kwantowomechaniczna, teoria, atomu, kolba, ssawkowa, kauczuk
Kwantowomechaniczna Teoria Atomu, Kolba Ssawkowa, Kauczuk

Słownik chemiczny z przykładami od K

 • Co oznacza Utleniające Kwasy Co to jest kwasy, które utleniają metale i inne substancje bez wydzielania gazowego wodoru. Należą do nich na przykład stężony ↑ kwas azotowy(V), kwas
 • Co oznacza KEKULE VON STRADONITZ FRIEDRICH AUGUST Co to jest 1829-1896) chemik niem. Studiował początkowo architekturę, a później chemię u Liebiga. Prof. w Gent i Bonn. Udowodnił, iż atomy węgla mogą
 • Co oznacza Mydlany Kamień Co to jest ↑ talk
 • Co oznacza KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU Co to jest odmiennie kompleks CT (Charge-transfer) albo kompleks donorowo-akceptorowy; połączenie chemiczne dwóch albo więcej cząsteczek/jonów, lub
 • Co oznacza Kadm Co to jest znak Cd (z łaciny Cadmium), pierwiastek chem., metal, Z = 48, m.at. 112,411u, ekipa ↑ cynkowców. Odkryty w 1817 r. poprzez F. Stromeyera i
 • Co oznacza Elektrolityczny Klucz Co to jest rurka szklana w kształcie litery U, wypełniona ↑ agarem zawierającym elektrolit, na przykład KNO3 albo KCl. K.e. umożliwia połączenie
 • Co oznacza Tłuszczowe Kwasy Co to jest nasycone i nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe. Nazwa pochodzi od wyższych kwasów karboksylowych aktualnych w formie estrów ↑
 • Co oznacza Katalizator Co to jest 1) substancja zmieniająca prędkość reakcji chem. poprzez obniżenie albo podwyższenie ↑ energii aktywacji dla danej reakcji chem. 2) k
 • Co oznacza Fulminowy Kwas Co to jest ↑ kwas piorunowy
 • Co oznacza Cytrynowy Kwas Co to jest kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy, HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH - związek chem., ↑ hydroksykwas; bezb. kryształy o kwaśnym
 • Co oznacza KONFIGURACJA E/Z Co to jest rozmieszczenie podstawników wokół wiązania podwójnego podstawionego trzema albo czterema ekipami, których ważność określa się wg reguł
 • Co oznacza Piekielny Kamień Co to jest ↑ azotan(V) srebra
 • Co oznacza Aktywny Kompleks Co to jest stan przejściowy reakcji, o wyższej energii niż energia substratów reakcji: A + BC + Ea [A ··· B ···C] gdzie: A, BC - substraty reakcji, Ea
 • Co oznacza Deszcze Kwaśne Co to jest opady zakwaszane poprzez emitowane do atmosfery gazy zawarte w spalinach przemysłowych i samochodowych, takie jak tlenek azotu(II), ↑
 • Co oznacza KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB ROZCIEŃCZANIA Co to jest sposób obliczania relacji masowego (dla stężenia procentowego) i objętościowego (dla stężenia molowego), w jakim należy zmieszać roztwór I
 • Co oznacza Enzymatyczna Kataliza Co to jest zdarzenie przyspieszania czy wręcz umożliwiania poprzez enzymy reakcji zachodzących in vivo. Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w
 • Co oznacza Stężone Kwasy Co to jest roztwory kwasów o maksymalnym możliwym do uzyskania stężeniu (jest to o maksymalnym stężeniu, przy którym dany związek jest jeszcze trwały
 • Co oznacza Karboksylowe Kwasy Co to jest związki org. o wzorze ogólnym RCOOH (R - wodór, alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie łańcuchowej po słowie kwas
 • Co oznacza Kosmetyczne Kremy Co to jest towary kosmetyczne służące do pielęgnacji, regeneracji i ochrony naskórka. K.k. to emulsje wodno-tłuszczowe (oleje i woski naturalne i
 • Co oznacza Kraking Co to jest mechanizm rozpadu długich łańcuchów węglowych na krótsze pod wpływem wysokiej temp. i ciśnienia. Stosuje się ciśnienie rzędu kilku MPa i
 • Co oznacza Destylacyjna Kolumna Co to jest urządzenie do przeprowadzania jednoczesnej, wielokrotnej destylacji (↑ destylacja, ↑ destylacja frakcyjna) i skraplania cieczy
 • Co oznacza Kwarki Co to jest cząstki podstawowe o ułamkowych ładunkach elektrycznych (w jednostkach ładunku elementarnego). Istnieje sześć kwarków i odpowiadające im
 • Co oznacza Fluorowodorowy Kwas Co to jest roztwór wodny ↑ fluorowodoru; bezb. ciecz o ostrym zapachu. Otrzymywany poprzez pochłanianie fluorowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo
 • Co oznacza KONDENSAT BOSEGO-EINSTEINA Co to jest piąty stan skupienia materii, którego istnienie przewidzieli w 1924 r. S.N. Bose i A. Einstein. K. B.-E.; otrzymany w 1995 r. wskutek
 • Co oznacza KOROZJA METALI I STOPÓW Co to jest postępująca destrukcja powierzchni metalu czy stopu wywołana istnieniem na jego powierzchni mikroogniw lokalnych o zwartych elektrodach
 • Co oznacza Ksylen Co to jest mieszanina trzech izomerów położeniowych dimetylobenzenu C6H4(CH3)2 (o ksylen, m ksylen i p ksylen). Bezb., palna ciecz, trudno rozp. w
 • Co oznacza Kiur Co to jest znak Cm, (z łaciny Curium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1944 r. poprzez G.T
