kwantowomechaniczna teoria co znaczy
Kwantowomechaniczna Teoria Atomu, Kolba Ssawkowa, Kauczuk Naturalny, Kwas Oleinowy, Karbonylki

Słownik chemiczny z przykładami od K

 • Co oznacza Utleniające Kwasy Co to jest kwasy, które utleniają metale i inne substancje bez wydzielania gazowego wodoru. Należą do nich na przykład stężony ↑ kwas azotowy(V), kwas
 • Co oznacza KEKULE VON STRADONITZ FRIEDRICH AUGUST Co to jest 1829-1896) chemik niem. Studiował początkowo architekturę, a później chemię u Liebiga. Prof. w Gent i Bonn. Udowodnił, iż atomy węgla mogą
 • Co oznacza Mydlany Kamień Co to jest ↑ talk
 • Co oznacza KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU Co to jest odmiennie kompleks CT (Charge-transfer) albo kompleks donorowo-akceptorowy; połączenie chemiczne dwóch albo więcej cząsteczek/jonów, lub
 • Co oznacza Kadm Co to jest znak Cd (z łaciny Cadmium), pierwiastek chem., metal, Z = 48, m.at. 112,411u, ekipa ↑ cynkowców. Odkryty w 1817 r. poprzez F. Stromeyera i
 • Co oznacza Elektrolityczny Klucz Co to jest rurka szklana w kształcie litery U, wypełniona ↑ agarem zawierającym elektrolit, na przykład KNO3 albo KCl. K.e. umożliwia połączenie
 • Co oznacza Tłuszczowe Kwasy Co to jest nasycone i nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe. Nazwa pochodzi od wyższych kwasów karboksylowych aktualnych w formie estrów ↑
 • Co oznacza Katalizator Co to jest 1) substancja zmieniająca prędkość reakcji chem. poprzez obniżenie albo podwyższenie ↑ energii aktywacji dla danej reakcji chem. 2) k
 • Co oznacza Fulminowy Kwas Co to jest ↑ kwas piorunowy
 • Co oznacza Cytrynowy Kwas Co to jest kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy, HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH - związek chem., ↑ hydroksykwas; bezb. kryształy o kwaśnym
 • Co oznacza Z E Konfiguracja Co to jest rozmieszczenie podstawników wokół wiązania podwójnego podstawionego trzema albo czterema ekipami, których ważność określa się wg reguł
 • Co oznacza Piekielny Kamień Co to jest ↑ azotan(V) srebra
 • Co oznacza Aktywny Kompleks Co to jest stan przejściowy reakcji, o wyższej energii niż energia substratów reakcji: A + BC + Ea [A ··· B ···C] gdzie: A, BC - substraty reakcji, Ea
 • Co oznacza Deszcze Kwaśne Co to jest opady zakwaszane poprzez emitowane do atmosfery gazy zawarte w spalinach przemysłowych i samochodowych, takie jak tlenek azotu(II), ↑
 • Co oznacza KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB ROZCIEŃCZANIA Co to jest sposób obliczania relacji masowego (dla stężenia procentowego) i objętościowego (dla stężenia molowego), w jakim należy zmieszać roztwór I
 • Co oznacza Enzymatyczna Kataliza Co to jest zdarzenie przyspieszania czy wręcz umożliwiania poprzez enzymy reakcji zachodzących in vivo. Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w
 • Co oznacza Stężone Kwasy Co to jest roztwory kwasów o maksymalnym możliwym do uzyskania stężeniu (jest to o maksymalnym stężeniu, przy którym dany związek jest jeszcze trwały
 • Co oznacza Karboksylowe Kwasy Co to jest związki org. o wzorze ogólnym RCOOH (R - wodór, alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie łańcuchowej po słowie kwas
 • Co oznacza Kosmetyczne Kremy Co to jest towary kosmetyczne służące do pielęgnacji, regeneracji i ochrony naskórka. K.k. to emulsje wodno-tłuszczowe (oleje i woski naturalne i
 • Co oznacza Kraking Co to jest mechanizm rozpadu długich łańcuchów węglowych na krótsze pod wpływem wysokiej temp. i ciśnienia. Stosuje się ciśnienie rzędu kilku MPa i
 • Co oznacza Destylacyjna Kolumna Co to jest urządzenie do przeprowadzania jednoczesnej, wielokrotnej destylacji (↑ destylacja, ↑ destylacja frakcyjna) i skraplania cieczy
 • Co oznacza Kwarki Co to jest cząstki podstawowe o ułamkowych ładunkach elektrycznych (w jednostkach ładunku elementarnego). Istnieje sześć kwarków i odpowiadające im
 • Co oznacza Fluorowodorowy Kwas Co to jest roztwór wodny ↑ fluorowodoru; bezb. ciecz o ostrym zapachu. Otrzymywany poprzez pochłanianie fluorowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo
 • Co oznacza Einsteina Bosego Kondensat Co to jest piąty stan skupienia materii, którego istnienie przewidzieli w 1924 r. S.N. Bose i A. Einstein. K. B.-E.; otrzymany w 1995 r. wskutek
 • Co oznacza KOROZJA METALI I STOPÓW Co to jest postępująca destrukcja powierzchni metalu czy stopu wywołana istnieniem na jego powierzchni mikroogniw lokalnych o zwartych elektrodach
 • Co oznacza Ksylen Co to jest mieszanina trzech izomerów położeniowych dimetylobenzenu C6H4(CH3)2 (o ksylen, m ksylen i p ksylen). Bezb., palna ciecz, trudno rozp. w
 • Co oznacza Kiur Co to jest znak Cm, (z łaciny Curium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1944 r. poprzez G.T
