fullereny ferrocen fruktoza co znaczy
Fullereny, Ferrocen, Fruktoza, Fosgen, Fenoplasty, Fuzle, Funkcje Termodynamiczne, Freony, Frakcja

Słownik chemiczny z przykładami od F

 • Co oznacza Farby Co to jest produkty składające się z barwników org. i nieorg., spoiw i wody albo rozpuszczalnika org., służące do trwałego barwienia powierzchni
 • Co oznacza Fluorki Co to jest związki zawierające fluor na -I stopniu utlenienia. Należą do nich sole kwasu fluorowodorowego HF, fluorki metali, na przykład fluorek sodu
 • Co oznacza Fosforescencja Co to jest tak zwany zimne świecenie niektórych ciał, wywołane naświetlaniem ich światłem, promieniami UV, promieniami Roentgena lub promieniowaniem
 • Co oznacza Fotosynteza Co to jest 1) synteza związków chem. zachodząca pod wpływem energii promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2) nazwa
 • Co oznacza Fosfory Co to jest substancje wykazujące zdarzenie ↑ fosforescencji. F. są na przykład wolframiany berylowców MIIWO4, związki karbazolowe (tak zwany fosfory
 • Co oznacza Furanoza Co to jest jedna z cyklicznych tautomerycznych form cukrów prostych. Pierścień furanozowy jest pięcioatomowy, zbudowany z czterech atomów węgla i
 • Co oznacza Formalina Co to jest około 40% roztwór wodny ↑ aldehydu mrówkowego
 • Co oznacza Węglowodorów Fluorowcopochodne Co to jest pochodne węglowodorów z jednym albo większą ilością atomów ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je stosując fluorowiec (X2) albo
 • Co oznacza Falowa Funkcja Co to jest funkcja opisująca w pełni stan układu; rozmiar podstawowa w ↑ mechanice kwantowej i opierającej się na niej ↑ chemii kwantowej. Przez
 • Co oznacza Formaldehyd Co to jest ↑ aldehyd mrówkowy
 • Co oznacza Ferm Co to jest znak Fm, (z łaciny Fermium), pierwiastek chem., metal, Z = 100, m.at. 257,095u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ einsteinem) w pyle, po
 • Co oznacza Fosfan Co to jest systematyczna, lecz mniej rekomendowana nazwa ↑ fosforiaku
 • Co oznacza Fosforyty Co to jest skały zawierające ↑ apatyty; służące do produkcji ↑ nawozów fosforowych
 • Co oznacza Rozproszona Faza Co to jest ↑ etap zdyspergowana
 • Co oznacza Ferryt Co to jest żelazo α zawierające domieszki węgla do 0,3
 • Co oznacza Fizyka Co to jest edukacja przyrodnicza badająca fundamentalne zjawiska ruchu i oddziaływań różnych form materii, ujmująca je w prawa i zasady formułowane w
 • Co oznacza Utlenienia Stopień Formalny Co to jest ↑ stopień utlenienia
 • Co oznacza Fotochemia Co to jest dział chemii zajmujący się reakcjami chemicznymi, które zachodzą w mieszaninach gazów, roztworach ciekłych i ciałach stałych pod wpływem
 • Co oznacza Fotoliza Co to jest rozkład związku aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła
 • Co oznacza Foton Co to jest kwant promieniowania elektromagnetycznego o zerowej masie spoczynkowej; cząstka poruszająca się z prędkością światła, pozbawiona ładunku
 • Co oznacza Vi Siarki Fluorek Co to jest heksafluorek siarki - SF6, związek o bardzo interesującej budowie i właściwościach fizykochem. Jeden z najcięższych znanych gazów (mcząst
 • Co oznacza Octowa Fermentacja Co to jest reakcja, zachodząca pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie kwasu octowego (Acetobacter), a polegająca na utlenieniu roztworów
 • Co oznacza F Co to jest znak ↑ fluoru
 • Co oznacza Fosforiak Co to jest związek fosforu z wodorem o wzorze PH3 (t.t. -133°C, t.w. -88°C), zwany także fosfiną, choć nazwa ta jest służąca także na oznaczenie
 • Co oznacza Faza Co to jest ↑ etap układu
 • Co oznacza Rozpraszająca Faza Co to jest ↑ etap dyspersyjna
 • Co oznacza Fenyl Co to jest ekipa fenylowa oznaczana -C6H5 albo Ph
 • Co oznacza Fr Co to jest znak ↑ fransu
 • Co oznacza Fosfor Co to jest znak P, (z łaciny Phosphorus), pierwiastek chem., niemetal, Z = 15, m.at. 30,9733762u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1669 r. poprzez H
 • Co oznacza Gibbsa Funkcja Co to jest ↑ entalpia swobodna
 • Co oznacza Fosfina Co to jest 1) Zwyczajowa nazwa ↑ fosforiaku PH3. 2) Związek org. należący do szeregu PH2R, PHR2 albo PR3 (gdzie R = rodnik alifatyczny albo
