haber fritz hybrydyzacja sp3d co to znaczy
Hel Ii, Haber Fritz, Hybrydyzacja Sp3D, Hydrargilit, Histydyna, Hydroksosole, Hydratacja, Hydroliza.

Słownik chemiczny: przykłady na H

 • Co to znaczy Hafn Definicja znak Hf, (z łaciny Hafnium), pierwiastek chem., metal, Z = 72, m.at. 178,49u, ekipa ↑ tytanowców. Istnienie h. przewidział w 1913 r. H
 • Co to znaczy Halony Definicja chlorowcopochodne ↑ węglowodorów, stosowane jako środki gaśnicze; zwykle to są bezb., niskowrzące gazy albo ciecze. Ich działanie bazuje na
 • Co to znaczy Has Definicja znak Hs, (z łaciny Hassium), pierwiastek chem., metal, Z = 108, m.at. 265u, ekipa ↑ żelazowców. Otrzymany sztucznie w 1984 r. poprzez P
 • Co to znaczy Heksozy Definicja cukry łatwe C6H12O6, należące do aldoz (posiadają grupę aldehydową -CHO; ↑ aldozy) albo ketoz (posiadają grupę karbonylową -CO-; ↑ ketozy
 • Co to znaczy Hel Definicja znak He, (z łaciny Helium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 2, m.at. 4,0026u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1868 r. poprzez P.J.C. Janssena
 • Co to znaczy Heliodor Definicja minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana berylu (minerału; ↑ beryl), barwy żółtej
 • Co to znaczy Helisa Definicja α helisa - trójwymiarowa struktura w kształcie taśmy skręconej wzdłuż osi podłużnej. Strukturą helikalną charakteryzuje się cząsteczka ↑
 • Co to znaczy Hem Definicja pochodna ↑ pirolu, składająca się z czterech jego pierścieni połączonych mostkami =CH- w rozległy układ aromatyczny o dużej trwałości
 • Co to znaczy Hemiacetal Definicja odmiennie półacetal, wytwór przyłączenia cząsteczki alkoholu do ekipy CO aldehydu. Reakcja stworzenia h. jest odwracalnym podłączeniem
 • Co to znaczy Heroina Definicja ↑ narkotyk, półsyntetyczna pochodna ↑ morfiny, biały krystaliczny proszek o gorzkim smaku, nierozp. w wodzie, t.t. 172°C. Mocny lek
 • Co to znaczy Henri Germain Hess Definicja 1802-1850) chemik ros. pochodzenia szwajcarskiego. Sformułował fundamentalne prawo termochemii (tak zwany prawo Hessa
 • Co to znaczy Wiązania Rozpad Heterolityczny Definicja rozerwanie wiązania, w trakcie którego oba elektrony tworzące to wiązanie pozostają przy jednym z atomów. Mechanizm ten prowadzi do
 • Co to znaczy Higroskopijność Definicja skłonność substancji do pochłaniania wilgoci (wody i pary wodnej). H. wykazują liczne substancje zarówno ciekłe jak i stałe, które na
 • Co to znaczy Hipoteza Definicja oparte na starannej obserwacji albo wynikach wstępnych doświadczeń (↑ eksperyment) założenie, mające na celu tłumaczenie systemu jakiegoś
 • Co to znaczy HOFMANN AUGUST WILHELM VON Definicja 1818-1892) chemik niem. Prof. Royal College of Chemistry w Londynie i uniwersytetu w Berlinie. Odkrył anilinę i chinolinę w smole węglowej
 • Co to znaczy Holm Definicja znak Ho, (z łaciny Holmium), pierwiastek chem., metal, Z = 67, m.at. 164,93u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z ↑ tulem) w 1879 r. poprzez P
 • Co to znaczy Holoenzym Definicja termin określający całą, w pełni funkcjonalną cząsteczkę ↑enzymu, składającą się z ↑apoenzymu połączonego z ↑koenzymem albo ↑ekipą
 • Co to znaczy Homogeniczny Definicja znaczy substancję chem. jednorodną pod względem składu, własności, stanu skupienia albo reakcję biegnącą w jednej fazie skupienia (na
 • Co to znaczy Wiązania Rozpad Homolityczny Definicja rozerwanie wiązania, w trakcie którego para elektronów tworząca to wiązanie zostaje podzielona pomiędzy oba atomy, które były ze sobą