 • Co oznacza Sulfonowe Kwasy Co to jest związki org. zawierające grupę sulfonową -SO3H, która nadaje im kwaśny charakter wskutek dysocjacji: R-SO3H ⇆ R-SO3- + H+. To są silne
 • Co oznacza Kaliforn Co to jest znak Cf, (z łaciny Californium), pierwiastek chem., metal, Z = 98, m.at. 251,08u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1950 r. poprzez
 • Co oznacza Salicylowy Kwas Co to jest kwas o-hydroksybenzoesowy, t.t. 156°C; bezb. kryształy, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze rozp. w gorącej. Otrzymywany w syntezie
 • Co oznacza Molekularne Kryształy Co to jest typ ↑ kryształu, gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez cząsteczki. K.m. tworzą w pierwszej kolejności związki pierwiastków
 • Co oznacza Kationit Co to jest ↑ jonity
 • Co oznacza Skrobiowy Kleik Co to jest roztwór koloidalny ↑ skrobi w wodzie, bardziej rozcieńczony nazywany jest krochmalem
 • Co oznacza Kobalamina Co to jest ↑ wit. B12
 • Co oznacza Kolba Co to jest naczynie laboratoryjne, wykonane ze szkła, przeznaczone do ogrzewania cieczy, ↑ destylacji, miareczkowania, przygotowywania roztworów o
 • Co oznacza Kolumbit Co to jest minerał, (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda niobu i tantalu
 • Co oznacza Komplementarność Co to jest w biochemii wzajemne dopasowanie dwóch nici ↑kwasu nukleinowego, na przykład dwóch nici DNA w ↑helisie kwasu dezoksyrybonukleinowego albo
 • Co oznacza Kobaltyn Co to jest minerał, CoAsS, barwy szarej, ruda niklu i kobaltu
 • Co oznacza Krzem Co to jest znak Si, (z łaciny Silicium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 14, m.at. 28,0855u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1822 r. poprzez J
 • Co oznacza Elektrochemiczna Korozja Co to jest niszczenie przedmiotu w wyniku zachodzących na jego powierzchni reakcji wywołanych poprzez przepływ ładunków elektrycznych. K.e. zachodzi w
 • Co oznacza Aminooctowy Kwas Co to jest ↑ glicyna
 • Co oznacza Kuban Co to jest ↑węglowodór C8H8 o interesującej budowie cząsteczki: atomy węgla tworzą w niej najlepszy sześcian, stąd nazwa (każdy atom C jest związany z
 • Co oznacza Vii Chlorowy Kwas Co to jest zwany dawniej nadchlorowym, HClO4; najtrwalszy kwas tlenowy chloru, wybuchowa ciecz (t.t. -102°C, t.w. 110°C). Jest dobrze rozp. w wodzie i
 • Co oznacza Dezoksyrybonukleinowy Kwas Co to jest ↑ kwasy nukleinowe
 • Co oznacza Elaidynowy Kwas Co to jest ↑ kwas oleinowy
 • Co oznacza Krzemionka Co to jest ↑ tlenek krzemu (IV
 • Co oznacza Pantotenowy Kwas Co to jest ↑ wit. B5
 • Co oznacza V Pirofosforowy Kwas Co to jest ↑ kwas difosforowy(V
 • Co oznacza Krezol Co to jest mieszanina trzech izomerów metylofenolu CH3-C6H4-OH (o-, m- i p-), pozyskiwana poprzez destylację olejów kwaśnych pochodzących ze smoły
 • Co oznacza V Ortofosforowy Kwas Co to jest H3PO4, t.t. 43°C; bezb. ciało stałe. Otrzymywany w reakcji pięciotlenku fosforu z gorącą wodą: P2O5 + 3H2O 2H3PO4. Stężony k.o. jest
 • Co oznacza Kodeina Co to jest ↑ alkaloid, biały proszek albo bezb. kryształy, bez zapachu i o gorzkim smaku, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu, eterze i
 • Co oznacza Kalomel Co to jest Hg2Cl2 - zwyczajowa nazwa chlorku rtęci(I); biały proszek, nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a również pod
 • Co oznacza Kofeina Co to jest teina - ↑ alkaloid, pochodna ↑ puryny; biały proszek, o gorzkim smaku, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze - w gorącej, t.t. 236°C. W
 • Co oznacza Kleje Co to jest substancje pochodzenia naturalnego albo syntetyczne, tworzące po naniesieniu na sklejany element cienką, elastyczną, dobrze przylegającą do
 • Co oznacza Kupryt Co to jest minerał, Cu2O, przezroczysty, barwy ceglastoczerwonej; ruda miedzi
 • Co oznacza Kwarc Co to jest minerał, SiO2; bardzo rozpowszechniony, kluczowy składnik niektórych ↑ skał, takich jak: ↑ piasek, ↑ piaskowiec, ↑ granit i ↑ gnejsu
 • Co oznacza Chromatograficzna Kolumna Co to jest rura szklana, zamknięta od dołu kranem, zawierająca adsorbent (na przykład tlenek glinowy Al2O3) umieszczony w adekwatnie dobranym
 • Co oznacza Kolor Co to jest barwa - cecha substancji, wynikająca z selektywnego (wybiórczego) pochłaniania ↑ światła widzialnego z widma ciągłego (↑ widmo
 • Co oznacza Koagulat Co to jest żel) - wytwór koagulacji zolu złożonego z koloidu odwracalnego albo nieodwracalnego
 • Co oznacza Konstytucja Co to jest skład i struktura cząsteczki
 • Co oznacza Arrheniusa Wg Kwasy Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Arrheniusa
 • Co oznacza Jodowodorowy Kwas Co to jest wodny roztwór ↑ jodowodoru, HIaq; bardzo silny kwas beztlenowy (ma największą moc spośród popularnych kwasów beztlenowych); bezb., dymiąca
