liczba falowa lizyna co znaczy
Liczba Falowa,, Lizyna, Łój, Litosfera, Lignina, Lu, Lateks, Liofobowy Układ, Len, Luty, Łyszczyki

Słownik chemiczny z przykładami od L

 • Co oznacza Lantan Co to jest znak La, (z łaciny Lanthanum), pierwiastek chem., metal, Z = 57, m.at. 138,9055u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1839 r. poprzez K.G
 • Co oznacza Cząstkowy Ładunek Co to jest δ - ładunek powstający na atomach cząsteczki heteroatomowej w konsekwencji niesymetrycznego rozkładu chmury elektronowej uwspólnionych
 • Co oznacza Lorens Co to jest znak Lr, (z łaciny Lawrencium), pierwiastek chem., metal, Z = 103, m.at. 260,1u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1962 r. poprzez
 • Co oznacza Oktanowa Liczba Co to jest LO - miara odporności ↑ benzyny na tak zwany spalanie detonacyjne - a więc zbyt szybkie i niezbyt równomierne, co skutkuje nierównomierną
 • Co oznacza Litowce Co to jest ekipa 1 układu okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: wodór, lit, sód, potas, rubid, cez, frans. Wodór jest
 • Co oznacza Lantanowce Co to jest ekipa pierwiastków o liczbach atomowych od 57 (lantan) do 71 (lutet); blok f. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów l. w stanie
 • Co oznacza Lipidy Co to jest 1) Tłuszcze - estry gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych (palmitynowego, stearynowego, oleinowego, laurynowego, linolowego
 • Co oznacza Lepkość Co to jest opór występujący w trakcie przesuwania jednej warstwy cieczy względem drugiej. Jednostką lepkości w układzie ↑ SI jest niutonosekunda na
 • Co oznacza Łaźnia Co to jest urządzenie laboratoryjne wykorzystywane do pośredniego ogrzewania części aparatury chem. Stosuje się różne rodzaje ł. W razie ł. wodnej
 • Co oznacza Lejek Co to jest przyrząd wykorzystywany do oddzielenia osadu od cieczy. Może być zbudowany ze szkła (lejek szklany) albo z porcelany (lejek Büchnera) lub
 • Co oznacza Lr Co to jest znak ↑ lorensu
 • Co oznacza Lapis Co to jest ↑ azotan(V) srebra
 • Co oznacza Laktoflawina Co to jest ↑ wit. B2
 • Co oznacza La Co to jest znak ↑ lantanu
 • Co oznacza Ligroina Co to jest benzyna, t.w. w granicach 120÷150°C
 • Co oznacza Lit Co to jest znak Li, (z łaciny Lithium), pierwiastek chem., metal, Z = 3, m.at. 6,941u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez J.A. Arfvedsona w 1817 r.; w
 • Co oznacza Wapna Lasowanie Co to jest ↑ gaszenie wapna
 • Co oznacza Lawa Co to jest ↑ magma
 • Co oznacza Laminaty Co to jest tworzywa warstwowe (z łaciny lamina - warstwa), uzyskiwane w drodze zespolenia (sprasowania w wysokiej temp.) wielu warstw nośnika (na
 • Co oznacza Masowa Liczba Co to jest A - liczba nukleonów (sumaryczna liczba protonów i neutronów; ↑ nukleon) występujących w jądrze izotopu atomu danego pierwiastka
 • Co oznacza Lizol Co to jest 50% roztwór ↑ krezolu w mydle potasowym, służący w formie rozcieńczonych roztworów wodnych jako środek dezynfekcyjny
 • Co oznacza LE BEL JOSEPH ACHILLE Co to jest 1847-1930) chemik franc. W 1874 r. Le Bel i Van´t Hoff niezależnie od siebie dokonali następującego odkrycia - związki optycznie czynne
 • Co oznacza Lecytyny Co to jest estry gliceryny z gatunku fosfolipidów (↑ lipidy) o budowie: CH2(OR)-CH(OR)-CH2-O-PO2-O-CH2-N(CH3)3 (ładunek (-) na jednym z atomów tlenu
 • Co oznacza Lazuryt Co to jest lapis lazuli - minerał, (Na2,Ca)4[(SO4,S,Cl2)(AlSiO4)6], kamień półszlachetny, nieprzezroczysty, niebieski ze złotymi ziarenkami ↑ pirytu
 • Co oznacza Laurent Antoine Lavoisier Co to jest 1743-1794) chemik franc., z wykształcenia prawnik, kierujący w Paryżu prywatne laboratorium. Zapoczątkował postęp nowożytnej chemii
 • Co oznacza Lanolina Co to jest ↑ wosk zwierzęcy otrzymywany z tłuszczopotu - wydzieliny gruczołów potowych i łojowych owiec; maziste, jasnożółte, o swoistym zapachu ciało
 • Co oznacza Laktoza Co to jest disacharyd zbudowany z galaktozy i glukozy połączonych wiązaniem 1,4-α-glikozydowym. L. jest krystalicznym, słodkim ciałem stałym; ma