 • Co oznacza Sulfonowe Kwasy Co to jest związki org. zawierające grupę sulfonową -SO3H, która nadaje im kwaśny charakter wskutek dysocjacji: R-SO3H ⇆ R-SO3- + H+. To są silne
 • Co oznacza Kaliforn Co to jest znak Cf, (z łaciny Californium), pierwiastek chem., metal, Z = 98, m.at. 251,08u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1950 r. poprzez
 • Co oznacza Salicylowy Kwas Co to jest kwas o-hydroksybenzoesowy, t.t. 156°C; bezb. kryształy, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze rozp. w gorącej. Otrzymywany w syntezie
 • Co oznacza Molekularne Kryształy Co to jest typ ↑ kryształu, gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez cząsteczki. K.m. tworzą w pierwszej kolejności związki pierwiastków
 • Co oznacza Kationit Co to jest ↑ jonity
 • Co oznacza Skrobiowy Kleik Co to jest roztwór koloidalny ↑ skrobi w wodzie, bardziej rozcieńczony nazywany jest krochmalem
 • Co oznacza Kobalamina Co to jest ↑ wit. B12
 • Co oznacza Kolba Co to jest naczynie laboratoryjne, wykonane ze szkła, przeznaczone do ogrzewania cieczy, ↑ destylacji, miareczkowania, przygotowywania roztworów o
 • Co oznacza Kolumbit Co to jest minerał, (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda niobu i tantalu
 • Co oznacza Komplementarność Co to jest w biochemii wzajemne dopasowanie dwóch nici ↑kwasu nukleinowego, na przykład dwóch nici DNA w ↑helisie kwasu dezoksyrybonukleinowego albo
 • Co oznacza Kobaltyn Co to jest minerał, CoAsS, barwy szarej, ruda niklu i kobaltu
 • Co oznacza Krzem Co to jest znak Si, (z łaciny Silicium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 14, m.at. 28,0855u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1822 r. poprzez J
 • Co oznacza Elektrochemiczna Korozja Co to jest niszczenie przedmiotu w wyniku zachodzących na jego powierzchni reakcji wywołanych poprzez przepływ ładunków elektrycznych. K.e. zachodzi w
 • Co oznacza Aminooctowy Kwas Co to jest ↑ glicyna
 • Co oznacza Kuban Co to jest ↑węglowodór C8H8 o interesującej budowie cząsteczki: atomy węgla tworzą w niej najlepszy sześcian, stąd nazwa (każdy atom C jest związany z
 • Co oznacza KWAS CHLOROWY(VII Co to jest zwany dawniej nadchlorowym, HClO4; najtrwalszy kwas tlenowy chloru, wybuchowa ciecz (t.t. -102°C, t.w. 110°C). Jest dobrze rozp. w wodzie i
 • Co oznacza Dezoksyrybonukleinowy Kwas Co to jest ↑ kwasy nukleinowe
 • Co oznacza Elaidynowy Kwas Co to jest ↑ kwas oleinowy
 • Co oznacza Krzemionka Co to jest ↑ tlenek krzemu (IV
 • Co oznacza Pantotenowy Kwas Co to jest ↑ wit. B5
 • Co oznacza KWAS PIROFOSFOROWY(V Co to jest ↑ kwas difosforowy(V
 • Co oznacza Krezol Co to jest mieszanina trzech izomerów metylofenolu CH3-C6H4-OH (o-, m- i p-), pozyskiwana poprzez destylację olejów kwaśnych pochodzących ze smoły
 • Co oznacza KWAS ORTOFOSFOROWY(V Co to jest H3PO4, t.t. 43°C; bezb. ciało stałe. Otrzymywany w reakcji pięciotlenku fosforu z gorącą wodą: P2O5 + 3H2O 2H3PO4. Stężony k.o. jest
 • Co oznacza Kodeina Co to jest ↑ alkaloid, biały proszek albo bezb. kryształy, bez zapachu i o gorzkim smaku, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu, eterze i
 • Co oznacza Kalomel Co to jest Hg2Cl2 - zwyczajowa nazwa chlorku rtęci(I); biały proszek, nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a również pod
 • Co oznacza Kofeina Co to jest teina - ↑ alkaloid, pochodna ↑ puryny; biały proszek, o gorzkim smaku, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze - w gorącej, t.t. 236°C. W
 • Co oznacza Kleje Co to jest substancje pochodzenia naturalnego albo syntetyczne, tworzące po naniesieniu na sklejany element cienką, elastyczną, dobrze przylegającą do
 • Co oznacza Kupryt Co to jest minerał, Cu2O, przezroczysty, barwy ceglastoczerwonej; ruda miedzi
 • Co oznacza Kwarc Co to jest minerał, SiO2; bardzo rozpowszechniony, kluczowy składnik niektórych ↑ skał, takich jak: ↑ piasek, ↑ piaskowiec, ↑ granit i ↑ gnejsu
 • Co oznacza Chromatograficzna Kolumna Co to jest rura szklana, zamknięta od dołu kranem, zawierająca adsorbent (na przykład tlenek glinowy Al2O3) umieszczony w adekwatnie dobranym
 • Co oznacza Kolor Co to jest barwa - cecha substancji, wynikająca z selektywnego (wybiórczego) pochłaniania ↑ światła widzialnego z widma ciągłego (↑ widmo
 • Co oznacza Koagulat Co to jest żel) - wytwór koagulacji zolu złożonego z koloidu odwracalnego albo nieodwracalnego
 • Co oznacza Konstytucja Co to jest skład i struktura cząsteczki
 • Co oznacza KWASY WG ARRHENIUSA Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Arrheniusa
 • Co oznacza Jodowodorowy Kwas Co to jest wodny roztwór ↑ jodowodoru, HIaq; bardzo silny kwas beztlenowy (ma największą moc spośród popularnych kwasów beztlenowych); bezb., dymiąca