 • Co oznacza Chlorowodorowy Kwas Co to jest roztwór wodny ↑ chlorowodoru HCl w wodzie. Czysty kwas chlorowodorowy jest bezb., z kolei techniczny nieco zabarwiony na żółto. Stężony
 • Co oznacza Glutaminowy Kwas Co to jest kwas 2-aminopentanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów, jedyny aminokwas syntetyzowany poprzez organizmy żywe bezpośrednio z amoniaku i innych
 • Co oznacza Kriolit Co to jest minerał, Na3AlF6, przezroczysty, bezb. Służący do produkcji szkła, glazury i jako ↑ topnik w procesie otrzymywania glinu
 • Co oznacza Karboaniony Co to jest aniony org. posiadające ładunek niekorzystny zlokalizowany na atomie węgla, na przykład . Są bardzo reaktywnymi produktami przejściowymi
 • Co oznacza Kokaina Co to jest ↑ alkaloid, bezb. kryształki albo biały proszek, bez zapachu i o gorzkim smaku; słabo rozp. w wodzie, lepiej w alkoholu, t.t. 98°C. K
 • Co oznacza Nieodwracalny Koloid Co to jest koloid, który po przejściu ze stanu zolu do koagulatu (żelu) nie może być z powrotem przeprowadzony w stan zolu. Na przykład koloidy
 • Co oznacza Kolodium Co to jest roztwór azotanu(V) ↑ celulozy w mieszaninie alkoholu etylowego z eterem dietylowym, który po wyschnięciu tworzy bezbarwną błonkę. Służące
 • Co oznacza Koks Co to jest wytwór otrzymany w trakcie wysokotemperaturowego odgazowania węgli kopalnych, pozostałości po przerobie ropy naftowej (↑ gudron) albo
 • Co oznacza Koenzym Co to jest jedna ze składowych ↑enzymu (p. także holoenzym); małocząsteczkowy niebiałkowy związek organiczny luźno związany z resztą enzymu (w
 • Co oznacza Kobaltowce Co to jest ekipa 9 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: kobalt, rod, iryd, meitner. Wszystkie pierwiastki są metalami
 • Co oznacza Węgla Koksowanie Co to jest mechanizm ogrzewania węgla bez dostępu powietrza, w temp. 900÷1100°C, w celu usunięcia składników gazowych i ciekłych i wytworzenia koksu
 • Co oznacza K Co to jest znak ↑ potasu
 • Co oznacza Karnalit Co to jest minerał, KMgCl3·6H2O, bezb.; służący do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania magnezu
 • Co oznacza Ketokwasy Co to jest ↑ oksokwasy (2
 • Co oznacza Wiktor Kemula Co to jest 1902-1985) chemik pol., analityk, twórca chromatopolarografii i wiszącej elektrody rtęciowej w woltamperometrii
 • Co oznacza Kobalt Co to jest znak Co, (z łaciny Cobaltum), pierwiastek chem., metal, Z = 27, m.at. 58,9332u, ekipa ↑ kobaltowców. Związki k. były znane już w
 • Co oznacza Rektyfikacyjna Kolumna Co to jest ↑ kolumna destylacyjna
 • Co oznacza Konfiguracja Co to jest sposób połączenia atomów albo grup atomów w cząsteczkach. Zmiana konfiguracji danej cząsteczki pociąga za sobą zmianę położenia
 • Co oznacza Konstantan Co to jest stop (60% Cu i 40%Ni) wykazujący bardzo małą zależność oporu elektrycznego od temp. (↑ stopy
 • Co oznacza Ksantofile Co to jest ↑ karoteny
 • Co oznacza Krzepnięcie Co to jest przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę stałą; przemiana odwrotna do ↑ topnienia
 • Co oznacza Działania Kwant Co to jest ↑ stała Plancka
 • Co oznacza Askorbinowy Kwas Co to jest ↑ wit. C
 • Co oznacza Folinowy Kwas Co to jest ↑ wit. B14
 • Co oznacza Kreda Co to jest osadowa skała wapienna (zawiera do 70% CaCO3), barwy białej albo szarej. Służąca do wyrobu farb, kitów, kredy do pisania, kredek i asfaltu
 • Co oznacza Kr Co to jest znak ↑ kryptonu
 • Co oznacza Kowelin Co to jest minerał, CuS, przezroczysty, barwy granatowej
 • Co oznacza Karben Co to jest CH2, nadzwyczajnie reaktywna cząsteczka, pozyskiwana wskutek fotolizy diazometanu CH2N2. Wyjątkowo łatwo ulega addycji do wiązania
 • Co oznacza Kaolinit Co to jest minerał, Al4[(OH)8|Si4O10], barwy białej, zielonej albo różowej, służący jako surowiec w przemyśle ceramicznym
 • Co oznacza Kefir Co to jest napój otrzymany z ↑ mleka krowiego na drodze fermentacji dzięki bakterii Streptococcus lacti i drożdży Saccharomyces. K. zawiera około 1% ↑
 • Co oznacza Kation Co to jest jon nieujemny powstający między innymi w trakcie dysocjacji elektrolitycznej roztworów elektrolitów. Na przykład: Na+, K+, Mg2+, Al3+, Fe2
 • Co oznacza Kationorodnik Co to jest ↑ rodnik mający ładunek nieujemny, na przykład kation kompleksowy metalu, taki jak [Cr(H2O)6]3
 • Co oznacza Homofazowa Kataliza Co to jest ↑ kataliza homogeniczna
 • Co oznacza Heterofazowa Kataliza Co to jest ↑ kataliza heterogeniczna
 • Co oznacza Koksownictwo Co to jest gałąź przemysłu zajmująca się produkcją koksu (↑ koks, ↑ koksowanie węgla
 • Co oznacza Homogeniczna Kataliza Co to jest sposób wykonywania reakcji katalitycznej charakteryzującej się tym, iż katalizator występuje w tym samym stanie skupienia co reagujące
 • Co oznacza Karbokation Co to jest kation, gdzie ładunek nieujemny jest zlokalizowany na atomie węgla; niedobór elektronów przyczynia się do ich wysokiej reaktywności. Układ
