epidot energia oddziaływań co znaczy
Epidot, Energia Oddziaływań Międzycząsteczkowych, Elektrolizer Hofmanna, Elana, Efekt Cieplny

Słownik chemiczny z przykładami od E

 • Co oznacza Ekstrakcja Co to jest szeroko służąca sposób rozdzielania mieszanin ciekłych albo stałych dzięki ciekłego rozpuszczalnika (ekstrahenta). W razie ekstrakcji z
 • Co oznacza Estryfikacja Co to jest reakcja tworzenia estrów (↑ estry kwasów karboksylowych, ↑ estry kwasów nieorganicznych), zachodząca zwykle między kwasem (organicznym albo
 • Co oznacza Epimery Co to jest diastereoizomery mające co najmniej dwa centra chiralności i różniące się konfiguracją tylko jednego z nich. Definicja epimerów odnosi się
 • Co oznacza Symetrii Elementy Co to jest obiekty geometryczne (osie, punkty i płaszczyzny), umożliwiające dokonywanie przekształceń tożsamościowych cząsteczki (przekształceń
 • Co oznacza Układu Wewnętrzna Energia Co to jest energia obejmująca różne formy energii zgromadzonej w układzie, która może być przekazywana pomiędzy układem a otoczeniem na sposób pracy
 • Co oznacza Elektroliza Co to jest mechanizmy zachodzące na i w pobliżu elektrod w ciekłych elektrolitach (roztworach i substancjach stopionych) pod wpływem przepływającego
 • Co oznacza Etanol Co to jest alkohol etylowy) - CH3CH2OH, t.t. -114,2°C, t.w. 78,3°C, bezb. ciecz o charakterystycznej woni i palącym smaku. Jest dobrym
 • Co oznacza Eksplozja Co to jest ↑ wybuch
 • Co oznacza Materii Cząstki Elementarne Co to jest ↑ cząstki elementarne
 • Co oznacza Aktywacji Energia Co to jest Ea) - liczba energii potrzebna do wytworzenia kompleksu aktywnego (stanu przejściowego reakcji), na przykład: , gdzie: A, BC - substraty
 • Co oznacza Minus Beta Emisja Co to jest emisja cząstki β (e-) i antyneutrina elektronowego (↑ neutrino) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, wskutek której jego liczba
 • Co oznacza Eu Co to jest znak ↑ europu
 • Co oznacza Er Co to jest znak ↑ erbu
 • Co oznacza Etylen Co to jest nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkenów - ↑ etenu CH2=CH2
 • Co oznacza Etyl Co to jest ekipa etylowa -C2H5
 • Co oznacza Pierwiastków Elektroujemność Co to jest umiejętność atomów pierwiastków do przyciągania elektronów. Ilościowe ustalenie elektroujemności umożliwiają różne skale elektroujemności
 • Co oznacza Jodowa Elektroda Co to jest elektroda zbudowana z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny jod i jony jodkowe: Pt, I2/I-. W półogniwie jodowym zachodzi
 • Co oznacza Związku Tworzenia Entalpia Co to jest entalpia reakcji syntezy związku chemicznego. Symbol minus przed wartością standardowej entalpii tworzenia znaczy, iż energia wydziela się
 • Co oznacza Etyn Co to jest acetylen, pierwszy człon szeregu homologicznego alkinów o wzorze H-C≡C-H. Długość wiązania C≡C wynosi 120pm, a kąty między wiązaniami H-C≡C
 • Co oznacza Pierwiastki Eka Co to jest pierwiastki, których w 1871 r. istnienie przewidział D.I. Mendelejew, opisał ich właściwości (także związków tych pierwiastków) na
 • Co oznacza Szklana Elektroda Co to jest ↑ elektroda jonoselektywna wykorzystywana do pomiaru pH roztworu, złożona jest z banieczki szklanej (membrany), wykonanej ze szkła
 • Co oznacza ELEKTRONOWE TEORIE WIĄZANIA CHEMICZNEGO Co to jest teorie, które wiązanie chem. opisują w uproszczony sposób jako tworzone poprzez elektrony. Pojawiły się po odkryciu elektronu w 1896 r