 • Co oznacza Limonit Co to jest minerał, uwodniony tlenek żelaza (III), używany w hutnictwie żelaza. Zazwyczaj barwy czarnobrunatnej do żółtobrunatnej. Por. syderyt
 • Co oznacza Nicolas Leblanc Co to jest 1742-1806) chemik franc., twórca pierwszej przemysłowej sposoby produkcji sody. Pożyteczny wynalazek nie przyniósł Leblancowi żadnej
 • Co oznacza LE CHATELIER HENRI LOUIS Co to jest 1850-1936) fizykochemik franc., prof. chemii Szkoły Górniczej i uniwersytetu w Paryżu, prowadził prace badawcze nad równowagami w
 • Co oznacza Ługowanie Co to jest ekstrahowanie substancji z mieszaniny stałej dzięki rozpuszczalnika
 • Co oznacza Lutet Co to jest znak Lu, (z łaciny Lutetium), pierwiastek chem., metal, Z = 71, m.at. 174,967u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1905 r. poprzez G. Urbaina i
 • Co oznacza Lazuli Lapis Co to jest ↑ lazuryt
 • Co oznacza Georges Leclanche Co to jest 1839-1882) chemik franc., w 1865 r. wynalazł węglowo cynkowe ogniwo galwaniczne (sucha bateria
 • Co oznacza Laktam Co to jest cykliczny ↑ amid powstający wskutek wewnątrzcząsteczkowej kondensacji aminokwasu o odpowiedniej budowie (o odpowiednim położeniu grup -NH2
 • Co oznacza Lakmus Co to jest wyciąg z porostów żyjących na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Atlantyku; mieszanina barwników rozp. w wodzie. Służący jako ↑ parametr
 • Co oznacza Lakton Co to jest cykliczny ester powstały wskutek wewnątrzcząsteczkowej reakcji estryfikacji γ-hydroksykwasu (na przykład HO-CH2-CH2-CH2-COOH), δ
 • Co oznacza Jodowa Liczba Co to jest miara zawartości związków nienasyconych; wyznacznik charakteryzujący stopień nienasycenia ↑ tłuszczów. Dotyczący do tłuszczu: liczba gramów
 • Co oznacza Układ Liofilowy Co to jest ↑ układ koloidowy, gdzie etap rozproszona oddziałuje pozytywnie z rozpuszczalnikiem będącym fazą rozpraszającą. Spowodowana koagulacja zolu
 • Co oznacza Lakiery Co to jest ciekłe ↑ mieszaniny wykorzystywane do pokrywania powierzchni (na przykład metalicznej, drewnianej) w celach ochronnych albo dekoracyjnych
 • Co oznacza Von Justus Liebig Co to jest 1830-1873) chemik niem., pionier chemii rolnej, udowodnił, iż rośliny odżywiają się związkami mineralnymi czerpanymi z gleby, opracował
 • Co oznacza Kwantowe Liczby Co to jest wg mechaniki kwantowej liczby określające wartości jakie mogą przyjmować dane wielkości fizyczne, na przykład energia i ↑ orbitalny okres
 • Co oznacza Newton Gilbert Lewis Co to jest 1875-1946) fizykochemik am., prof. chemii fizycznej uniwersytetu w Berkeley w Kalifornii. Prowadził badania w dziedzinie termodynamiki i
 • Co oznacza Porządkowa Liczba Co to jest ↑ liczba atomowa
 • Co oznacza Lepidokrokit Co to jest minerał, FeO(OH), barwy ciemnoczerwonej
 • Co oznacza Loschmidta Liczba Co to jest liczba cząstek gazu zawarta w 1 cm3 gazu doskonałego, w warunkach normalnych (temp. 0°C, ciśnienie 760 mm Hg), równa 2,687·1019 cząstek·cm-3
 • Co oznacza Leucyna Co to jest kwas 2-amino-4-metylopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. W organizmie rozkłada się między innymi do acylokoenzymu A
 • Co oznacza Ligandy Co to jest nazwa ogólna jonów albo cząsteczek skoordynowanych poprzez jon centralny w związkach kompleksowych. W związku K4[Fe(CN)6] ligandami są
 • Co oznacza Atomowa Liczba Co to jest liczba porządkowa, Z - liczba protonów w jądrze atomu i równocześnie liczba elektronów w atomie danego pierwiastka. L.a. stanowi następny
 • Co oznacza Koordynacji Liczba Co to jest liczba atomów albo jonów bezpośrednio otaczających dany atom albo jon w sieci krystalicznej albo w związku kompleksowym. Przeważnie
 • Co oznacza Li Co to jest znak ↑ litu
 • Co oznacza Avogadra Liczba Co to jest NA) - liczba cząstek znajdujących się w 1 molu substancji. NA = 6,022·1023 mol-1. Liczbę NA nazwano liczbą Avogadra na cześć fizyka
 • Co oznacza Lipazy Co to jest ekipa enzymów hydrolizujących ↑ tłuszcze do ↑ kwasów tłuszczowych i ↑ gliceryny