 • Co oznacza Stanisław Kostanecki Co to jest 1860-1910) chemik pol., prof. uniwersytetu w Bernie, członek PAU, badał budowę i syntetyzował barwniki roślinne, twórca chemii flawonów
 • Co oznacza Karbol Co to jest dawna nazwa ↑ fenolu; również kwas karbolowy), nazwa zwyczajowa środków fenolowych używanych do dezynfekcji (por. lizol
 • Co oznacza Robert Gustav Kirchhoff Co to jest 1824-1887) fizyk niem., sformułował fundamentalne prawo promieniowania cieplnego (prawo Kirchhoffa) i prawa dotyczące obwodów
 • Co oznacza Tiosiarkowy Kwas Co to jest związek chem., H2S2O3, słaby kwas tlenowy siarki; nietrwały, w roztworach wodnych rozkłada się na SO2, H2O i wolną siarkę. K.t. tworzy
 • Co oznacza Kaloria Co to jest cal) - jednostka ilości ciepła, definiowana jako liczba ciepła jaka jest wymagana do ogrzania 1 g wody od temp. 14,5°C do 15,5°C (o jeden
 • Co oznacza Karbid Co to jest acetylenek wapnia CaC2, otrzymywany poprzez prażenie tlenku wapnia (wapna palonego) i koksu w temp. około 2500°C: CaO + 3C CaC2 + CO. K
 • Co oznacza Kalafonia Co to jest żywica pozostająca po oddestylowaniu terpentyny otrzymywanej z drzew iglastych. Ma barwę żółtą albo brunatną, nierozp. w wodzie, rozp. w
 • Co oznacza Karbin Co to jest jedna z odmian ↑ węgla pierwiastkowego, gdzie atomy węgla tworzą łańcuchy, występuje w przyrodzie jako minerał chaoit; białe kryształy
 • Co oznacza Zapalniczek Do Kamienie Co to jest pocięte pręciki wykonane z piroforycznego stopu żelaza z cerem (↑ pirofory). Potarcie k.d.z. o stalowe kółko albo płytkę prowadzi do
 • Co oznacza Kaprolaktam Co to jest ↑ laktam kwasu 6-aminoheksanowego (ε-aminokapronowego); bezbarwne kryształy o t.t. 69°C; rozp. w wodzie i rozpuszczalnikach org. Łatwo
 • Co oznacza Karbonyl Co to jest nazwa ↑ tlenku węgla(II) występującego w formie ↑ liganda w ↑ związkach kompleksowych zwanych ↑ karbonylkami, na przykład [Cr(CO)6], [Ni(CO
 • Co oznacza Kotłowy Kamień Co to jest trudno rozp. osad, powstający na ściankach naczyń, gdzie ogrzewa się wodę (kotły c.o., czajniki) i rur, którymi przepływa ciepła woda
 • Co oznacza Kainit Co to jest minerał, KMgCl(SO4)ܩH2O, bezb.; służący do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania soli potasu
 • Co oznacza Kalcyt Co to jest minerał, CaCO3, powstaje ze szkieletów różnych organizmów wodnych asymilujących węglan wapnia. Odmiana k. występująca w formie bezb
 • Co oznacza Warg Do Kredki Co to jest szminki - towary kosmetyczne w formie sztyftów; stopy woskowo tłuszczowe (wosk pszczeli, lanolina, oleje naturalne, parafina stała
 • Co oznacza Karborund Co to jest węglik krzemu SiC; przezroczyste albo ciemne kryształy, otrzymywany poprzez prażenie krzemionki SiO2 z węglem w temp. około 3500°C. K. ma
 • Co oznacza Katoda Co to jest elektroda, na której biegną mechanizmy przyjmowania elektronów (zredukowanie); K. jest elektrodą ujemną (-) w naczyniu do elektrolizy. W
 • Co oznacza Karmel Co to jest mieszanina produktów rozkładu, cyklizacji, kondensacji i polimeryzacji sacharozy i glukozy pozyskiwana w trakcie ogrzewania w temp
 • Co oznacza Heterogeniczna Kataliza Co to jest sposób przeprowadzania reakcji katalitycznej charakteryzujący się tym, iż katalizator występuje w formie odrębnej etapy w relacji do
 • Co oznacza Karoteny Co to jest ekipa związków chem.; węglowodory alifatycznocykliczne, których cząsteczki zbudowane są z 3÷8 albo większej liczby fragmentów ↑ izoprenu. K
 • Co oznacza Karnotyt Co to jest minerał, K2(UO2)2(VO4)2·nH2O, n = 1÷3, barwy żółtej albo zielonej; służący do otrzymywania uranu
 • Co oznacza Korozja Co to jest mechanizm stopniowego niszczenia powierzchni elementów wykonanych z metali, ich stopów, betonu czy drewna, spowodowany wpływem fizykochem
 • Co oznacza Vi Siarkowy Kwas Co to jest H2SO4; bezb., oleista ciecz o gęstości d = 1,8g·cm-3, pozyskiwana wskutek reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4. Handlowy stężony kwas
 • Co oznacza Solny Kwas Co to jest kolokwialna nazwa ↑ kwasu chlorowodorowego
 • Co oznacza KELVIN LORD OF LARGS Co to jest właściwie William Thomson (1824-1907) ur. w Belfaście znakomity fizyk i wynalazca brytyjski, prof. uniwersytetu w Glasgow, członek Royal
 • Co oznacza Krokit Co to jest minerał, PbCrO4, barwy czerwonej albo żółtej
 • Co oznacza Kazeina Co to jest białko złożone należące do fosforoprotein (zawartość fosforu: 0,7%), występuje w mleku; nie koaguluje (↑ koagulacja) na gorąco (w trakcie
 • Co oznacza Syntetyczne Kauczuki Co to jest związki wielkocząsteczkowe o właściwościach zbliżonych do kauczuku naturalnego, pozyskiwane wskutek polimeryzacji buta-1,3-dienu (k
 • Co oznacza Wiązania Krotność Co to jest definicja określające, czy dane wiązanie w cząsteczce związku jest pojedyncze, podwójne (↑ wiązanie podwójne), potrójne (↑ wiązanie