 • Co oznacza Entalpia Co to jest energia wewnętrzna układu zwiększona o iloczyn jego ciśnienia i objętości, H = U + pV; służąca do energetycznej charakterystyki zmian w
 • Co oznacza Albert Einstein Co to jest 1879-1955) fizyk teoretyk, ur. w Ulm, studia ukończył w Szwajcarii. Już w 1905 r. ogłosił pierwsze poważne prace naukowe. Pracował na
 • Co oznacza Jądra Ekranowanie Co to jest zmniejszanie oddziaływania jądra na dany elektron w atomie poprzez elektrony, znajdujące się między nim i jądrem atomu
 • Co oznacza Elektrofil Co to jest ↑ czynnik elektrofilowy
 • Co oznacza Eksperyment Co to jest odmiennie doświadczenie; czynność albo szereg czynności, obmyślonych i realizowanych w celu: a) potwierdzenia albo obalenia określonej ↑
 • Co oznacza Jonizacji Energia Co to jest najmniejsza energia potrzebna do oderwania elektronu z atomu albo cząsteczki. E.j. jest wielkością charakterystyczną dla danego pierwiastka
 • Co oznacza Einstein Co to jest znak Es, (z łaciny Einstenium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 252,08u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ fermem) w pyle po wybuchu
 • Co oznacza Platynowa Elektroda Co to jest elektroda wykonana z metalicznej ↑ platyny, ulegająca polaryzacji w trakcie procesu elektrolizy. W celu wyeliminowania tego niekorzystnego
 • Co oznacza Spalania Entalpia Co to jest entalpia reakcji spalania jednego mola substancji w tlenie (dla związków org. do CO2(g), H2O(g), N2(g), SO2(g) i HX(g), gdzie X atom
 • Co oznacza Chlorosrebrowa Elektroda Co to jest elektroda odwracalna zbudowana ze ↑ srebra pokrytego chlorkiem srebra, zanurzona w roztworze KCl albo HCl: Ag, AgCl/Cl-. Zachodzi na niej
 • Co oznacza Układu Energia Co to jest ↑ energia wewnętrzna układu
 • Co oznacza Dodatni Elektron Co to jest ↑ pozyton
 • Co oznacza Elektronator Co to jest ↑ reduktor
 • Co oznacza Elektronacja Co to jest ↑ zredukowanie
 • Co oznacza Wiążące Elektrony Co to jest elektrony biorące udział w tworzeniu wiązań chem., obsadzające orbitale molekularne wiążące (↑ orbital molekularny wiążący
 • Co oznacza Enargit Co to jest minerał, Cu3AsS4, barwy stalowoszarej, ruda miedzi
 • Co oznacza ENERGIA WIĄZAŃ ZWIĄZKU CHEMICZNEGO Co to jest liczba energii, jaką trzeba dostarczyć, by jeden mol nie oddziaływujących na siebie cząsteczek związku chem. rozłożyć na ↑ atomy w
 • Co oznacza Euksenit Co to jest minerał, M(Nb,Ta)(TiO6)ˇnH2O, M = lantanowce o Z = 64÷71, służący do otrzymywania lantanowców
 • Co oznacza Etanal Co to jest ↑ aldehyd octowy
 • Co oznacza Enol Co to jest związek org. posiadający grupę -OH dołączoną do wiązania podwójnego, będący w równowadze z metodą ketonową związku: R1-CH=CH(OH)R2 ⇆ R1-CH2
 • Co oznacza Tyndalla Efekt Co to jest ↑ smuga Tyndalla
 • Co oznacza Eluent Co to jest ↑ rozpuszczalnik albo adekwatnie dobrana mieszanina rozpuszczalników służąca w chromatografii kolumnowej do rozdziału mieszaniny substancji
 • Co oznacza Indukcyjny Efekt Co to jest sukces występujący po wprowadzeniu do cząsteczki związku organicznego podstawnika silnie przyciągającego elektrony. Najsilniej przyciągane
 • Co oznacza EFEKT ENERGETYCZNY PRZEMIANY CHEMICZNEJ Co to jest wydzielona albo pochłonięta energia, zazwyczaj na sposób ciepła (↑ sukces cieplny reakcji) albo pracy. Energię dostarczoną do układu z
 • Co oznacza Cieplarniany Efekt Co to jest przyrost średniej temp. atmosfery ziemskiej, pociągający za sobą efekty potencjalnie negatywne albo nawet groźne dla człowieka, nie będące