 • Co oznacza Chlorowodorowy Kwas Co to jest roztwór wodny ↑ chlorowodoru HCl w wodzie. Czysty kwas chlorowodorowy jest bezb., z kolei techniczny nieco zabarwiony na żółto. Stężony
 • Co oznacza Glutaminowy Kwas Co to jest kwas 2-aminopentanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów, jedyny aminokwas syntetyzowany poprzez organizmy żywe bezpośrednio z amoniaku i innych
 • Co oznacza Kriolit Co to jest minerał, Na3AlF6, przezroczysty, bezb. Służący do produkcji szkła, glazury i jako ↑ topnik w procesie otrzymywania glinu
 • Co oznacza Karboaniony Co to jest aniony org. posiadające ładunek niekorzystny zlokalizowany na atomie węgla, na przykład . Są bardzo reaktywnymi produktami przejściowymi
 • Co oznacza Kokaina Co to jest ↑ alkaloid, bezb. kryształki albo biały proszek, bez zapachu i o gorzkim smaku; słabo rozp. w wodzie, lepiej w alkoholu, t.t. 98°C. K
 • Co oznacza Nieodwracalny Koloid Co to jest koloid, który po przejściu ze stanu zolu do koagulatu (żelu) nie może być z powrotem przeprowadzony w stan zolu. Na przykład koloidy
 • Co oznacza Kolodium Co to jest roztwór azotanu(V) ↑ celulozy w mieszaninie alkoholu etylowego z eterem dietylowym, który po wyschnięciu tworzy bezbarwną błonkę. Służące
 • Co oznacza Koks Co to jest wytwór otrzymany w trakcie wysokotemperaturowego odgazowania węgli kopalnych, pozostałości po przerobie ropy naftowej (↑ gudron) albo
 • Co oznacza Koenzym Co to jest jedna ze składowych ↑enzymu (p. także holoenzym); małocząsteczkowy niebiałkowy związek organiczny luźno związany z resztą enzymu (w
 • Co oznacza Kobaltowce Co to jest ekipa 9 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: kobalt, rod, iryd, meitner. Wszystkie pierwiastki są metalami
 • Co oznacza Węgla Koksowanie Co to jest mechanizm ogrzewania węgla bez dostępu powietrza, w temp. 900÷1100°C, w celu usunięcia składników gazowych i ciekłych i wytworzenia koksu
 • Co oznacza K Co to jest znak ↑ potasu
 • Co oznacza Karnalit Co to jest minerał, KMgCl3·6H2O, bezb.; służący do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania magnezu
 • Co oznacza Ketokwasy Co to jest ↑ oksokwasy (2
 • Co oznacza Wiktor Kemula Co to jest 1902-1985) chemik pol., analityk, twórca chromatopolarografii i wiszącej elektrody rtęciowej w woltamperometrii
 • Co oznacza Kobalt Co to jest znak Co, (z łaciny Cobaltum), pierwiastek chem., metal, Z = 27, m.at. 58,9332u, ekipa ↑ kobaltowców. Związki k. były znane już w
 • Co oznacza Rektyfikacyjna Kolumna Co to jest ↑ kolumna destylacyjna
 • Co oznacza Konfiguracja Co to jest sposób połączenia atomów albo grup atomów w cząsteczkach. Zmiana konfiguracji danej cząsteczki pociąga za sobą zmianę położenia
 • Co oznacza Konstantan Co to jest stop (60% Cu i 40%Ni) wykazujący bardzo małą zależność oporu elektrycznego od temp. (↑ stopy
 • Co oznacza Ksantofile Co to jest ↑ karoteny
 • Co oznacza Krzepnięcie Co to jest przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę stałą; przemiana odwrotna do ↑ topnienia
 • Co oznacza Działania Kwant Co to jest ↑ stała Plancka
 • Co oznacza Askorbinowy Kwas Co to jest ↑ wit. C
 • Co oznacza Folinowy Kwas Co to jest ↑ wit. B14
 • Co oznacza Kreda Co to jest osadowa skała wapienna (zawiera do 70% CaCO3), barwy białej albo szarej. Służąca do wyrobu farb, kitów, kredy do pisania, kredek i asfaltu
 • Co oznacza Kr Co to jest znak ↑ kryptonu
 • Co oznacza Kowelin Co to jest minerał, CuS, przezroczysty, barwy granatowej
 • Co oznacza Karben Co to jest CH2, nadzwyczajnie reaktywna cząsteczka, pozyskiwana wskutek fotolizy diazometanu CH2N2. Wyjątkowo łatwo ulega addycji do wiązania
 • Co oznacza Kaolinit Co to jest minerał, Al4[(OH)8|Si4O10], barwy białej, zielonej albo różowej, służący jako surowiec w przemyśle ceramicznym
 • Co oznacza Kefir Co to jest napój otrzymany z ↑ mleka krowiego na drodze fermentacji dzięki bakterii Streptococcus lacti i drożdży Saccharomyces. K. zawiera około 1% ↑
 • Co oznacza Kation Co to jest jon nieujemny powstający między innymi w trakcie dysocjacji elektrolitycznej roztworów elektrolitów. Na przykład: Na+, K+, Mg2+, Al3+, Fe2
 • Co oznacza Kationorodnik Co to jest ↑ rodnik mający ładunek nieujemny, na przykład kation kompleksowy metalu, taki jak [Cr(H2O)6]3
 • Co oznacza Homofazowa Kataliza Co to jest ↑ kataliza homogeniczna
 • Co oznacza Heterofazowa Kataliza Co to jest ↑ kataliza heterogeniczna
 • Co oznacza Koksownictwo Co to jest gałąź przemysłu zajmująca się produkcją koksu (↑ koks, ↑ koksowanie węgla
 • Co oznacza Homogeniczna Kataliza Co to jest sposób wykonywania reakcji katalitycznej charakteryzującej się tym, iż katalizator występuje w tym samym stanie skupienia co reagujące
 • Co oznacza Karbokation Co to jest kation, gdzie ładunek nieujemny jest zlokalizowany na atomie węgla; niedobór elektronów przyczynia się do ich wysokiej reaktywności. Układ
