hybrydyzacja sp3d haber fritz co znaczy
Hel Ii, Hybrydyzacja Sp3D, Haber Fritz, Hydroliza Zasadowa Estrów, Heroina, Hydrargilit, Hydroksyl

Słownik chemiczny z przykładami od H

 • Co oznacza Hormony Co to jest substancje produkowane, w znikomo małych ilościach, poprzez gruczoły wydzielania wewnętrznego albo tkanki ludzi i zwierząt, wywierają na
 • Co oznacza Homeopatia Co to jest sposób leczenia, mająca bazować na podawaniu chorym znikomo małych ilości substancji, które w większym stężeniu powodują symptomy podobne
 • Co oznacza Hemoglobina Co to jest Hb) - jeden z chromoproteidów (białko złożone), składający się z hemu (barwnik; 4%; ↑ hem) i globiny (białko; 96%); masa cząsteczkowa
 • Co oznacza Hemiacetal Co to jest odmiennie półacetal, wytwór przyłączenia cząsteczki alkoholu do ekipy CO aldehydu. Reakcja stworzenia h. jest odwracalnym podłączeniem
 • Co oznacza Estrów Kwasowa Hydroliza Co to jest odwracalna reakcja odwrotna do ↑ estryfikacji, przebiegająca również w trakcie syntezy estru. Między h.k.e. a estryfikacją określa się stan
 • Co oznacza Halogenowodory Co to jest związki fluorowców (zwanych także halogenami; ↑ fluorowce) z wodorem. W normalnych warunkach ↑ fluorowodór jest niskowrzącą cieczą (w
 • Co oznacza H Co to jest znak ↑ wodoru
 • Co oznacza Hf Co to jest znak ↑ hafnu
 • Co oznacza Halogeny Co to jest ↑ fluorowce
 • Co oznacza He Co to jest znak ↑ helu
 • Co oznacza Radiacyjna Hormeza Co to jest ↑ hipoteza liniowa
 • Co oznacza Histamina Co to jest bezb. kryształy, t.t. 83÷87°C, dobrze rozp. w wodzie; ↑ neuroprzekaźnik uwalniany poprzez uszkodzone tkanki i nerwy w stanie stresu
 • Co oznacza Kwasowa Hydroliza Co to jest ↑ hydroliza kationowa
 • Co oznacza Helowce Co to jest ekipa 18 układu okresowego, blok p (He - blok s), do której należą następujące pierwiastki: ↑ hel, ↑ neon, ↑ argon, ↑ krypton, ↑ ksenon, ↑
 • Co oznacza Hafn Co to jest znak Hf, (z łaciny Hafnium), pierwiastek chem., metal, Z = 72, m.at. 178,49u, ekipa ↑ tytanowców. Istnienie h. przewidział w 1913 r. H
 • Co oznacza Jonowa Hydroliza Co to jest jeden z przypadków ↑hydrolizy, reakcja jonowa pomiędzy jonami powstającymi w trakcie dysocjacji soli i cząsteczkami wody. H.j. ulegają
 • Co oznacza HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T Co to jest 1852-1911) chemik holenderski, prof. uniwersytetów w Amsterdamie, Lipsku, Berlinie. Prace nad ciśnieniem osmotycznym, stereochemią
 • Co oznacza Hipoteza Co to jest oparte na starannej obserwacji albo wynikach wstępnych doświadczeń (↑ eksperyment) założenie, mające na celu wyjaśnienie systemu jakiegoś
 • Co oznacza Hel Co to jest znak He, (z łaciny Helium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 2, m.at. 4,0026u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1868 r. poprzez P.J.C. Janssena
 • Co oznacza Atomowych Orbitali Hybrydyzacja Co to jest kombinacja liniowa orbitali walencyjnych atomu o jednakowej energii, zwana także kolokwialnie mieszaniem tych orbitali ze sobą; kombinacje
 • Co oznacza Hb Co to jest znak ↑ hemoglobiny
 • Co oznacza Holm Co to jest znak Ho, (z łaciny Holmium), pierwiastek chem., metal, Z = 67, m.at. 164,93u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z ↑ tulem) w 1879 r. poprzez P
 • Co oznacza Hydroliza Co to jest jeden z przypadków ↑solwolizy, reakcja związku chemicznego z wodą, prowadząca do stworzenia nowych związków (h. nie jest reakcja wody ze