 • Co oznacza Fluorescencja Co to jest emisja kwantów światła (świecenie), zachodząca przy przejściu elektronu z wyższego na niższy poziom energetyczny o tym samym spinie (ΔS = 0
 • Co oznacza Fenyloalanina Co to jest kwas 2-amino-3-fenylopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Otrzymuje się ją sposobem Streckera, w reakcji aldehydu 2
 • Co oznacza Fosforany Co to jest sole tlenowych kwasów fosforowych, najtrwalsze są f., w cząsteczkach których atom fosforu występuje na V stopniu utlenienia tworząc anion
 • Co oznacza Ferromagnetyk Co to jest substancja krystaliczna, charakteryzująca się równoległym uporządkowaniem elementarnych momentów magnetycznych (orbitalnych i spinowych
 • Co oznacza Zdyspergowana Faza Co to jest zestaw cząstek substancji rozproszonej, na przykład tłuszcz w wodzie (mleko), woda w tłuszczu (masło
 • Co oznacza Filochinon Co to jest ↑ wit. K
 • Co oznacza Fluor Co to jest znak F, (z łaciny Fluorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 9, m.at. 18,998u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1886 r. poprzez F.F.H
 • Co oznacza Furan Co to jest C4H4O, t.w. 31,3°C; bezb., pięcioczłonowy, heterocykliczny ↑ związek aromatyczny o zapachu ↑ chloroformu nierozp. w wodzie, rozp. w
 • Co oznacza Fenidon Co to jest związek chem., bezb. igły; służący jako wywoływacz
 • Co oznacza Stanu Funkcje Co to jest ↑ funkcje termodynamiczne
 • Co oznacza Fluorowce Co to jest ekipa 17 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: fluor, chlor, brom, jod, astat. Wszystkie fluorowce to
 • Co oznacza Fluorofory Co to jest układy atomów (a więc fragmenty cząsteczek) odpowiadające za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję
 • Co oznacza Fenol Co to jest C6H5OH, najprostszy przedstawiciel ↑ fenoli, t.t. 43°C, t.w. 182°C; bezb., krystaliczna substancja, mająca charakterystyczny zapach. Na
 • Co oznacza Fluoryt Co to jest minerał, CaF2, służący do produkcji ↑ kwasu fluorowodorowego, soczewek mikroskopowych i jako ↑ topnik w metalurgii
 • Co oznacza Flint Co to jest ↑ szkło potasowo-ołowiowe; przykładowe składy: SiO2 - 46,6%, Na2O - 1,5%, K2O - 7,8%, PbO - 43,8%, As2O3 - 0,3% albo SiO2 - 28,4%, K2O - 2
 • Co oznacza Filtrat Co to jest przesącz, ciecz uzyskana po odsączeniu osadu z mieszaniny ciecz - ciało stałe
 • Co oznacza FALA DE BROGLIE´A Co to jest wg hipotezy de Broglie´a, każdej cząstce o pędzie p można przypisać falę o długości λ: gdzie h jest stałą Plancka (↑ teoria kwantowa
 • Co oznacza Herman Fehling Co to jest 1812-1885) chemik niem., zajmował się preparatyką org., analizą chem. środków spożywczych, wynalazł tak zwany odczynnik Fehlinga
 • Co oznacza Fenantren Co to jest t.t. 100°C, t.w. 340°C. Węglowodór aromatyczny. Bezb., krystaliczna substancja, wyodrębniana ze smół węglowych (szczególnie z oleju
 • Co oznacza Fajans Co to jest materiał ceramiczny; kruchy i silnie chłonący wodę (porowaty). Otrzymywany poprzez dwukrotne wypalanie mieszaniny rozdrobnionych: kaolinu
 • Co oznacza Układu Faza Co to jest część układu (↑ układ) odgraniczona wyraźną powierzchnią od pozostałej, na przykład benzen i woda (układ ciecz-ciecz), kryształy CuSO4 w
 • Co oznacza Fallotoksyny Co to jest ekipa silnie trujących heptapeptydów, zbudowanych z L- i D aminokwasów, występują w muchomorze sromotnikowym (Amanita phalloides
 • Co oznacza Michael Faraday Co to jest 1791-1867) fizyk i chemik z angielskiego:, odkrył zdarzenie indukcji elektromagnetycznej, sformułował dwa prawa elektrolizy, odkrył dia- i
 • Co oznacza Kazimierz Fajans Co to jest 1887-1975) fizykochemik niem.-am. polskiego pochodzenia. Prowadził badania w dziedzinie promieniotwórczości i radiochemii. Sformułował
 • Co oznacza Fe Co to jest znak ↑ żelaza
 • Co oznacza Dyspersyjna Faza Co to jest etap rozpraszająca, ośrodek, gdzie zostały rozproszone cząstki etapy zdyspergowanej, na przykład woda w relacji do tłuszczu w mleku
 • Co oznacza Fenole Co to jest związki org., jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, o wzorze ogólnym Ar-OH (Ar - ekipa arylowa, pierścień aromatyczny). Zazwyczaj