 • Co oznacza Stanisław Kostanecki Co to jest 1860-1910) chemik pol., prof. uniwersytetu w Bernie, członek PAU, badał budowę i syntetyzował barwniki roślinne, twórca chemii flawonów
 • Co oznacza Karbol Co to jest dawna nazwa ↑ fenolu; również kwas karbolowy), nazwa zwyczajowa środków fenolowych używanych do dezynfekcji (por. lizol
 • Co oznacza KIRCHHOFF GUSTAV ROBERT Co to jest 1824-1887) fizyk niem., sformułował fundamentalne prawo promieniowania cieplnego (prawo Kirchhoffa) i prawa dotyczące obwodów
 • Co oznacza Tiosiarkowy Kwas Co to jest związek chem., H2S2O3, słaby kwas tlenowy siarki; nietrwały, w roztworach wodnych rozkłada się na SO2, H2O i wolną siarkę. K.t. tworzy
 • Co oznacza Kaloria Co to jest cal) - jednostka ilości ciepła, definiowana jako liczba ciepła jaka jest wymagana do ogrzania 1 g wody od temp. 14,5°C do 15,5°C (o jeden
 • Co oznacza Karbid Co to jest acetylenek wapnia CaC2, otrzymywany poprzez prażenie tlenku wapnia (wapna palonego) i koksu w temp. około 2500°C: CaO + 3C CaC2 + CO. K
 • Co oznacza Kalafonia Co to jest żywica pozostająca po oddestylowaniu terpentyny otrzymywanej z drzew iglastych. Ma barwę żółtą albo brunatną, nierozp. w wodzie, rozp. w
 • Co oznacza Karbin Co to jest jedna z odmian ↑ węgla pierwiastkowego, gdzie atomy węgla tworzą łańcuchy, występuje w przyrodzie jako minerał chaoit; białe kryształy
 • Co oznacza KAMIENIE DO ZAPALNICZEK Co to jest pocięte pręciki wykonane z piroforycznego stopu żelaza z cerem (↑ pirofory). Potarcie k.d.z. o stalowe kółko albo płytkę prowadzi do
 • Co oznacza Kaprolaktam Co to jest ↑ laktam kwasu 6-aminoheksanowego (ε-aminokapronowego); bezbarwne kryształy o t.t. 69°C; rozp. w wodzie i rozpuszczalnikach org. Łatwo
 • Co oznacza Karbonyl Co to jest nazwa ↑ tlenku węgla(II) występującego w formie ↑ liganda w ↑ związkach kompleksowych zwanych ↑ karbonylkami, na przykład [Cr(CO)6], [Ni(CO
 • Co oznacza Kotłowy Kamień Co to jest trudno rozp. osad, powstający na ściankach naczyń, gdzie ogrzewa się wodę (kotły c.o., czajniki) i rur, którymi przepływa ciepła woda
 • Co oznacza Kainit Co to jest minerał, KMgCl(SO4)ܩH2O, bezb.; służący do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania soli potasu
 • Co oznacza Kalcyt Co to jest minerał, CaCO3, powstaje ze szkieletów różnych organizmów wodnych asymilujących węglan wapnia. Odmiana k. występująca w formie bezb
 • Co oznacza KREDKI DO WARG Co to jest szminki - towary kosmetyczne w formie sztyftów; stopy woskowo tłuszczowe (wosk pszczeli, lanolina, oleje naturalne, parafina stała
 • Co oznacza Karborund Co to jest węglik krzemu SiC; przezroczyste albo ciemne kryształy, otrzymywany poprzez prażenie krzemionki SiO2 z węglem w temp. około 3500°C. K. ma
 • Co oznacza Katoda Co to jest elektroda, na której biegną mechanizmy przyjmowania elektronów (zredukowanie); K. jest elektrodą ujemną (-) w naczyniu do elektrolizy. W
 • Co oznacza Karmel Co to jest mieszanina produktów rozkładu, cyklizacji, kondensacji i polimeryzacji sacharozy i glukozy pozyskiwana w trakcie ogrzewania w temp
 • Co oznacza Heterogeniczna Kataliza Co to jest sposób przeprowadzania reakcji katalitycznej charakteryzujący się tym, iż katalizator występuje w formie odrębnej etapy w relacji do
 • Co oznacza Karoteny Co to jest ekipa związków chem.; węglowodory alifatycznocykliczne, których cząsteczki zbudowane są z 3÷8 albo większej liczby fragmentów ↑ izoprenu. K
 • Co oznacza Karnotyt Co to jest minerał, K2(UO2)2(VO4)2·nH2O, n = 1÷3, barwy żółtej albo zielonej; służący do otrzymywania uranu
 • Co oznacza Korozja Co to jest mechanizm stopniowego niszczenia powierzchni elementów wykonanych z metali, ich stopów, betonu czy drewna, spowodowany wpływem fizykochem
 • Co oznacza KWAS SIARKOWY(VI Co to jest H2SO4; bezb., oleista ciecz o gęstości d = 1,8g·cm-3, pozyskiwana wskutek reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4. Handlowy stężony kwas
 • Co oznacza Solny Kwas Co to jest kolokwialna nazwa ↑ kwasu chlorowodorowego
 • Co oznacza KELVIN LORD OF LARGS Co to jest właściwie William Thomson (1824-1907) ur. w Belfaście znakomity fizyk i wynalazca brytyjski, prof. uniwersytetu w Glasgow, członek Royal
 • Co oznacza Krokit Co to jest minerał, PbCrO4, barwy czerwonej albo żółtej
 • Co oznacza Kazeina Co to jest białko złożone należące do fosforoprotein (zawartość fosforu: 0,7%), występuje w mleku; nie koaguluje (↑ koagulacja) na gorąco (w trakcie
 • Co oznacza Syntetyczne Kauczuki Co to jest związki wielkocząsteczkowe o właściwościach zbliżonych do kauczuku naturalnego, pozyskiwane wskutek polimeryzacji buta-1,3-dienu (k
 • Co oznacza Wiązania Krotność Co to jest definicja określające, czy dane wiązanie w cząsteczce związku jest pojedyncze, podwójne (↑ wiązanie podwójne), potrójne (↑ wiązanie