 • Co to znaczy Hormony Definicja substancje produkowane, w znikomo małych ilościach, poprzez gruczoły wydzielania wewnętrznego albo tkanki ludzi i zwierząt, wywierają na
 • Co to znaczy Sp Hybrydyzacja Definicja kombinacja liniowa orbitalu atomowego typu s i jednego orbitalu atomowego typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitali 2s i 2p
 • Co to znaczy Sp3 Hybrydyzacja Definicja kombinacja liniowa orbitalu typu s i trzech orbitali typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 2s i trzech orbitali 2p
 • Co to znaczy Hydraty Definicja sole występujące w formie krystalicznej, zawierające ↑ wodę krystalizacyjną w formie skompleksowanej, na przykład NiCl2·6H2O = [Ni(H2O
 • Co to znaczy Hydroksyloamina Definicja związek o wzorze NH2OH, nietrwała, dobrze rozp. w wodzie substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi termicznemu na ↑
 • Co to znaczy Hydroliza Definicja jeden z przypadków ↑solwolizy, reakcja związku chemicznego z wodą, kierująca do stworzenia nowych związków (h. nie jest reakcja wody ze
 • Co to znaczy Cząsteczkowa Hydroliza Definicja jeden z rodzajów ↑hydrolizy, reakcja rozkładu albo przemiany związku chemicznego pod wpływem wody charakteryzujący się tym, iż związek
 • Co to znaczy Estrów Zasadowa Hydroliza Definicja nieodwracalna reakcja odwrotna do ↑ estryfikacji; rozkład estru na sól wyjściowego kwasu karboksylowego i alkohol. Zachodzi w obecności
 • Co to znaczy H Definicja znak ↑ wodoru
 • Co to znaczy Halogeny Definicja ↑ fluorowce
 • Co to znaczy Ho Definicja znak ↑ holmu
 • Co to znaczy Heliony Definicja cząstka α - jądra atomu ↑ helu , znak: α
 • Co to znaczy Męskie Płciowe Hormony Definicja ↑ androgeny
 • Co to znaczy Hydroksyl Definicja rodnik hydroksylowy ·OH, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę OH z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w cząsteczce
 • Co to znaczy Homeopatia Definicja sposób leczenia, mająca bazować na podawaniu chorym znikomo małych ilości substancji, które w większym stężeniu powodują symptomy podobne
 • Co to znaczy Hemoglobina Definicja Hb) - jeden z chromoproteidów (białko złożone), składający się z hemu (barwnik; 4%; ↑ hem) i globiny (białko; 96%); masa cząsteczkowa
 • Co to znaczy Estrów Kwasowa Hydroliza Definicja odwracalna reakcja odwrotna do ↑ estryfikacji, przebiegająca również w trakcie syntezy estru. Między h.k.e. a estryfikacją określa się stan
 • Co to znaczy Halogenowodory Definicja związki fluorowców (zwanych także halogenami; ↑ fluorowce) z wodorem. W normalnych uwarunkowaniach ↑ fluorowodór jest niskowrzącą cieczą
 • Co to znaczy He Definicja znak ↑ helu
 • Co to znaczy Hf Definicja znak ↑ hafnu
 • Co to znaczy Histamina Definicja bezb. kryształy, t.t. 83÷87°C, dobrze rozp. w wodzie; ↑ neuroprzekaźnik uwalniany poprzez uszkodzone tkanki i nerwy w stanie stresu
 • Co to znaczy Radiacyjna Hormeza Definicja ↑ hipoteza liniowa
 • Co to znaczy Kwasowa Hydroliza Definicja ↑ hydroliza kationowa
 • Co to znaczy Helowce Definicja ekipa 18 układu okresowego, blok p (He - blok s), do której należą następujące pierwiastki: ↑ hel, ↑ neon, ↑ argon, ↑ krypton, ↑ ksenon, ↑
 • Co to znaczy Jonowa Hydroliza Definicja jeden z przypadków ↑hydrolizy, reakcja jonowa pomiędzy jonami powstającymi w trakcie dysocjacji soli i cząsteczkami wody. H.j. ulegają