 • Co oznacza Klatraty Co to jest związki klatratowe - układy krystaliczne powstałe poprzez odwracalne związanie atomów albo cząsteczek jednej substancji w pustych
 • Co oznacza Krochmal Co to jest ↑ skrobia
 • Co oznacza Odwracalna Koagulacja Co to jest koagulacja biegnąca z udziałem ↑ koloidów odwracalnych, a więc takich, których żel udaje się z powrotem przeprowadzić w zol
 • Co oznacza Ketozy Co to jest monosacharydy zawierające w cząsteczce w okolicy grup hydroksylowych grupę karbonylową (ketonową). Dają pozytywne wyniki ↑ próby Trommera i
 • Co oznacza Nieodwracalna Koagulacja Co to jest koagulacja zolu w stan koagulatu (↑ żelu). Koagulat nie może być przeprowadzony z powrotem w ↑ zol. Por. denaturacja białka
 • Co oznacza Bromowodorowy Kwas Co to jest roztwór wodny ↑ bromowodoru HBr; otrzymywany poprzez pochłanianie gazowego bromowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo dobrze), a następnie
 • Co oznacza Kumys Co to jest napój otrzymany z ↑ mleka gł. klaczy, a również owczego, oślego i wielbłądziego na drodze fermentacji dzięki bakterii: Streptococcus lacti
 • Co oznacza Chlorooctowy Kwas Co to jest ClCH2-COOH, t.t. 61,5°C; otrzymywany z lodowatego kwasu octowego (reakcja chlorowania; ↑ lodowaty kwas octowy) albo z trichloroetylenu Cl2C
 • Co oznacza Elementarna Komórka Co to jest jednostka sieci przestrzennej kryształu (↑ kryształy, ↑ układy krystalograficzne). Jest równoległościanem zbudowanym na trzech odcinkach (a
 • Co oznacza Cząsteczkowe Koloidy Co to jest substancje o cząsteczkach mających rozmiary cząstek koloidowych; należy do nich sporo związków naturalnych (na przykład: białka, kauczuk
 • Co oznacza Fazowe Koloidy Co to jest układy koloidalne, gdzie cząstki rozproszone skupiają pewną liczbę atomów, cząstek albo jonów w ekipy o rozmiarach koloidowych na przykład
 • Co oznacza Hydrofobowe Koloidy Co to jest koloidy w wodnym ośrodku rozpraszającym, których cząstki nie łączą się z cząsteczkami wody albo łączą się z nimi słabo. Typowym
 • Co oznacza Odwracalne Koloidy Co to jest koloidy, które ze stanu koagulatu (żelu) mogą być ponownie przeprowadzone w zol - dzięki procesowi peptyzacji. Na przykład: skoagulowany
 • Co oznacza Jonitowa Kolumna Co to jest kolumna wypełniona ↑ jonitem, wykorzystywana do zamiany jonów przepuszczanej poprzez nią w formie roztworu substancji o budowie jonowej
 • Co oznacza Kompleks Co to jest ↑ związek kompleksowy
 • Co oznacza Bessemera Konwertor Co to jest ↑ świeżenie
 • Co oznacza Thomasa Konwertor Co to jest ↑ świeżenie
 • Co oznacza Kopolimer Co to jest rodzaj polimeru; substancja wielkocząsteczkowa powstająca poprzez polimeryzację mieszanin różnych monomerów, na przykład jeden z rodzajów
 • Co oznacza Kopolimeryzacja Co to jest reakcja polimeryzacji, przebiegająca z udziałem dwóch albo więcej rodzajów monomerów, np
 • Co oznacza Koral Co to jest kamień półszlachetny; szkielety koralowców, skład: 90% CaCO3 w formie ↑ kalcytu i 10% substancji org.; odmiany: biała, czerwona, czarna
 • Co oznacza Korek Co to jest zamknięcie butelki, kolby laboratoryjnej wykonane z kory drzewa korkowego, szkła (korek szklany; ↑ szkło), gumy (korek gumowy
 • Co oznacza Trans Cis Konfiguracja Co to jest ułożenie podstawników po tej samej stronie (cis) albo przeciwnych stronach (trans) płaszczyzny wiązania podwójnego (na przykład pomiędzy
 • Co oznacza L D Konfiguracja Co to jest zobacz Aneks
 • Co oznacza S R Konfiguracja Co to jest rozmieszczenie wokół ↑ asymetrycznego atomu węgla podstawników, których ważność określa się wg reguł pierwszeństwa podanych poprzez Cahna
 • Co oznacza Objętości Kontrakcja Co to jest zmiana objętości przy mieszaniu cieczy, obliczana wzorem: ΔV = Vm - ΣVs, gdzie: Vm - objętość uzyskanej mieszaniny, ΣVs - suma objętości
 • Co oznacza Orbitalu Kontur Co to jest jeden ze sposobów graficznego przedstawienia orbitalu (↑ orbital atomowy). To jest powierzchnia ograniczająca przestrzeń wokół jądra atomu
 • Co oznacza Aldolowa Kondensacja Co to jest reakcja, która przebiega w środowisku zasadowym z udziałem aldehydów posiadających atomy wodoru w pozycji α względem ekipy aldehydowej
 • Co oznacza Kondensacja Co to jest a) reakcja łączenia się dwóch cząsteczek z wydzielaniem mniejszej cząsteczki (na przykład H2O, NH3) ((na przykład R-CHO + R´-NH2 R-CH=N-R´
 • Co oznacza Energii Konwersja Co to jest zmiana formy gromadzenia energii, na przykład przekształcenie energii potencjalnej (w polu grawitacyjnym) upuszczanego kamienia w energię
 • Co oznacza Kontakt Co to jest rodzaj katalizatora przygotowanego w formie masy i stosowanego w procesach ↑ katalizy heterogenicznej
 • Co oznacza Krystalizacja Co to jest 1) mechanizm przechodzenia związku z roztworu do formy krystalicznej, odbywający się zazwyczaj w wyniku odparowywania rozpuszczalnika albo