 • Co oznacza Klatraty Co to jest związki klatratowe - układy krystaliczne powstałe poprzez odwracalne związanie atomów albo cząsteczek jednej substancji w pustych
 • Co oznacza Krochmal Co to jest ↑ skrobia
 • Co oznacza Odwracalna Koagulacja Co to jest koagulacja biegnąca z udziałem ↑ koloidów odwracalnych, a więc takich, których żel udaje się z powrotem przeprowadzić w zol
 • Co oznacza Ketozy Co to jest monosacharydy zawierające w cząsteczce w okolicy grup hydroksylowych grupę karbonylową (ketonową). Dają pozytywne wyniki ↑ próby Trommera i
 • Co oznacza Nieodwracalna Koagulacja Co to jest koagulacja zolu w stan koagulatu (↑ żelu). Koagulat nie może być przeprowadzony z powrotem w ↑ zol. Por. denaturacja białka
 • Co oznacza Bromowodorowy Kwas Co to jest roztwór wodny ↑ bromowodoru HBr; otrzymywany poprzez pochłanianie gazowego bromowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo dobrze), a następnie
 • Co oznacza Kumys Co to jest napój otrzymany z ↑ mleka gł. klaczy, a również owczego, oślego i wielbłądziego na drodze fermentacji dzięki bakterii: Streptococcus lacti
 • Co oznacza Chlorooctowy Kwas Co to jest ClCH2-COOH, t.t. 61,5°C; otrzymywany z lodowatego kwasu octowego (reakcja chlorowania; ↑ lodowaty kwas octowy) albo z trichloroetylenu Cl2C
 • Co oznacza Elementarna Komórka Co to jest jednostka sieci przestrzennej kryształu (↑ kryształy, ↑ układy krystalograficzne). Jest równoległościanem zbudowanym na trzech odcinkach (a
 • Co oznacza Cząsteczkowe Koloidy Co to jest substancje o cząsteczkach mających rozmiary cząstek koloidowych; należy do nich sporo związków naturalnych (na przykład: białka, kauczuk
 • Co oznacza Fazowe Koloidy Co to jest układy koloidalne, gdzie cząstki rozproszone skupiają pewną liczbę atomów, cząstek albo jonów w ekipy o rozmiarach koloidowych na przykład
 • Co oznacza Hydrofobowe Koloidy Co to jest koloidy w wodnym ośrodku rozpraszającym, których cząstki nie łączą się z cząsteczkami wody albo łączą się z nimi słabo. Typowym
 • Co oznacza Odwracalne Koloidy Co to jest koloidy, które ze stanu koagulatu (żelu) mogą być ponownie przeprowadzone w zol - dzięki procesowi peptyzacji. Na przykład: skoagulowany
 • Co oznacza Jonitowa Kolumna Co to jest kolumna wypełniona ↑ jonitem, wykorzystywana do zamiany jonów przepuszczanej poprzez nią w formie roztworu substancji o budowie jonowej
 • Co oznacza Kompleks Co to jest ↑ związek kompleksowy
 • Co oznacza Bessemera Konwertor Co to jest ↑ świeżenie
 • Co oznacza Thomasa Konwertor Co to jest ↑ świeżenie
 • Co oznacza Kopolimer Co to jest rodzaj polimeru; substancja wielkocząsteczkowa powstająca poprzez polimeryzację mieszanin różnych monomerów, na przykład jeden z rodzajów
 • Co oznacza Kopolimeryzacja Co to jest reakcja polimeryzacji, przebiegająca z udziałem dwóch albo więcej rodzajów monomerów, np
 • Co oznacza Koral Co to jest kamień półszlachetny; szkielety koralowców, skład: 90% CaCO3 w formie ↑ kalcytu i 10% substancji org.; odmiany: biała, czerwona, czarna
 • Co oznacza Korek Co to jest zamknięcie butelki, kolby laboratoryjnej wykonane z kory drzewa korkowego, szkła (korek szklany; ↑ szkło), gumy (korek gumowy
 • Co oznacza KONFIGURACJA cis/trans Co to jest ułożenie podstawników po tej samej stronie (cis) albo przeciwnych stronach (trans) płaszczyzny wiązania podwójnego (na przykład pomiędzy
 • Co oznacza KONFIGURACJA D/L Co to jest zobacz Aneks
 • Co oznacza KONFIGURACJA R/S Co to jest rozmieszczenie wokół ↑ asymetrycznego atomu węgla podstawników, których ważność określa się wg reguł pierwszeństwa podanych poprzez Cahna
 • Co oznacza Objętości Kontrakcja Co to jest zmiana objętości przy mieszaniu cieczy, obliczana wzorem: ΔV = Vm - ΣVs, gdzie: Vm - objętość uzyskanej mieszaniny, ΣVs - suma objętości
 • Co oznacza Orbitalu Kontur Co to jest jeden ze sposobów graficznego przedstawienia orbitalu (↑ orbital atomowy). To jest powierzchnia ograniczająca przestrzeń wokół jądra atomu
 • Co oznacza Aldolowa Kondensacja Co to jest reakcja, która przebiega w środowisku zasadowym z udziałem aldehydów posiadających atomy wodoru w pozycji α względem ekipy aldehydowej
 • Co oznacza Kondensacja Co to jest a) reakcja łączenia się dwóch cząsteczek z wydzielaniem mniejszej cząsteczki (na przykład H2O, NH3) ((na przykład R-CHO + R´-NH2 R-CH=N-R´
 • Co oznacza Energii Konwersja Co to jest zmiana formy gromadzenia energii, na przykład przekształcenie energii potencjalnej (w polu grawitacyjnym) upuszczanego kamienia w energię
 • Co oznacza Kontakt Co to jest rodzaj katalizatora przygotowanego w formie masy i stosowanego w procesach ↑ katalizy heterogenicznej
 • Co oznacza Krystalizacja Co to jest 1) mechanizm przechodzenia związku z roztworu do formy krystalicznej, odbywający się zazwyczaj w wyniku odparowywania rozpuszczalnika albo