 • Co oznacza Synergiczny Efekt Co to jest zdarzenie występujące pomiędzy innymi w ↑ stopach metali, opierające w ich przypadku na tym, iż dana cecha fizykochem. stopu jest większa
 • Co oznacza Bromowa Elektroda Co to jest elektroda zbudowana z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ brom i jony bromkowe: Pt, Br2/Br-. W półogniwie bromowym
 • Co oznacza Eksplozofor Co to jest ekipa funkcyjna, która nadaje związkowi organicznemu właściwości palne i/albo wybuchowe; w najwyższym stopniu dostępne e. to ekipa nitrowa
 • Co oznacza Chlorowa Elektroda Co to jest elektroda zbudowana z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ chlor i jony chlorkowe: Pt, Cl2/Cl-. W półogniwie chlorowym
 • Co oznacza Elektroda Co to jest ↑ katoda albo ↑ anoda. 1) Obiekt urządzenia elektrycznego (na przykład lampy elektronowej, pieca oporowego i tym podobne), poprzez który
 • Co oznacza Elektrochemia Co to jest dział chemii, zajmujący się badaniem mechanizmów i równowag, występujących w roztworach ↑ elektrolitów, w stopionych elektrolitach i na
 • Co oznacza Ekstazy Co to jest XTC - ↑ narkotyk, pochodna ↑ fenyloetyloaminy, daje kilkugodzinne wizje i stany euforii, poprzedzone bólami głowy i mdłościami. E. jest
 • Co oznacza Eksykator Co to jest szczelnie zamykane naczynie szklane w kształcie szerokiego słoja z pokrywą dopasowaną na szlif, wykorzystywane do suszenia związków chem. i
 • Co oznacza Słabe Elektrolity Co to jest ↑ stopień dysocjacji elektrolitycznej
 • Co oznacza Jonoselektywna Elektroda Co to jest elektroda wyposażona w membranę przenikliwą dla danego rodzaju jonów (stąd specyficzność tej elektrody, ↑ elektroda szklana) i drucika
 • Co oznacza Elektrododatniość Co to jest synonim ↑ elektroujemności; definicja wychodzące z użycia, należy zastępować je określeniem niskiej elektroujemności
 • Co oznacza Redoks Elektrody Co to jest elektrody zbudowane z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym zarówno formę utlenioną jak i zredukowaną układu redoks, na przykład
 • Co oznacza Wody Elektroliza Co to jest mechanizm rozkładu wody dzięki prądu elektrycznego na przykład w ↑ elektrolizerze Hofmanna, wskutek którego powstaje wodór i tlen: 2H2O 2H2
 • Co oznacza Alfa Emisja Co to jest emisja cząstek α ( ↑ cząstka α) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, wskutek której jego liczba atomowa maleje o 2, a liczba masowa
 • Co oznacza Rodzaju I Elektrody Co to jest elektrody charakteryzujące się tym, iż zachodzi na nich reakcja między pierwiastkiem (metalem, niemetalem) a jego jonami, na przykład: ↑
 • Co oznacza Kalomelowa Elektroda Co to jest elektroda odwracalna, zbudowana z ↑ rtęci, chlorku rtęci(I) (↑ kalomel) zanurzona w roztworze zawierającym jony chlorkowe: Hg, Hg2Cl2/Cl
 • Co oznacza Elektroforeza Co to jest ruch cząstek zawiesiny albo zolu posiadających ładunek elektryczny w polu elektrycznym (pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego) w
 • Co oznacza Elektrolity Co to jest substancje, które ulegają w wodzie (albo innym rozpuszczalniku lub w stanie stopionym) rozpadowi na jony i dlatego przewodzą prąd
 • Co oznacza Rodzaju Ii Elektrody Co to jest elektrody zbudowane z ↑ metalu pokrytego jego słabo rozp. solą i zanurzone w roztworze zawierającym ↑ aniony tej słabo rozp. soli. Należą
 • Co oznacza Wodorowa Elektroda Co to jest elektroda wykonana z ↑ platyny pokrytej czernią platynową (rozdrobnioną platyną), zanurzona w temp. 25°C, w roztworze kwasu o stężeniu 1