 • Co oznacza Halit Co to jest minerał, NaCl, tworzy pokłady ↑ soli kamiennej
 • Co oznacza Heliodor Co to jest minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana berylu (minerału; ↑ beryl), barwy żółtej
 • Co oznacza Hg Co to jest znak ↑ rtęci
 • Co oznacza Henri Germain Hess Co to jest 1802-1850) chemik ros. pochodzenia szwajcarskiego. Sformułował fundamentalne prawo termochemii (tak zwany prawo Hessa
 • Co oznacza Agresji Hormon Co to jest ↑ adrenalina
 • Co oznacza Zasadowa Hydroliza Co to jest ↑ hydroliza anionowa
 • Co oznacza Ho Co to jest znak ↑ holmu
 • Co oznacza Helisa Co to jest α helisa - trójwymiarowa struktura w kształcie taśmy skręconej wzdłuż osi podłużnej. Strukturą helikalną charakteryzuje się cząsteczka ↑
 • Co oznacza Von Hermann Helmholtz Co to jest 1821-1894) wszechstronny uczony niem., prof. w Heidelbergu i Berlinie, podał matematyczną interpretację zasady zachowania energii i
 • Co oznacza Białkowy Hydrolizat Co to jest mieszanina ↑ peptydów różnej długości, pozyskiwana z białka w drodze ↑ hydrolizy zawartych w cząsteczce polimeru wiązań peptydowych. H.b
 • Co oznacza Hydrosfera Co to jest ciekła część powłoki ziemskiej, do której należą: oceany, morza, rzeki, jeziora, błota, wody podziemne i wilgoć, którą nasiąknięta jest
 • Co oznacza Ronald Hoffmann Co to jest 1937-) chemik am. (ur. w Polsce), zaczął pracę badawczą w Harvard University, potem jako prof. w Cornell University. Badania w dziedzinie
 • Co oznacza HOFMANN AUGUST WILHELM VON Co to jest 1818-1892) chemik niem. Prof. Royal College of Chemistry w Londynie i uniwersytetu w Berlinie. Odkrył anilinę i chinolinę w smole węglowej
 • Co oznacza Halogenowanie Co to jest wprowadzanie atomów halogenu do cząsteczki związku org. przez podstawienie, addycję albo przegrupowanie. Na przykład: C6H5CH3 + Br2
 • Co oznacza Otto Hahn Co to jest 1879-1968) fizykochemik niem. W 1938 r. przeprowadził (razem ze Strassmannem) pierwszą reakcję rozczepienia jądra atomowego uranu. W 1944
 • Co oznacza Kationowa Hydroliza Co to jest mechanizm ↑ hydrolizy, wskutek którego powstaje ↑ jon oksoniowy (w reakcję z wodą wchodzi kation słabszego elektrolitu), a roztwór ma
 • Co oznacza Hydroksykwasy Co to jest związki o wzorze ogólnym (HO)m-R-(COOH)n, zawierające w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową i co najmniej jedną grupę
 • Co oznacza Halony Co to jest chlorowcopochodne ↑ węglowodorów, stosowane jako środki gaśnicze; zwykle to są bezb., niskowrzące gazy albo ciecze. Ich działanie bazuje na
 • Co oznacza Carl Werner Heisenberg Co to jest 1901-1976) fizyk niem., współtwórca ↑ mechaniki kwantowej, teorii cząstek elementarnych, sił jądrowych. Sformułował tak zwany zasadę
 • Co oznacza Norman Walter Haworth Co to jest 1883-1950) chemik z angielskiego: Wyjaśnił budowę cukrów prostych, zsyntetyzował ↑ witaminę C. Twórca wzorów strukturalnych alternatywnych
 • Co oznacza Has Co to jest znak Hs, (z łaciny Hassium), pierwiastek chem., metal, Z = 108, m.at. 265u, ekipa ↑ żelazowców. Otrzymany sztucznie w 1984 r. poprzez P
 • Co oznacza Halucynogeny Co to jest substancje wywołujące wizje i halucynacje: ↑ LSD, ↑ meskalina, ↑ THC
 • Co oznacza Heliony Co to jest cząstka α - jądra atomu ↑ helu , znak: α
 • Co oznacza Metali Hartowanie Co to jest sposób obróbki cieplnej metali i ich stopów, polegająca na ogrzaniu metalu do temp., gdzie następuje przemiana jego budowy krystalicznej