 • Co oznacza Chemiczna Korozja Co to jest niszczenie przedmiotu pod wpływem czynników środowiskowych, wywołujących na jego powierzchni reakcje chem., na przykład czernienie srebra w
 • Co oznacza Krypton Co to jest znak Kr, (z łaciny Krypton), pierwiastek chem., niemetal, Z = 36, m.at. 83,3u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M
 • Co oznacza Krystalizator Co to jest szklane naczynie laboratoryjne w kształcie otwartego walca o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, przypominające ↑ zlewkę, lecz
 • Co oznacza Frakcyjna Krystalizacja Co to jest wielokrotna krystalizacja dwóch substancji o podobnej rozpuszczalności, wskutek której powstające kryształy wzbogacają się w jedną z
 • Co oznacza Korund Co to jest minerał, Al2O3; kamień szlachetny; bezb., czasem żółtawy; odmiany: ↑ szafir i ↑ rubin. Substancja ta ustępuje twardością wyłącznie ↑
 • Co oznacza Kortyzon Co to jest związek chem. należący do ↑ steroidów; hormon produkowany poprzez korę nadnerczy; uczestniczy w przemianach węglowodanów, białek, wpływa na
 • Co oznacza Krystobalit Co to jest odmiana ↑ tlenku krzemu(IV
 • Co oznacza Górski Kryształ Co to jest minerał, kamień półszlachetny, bezb. odmiana ↑ kwarcu
 • Co oznacza Pirogronowy Kwas Co to jest związek org. o wzorze CH3-CO-COOH, t.w. 165°C (z rozkładem); rozp. w wodzie, alkoholu etylowym. Wytwór przejściowy fermentacji alkoholowej
 • Co oznacza Piorunowy Kwas Co to jest kwas fulminowy - związek chem., H-O-N≡C; izomer ↑ kwasu cyjanowego; istnieje tylko w roztworze wodnym. Reaktywny chem. - ulega reakcjom
 • Co oznacza Celulozy Ksantogenian Co to jest wytwór pośredni w procesie produkcji ↑ wiskozy; powstaje w reakcji CS2 z alkalicelulozą - celulozą poddaną działaniu stężonego roztworu
 • Co oznacza Kowalencyjne Kryształy Co to jest typ ↑ kryształu, gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez atomy pierwiastków, połączone wiązaniem kowalencyjnym (atomowym
 • Co oznacza Rozpuszczalności Krzywa Co to jest wykres przedstawiający zależność ↑ rozpuszczalności związku chemicznego od temperatury. Przebieg tego wykresu zależy od relacji siły wiązań
 • Co oznacza Jonowe Kryształy Co to jest typ ↑ kryształu, gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez jony - kationy i aniony o równoważnej ilości ładunków elektrycznych
 • Co oznacza Metaliczne Kryształy Co to jest typ ↑ kryształu występujący w metalach. Pośród innych rodzajów kryształów odznacza się on w pierwszej kolejności obecnością ↑ gazu
 • Co oznacza Ksenotym Co to jest minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 64÷71, zawiera domieszki toru, uranu i cyrkonu, służący do otrzymywania lantanowców
 • Co oznacza Kwant Co to jest najmniejsza porcja energii promieniowania elektromagnetycznego (na przykład światła, promieniowania rentgenowskiego), zależna od
 • Co oznacza Kurara Co to jest wyciąg z roślin południowoamerykańskich, w formie brązowej, rozp. w wodzie masy, zawierający silnie trujące ↑ alkaloidy, między innymi
 • Co oznacza Rybonukleinowy Kwas Co to jest ↑ kwasy nukleinowe
 • Co oznacza Pruski Kwas Co to jest ↑ cyjanowodór
 • Co oznacza Pteroiloglutaminowy Kwas Co to jest ↑ kwas foliowy
 • Co oznacza Barbiturowy Kwas Co to jest cykliczny amid otrzymywany w reakcji mocznika i kwasu malonowego; bezb. kryształy, trudno rozp. w wodzie, t.t. 245°C. Cząsteczka czystego
 • Co oznacza Akrylowy Kwas Co to jest CH2=CH-COOH, t.w. 140°C; łatwo polimeryzująca ciecz, mająca ostry zapach. Otrzymywany z ↑ akrylonitrylu CH2=CH-CN
 • Co oznacza Adypinowy Kwas Co to jest HOOC-(CH2)4-COOH, t.t. 153°C; biała substancja pozyskiwana poprzez utlenianie cykloheksanolu, służąca w syntezie poliamidów (między innymi
 • Co oznacza KWAS AZOTOWY(V Co to jest HNO3, bezb. ciecz (t.t. -41,6°C, t.w. 84°C), dymiąca na powietrzu (z wydzieleniem tlenków azotu), dobrze rozp. w wodzie (↑ kwasy stężone
 • Co oznacza Ftalowy Kwas Co to jest kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy, t.t. 191°C; bezb. substancja, trudno rozp. w wodzie, łatwo rozp. w alkoholu etylowym. Służący w syntezie
 • Co oznacza Acetylooctowy Kwas Co to jest CH3-CO-CH2-COOH; związek org. z gatunku β-ketokwasów (ekipa karbonylowa przy węglu nr 3), wytwór pośredni przemiany tłuszczów w organizmie
 • Co oznacza Kwantowanie Co to jest fundamentalne definicja w mechanice kwantowej; przyjmowanie tylko ustalonych dyskretnych wartości danej wielkości fizycznej, na przykład
 • Co oznacza Acetyosalicylowy Kwas Co to jest aspiryna - białe krystaliczne ciało stałe o kwaśnym smaku; t.t. 135°C; trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu i eterze dietylowym. Służący
 • Co oznacza Asparaginowy Kwas Co to jest kwas 2-aminobutanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów kwaśnych. Substancja bezb., trudno rozp. w wodzie. U mikroorganizmów i roślin bierze udział