 • Co oznacza Chemiczna Korozja Co to jest niszczenie przedmiotu pod wpływem czynników środowiskowych, wywołujących na jego powierzchni reakcje chem., na przykład czernienie srebra w
 • Co oznacza Krypton Co to jest znak Kr, (z łaciny Krypton), pierwiastek chem., niemetal, Z = 36, m.at. 83,3u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M
 • Co oznacza Krystalizator Co to jest szklane naczynie laboratoryjne w kształcie otwartego walca o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, przypominające ↑ zlewkę, lecz
 • Co oznacza Frakcyjna Krystalizacja Co to jest wielokrotna krystalizacja dwóch substancji o podobnej rozpuszczalności, wskutek której powstające kryształy wzbogacają się w jedną z
 • Co oznacza Korund Co to jest minerał, Al2O3; kamień szlachetny; bezb., czasem żółtawy; odmiany: ↑ szafir i ↑ rubin. Substancja ta ustępuje twardością wyłącznie ↑
 • Co oznacza Kortyzon Co to jest związek chem. należący do ↑ steroidów; hormon produkowany poprzez korę nadnerczy; uczestniczy w przemianach węglowodanów, białek, wpływa na
 • Co oznacza Krystobalit Co to jest odmiana ↑ tlenku krzemu(IV
 • Co oznacza Górski Kryształ Co to jest minerał, kamień półszlachetny, bezb. odmiana ↑ kwarcu
 • Co oznacza Pirogronowy Kwas Co to jest związek org. o wzorze CH3-CO-COOH, t.w. 165°C (z rozkładem); rozp. w wodzie, alkoholu etylowym. Wytwór przejściowy fermentacji alkoholowej
 • Co oznacza Piorunowy Kwas Co to jest kwas fulminowy - związek chem., H-O-N≡C; izomer ↑ kwasu cyjanowego; istnieje tylko w roztworze wodnym. Reaktywny chem. - ulega reakcjom
 • Co oznacza Celulozy Ksantogenian Co to jest wytwór pośredni w procesie produkcji ↑ wiskozy; powstaje w reakcji CS2 z alkalicelulozą - celulozą poddaną działaniu stężonego roztworu
 • Co oznacza Kowalencyjne Kryształy Co to jest typ ↑ kryształu, gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez atomy pierwiastków, połączone wiązaniem kowalencyjnym (atomowym
 • Co oznacza Rozpuszczalności Krzywa Co to jest wykres przedstawiający zależność ↑ rozpuszczalności związku chemicznego od temperatury. Przebieg tego wykresu zależy od relacji siły wiązań
 • Co oznacza Jonowe Kryształy Co to jest typ ↑ kryształu, gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez jony - kationy i aniony o równoważnej ilości ładunków elektrycznych
 • Co oznacza Metaliczne Kryształy Co to jest typ ↑ kryształu występujący w metalach. Pośród innych rodzajów kryształów odznacza się on w pierwszej kolejności obecnością ↑ gazu
 • Co oznacza Ksenotym Co to jest minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 64÷71, zawiera domieszki toru, uranu i cyrkonu, służący do otrzymywania lantanowców
 • Co oznacza Kwant Co to jest najmniejsza porcja energii promieniowania elektromagnetycznego (na przykład światła, promieniowania rentgenowskiego), zależna od
 • Co oznacza Kurara Co to jest wyciąg z roślin południowoamerykańskich, w formie brązowej, rozp. w wodzie masy, zawierający silnie trujące ↑ alkaloidy, między innymi
 • Co oznacza Rybonukleinowy Kwas Co to jest ↑ kwasy nukleinowe
 • Co oznacza Pruski Kwas Co to jest ↑ cyjanowodór
 • Co oznacza Pteroiloglutaminowy Kwas Co to jest ↑ kwas foliowy
 • Co oznacza Barbiturowy Kwas Co to jest cykliczny amid otrzymywany w reakcji mocznika i kwasu malonowego; bezb. kryształy, trudno rozp. w wodzie, t.t. 245°C. Cząsteczka czystego
 • Co oznacza Akrylowy Kwas Co to jest CH2=CH-COOH, t.w. 140°C; łatwo polimeryzująca ciecz, mająca ostry zapach. Otrzymywany z ↑ akrylonitrylu CH2=CH-CN
 • Co oznacza Adypinowy Kwas Co to jest HOOC-(CH2)4-COOH, t.t. 153°C; biała substancja pozyskiwana poprzez utlenianie cykloheksanolu, służąca w syntezie poliamidów (między innymi
 • Co oznacza V Azotowy Kwas Co to jest HNO3, bezb. ciecz (t.t. -41,6°C, t.w. 84°C), dymiąca na powietrzu (z wydzieleniem tlenków azotu), dobrze rozp. w wodzie (↑ kwasy stężone
 • Co oznacza Ftalowy Kwas Co to jest kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy, t.t. 191°C; bezb. substancja, trudno rozp. w wodzie, łatwo rozp. w alkoholu etylowym. Służący w syntezie
 • Co oznacza Acetylooctowy Kwas Co to jest CH3-CO-CH2-COOH; związek org. z gatunku β-ketokwasów (ekipa karbonylowa przy węglu nr 3), wytwór pośredni przemiany tłuszczów w organizmie
 • Co oznacza Kwantowanie Co to jest fundamentalne definicja w mechanice kwantowej; przyjmowanie tylko ustalonych dyskretnych wartości danej wielkości fizycznej, na przykład
 • Co oznacza Acetyosalicylowy Kwas Co to jest aspiryna - białe krystaliczne ciało stałe o kwaśnym smaku; t.t. 135°C; trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu i eterze dietylowym. Służący