 • Co oznacza Haszysz Co to jest ↑ narkotyk, otrzymywany z kwiatów konopi wschodnioazjatyckiej (Cannabis indica), zawierający od 5 do 12% ↑ THC, regularnie palony w
 • Co oznacza Liniowa Hipoteza Co to jest nieudowodnione naukowo założenie, iż każda wchłonięta poprzez człowieka ↑ dawka promieniowania skutkuje niekorzystne konsekwencje, a
 • Co oznacza Wiązania Rozpad Heterolityczny Co to jest rozerwanie wiązania, w trakcie którego oba elektrony tworzące to wiązanie pozostają przy jednym z atomów. Mechanizm ten prowadzi do
 • Co oznacza Higroskopijność Co to jest skłonność substancji do pochłaniania wilgoci (wody i pary wodnej). H. wykazują liczne substancje zarówno ciekłe jak i stałe, które na
 • Co oznacza Hiacynt Co to jest minerał, kamień szlachetny, przezroczysta, bezb. odmiana ↑ cyrkonu
 • Co oznacza Hematyt Co to jest błyszcz żelaza - minerał, Fe2O3, jedna z głownych rud żelaza, służąca również do produkcji czerwonej farby
 • Co oznacza Heterogeniczny Co to jest ustalenie niejednorodności składu, własności, stanu skupienia substancji chem. albo reakcji biegnącej na granicy dwóch faz (na przykład
 • Co oznacza Heterocykliczny Co to jest ustalenie związku cyklicznego (alifatycznego albo aromatycznego), który zawiera w pierścieniu przynajmniej jeden atom pierwiastka innego
 • Co oznacza Hem Co to jest pochodna ↑ pirolu, składająca się z czterech jego pierścieni połączonych mostkami =CH- w rozległy układ aromatyczny o dużej trwałości
 • Co oznacza Homologi Co to jest związki tworzące tak zwany ↑ szereg homologiczny, to oznacza należące do jednego typu (na przykład ↑ alkany, ↑ alkeny, ↑ alkiny). Następne
 • Co oznacza Sp Hybrydyzacja Co to jest kombinacja liniowa orbitalu atomowego typu s i jednego orbitalu atomowego typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitali 2s i 2p
 • Co oznacza Erich Hückel Co to jest 1896-1980) fizyk niem., prowadził badania między innymi dysocjacji elektrolitycznej i przewodnictwa elektrycznego roztworów elektrolitów
 • Co oznacza Sp3D2 Hybrydyzacja Co to jest kombinacja liniowa orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i dwóch orbitali typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s
 • Co oznacza Męskie Płciowe Hormony Co to jest ↑ androgeny
 • Co oznacza Sp2 Hybrydyzacja Co to jest kombinacja liniowa orbitalu atomowego typu s i dwu orbitali typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 2s i dwu orbitali 2p
 • Co oznacza Sp3 Hybrydyzacja Co to jest kombinacja liniowa orbitalu typu s i trzech orbitali typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 2s i trzech orbitali 2p
 • Co oznacza Homogeniczny Co to jest znaczy substancję chem. jednorodną pod względem składu, własności, stanu skupienia albo reakcję biegnącą w jednej fazie skupienia (na
 • Co oznacza Holoenzym Co to jest termin określający całą, w pełni funkcjonalną cząsteczkę ↑enzymu, składającą się z ↑apoenzymu połączonego z ↑koenzymem albo ↑ekipą
 • Co oznacza Żeńskie Płciowe Hormony Co to jest ↑ ginogeny
 • Co oznacza Wiązania Rozpad Homolityczny Co to jest rozerwanie wiązania, w trakcie którego para elektronów tworząca to wiązanie zostaje podzielona pomiędzy oba atomy, które były ze sobą
 • Co oznacza Anionowa Hydroliza Co to jest mechanizm ↑ hydrolizy, wskutek którego powstaje ↑ jon wodorotlenkowy (w reakcję z wodą wchodzi anion słabszego elektrolitu), a roztwór ma