 • Co oznacza Mocne Elektrolity Co to jest ↑ stopień dysocjacji elektrolitycznej
 • Co oznacza Niewalencyjne Elektrony Co to jest elektrony nie biorące udziału w tworzeniu wiązań chem., rozmieszczone w wewnętrznych powłokach atomów (rdzeniu atomowym
 • Co oznacza Eliminacja Co to jest ↑ reakcja eliminacji
 • Co oznacza Niewiążące Elektrony Co to jest elektrony tworzące wolne pary, wg chemii kwantowej obsadzające orbitale niewiążące. Na przykład dwa walencyjne elektrony atomu tlenu w
 • Co oznacza Sparowane Elektrony Co to jest elektrony obsadzające ten sam orbital, mają przeciwnie ukierunkowane spiny, a więc różne rzuty spinu. Różnią się wartościami magnetycznych
 • Co oznacza Zdelokalizowane Elektrony Co to jest elektrony łatwo przemieszczające się w cząsteczce pod wpływem oddziaływań zewnętrznych, obsadzające ↑ orbitale molekularne zdelokalizowane
 • Co oznacza Walencyjne Elektrony Co to jest elektrony ↑ powłok walencyjnych atomu, które biorą udział w tworzeniu wiązań chem. Dla pierwiastków bloku s i bloku p (ekipy: 1, 2, 13÷18
 • Co oznacza Emulsja Co to jest układ koloidowy typu ciecz/ciecz. Drobiny substancji rozproszonej są w stanie ciekłym. E. utrzymuje swą trwałość dzięki substancjom, które
 • Co oznacza Miedzi Elektrorafinacja Co to jest mechanizm otrzymywania czystej miedzi z bloków miedzi hutniczej, zanieczyszczonej węglem, tlenkami i innymi metalami towarzyszącymi miedzi
 • Co oznacza Wolne Elektrony Co to jest elektrony wolnych par elektronowych, na przykład dwie pary elektronów walencyjnych atomu tlenu w cząsteczce wody. Por. elektrony niewążące
 • Co oznacza Elektronowa Energia Co to jest część ↑ energii wewnętrznej układu, związana ze stanem elektronów w atomie albo cząsteczce (por. stan fundamentalny, stany wzbudzone
 • Co oznacza Jądrowa Energia Co to jest energia wewnętrzna jądra atomowego powiązana z oddziaływaniem i ruchem tworzących go nukleonów. Wyzwalana w sposób kontrolowany w trakcie
 • Co oznacza ENERGIA JONOWEJ SIECI KRYSTALICZNEJ Co to jest energia, którą trzeba dostarczyć, by 1 mol substancji krystalicznej rozłożyć na jony i przenieść je na nieskończenie spore odległości tak
 • Co oznacza Krystalicznej Sieci Energia Co to jest energia potrzebna do oddalenia od siebie drobin tworzących kryształ z odległości w jakiej znajdują się w krysztale, do nieskończoności. E.s
 • Co oznacza Elektronowego Powinowactwa Energia Co to jest sukces energetyczny związany z podłączeniem jednego elektronu do atomu (energia może być dostarczona albo wydzielona
 • Co oznacza Jądra Wiązania Energia Co to jest to jest energia jakiej należy dostarczyć, by rozbić ↑ jądro atomu na wolne ↑ nukleony. Rozmiar tej energii jest rzędu wielu MeV (od 2,2 MeV
 • Co oznacza Enancjomer Co to jest jeden z izomerów optycznych związku optycznie czynnego; jedna z postaci lustrzanych związku, skręcająca płaszczyznę światła spolaryzowanego
 • Co oznacza Rezonansu Energia Co to jest miara stabilizacji cząsteczki spowodowanej delokalizacją jej elektronów walencyjnych. Eksperymentalnie wyznacza się ją z różnicy entalpii
 • Co oznacza Translacyjna Energia Co to jest część ↑ energii wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z jej ruchem własnym w przestrzeni (przesunięciem), którą można
 • Co oznacza Oscylacyjna Energia Co to jest część ↑ energii wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z drganiami jej atomów wokół położeń równowagi. Amplituda drgań rośnie