 • Co oznacza FISCHER FRANZ JOSEF EMIL Co to jest 1877-1947) chemik niem., opracował z H. Tropschem metodę produkcji benzyny syntetycznej
 • Co oznacza Ferryty Co to jest roztwory stałe tlenku żelaza(III) z tlenkami innych metali (na przykład Fe2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+), niekiedy o ↑ składzie
 • Co oznacza Hermann Emil Fischer Co to jest 1852-1919) chemik niem., w latach 1888-1891 wyjaśnił strukturę cząsteczki ↑ glukozy, opracował syntezę glukozy i ↑ peptydów, wyjaśnił
 • Co oznacza Fermentacja Co to jest mechanizm biochem.; reakcja rozkładu ustalonych związków org. biegnąca pod wpływem ↑ enzymów. Może to być ↑ fermentacja alkoholowa, ↑
 • Co oznacza Fenoloftaleina Co to jest barwnik syntetyczny; białe ciało krystaliczne, t.t. 261°C, nierozp. w wodzie, rozp. w etanolu. Służąca jako ↑ parametr kwasowo-zasadowy i
 • Co oznacza Alkoholowa Fermentacja Co to jest mechanizm zachodzący pod wpływem enzymu zymazy (zawartego w drożdżach) w warunkach beztlenowych, optymalna temp. 25÷30°C; reakcja przemiany
 • Co oznacza Ferrimagnetyk Co to jest substancja, gdzie w odpowiednim zakresie temp. pojawia się antyrównoległe (przeciwstawne) ułożenie elementarnych momentów magnetycznych
 • Co oznacza Mlekowa Fermentacja Co to jest mechanizm zachodzący pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie, raczej z rodz. Lactobacillus, w warunkach beztlenowych; reakcja
 • Co oznacza Fluorowodór Co to jest HF, t.t. -83°C, t.w. 19,5°C (wysoka t.w. jest wywołana asocjacją jego cząsteczek wskutek istnienia mocnych wiązań wodorowych); bezb. ciecz
 • Co oznacza Flotacja Co to jest sposób wzbogacania minerałów, wykorzystująca różnice w zwilżaniu składników mieszanin. Bazuje na przepuszczaniu pęcherzyków powietrza
 • Co oznacza Fm Co to jest znak ↑ fermu
 • Co oznacza Charles Friedel Co to jest 1832-1899) chemik franc., opracował z J.M. Craftsem metodę alkilowania pierścieni aromatycznych, służącą w produkcji wielu surowców
 • Co oznacza Frans Co to jest znak Fr, (z łaciny Francium), pierwiastek chem., metal, Z = 87, m.at. 223,02u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1939 r. poprzez M. Perey. F
 • Co oznacza Frakcja Co to jest określona część mieszaniny, charakteryzująca się określonymi właściwościami; mieszaninę dzieli się na poszczególne f. odpowiednimi
 • Co oznacza Freony Co to jest zazwyczaj fluorowcopochodne metanu (na przykład CCl2F2, CBr2F2), służące dawniej jako środki chłodzące w lodówkach. Obecność f. w
 • Co oznacza Termodynamiczne Funkcje Co to jest funkcje określone na zbiorze parametrów stanu, jednoznacznie charakteryzujące stan układu. Są nimi: ↑ energia wewnętrzna, ↑ energia
 • Co oznacza Fuzle Co to jest olej pozostający po oddestylowaniu etanolu z surowego spirytusu. Zawiera do 50 składników, w tym wyższe alkohole (alkohole butylowe i
 • Co oznacza Fenoplasty Co to jest tworzywa pozyskiwane wskutek reakcji polikondensacji ↑ fenoli z ↑ aldehydami. W zależności od własności dzieli się je na żywice nowolakowe
 • Co oznacza Fosgen Co to jest nazwa zwyczajowa dichlorku karbonylu COCl2. Bezb. gaz, t.t. -118°C, t.w. 8°C, trudno rozp. w wodzie, dobrze w benzenie i toluenie. W wodzie
 • Co oznacza Fruktoza Co to jest C6H12O6, t.t. około 100°C, [α]D = -93°; cukier prosty, ketoheksoza. Bezb. krystaliczne ciało stałe o słodkim smaku (słodsza od ↑ glukozy
 • Co oznacza Ferrocen Co to jest Fe(C5H5)2, związek chem. z gatunku ↑ metalocenów; ↑ związek metaloorg. zbudowany z kationu żelaza Fe2+ znajdującego się między dwoma
 • Co oznacza Fullereny Co to jest odmiana alotropowa węgla, nazwana od nazwiska J.B. Fullera, amerykańskiego architekta, wynalazcy kopuł geodezyjnych, które układem wiązań

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Fullereny, Ferrocen, Fruktoza, Fosgen, Fenoplasty, Fuzle, Funkcje Termodynamiczne, Freony, Frakcja, Frans, Friedel Charles, Fm, Flotacja, Fluorowodór co to znaczy.

Tłumaczenie Fullereny, Ferrocen, Fruktoza, Fosgen, Fenoplasty, Fuzle co to jest.