 • Co to znaczy HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T Definicja 1852-1911) chemik holenderski, prof. uniwersytetów w Amsterdamie, Lipsku, Berlinie. Prace nad ciśnieniem osmotycznym, stereochemią
 • Co to znaczy Atomowych Orbitali Hybrydyzacja Definicja kombinacja liniowa orbitali walencyjnych atomu o jednakowej energii, zwana także kolokwialnie mieszaniem tych orbitali ze sobą; kombinacje
 • Co to znaczy Hb Definicja znak ↑ hemoglobiny
 • Co to znaczy Halit Definicja minerał, NaCl, tworzy pokłady ↑ soli kamiennej
 • Co to znaczy Hg Definicja znak ↑ rtęci
 • Co to znaczy Agresji Hormon Definicja ↑ adrenalina
 • Co to znaczy Zasadowa Hydroliza Definicja ↑ hydroliza anionowa
 • Co to znaczy Von Hermann Helmholtz Definicja 1821-1894) wszechstronny uczony niem., prof. w Heidelbergu i Berlinie, podał matematyczną interpretację zasady zachowania energii i
 • Co to znaczy Białkowy Hydrolizat Definicja mieszanina ↑ peptydów różnej długości, pozyskiwana z białka w drodze ↑ hydrolizy zawartych w cząsteczce polimeru wiązań peptydowych. H.b
 • Co to znaczy Hydrosfera Definicja ciekła część powłoki ziemskiej, do której należą: oceany, morza, rzeki, jeziora, błota, wody podziemne i wilgoć, którą nasiąknięta jest
 • Co to znaczy Ronald Hoffmann Definicja 1937-) chemik am. (ur. w Polsce), zaczął pracę badawczą w Harvard University, potem jako prof. w Cornell University. Badania w dziedzinie
 • Co to znaczy Hydroksykwasy Definicja związki o wzorze ogólnym (HO)m-R-(COOH)n, zawierające w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową i co najmniej jedną grupę
 • Co to znaczy Otto Hahn Definicja 1879-1968) fizykochemik niem. W 1938 r. przeprowadził (razem ze Strassmannem) pierwszą reakcję rozczepienia jądra atomowego uranu. W 1944
 • Co to znaczy Halogenowanie Definicja wprowadzanie atomów halogenu do cząsteczki związku org. przez podstawienie, addycję albo przegrupowanie. Na przykład: C6H5CH3 + Br2
 • Co to znaczy Kationowa Hydroliza Definicja mechanizm ↑ hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon oksoniowy (w reakcję z wodą wchodzi kation słabszego elektrolitu), a roztwór ma
 • Co to znaczy Halucynogeny Definicja substancje wywołujące wizje i halucynacje: ↑ LSD, ↑ meskalina, ↑ THC
 • Co to znaczy Metali Hartowanie Definicja sposób obróbki cieplnej metali i ich stopów, polegająca na ogrzaniu metalu do temp., gdzie następuje przemiana jego budowy krystalicznej
 • Co to znaczy Haszysz Definicja ↑ narkotyk, otrzymywany z kwiatów konopi wschodnioazjatyckiej (Cannabis indica), zawierający od 5 do 12% ↑ THC, regularnie palony w
 • Co to znaczy Norman Walter Haworth Definicja 1883-1950) chemik z angielskiego: Wyjaśnił budowę cukrów prostych, zsyntetyzował ↑ witaminę C. Artysta wzorów strukturalnych
 • Co to znaczy Carl Werner Heisenberg Definicja 1901-1976) fizyk niem., współtwórca ↑ mechaniki kwantowej, teorii cząstek elementarnych, sił jądrowych. Sformułował tak zwany zasadę
 • Co to znaczy Hematyt Definicja błyszcz żelaza - minerał, Fe2O3, jedna z głownych rud żelaza, użytkowana również do produkcji czerwonej farby
 • Co to znaczy Heterocykliczny Definicja ustalenie związku cyklicznego (alifatycznego albo aromatycznego), który zawiera w pierścieniu przynajmniej jeden atom pierwiastka innego
 • Co to znaczy Heterogeniczny Definicja ustalenie niejednorodności składu, własności, stanu skupienia substancji chem. albo reakcji biegnącej na granicy dwóch faz (na przykład
 • Co to znaczy Hiacynt Definicja minerał, kamień szlachetny, przezroczysta, bezb. odmiana ↑ cyrkonu
