to jest minerał, AgCl, bezb
 • Co oznacza Metylu Chlorek Co to jest ↑ chlorometan
 • Co oznacza Chloroform Co to jest trichlorometan - CHCl3, bezb., nierozp. w wodzie ciecz o charakterystycznym ↑ zapachu, t.w. 61°C. C. otrzymuje się działając wapnem
 • Co oznacza Chrom Co to jest znak Cr, (z łaciny Chromium), pierwiastek chem., metal, Z = 24, m.at. 51,996u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1798 r
 • Co oznacza Cyjaniany Co to jest ekipa związków chem., sole kwasu cyjanowego (↑ kwas cyjanowy
 • Co oznacza Sodu Cyklaminian Co to jest ↑ syntetyczna substancja słodząca, 30 razy słodsza od sacharozy, białe ciało stałe dobrze rozp. w wodzie
 • Co oznacza Cynkowanie Co to jest pokrywanie elementów z żelaza albo stali warstewką cynku - w celu ochrony przed ↑ korozją. Mechanizm ten wykonuje się elektrolitycznie albo
 • Co oznacza Cynk Co to jest znak Zn, (z łaciny Zincum), pierwiastek chem., metal, Z = 30, m.at. 65,38u, ekipa ↑ cynkowców. Znany od starożytności w formie rud; czysty
 • Co oznacza Homoatomowe Cząsteczki Co to jest cząsteczki zbudowane z atomów jednego pierwiastka, na przykład F2; termin służący raczej w razie cząsteczek dwuatomowych
 • Co oznacza Ca Co to jest znak ↑ wapnia
 • Co oznacza Calgon Co to jest związek chem., (NaPO3)6, heksa(metafosforan(V) sodu); białe ciało stałe służące do zmiękczania wody
 • Co oznacza Heteroatomowe Cząsteczki Co to jest cząsteczki zbudowane z atomów przynajmniej dwóch różnych pierwiastków, na przykład HF; termin służący raczej w razie cząsteczek dwuatomowych
 • Co oznacza Ce Co to jest znak ↑ ceru
 • Co oznacza Nieorganiczna Chemia Co to jest chemia pierwiastków i związków chem. z wyłączeniem ↑ związków org
 • Co oznacza Celestyn Co to jest minerał, SrSO4, jeden z głównych minerałów strontu. Służący do otrzymywania soli strontu
 • Co oznacza Cegła Co to jest materiał budowlany otrzymywany wskutek wysuszenia i wypalenia odpowiedniego rodzaju ↑ gliny poprzez co zyskuje twardość i wytrzymałość
 • Co oznacza Radiacyjna Chemia Co to jest tematyka chemii zajmująca się badaniem reakcji wywoływanych poprzez ↑ promieniowanie korpuskularne i ↑ promieniowanie elektromagnetyczne
 • Co oznacza Celobioza Co to jest ↑ dwucukier, dimer ↑ glukozy występującej w formie ↑ piranozowej. Wytwór częściowej hydrolizy ↑ celulozy. Tworzy białe igły, rozp. w wodzie
 • Co oznacza Cyrkon Co to jest minerał, Zr[SiO4], zawiera domieszki lantanowców, kluczowy surowiec do otrzymywania pierwiastka cyrkonu; przezroczyste odmiany są
 • Co oznacza Środowiska Chemia Co to jest dział chemii zajmujący się naturalnymi i wytworzonymi poprzez człowieka substancjami w jego otoczeniu obejmujący ich wykrywanie
 • Co oznacza Cyjanokobalamina Co to jest ↑ wit. B12
 • Co oznacza Rudolf Clausius Co to jest 1822-1888) fizyk niem., zajmował się termodynamiką, wprowadził definicja entropii, był współtwórcą kinetycznej teorii gazów. Uzasadnił
 • Co oznacza Tworzenia Ciepło Co to jest definicja służące dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpia tworzenia
 • Co oznacza Cs Co to jest związek chem., służący jako ↑ bojowy środek trujący, działa jako lakrymator (↑ bojowe środki trujące); t.t. 95°C, żółte kryształy słabo
 • Co oznacza Mason James Crafts Co to jest 1839-1917) chemik am., opracował z Ch. Friedelem metodę alkilowania pierścieni aromatycznych
 • Co oznacza Sodu Cyjanek Co to jest NaCN, t.t. 564°C; bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca
 • Co oznacza Co Co to jest znak ↑ kobaltu
 • Co oznacza Krytyczne Ciśnienie Co to jest ↑ diagram fazowy
 • Co oznacza Spalania Ciepło Co to jest definicja służące dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią spalania
 • Co oznacza Cr Co to jest znak ↑ chromu
 • Co oznacza Chryzopraz Co to jest minerał, kamień półszlachetny, zielona odmiana ↑ chalcedonu
 • Co oznacza Ciepło Co to jest rozmiar o wymiarze energii odniesiona do procesu jej przekazywania, na przykład w trakcie przemiany fazowej, takiej jak zmiana stanu
 • Co oznacza Parowania Ciepło Co to jest definicja służące dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią parowania
 • Co oznacza Topnienia Ciepło Co to jest definicja służące dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią topnienia
 • Co oznacza Fazowej Przemiany Ciepło Co to jest energia oddana albo pobrana w trakcie zmiany etapy określonej masy substancji w danych warunkach zewnętrznych, na przykład: ciepło
 • Co oznacza Ciągliwość Co to jest cecha większości ↑ metali na przykład: ↑ miedzi, ↑ złota albo ↑ srebra, przejawiająca się w tym, iż pod wpływem rozciągania nie rozpadają