 • Co oznacza Orbitalne Energie Co to jest energie odpowiadające poszczególnym orbitalom w atomie albo cząsteczce, zwane również poziomami energetycznymi. W izolowanym atomie mają tę
 • Co oznacza Rotacyjna Energia Co to jest część ↑ energii wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z jej ruchem obrotowym (albo ruchem obrotowym jej fragmentów
 • Co oznacza Parowania Entalpia Co to jest entalpia procesu parowania; to jest zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do cieczy na sposób ciepła, aby określona liczba
 • Co oznacza Fazowej Przemiany Entalpia Co to jest zmiana entalpii towarzysząca zmianie określonej masy etapy układu, na przykład w trakcie topnienia, zazwyczaj odnoszona do jednego mola
 • Co oznacza Rozpuszczania Entalpia Co to jest zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej albo wydzielonej na sposób ciepła w trakcie całkowitego rozpuszczenia jednego mola
 • Co oznacza Epsomit Co to jest minerał, MgSO4·7H2O, służący w przemyśle włókienniczym, papierniczym i chemicznym
 • Co oznacza Topnienia Entalpia Co to jest entalpia procesu topnienia; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by określona liczba
 • Co oznacza Swobodna Entalpia Co to jest odmiennie funkcja Gibbsa albo potencjał termodynamiczny, termodynamiczna funkcja stanu układu, definiowana wzorem: G = H - TS [J] gdzie H
 • Co oznacza Entropia Co to jest termodynamiczna funkcja stanu układu wyrażana zależnością: ΔS = ΔQ/T, gdzie: ΔS - wzrost entropii układu, ΔQ - liczba ciepła dostarczona do
 • Co oznacza Reakcji Entalpia Co to jest zazwyczaj standardowa entalpia reakcji, a więc zmiana entalpii w trakcie przemiany substratów w ich stanach standardowych w produkty w ich
 • Co oznacza Ergosterol Co to jest związek chem. należący do ekipy ↑ steroidów; Bezb. kryształki, t.t. 165°C; nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym, benzenie
 • Co oznacza Es Co to jest znak ↑ einsteinu
 • Co oznacza Nieorganicznych Kwasów Estry Co to jest pochodne kwasów nieorg., gdzie atomy wodoru (wszystkie lub ich część) zostały zastąpione ekipami alkilowymi, na przykład: azotany: R-O-NO2
 • Co oznacza Esperal Co to jest ↑ disulfiram
 • Co oznacza Estradiol Co to jest związek chem.; ↑ ginogen; bezb. kryształy, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i zasadach, t.t. 176°C. Służący u kobiet jako lek w
 • Co oznacza Karboksylowych Kwasów Estry Co to jest związki org. o wzorze ogólnym R1COOR2 (R1 - wodór, alkil albo aryl; R2 - alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym estrów zamienia
 • Co oznacza Ergotamina Co to jest związek chem.; pochodna kwasu D-(+)-lizergowego (↑ LSD); jeden z kilku ↑ alkaloidów występujących w sporyszu - formie przetrwalnikowej
 • Co oznacza Octowa Esencja Co to jest służący w przemyśle spożywczym i w domu 80% roztwór wodny ↑ kwasu octowego. Por. ocet
 • Co oznacza Dietylowy Eter Co to jest C2H5-O-C2H5, t.w. 34,6°C; bezb., palna (tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem), lotna ciecz o charakterystycznym zapachu. Eter otrzymuje
 • Co oznacza Etylobenzen Co to jest C6H5C2H5 pochodna benzenu
 • Co oznacza Eten Co to jest etylen C2H4, pierwszy człon ↑ szeregu homologicznego ↑ alkenów. To jest bezb. gaz (tt. -169°C, tw. -104°C) nierozp. w wodzie, z kolei
 • Co oznacza Etery Co to jest ekipa związków organicznych będących oficjalnie produktami ↑dehydratacji ↑alkoholi połączonej z ↑dimeryzacją, o wzorze ogólnym w