 • Co to znaczy Liniowa Hipoteza Definicja nieudowodnione naukowo założenie, iż każda wchłonięta poprzez człowieka ↑ dawka promieniowania skutkuje niekorzystne efekty, a jedynie ich
 • Co to znaczy Homologi Definicja związki tworzące tak zwany ↑ szereg homologiczny, to oznacza należące do jednego typu (na przykład ↑ alkany, ↑ alkeny, ↑ alkiny). Następne
 • Co to znaczy Żeńskie Płciowe Hormony Definicja ↑ ginogeny
 • Co to znaczy Erich Hückel Definicja 1896-1980) fizyk niem., prowadził badania między innymi dysocjacji elektrolitycznej i przewodnictwa elektrycznego roztworów elektrolitów
 • Co to znaczy Sp2 Hybrydyzacja Definicja kombinacja liniowa orbitalu atomowego typu s i dwu orbitali typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 2s i dwu orbitali 2p
 • Co to znaczy Sp3D2 Hybrydyzacja Definicja kombinacja liniowa orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i dwóch orbitali typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s
 • Co to znaczy Hydrazyna Definicja związek chem., H2N-NH2; bezb., silnie higroskopijna (↑ higroskopijność) ciecz, dymi na powietrzu; rozp. w wodzie, odczyn roztworu wodnego
 • Co to znaczy Hydrochinon Definicja 1,4-dihydroksybenzen, związek z gatunku ↑ fenoli. Biała substancja krystaliczna słabo rozp. w wodzie, t.t. 171°C, t.w. 286°C. Otrzymywany
 • Co to znaczy Hydroksylizyna Definicja kwas 2,6-diamino-5-hydroksyheksanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje wyłącznie w białkach tkanki łącznej
 • Co to znaczy Hydroksyprolina Definicja kwas 3-hydroksypirolidynokarboksylowy-2, jeden z ↑ aminokwasów. W sporych ilościach występuje w żelatynie, tworzy bezb. kryształy dobrze
 • Co to znaczy Anionowa Hydroliza Definicja mechanizm ↑ hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon wodorotlenkowy (w reakcję z wodą wchodzi anion słabszego elektrolitu), a roztwór
 • Co to znaczy Hydratacja Definicja 1) mechanizm ↑ solwatacji przebiegający z udziałem cząsteczek wody, w trakcie którego następuje otaczanie jonów poprzez cząsteczki wody
 • Co to znaczy Hydroksosole Definicja sole, pochodne wodorotlenków zawierających co najmniej dwa aniony OH-, gdzie niektóre ekipy wodorotlenkowe zostały zastąpione resztami
 • Co to znaczy Histydyna Definicja kwas 2-amino-3-imidazolilopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Tworzy białe płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu i eterze. Wchodzi w
 • Co to znaczy Hydrargilit Definicja gibbsyt - minerał, Al(OH)3, z ↑ diasporem jest gł. składnikiem ↑ boksytów, użytkowany do otrzymywania ↑ glinu produkcji materiałów
 • Co to znaczy Sp3D Hybrydyzacja Definicja kombinacja liniowa orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i jednego orbitalu typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s i
 • Co to znaczy Fritz Haber Definicja 1868-1934) chemik niem., ur. we Wrocławiu. W latach 1908-1913 opracował fizykochem. podstawy syntezy amoniaku, gdzie substancjami
 • Co to znaczy Ii Hel Definicja ciekły hel powstający z helu I w temp. -270,98°C (2,17K) i pod ciśnieniem 50,65hPa (wartość dla izotopu 4He; dla 3He temp. przejścia w stan

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Hel Ii, Haber Fritz, Hybrydyzacja Sp3D, Hydrargilit, Histydyna, Hydroksosole, Hydratacja, Hydroliza Anionowa, Hydroksyprolina, Hydroksylizyna, Hydrochinon co to znaczy.

Tłumaczenie Hel Ii, Haber Fritz, Hybrydyzacja Sp3D, Hydrargilit co to jest.