 • Co oznacza Asparaginowy Kwas Co to jest kwas 2-aminobutanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów kwaśnych. Substancja bezb., trudno rozp. w wodzie. U mikroorganizmów i roślin bierze udział
 • Co oznacza Benzoesowy Kwas Co to jest C6H5-COOH, t.t. 120°C; białe kryształy rozp. w gorącej wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym. Otrzymywany poprzez utlenianie toluenu
 • Co oznacza Foliowy Kwas Co to jest kwas pteroiloglutaminowy, wit. B - żółtopomarańczowe kryształy, bardzo trudno rozp. w wodzie; t.t. 250°C z rozkładem. Występuje w liściach
 • Co oznacza Masłowy Kwas Co to jest kwas butanowy CH3-CH2-CH2-COOH, t.w. 163°C; oleista ciecz o charakterystycznym zapachu. Występuje jako składnik tłuszczu mleka i masła (w
 • Co oznacza Glukonowy Kwas Co to jest pochodna ↑ glukozy, powstająca poprzez utlenienie jej ↑ ekipy aldehydowej. Tworzy igły o t.t. 132°C, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu
 • Co oznacza Mrówkowy Kwas Co to jest kwas metanowy HCOOH; bezb. ciecz o ostrym zapachu, rozp. w wodzie. Działa silnie drażniąco na skórę (powstają pęcherze). Reaguje z metalami
 • Co oznacza Kwasy Co to jest związki chem. (tlenowe albo beztlenowe, org. albo nieorg.), które składają się z wodoru i reszty kwasowej, na przykład: HCl (↑ kwas
 • Co oznacza Fosforowy Kwas Co to jest ↑ kwas ortofosforowy(V
 • Co oznacza Cholowy Kwas Co to jest związek chem., główny ↑ kwas żółciowy. Ma budowę płytek, o gorzkim smaku, t.t. 196÷198°C; nierozp. w wodzie i benzenie, rozp. w etanolu
 • Co oznacza Cyjanowy Kwas Co to jest związek chem., H-O-C=N; silny kwas tlenowy, ciecz, t.t. 23,6°C; nietrwały. Tworzy sole ↑ cyjaniany. K.c. ma dwa izomery: ↑ kwas izocyjanowy
 • Co oznacza Nikotynowy Kwas Co to jest ↑ wit. PP
 • Co oznacza Jabłkowy Kwas Co to jest HOOC-CH2-CH(OH)-COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna) 130°C, t.t. kwasu (-)-jabłkowego (występującego w przyrodzie, na przykład w
 • Co oznacza Malonowy Kwas Co to jest HOOC-CH2-COOH, t.t. 134°C; bezb. substancja, łatwo rozp. w wodzie. Ogrzany do 150°C ulega ↑ dekarboksylacji dając kwas octowy CH3COOH i
 • Co oznacza Winowy Kwas Co to jest optycznie czynny hydroksykwas HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH, t.t. 170°C; bezb., krystaliczna substancja, rozp. w wodzie. Występuje w owocach
 • Co oznacza Pikrynowy Kwas Co to jest 2,4,6-trinitrofenol, t.t. 122°C; żółte kryształy, wybuchające od ogrzania albo uderzenia. Jeszcze bardziej wybuchowe są jego sole metali
 • Co oznacza Tereftalowy Kwas Co to jest kwas benzeno-1,4-dikarboksylowy, t. sublimacji 300°C; bezb. substancja, nierozp. w wodzie. Służący w syntezie tworzyw sztucznych i włókien
 • Co oznacza Stearynowy Kwas Co to jest CH3-(CH2)16-COOH (↑ kwasy karboksylowe). Jeden z ↑ kwasów tłuszczowych, składnik tłuszczów. Na przykład łój wołowy zawiera 24% kwasu
 • Co oznacza Palmitynowy Kwas Co to jest CH3-(CH2)14-COOH. Należy do kwasów tłuszczowych (↑ kwasy karboksylowe, ↑ kwasy tłuszczowe). Składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, na
 • Co oznacza Octowy Kwas Co to jest kwas etanowy CH3COOH, t.t. 16,7°C; bezb., łzawiąca, łatwo krzepnąca ciecz, łatwo rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym i
 • Co oznacza Szczawiowy Kwas Co to jest HOOC-COOH, t.t. 189°C; pierwszy w szeregu kwasów dikarboksylowych, regularnie występujący w roślinach (na przykład szczaw, rabarbar
 • Co oznacza Lewisa Wg Kwasy Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Lewisa
 • Co oznacza Beztlenowe Kwasy Co to jest związki pozyskiwane poprzez rozpuszczenie, zazwyczaj w wodzie, związków niektórych niemetali z wodorem, na przykład HF (↑ kwas
 • Co oznacza Cukrowe Kwasy Co to jest kwasy powstałe z monosacharydów - aldoz, przez utlenienie grup końcowych, na przykład CH2(OH)-(CH2OH)4-CHO HOOC-(CH2OH)4-COOH Jako środka
 • Co oznacza Węglowy Kwas Co to jest H2CO3, nietrwały, słaby kwas, powstający w śladowych ilościach wskutek rozpuszczenia dwutlenku węgla CO2 w wodzie (występuje wówczas w
 • Co oznacza Żółciowe Kwasy Co to jest kwasy karboksylowe należące do ↑ steroidów, występują w żółci i są emulgatorami tłuszczów w żołądku i jelitach. Główny kwas żółciowy to ↑
 • Co oznacza Tlenowe Kwasy Co to jest kwasy zawierające w cząsteczce jeden albo więcej atomów tlenu, gdzie kwasowe atomy wodoru są połączone z atomem centralnym przy udziale
 • Co oznacza Bronsteda Wg Kwasy Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co oznacza Nukleinowe Kwasy Co to jest polimeryczne, liniowe związki - kwaśne fosforany rybozy (w kwasach RNA; ↑ ryboza) albo dezoksyrybozy (w kwasach DNA; ↑ dezoksyryboza
 • Co oznacza Konformacja Co to jest jedno z przestrzennych ułożeń atomów w cząsteczce ↑ związku chem powstałe w wyniku obrotu wokół wiązania pojedynczego o kąt α. Na przykład