 • Co oznacza Lsd Co to jest dietyloamid kwasu D-(+)-lizergowego, półsyntetyczny ↑ narkotyk o bardzo mocnym i długotrwałym (do 24 godz.) działaniu halucynogennym
 • Co oznacza Luizyt Co to jest związek chem., org. pochodna arsenu; służący jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu parzącym; bezb. albo jasnożółta ciecz
 • Co oznacza Octowy Kwas Lodowaty Co to jest 100% ↑ kwas octowy (nie zawierający wody). Otrzymywany na przykład w reakcji bezwodnika octowego (↑ bezwodnik kwasu organicznego) ze
 • Co oznacza Wolfgang Fritz London Co to jest 1900-1954) niem. fizyk teoretyk, od 1939 r. w stanach zjednoczonych ameryki, gdzie w 1945 r. dostał obywatelstwo, prof. uniwersytetu w
 • Co oznacza Luminescencja Co to jest fotoluminescencja, uwolnienie energii pod postacią światła (emisja fotonu) poprzez elektron przeskakujący z wyższego poziomu energetycznego
 • Co oznacza Luteina Co to jest ↑ karoteny
 • Co oznacza Michaił Łomonosow Co to jest 1711-1765) przyrodnik, filozof, filolog i pisarz ros., prof. chemii uniwersytetu w Petersburgu, współzałożyciel uniwersytetu w Moskwie
 • Co oznacza Lutowanie Co to jest łączenie fragmentów metalowych stopionym metalem (lutem; ↑ luty); po skrzepnięciu (i ostygnięciu) lutu tworzy się trwałe połączenie. W
 • Co oznacza Łzy Co to jest wydzielina gruczołów łzowych, stanowiąca roztwór wodny ↑ chlorku sodu, ↑ glukozy, ↑ mocznika, ↑ aminokwasów, ↑ tłuszczów i ↑ białek, o
 • Co oznacza Ługi Co to jest nazwa zwyczajowa wodnych stężonych roztworów wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu wywierających mocne działanie żrące na celulozę
 • Co oznacza Ignacy Łukasiewicz Co to jest 1822-1882) aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Europie, wydestylował z ropy naftowej naftę, skonstruował lampę naftową, założył (w
 • Co oznacza Elementarny Ładunek Co to jest stała fizyczna; przyjmuje się, iż to jest najmniejszy ładunek elektryczny wynoszący w SI e = 1,602·10-19C, może mieć symbol nieujemny albo
 • Co oznacza Łyszczyki Co to jest miki - ekipa minerałów. Rozszczepiają się na bardzo cienkie, sprężyste połyskujące blaszki. Łyszczyki nie zawierające w swoim składzie
 • Co oznacza Luty Co to jest metale albo ich stopy stosowane do ↑ lutowania. L. podzielone są na dwie ekipy: l. miękkie i l. twarde. L. miękkimi, o małej twardości i
 • Co oznacza Len Co to jest włókno naturalne uzyskiwane z roślin należących do rodzaju len. Służące do wyrobu różnych tkanin, jak na przykład frotté czy flanela i
 • Co oznacza Układ Liofobowy Co to jest ↑ układ koloidowy, gdzie etap rozproszona oddziałuje negatywnie z rozpuszczalnikiem będącym fazą rozproszoną. Koagulacja zolu liofobowego
 • Co oznacza Lateks Co to jest 1) l. naturalny: mleczko kauczukowe, sok z drzew kauczukowych, roztwór 34÷37% kauczuku (↑ kauczuk naturalny) w wodzie. Na potrzeby
 • Co oznacza Lu Co to jest znak ↑ lutetu
 • Co oznacza Lignina Co to jest wysoce spolimeryzowana (masa cząsteczkowa rzędu 104), stała, bezb. substancja, nierozp. w wodzie. Jej składnikami są pochodne fenolowe
 • Co oznacza Litosfera Co to jest skalna część powłoki ziemskiej. Średnio co 33 m w głąb powierzchni Ziemi temp. wzrasta o 1 K, a co 1 km głębokości ciśnienie wzrasta o 2
 • Co oznacza Łój Co to jest 1) Mieszanina związków chem., ↑ tłuszcz zwierzęcy uzyskiwany ze zwierząt lądowych (poza drobiem i świniami), t.t. 40÷55 °C, t.k. 30÷48 °C
 • Co oznacza Lizyna Co to jest kwas 2,6-diaminoheksanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych, o charakterze zasadowym (dwie ekipy aminowe). Związek dobrze rozp. w wodzie
 • Co oznacza Falowa Liczba Co to jest odwrotność długości fali (λ), = 1/λ; liczba fal promieniowania elektromagnetycznego przypadająca na odcinek o długości 1 m; jednostką l.f

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Liczba Falowa,, Lizyna, Łój, Litosfera, Lignina, Lu, Lateks, Liofobowy Układ, Len, Luty, Łyszczyki, Ładunek Elementarny, Łukasiewicz Ignacy, Ługi, Łzy co to znaczy.

Tłumaczenie Liczba Falowa,, Lizyna, Łój, Litosfera, Lignina, Lu, Lateks co to jest.