 • Co oznacza Benzoesowy Kwas Co to jest C6H5-COOH, t.t. 120°C; białe kryształy rozp. w gorącej wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym. Otrzymywany poprzez utlenianie toluenu
 • Co oznacza Foliowy Kwas Co to jest kwas pteroiloglutaminowy, wit. B - żółtopomarańczowe kryształy, bardzo trudno rozp. w wodzie; t.t. 250°C z rozkładem. Występuje w liściach
 • Co oznacza Masłowy Kwas Co to jest kwas butanowy CH3-CH2-CH2-COOH, t.w. 163°C; oleista ciecz o charakterystycznym zapachu. Występuje jako składnik tłuszczu mleka i masła (w
 • Co oznacza Glukonowy Kwas Co to jest pochodna ↑ glukozy, powstająca poprzez utlenienie jej ↑ ekipy aldehydowej. Tworzy igły o t.t. 132°C, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu
 • Co oznacza Mrówkowy Kwas Co to jest kwas metanowy HCOOH; bezb. ciecz o ostrym zapachu, rozp. w wodzie. Działa silnie drażniąco na skórę (powstają pęcherze). Reaguje z metalami
 • Co oznacza Kwasy Co to jest związki chem. (tlenowe albo beztlenowe, org. albo nieorg.), które składają się z wodoru i reszty kwasowej, na przykład: HCl (↑ kwas
 • Co oznacza Fosforowy Kwas Co to jest ↑ kwas ortofosforowy(V
 • Co oznacza Cholowy Kwas Co to jest związek chem., główny ↑ kwas żółciowy. Ma budowę płytek, o gorzkim smaku, t.t. 196÷198°C; nierozp. w wodzie i benzenie, rozp. w etanolu
 • Co oznacza Cyjanowy Kwas Co to jest związek chem., H-O-C=N; silny kwas tlenowy, ciecz, t.t. 23,6°C; nietrwały. Tworzy sole ↑ cyjaniany. K.c. ma dwa izomery: ↑ kwas izocyjanowy
 • Co oznacza Nikotynowy Kwas Co to jest ↑ wit. PP
 • Co oznacza Jabłkowy Kwas Co to jest HOOC-CH2-CH(OH)-COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna) 130°C, t.t. kwasu (-)-jabłkowego (występującego w przyrodzie, na przykład w
 • Co oznacza Malonowy Kwas Co to jest HOOC-CH2-COOH, t.t. 134°C; bezb. substancja, łatwo rozp. w wodzie. Ogrzany do 150°C ulega ↑ dekarboksylacji dając kwas octowy CH3COOH i
 • Co oznacza Winowy Kwas Co to jest optycznie czynny hydroksykwas HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH, t.t. 170°C; bezb., krystaliczna substancja, rozp. w wodzie. Występuje w owocach
 • Co oznacza Pikrynowy Kwas Co to jest 2,4,6-trinitrofenol, t.t. 122°C; żółte kryształy, wybuchające od ogrzania albo uderzenia. Jeszcze bardziej wybuchowe są jego sole metali
 • Co oznacza Tereftalowy Kwas Co to jest kwas benzeno-1,4-dikarboksylowy, t. sublimacji 300°C; bezb. substancja, nierozp. w wodzie. Służący w syntezie tworzyw sztucznych i włókien
 • Co oznacza Stearynowy Kwas Co to jest CH3-(CH2)16-COOH (↑ kwasy karboksylowe). Jeden z ↑ kwasów tłuszczowych, składnik tłuszczów. Na przykład łój wołowy zawiera 24% kwasu
 • Co oznacza Palmitynowy Kwas Co to jest CH3-(CH2)14-COOH. Należy do kwasów tłuszczowych (↑ kwasy karboksylowe, ↑ kwasy tłuszczowe). Składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, na
 • Co oznacza Octowy Kwas Co to jest kwas etanowy CH3COOH, t.t. 16,7°C; bezb., łzawiąca, łatwo krzepnąca ciecz, łatwo rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym i
 • Co oznacza Szczawiowy Kwas Co to jest HOOC-COOH, t.t. 189°C; pierwszy w szeregu kwasów dikarboksylowych, regularnie występujący w roślinach (na przykład szczaw, rabarbar
 • Co oznacza KWASY WG LEWISA Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Lewisa
 • Co oznacza Beztlenowe Kwasy Co to jest związki pozyskiwane poprzez rozpuszczenie, zazwyczaj w wodzie, związków niektórych niemetali z wodorem, na przykład HF (↑ kwas
 • Co oznacza Cukrowe Kwasy Co to jest kwasy powstałe z monosacharydów - aldoz, przez utlenienie grup końcowych, na przykład CH2(OH)-(CH2OH)4-CHO HOOC-(CH2OH)4-COOH Jako środka
 • Co oznacza Węglowy Kwas Co to jest H2CO3, nietrwały, słaby kwas, powstający w śladowych ilościach wskutek rozpuszczenia dwutlenku węgla CO2 w wodzie (występuje wówczas w
 • Co oznacza Żółciowe Kwasy Co to jest kwasy karboksylowe należące do ↑ steroidów, występują w żółci i są emulgatorami tłuszczów w żołądku i jelitach. Główny kwas żółciowy to ↑
 • Co oznacza Tlenowe Kwasy Co to jest kwasy zawierające w cząsteczce jeden albo więcej atomów tlenu, gdzie kwasowe atomy wodoru są połączone z atomem centralnym przy udziale
 • Co oznacza KWASY WG BRONSTEDA Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co oznacza Nukleinowe Kwasy Co to jest polimeryczne, liniowe związki - kwaśne fosforany rybozy (w kwasach RNA; ↑ ryboza) albo dezoksyrybozy (w kwasach DNA; ↑ dezoksyryboza
 • Co oznacza Konformacja Co to jest jedno z przestrzennych ułożeń atomów w cząsteczce ↑ związku chem powstałe w wyniku obrotu wokół wiązania pojedynczego o kąt α. Na przykład