 • Co oznacza Walther Kossel Co to jest 1888-1956) fizykochemik niem., wyjaśnił system powstawania charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Współtwórca (w okolicy G.N
 • Co oznacza V Metafosforowy Kwas Co to jest HPO3)n; bezb., szklista, rozpływająca się substancja, powstająca w reakcji tlenku fosforu(V) z zimną wodą: P4O10 + 2H2O 4HPO3
 • Co oznacza Ksenon Co to jest znak Xe, (z łaciny Xenon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 54, m.at. 131,29u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M
 • Co oznacza Koagulacja Co to jest łączenie się cząstek koloidowych w większe cząstki, co po osiągnięciu odpowiedniej wielkości skutkuje utratę umiejętności utrzymywania się
 • Co oznacza Izocyjanowy Kwas Co to jest związek chem., H-N=C=O; izomer ↑ kwasu cyjanowego, gaz, t.t. -80°C; nietrwały (na podstawie badań stwierdzono, iż jest trwalszy od kwasu
 • Co oznacza Hydrofilowe Koloidy Co to jest koloidy w wodnym ośrodku rozpraszającym, których cząsteczki otaczają się cząsteczkami wody, tworząc tak zwany płaszcz wodny. Typowym
 • Co oznacza Kryształy Co to jest ciała w stałym stanie skupienia o często rozmieszczonych elementach (atomach, jonach, cząsteczkach) tworzących ↑ sieć krystaliczną. Od
 • Co oznacza Kasyteryt Co to jest minerał, SnO2, barwy czarnej, ruda cyny
 • Co oznacza Iii Ortofosforowy Kwas Co to jest związek chem. o wzorze H3PO3 (precyzyjnie H2PO3H), substancja bezb., higroskopijna i łatwo rozp. w wodzie (tt. 74 °C), dwuzasadowy kwas
 • Co oznacza KWAS 3-METYLOHEKS-2-ENOWY Co to jest związek chem. o nieprzyjemnym zapachu wydzielany poprzez ludzkie gruczoły potowe znajdujące się pod pachami
 • Co oznacza Ketony Co to jest związki org. o wzorze ogólnym R1R2C=O (R1, R2 - ekipy alkilowe albo arylowe). W nazewnictwie systematycznym ketonów do nazwy węglowodoru
 • Co oznacza Borowy Kwas Co to jest H3ponieważ3; bezb. kryształy, rozp. w wodzie (powstały roztwór ma odczyn słabo kwaśny). Służący do wyrobu farb i emalii, szkieł
 • Co oznacza Krzemień Co to jest substancja stanowiąca mieszaninę minerałów (gł. z gatunku SiO2), tworzy buły szarego albo brunatnego ↑ chalcedonu z wieloma domieszkami
 • Co oznacza Koloidy Co to jest układy koloidowe) - układy heterogeniczne, charakteryzujące się rozdrobnieniem koloidowym - średnica cząstek etapy zdyspergowanej od 10-9
 • Co oznacza Kumuleny Co to jest związki org. mające skumulowane układy wiązań podwójnych, a więc sąsiadujących bezpośrednio ze sobą, na przykład Ar2C=C=CAr2, Ar2C=C=C=CAr2
 • Co oznacza Nitroilu Kation Co to jest jon azotu na V stopniu utlenienia, o wzorze NO2+, powstający w ↑ mieszaninie nitrującej: HONO2 + 2H2SO4 ⇆ NO2+ + H3O+ + 2HSO4-. K.n. jest
 • Co oznacza Kamfora Co to jest związek org. należący do ekipy terpenów, zawierający grupę ketonową. K. jest substancją optycznie czynną (D(+) kamfora ma [α]D = + 44,2°
 • Co oznacza V Difosforowy Kwas Co to jest H4P2O7; powstaje poprzez ogrzewanie kwasu ortofosforowego (fosforowego) H3PO4 w temp. ponad 210°C: 2H3PO4 H4P2O7 + H2O
 • Co oznacza Atomu Elektronowa Konfiguracja Co to jest sposób rozmieszczenia elektronów na orbitalach powłok i podpowłok atomu. Konstruuje się ją przyporządkowując elektrony orbitalom a więc
 • Co oznacza Mlekowy Kwas Co to jest kwas α-hydroksypropanowy CH3-CH(OH)-COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna) 18°C; bezb. substancja, w temp. pokojowej ma postać
 • Co oznacza Kowalność Co to jest cecha większości metali (na przykład żelaza; ↑ metale, ↑ żelazo), przejawiająca się w tym, iż pod wpływem uderzeń (kucia) trwale zmieniają
 • Co oznacza Karbonylki Co to jest związki kompleksowe metali z ↑ tlenkiem węgla(II) jako ↑ ligandem. K. mogą być związkami prostymi jednordzeniowymi (na przykład Ni(CO)4, Fe
 • Co oznacza Oleinowy Kwas Co to jest CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH, t.t. 13°C (izomer cis), t.t. 45°C (izomer trans; kwas elaidynowy). Występuje w przyrodzie w tłuszczach; jest
 • Co oznacza Naturalny Kauczuk Co to jest wytwór naturalny otrzymywany poprzez koagulację ↑ lateksu. Gł. składnikiem k.n. jest wielkocząsteczkowy alken o budowie łańcuchowej (C5H8)n
 • Co oznacza Ssawkowa Kolba Co to jest ↑ kolba przeznaczona do ↑ sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera albo lejku ze spiekiem (↑ lejek). Ma kształt zwykłej kolby
 • Co oznacza Atomu Teoria Kwantowomechaniczna Co to jest teoria atomu oparta na ↑ mechanice kwantowej. Wg niej kwantowana jest całkowita energia, orbitalny okres pędu elektronu i jego rzut

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Kwantowomechaniczna Teoria Atomu, Kolba Ssawkowa, Kauczuk Naturalny, Kwas Oleinowy, Karbonylki, Kowalność, Kwas Mlekowy, Konfiguracja Elektronowa Atomu, Kwas co to znaczy.

Tłumaczenie Kwantowomechaniczna Teoria Atomu, Kolba Ssawkowa, Kauczuk co to jest.