 • Co oznacza Hydraty Co to jest sole występujące w formie krystalicznej, zawierające ↑ wodę krystalizacyjną w formie skompleksowanej, na przykład NiCl2·6H2O = [Ni(H2O
 • Co oznacza Hydrochinon Co to jest 1,4-dihydroksybenzen, związek z gatunku ↑ fenoli. Biała substancja krystaliczna słabo rozp. w wodzie, t.t. 171°C, t.w. 286°C. Otrzymywany
 • Co oznacza Hydrazyna Co to jest związek chem., H2N-NH2; bezb., silnie higroskopijna (↑ higroskopijność) ciecz, dymi na powietrzu; rozp. w wodzie, odczyn roztworu wodnego
 • Co oznacza Hydroksyprolina Co to jest kwas 3-hydroksypirolidynokarboksylowy-2, jeden z ↑ aminokwasów. W sporych ilościach występuje w żelatynie, tworzy bezb. kryształy dobrze
 • Co oznacza Hydroksylizyna Co to jest kwas 2,6-diamino-5-hydroksyheksanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje wyłącznie w białkach tkanki łącznej
 • Co oznacza Hydroksyloamina Co to jest związek o wzorze NH2OH, nietrwała, dobrze rozp. w wodzie substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi termicznemu na ↑
 • Co oznacza Cząsteczkowa Hydroliza Co to jest jeden z rodzajów ↑hydrolizy, reakcja rozkładu albo przemiany związku chemicznego pod wpływem wody charakteryzujący się tym, iż związek
 • Co oznacza Hydratacja Co to jest 1) mechanizm ↑ solwatacji przebiegający z udziałem cząsteczek wody, w trakcie którego następuje otaczanie jonów poprzez cząsteczki wody
 • Co oznacza Heksozy Co to jest cukry proste C6H12O6, należące do aldoz (posiadają grupę aldehydową -CHO; ↑ aldozy) albo ketoz (posiadają grupę karbonylową -CO-; ↑ ketozy
 • Co oznacza Hydroksosole Co to jest sole, pochodne wodorotlenków zawierających co najmniej dwa aniony OH-, gdzie prawie wszystkie ekipy wodorotlenkowe zostały zastąpione
 • Co oznacza Histydyna Co to jest kwas 2-amino-3-imidazolilopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Tworzy białe płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu i eterze. Wchodzi w
 • Co oznacza Hydroksyl Co to jest rodnik hydroksylowy ·OH, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę OH z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w cząsteczce
 • Co oznacza Hydrargilit Co to jest gibbsyt - minerał, Al(OH)3, z ↑ diasporem jest gł. składnikiem ↑ boksytów, służący do otrzymywania ↑ glinu produkcji materiałów
 • Co oznacza Heroina Co to jest ↑ narkotyk, półsyntetyczna pochodna ↑ morfiny, biały krystaliczny proszek o gorzkim smaku, nierozp. w wodzie, t.t. 172°C. Mocny lek
 • Co oznacza Estrów Zasadowa Hydroliza Co to jest nieodwracalna reakcja odwrotna do ↑ estryfikacji; rozkład estru na sól wyjściowego kwasu karboksylowego i alkohol. Zachodzi w obecności
 • Co oznacza Fritz Haber Co to jest 1868-1934) chemik niem., ur. we Wrocławiu. W latach 1908-1913 opracował fizykochem. podstawy syntezy amoniaku, gdzie substancjami
 • Co oznacza Sp3D Hybrydyzacja Co to jest kombinacja liniowa orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i jednego orbitalu typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s i
 • Co oznacza Ii Hel Co to jest ciekły hel powstający z helu I w temp. -270,98°C (2,17K) i pod ciśnieniem 50,65hPa (wartość dla izotopu 4He; dla 3He temp. przejścia w stan

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Hel Ii, Hybrydyzacja Sp3D, Haber Fritz, Hydroliza Zasadowa Estrów, Heroina, Hydrargilit, Hydroksyl, Histydyna, Hydroksosole, Heksozy, Hydratacja, Hydroliza co to znaczy.

Tłumaczenie Hel Ii, Hybrydyzacja Sp3D, Haber Fritz, Hydroliza Zasadowa co to jest.