 • Co oznacza Etylina Co to jest odmiennie benzyna ołowiowa; wytwarzana wskutek destylacji ropy naftowej (podobnie jak inne paliwa ciekłe). Benzyna, do której w celu
 • Co oznacza Chemiczna Ewolucja Co to jest hipotetyczny najwcześniejszy faza ewolucji życia we Wszechświecie, który rozpoczął się w przestrzeni kosmicznej i był kontynuowany na
 • Co oznacza Emetyk Co to jest OSbOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOK)2 H2O; bezb. kryształki albo biały proszek o słodkawym smaku; rozp. w wodzie. Służący w medycynie (leczenie
 • Co oznacza Europ Co to jest znak Eu, (z łaciny Europium), pierwiastek chem., metal, Z = 63, m.at. 151,965u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1901 poprzez E.A. Demarcaya
 • Co oznacza Enzymy Co to jest ↑ biokatalizatory produkowane w organizmach żywych, wykazują bardzo specyficzne działanie katalityczne, niezbędne do przebiegu mechanizmów
 • Co oznacza Erb Co to jest znak Er, (z łaciny Erbium), pierwiastek chem., metal, Z = 68, m.at. 167,26u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G. Mosandera
 • Co oznacza Naftowy Eter Co to jest jedna z frakcji pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej, o t.w. 40÷70°C, składająca się z pentanów i heksanów. Służący go jako
 • Co oznacza Fotograficzna Emulsja Co to jest ↑ zawiesina substancji światłoczułej, zazwyczaj AgBr albo AgCl, rzadko AgI, w ↑ żelatynie. E.f. służy do pokrywania błon, klisz i papierów
 • Co oznacza Plus Beta Emisja Co to jest emisja dodatniej cząstki β (e+), a więc ↑ pozytonu, i ↑ neutrina elektronowego poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, wskutek której
 • Co oznacza Sublimacji Entalpia Co to jest entalpia procesu sublimacji; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by określona liczba
 • Co oznacza Emulgatory Co to jest stabilizatory) - substancje powierzchniowo czynne, ułatwiające tworzenie się ↑ emulsji i zapobiegające zlepianiu się jej kropelek
 • Co oznacza Elektron Co to jest negaton - trwała cząstka elementarna, mająca niekorzystny ładunek elektryczny e = 1,602177·10-19 C i masę spoczynkową me = 9,1094·10-31kg
 • Co oznacza Donalda Kaczora Efekt Co to jest zmiana wysokości głosu u osób oddychających mieszanką helowo-tlenową, raczej nurków, stosujących tę mieszaninę gazów zamiast zwykłego
 • Co oznacza Reakcji Cieplny Efekt Co to jest liczba energii wymieniona poprzez układ reagujący z otoczeniem na sposób ciepła; ciepło wydzielone do otoczenia albo pobrane z niego
 • Co oznacza Elana Co to jest nazwa handlowa wytwarzanych w Polsce ciętych włókien poliestrowych. Tkaniny wykonane z elany są niegniotliwe, przyjemne w dotyku, niewiele
 • Co oznacza Hofmanna Elektrolizer Co to jest urządzenie do wykonywania elektrolizy i pomiaru objętości gazów wydzielających się na elektrodach. Naczynie elektrolityczne (szklane) ma
 • Co oznacza Międzycząsteczkowych Oddziaływań Energia Co to jest odmiennie energia ↑ oddziaływań van der Waalsa, sukces energetyczny związany z: wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczkowych
 • Co oznacza Epidot Co to jest minerał, Ca(Al,Fe)3O(OH)(SiO4)(Si2O7), barwy zielonej; wytwór przeobrażenia ↑ plagioklazów, ↑ amfiboli i ↑ piroksenów. Mechanizm tworzenia

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Epidot, Energia Oddziaływań Międzycząsteczkowych, Elektrolizer Hofmanna, Elana, Efekt Cieplny Reakcji, Efekt Kaczora Donalda, Elektron, Emulgatory, Entalpia co to znaczy.

Tłumaczenie Epidot, Energia Oddziaływań Międzycząsteczkowych co to jest.