 • Co oznacza Walther Kossel Co to jest 1888-1956) fizykochemik niem., wyjaśnił system powstawania charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Współtwórca (w okolicy G.N
 • Co oznacza KWAS METAFOSFOROWY(V Co to jest HPO3)n; bezb., szklista, rozpływająca się substancja, powstająca w reakcji tlenku fosforu(V) z zimną wodą: P4O10 + 2H2O 4HPO3
 • Co oznacza Ksenon Co to jest znak Xe, (z łaciny Xenon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 54, m.at. 131,29u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M
 • Co oznacza Koagulacja Co to jest łączenie się cząstek koloidowych w większe cząstki, co po osiągnięciu odpowiedniej wielkości skutkuje utratę umiejętności utrzymywania się
 • Co oznacza Izocyjanowy Kwas Co to jest związek chem., H-N=C=O; izomer ↑ kwasu cyjanowego, gaz, t.t. -80°C; nietrwały (na podstawie badań stwierdzono, iż jest trwalszy od kwasu
 • Co oznacza Hydrofilowe Koloidy Co to jest koloidy w wodnym ośrodku rozpraszającym, których cząsteczki otaczają się cząsteczkami wody, tworząc tak zwany płaszcz wodny. Typowym
 • Co oznacza Kryształy Co to jest ciała w stałym stanie skupienia o często rozmieszczonych elementach (atomach, jonach, cząsteczkach) tworzących ↑ sieć krystaliczną. Od
 • Co oznacza Kasyteryt Co to jest minerał, SnO2, barwy czarnej, ruda cyny
 • Co oznacza KWAS ORTOFOSFOROWY(III Co to jest związek chem. o wzorze H3PO3 (precyzyjnie H2PO3H), substancja bezb., higroskopijna i łatwo rozp. w wodzie (tt. 74 °C), dwuzasadowy kwas
 • Co oznacza KWAS 3-METYLOHEKS-2-ENOWY Co to jest związek chem. o nieprzyjemnym zapachu wydzielany poprzez ludzkie gruczoły potowe znajdujące się pod pachami
 • Co oznacza Ketony Co to jest związki org. o wzorze ogólnym R1R2C=O (R1, R2 - ekipy alkilowe albo arylowe). W nazewnictwie systematycznym ketonów do nazwy węglowodoru
 • Co oznacza Borowy Kwas Co to jest H3ponieważ3; bezb. kryształy, rozp. w wodzie (powstały roztwór ma odczyn słabo kwaśny). Służący do wyrobu farb i emalii, szkieł
 • Co oznacza Krzemień Co to jest substancja stanowiąca mieszaninę minerałów (gł. z gatunku SiO2), tworzy buły szarego albo brunatnego ↑ chalcedonu z wieloma domieszkami
 • Co oznacza Koloidy Co to jest układy koloidowe) - układy heterogeniczne, charakteryzujące się rozdrobnieniem koloidowym - średnica cząstek etapy zdyspergowanej od 10-9
 • Co oznacza Kumuleny Co to jest związki org. mające skumulowane układy wiązań podwójnych, a więc sąsiadujących bezpośrednio ze sobą, na przykład Ar2C=C=CAr2, Ar2C=C=C=CAr2
 • Co oznacza Nitroilu Kation Co to jest jon azotu na V stopniu utlenienia, o wzorze NO2+, powstający w ↑ mieszaninie nitrującej: HONO2 + 2H2SO4 ⇆ NO2+ + H3O+ + 2HSO4-. K.n. jest
 • Co oznacza Kamfora Co to jest związek org. należący do ekipy terpenów, zawierający grupę ketonową. K. jest substancją optycznie czynną (D(+) kamfora ma [α]D = + 44,2°
 • Co oznacza KWAS DIFOSFOROWY(V Co to jest H4P2O7; powstaje poprzez ogrzewanie kwasu ortofosforowego (fosforowego) H3PO4 w temp. ponad 210°C: 2H3PO4 H4P2O7 + H2O
 • Co oznacza KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMU Co to jest sposób rozmieszczenia elektronów na orbitalach powłok i podpowłok atomu. Konstruuje się ją przyporządkowując elektrony orbitalom a więc
 • Co oznacza Mlekowy Kwas Co to jest kwas α-hydroksypropanowy CH3-CH(OH)-COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna) 18°C; bezb. substancja, w temp. pokojowej ma postać
 • Co oznacza Kowalność Co to jest cecha większości metali (na przykład żelaza; ↑ metale, ↑ żelazo), przejawiająca się w tym, iż pod wpływem uderzeń (kucia) trwale zmieniają
 • Co oznacza Karbonylki Co to jest związki kompleksowe metali z ↑ tlenkiem węgla(II) jako ↑ ligandem. K. mogą być związkami prostymi jednordzeniowymi (na przykład Ni(CO)4, Fe
 • Co oznacza Oleinowy Kwas Co to jest CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH, t.t. 13°C (izomer cis), t.t. 45°C (izomer trans; kwas elaidynowy). Występuje w przyrodzie w tłuszczach; jest
 • Co oznacza Naturalny Kauczuk Co to jest wytwór naturalny otrzymywany poprzez koagulację ↑ lateksu. Gł. składnikiem k.n. jest wielkocząsteczkowy alken o budowie łańcuchowej (C5H8)n
 • Co oznacza Ssawkowa Kolba Co to jest ↑ kolba przeznaczona do ↑ sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera albo lejku ze spiekiem (↑ lejek). Ma kształt zwykłej kolby
 • Co oznacza KWANTOWOMECHANICZNA TEORIA ATOMU Co to jest teoria atomu oparta na ↑ mechanice kwantowej. Wg niej kwantowana jest całkowita energia, orbitalny okres pędu elektronu i jego rzut

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Kwantowomechaniczna Teoria Atomu, Kolba Ssawkowa, Kauczuk Naturalny, Kwas Oleinowy, Karbonylki, Kowalność, Kwas Mlekowy, Konfiguracja Elektronowa Atomu, Kwas słownik.

Co to jest Kwantowomechaniczna Teoria Atomu, Kolba Ssawkowa, Kauczuk wytłumaczenie.