 • Co oznacza Crown Co to jest ↑ szkło potasowo-wapniowe; typ ↑ szkła optycznego o bardzo dużej przejrzystości i małym współczynniku załamania światła
 • Co oznacza Cl Co to jest znak ↑ chloru
 • Co oznacza Cs Co to jest znak ↑ cezu
 • Co oznacza Potasu Cyjanek Co to jest KCN, bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca(!), t.t 634,5°C. Służąca w syntezach, metalurgii Ag i Au
 • Co oznacza Cyjanopan Co to jest uniwersalny klej bezrozpuszczalnikowy służący do łączenia prawie wszystkich materiałów z wyjątkiem porowatych na przykład papieru i tkanin
 • Co oznacza Rozpuszczania Ciepło Co to jest definicja służące dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią rozpuszczania
 • Co oznacza Cm Co to jest znak ↑ kiuru
 • Co oznacza Iii Cyjanożelaziany Co to jest heksacyjanożelaziany(III) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]3-. K3[Fe(CN)6], czerwone rozp. w wodzie ciało stałe, służące do
 • Co oznacza Ozonowy Cykl Co to jest cykl tworzenia i zaniku ↑ ozonu w atmosferze ziemskiej: NO2 + hυ (UV) NO + O, O + O2 O3, O3 + NO NO2 + O2. Warstwa ozonowa chroni
 • Co oznacza Ii Cyjanożelaziany Co to jest heksacyjanożelaziany(II) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]4-. K4[Fe(CN)6]·2H2O, żółte rozp. w wodzie ciało stałe, służące do
 • Co oznacza Termodynamiczny Cykl Co to jest ciąg przemian termodynamicznych układu wykorzystywany wymianie energii cieplnej w mechaniczną (a więc ciepła na pracę; w silnikach) albo na
 • Co oznacza Cynowanie Co to jest pokrywanie elementów metalowych ochronną warstwą cyny, realizowane podobnie jak cynkowanie
 • Co oznacza Cząsteczka Co to jest molekuła) - najmniejsza część związku chem. zachowująca jego właściwości chem. W uproszczony sposób budowę cząsteczki przedstawiają ↑
 • Co oznacza Alfa Cząstka Co to jest α) - ↑ heliony
 • Co oznacza Cysteina Co to jest najprostszy ↑ aminokwas zawierający siarkę: kwas 2-amino-3-tiopropanowy. Ekipa tiolowa -SH cysteiny łatwo się utlenia, nawet pod wpływem
 • Co oznacza Cynober Co to jest minerał, HgS, główna ruda rtęci, służąca do otrzymywania rtęci i jako czerwona farba
 • Co oznacza Cyna Co to jest znak Sn, (z łaciny Stannum), pierwiastek chem., metal, Z = 50, m.at. 118,69u, ekipa ↑ węglowców. Znana od starożytności w formie ↑ brązów
 • Co oznacza Homojądrowe Cząsteczki Co to jest cząsteczki zbudowane z precyzyjnie takich samych atomów (takich samych izotopów
 • Co oznacza Cytryn Co to jest minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy żółtej (pochodzącej od domieszek związków żelaza
 • Co oznacza Heterojądrowe Cząsteczki Co to jest cząsteczki zbudowane z atomów o różnych jądrach, na przykład dwóch różnych izotopów
 • Co oznacza Pierre Curie Co to jest 1859-1906) fizyk franc., prof. uniwersytetu w Paryżu. Badał własności magnetyczne i elektryczne kryształów (w 1880 r. odkrył zdarzenie
 • Co oznacza Chiralności Centrum Co to jest atom mający w cząsteczce asymetryczne otoczenie, tzn. pozbawione środka symetrii (↑ przedmioty symetrii), płaszczyzny symetrii i osi
 • Co oznacza Chemia Co to jest edukacja przyrodnicza o substancjach i ich przemianach i towarzyszących tym przemianom zmianach właściwości, w szczególności w trakcie
 • Co oznacza Chlorobenzen Co to jest C6H5-Cl, bezb. ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.w. 132°C. Związek otrzymuje się poprzez chlorowanie benzenu w
 • Co oznacza Nadkrytyczne Ciecze Co to jest ciecze mające równocześnie cechy stanu ciekłego i gazowego, istnieją w obszarze ponad ↑ temp. krytycznej i ponad i poniżej ↑ ciśnienia
 • Co oznacza Azotu Cykl Co to jest obieg azotu w przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego) do atmosfery uwalniany jest NH3, który następnie ulega
 • Co oznacza Organiczna Chemia Co to jest chemia związków węgla, z wyłączeniem jego związków nieorg. (tlenków, węglanów i tym podobne; ↑ związki organiczne
 • Co oznacza Cynkowce Co to jest ekipa 12 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: cynk, kadm, rtęć, ununbi. Wszystkie to metale. Konfiguracja
 • Co oznacza Sodu Chlorek Co to jest sól kuchenna - NaCl, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 801°C. Służący jako środek spożywczy i konserwant żywności, do otrzymywania kwasu

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Chlorek Sodu, Cynkowce, Chemia Organiczna, Cykl Azotu, Ciecze Nadkrytyczne, Chlorobenzen, Chemia, Centrum Chiralności, Curie Pierre, Cząsteczki Heterojądrowe co to znaczy.

Tłumaczenie Chlorek Sodu, Cynkowce, Chemia Organiczna, Cykl Azotu co to jest.