liczba falowa lizyna co to znaczy
Liczba Falowa,, Lizyna, Litosfera, Lignina, Lateks, Liofobowy Układ, Luty, Len, Łyszczyki.

Słownik chemiczny: przykłady na L

 • Co to znaczy Lakiery Definicja ciekłe ↑ mieszaniny wykorzystywane do pokrywania powierzchni (na przykład metalicznej, drewnianej) w celach ochronnych albo dekoracyjnych
 • Co to znaczy Laktoza Definicja disacharyd zbudowany z galaktozy i glukozy połączonych wiązaniem 1,4-α-glikozydowym. L. jest krystalicznym, słodkim ciałem stałym; ma
 • Co to znaczy Laminaty Definicja tworzywa warstwowe (z łaciny lamina - warstwa), uzyskiwane w drodze zespolenia (sprasowania w wysokiej temp.) wielu warstw nośnika (na
 • Co to znaczy Lanolina Definicja ↑ wosk zwierzęcy otrzymywany z tłuszczopotu - wydzieliny gruczołów potowych i łojowych owiec; maziste, jasnożółte, o swoistym zapachu ciało
 • Co to znaczy Lantan Definicja znak La, (z łaciny Lanthanum), pierwiastek chem., metal, Z = 57, m.at. 138,9055u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1839 r. poprzez K.G
 • Co to znaczy Lantanowce Definicja ekipa pierwiastków o liczbach atomowych od 57 (lantan) do 71 (lutet); blok f. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów l. w stanie
 • Co to znaczy Laurent Antoine Lavoisier Definicja 1743-1794) chemik franc., z wykształcenia prawnik, kierujący w Paryżu prywatne laboratorium. Zapoczątkował postęp nowożytnej chemii
 • Co to znaczy LE BEL JOSEPH ACHILLE Definicja 1847-1930) chemik franc. W 1874 r. Le Bel i Van´t Hoff z wyjątkiem siebie dokonali następującego odkrycia - związki optycznie aktywne
 • Co to znaczy Lejek Definicja przyrząd wykorzystywany do oddzielenia osadu od cieczy. Może być zbudowany ze szkła (lejek szklany) albo z porcelany (lejek Büchnera) lub
 • Co to znaczy Atomowa Liczba Definicja liczba porządkowa, Z - liczba protonów w jądrze atomu i równocześnie liczba elektronów w atomie danego pierwiastka. L.a. stanowi następny
 • Co to znaczy Jodowa Liczba Definicja miara zawartości związków nienasyconych; wyznacznik charakteryzujący stopień nienasycenia ↑ tłuszczów. Odnosząc się do tłuszczu: liczba
 • Co to znaczy Koordynacji Liczba Definicja liczba atomów albo jonów bezpośrednio otaczających dany atom albo jon w sieci krystalicznej albo w związku kompleksowym. Przeważnie
 • Co to znaczy Von Justus Liebig Definicja 1830-1873) chemik niem., pionier chemii rolnej, udowodnił, iż rośliny odżywiają się związkami mineralnymi czerpanymi z gleby, opracował
 • Co to znaczy Ligandy Definicja nazwa ogólna jonów albo cząsteczek skoordynowanych poprzez jon centralny w związkach kompleksowych. W związku K4[Fe(CN)6] ligandami są
 • Co to znaczy Lipidy Definicja 1) Tłuszcze - estry gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych (palmitynowego, stearynowego, oleinowego, laurynowego, linolowego
 • Co to znaczy Lsd Definicja dietyloamid kwasu D-(+)-lizergowego, półsyntetyczny ↑ narkotyk o bardzo mocnym i długotrwałym (do 24 godz.) działaniu halucynogennym
 • Co to znaczy Lutet Definicja znak Lu, (z łaciny Lutetium), pierwiastek chem., metal, Z = 71, m.at. 174,967u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1905 r. poprzez G. Urbaina i
 • Co to znaczy Lutowanie Definicja łączenie fragmentów metalowych stopionym metalem (lutem; ↑ luty); po skrzepnięciu (i ostygnięciu) lutu tworzy się trwałe połączenie. W
 • Co to znaczy Elementarny Ładunek Definicja stała fizyczna; przyjmuje się, iż to jest najmniejszy ładunek elektryczny wynoszący w SI e = 1,602·10-19C, może mieć symbol nieujemny albo
 • Co to znaczy Michaił Łomonosow Definicja 1711-1765) przyrodnik, filozof, filolog i pisarz ros., prof. chemii uniwersytetu w Petersburgu, współzałożyciel uniwersytetu w Moskwie
 • Co to znaczy Łój Definicja 1) Mieszanina związków chem., ↑ tłuszcz zwierzęcy uzyskiwany ze zwierząt lądowych (poza drobiem i świniami), t.t. 40÷55 °C, t.k. 30÷48 °C
 • Co to znaczy Ługi Definicja nazwa zwyczajowa wodnych stężonych roztworów wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu wywierających mocne działanie żrące na celulozę
 • Co to znaczy Łzy Definicja wydzielina gruczołów łzowych, stanowiąca roztwór wodny ↑ chlorku sodu, ↑ glukozy, ↑ mocznika, ↑ aminokwasów, ↑ tłuszczów i ↑ białek, o
 • Co to znaczy Lit Definicja znak Li, (z łaciny Lithium), pierwiastek chem., metal, Z = 3, m.at. 6,941u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez J.A. Arfvedsona w 1817 r.; w
 • Co to znaczy Lizol Definicja 50% roztwór ↑ krezolu w mydle potasowym, użytkowany w formie rozcieńczonych roztworów wodnych jako środek dezynfekcyjny
 • Co to znaczy Luteina Definicja ↑ karoteny
 • Co to znaczy Lu Definicja znak ↑ lutetu
 • Co to znaczy Lecytyny Definicja estry gliceryny z gatunku fosfolipidów (↑ lipidy) o budowie: CH2(OR)-CH(OR)-CH2-O-PO2-O-CH2-N(CH3)3 (ładunek (-) na jednym z atomów tlenu
 • Co to znaczy Lazuryt Definicja lapis lazuli - minerał, (Na2,Ca)4[(SO4,S,Cl2)(AlSiO4)6], kamień półszlachetny, nieprzezroczysty, niebieski ze złotymi ziarenkami ↑ pirytu
 • Co to znaczy Cząstkowy Ładunek Definicja δ - ładunek powstający na atomach cząsteczki heteroatomowej w konsekwencji niesymetrycznego rozkładu chmury elektronowej uwspólnionych
 • Co to znaczy Lorens Definicja znak Lr, (z łaciny Lawrencium), pierwiastek chem., metal, Z = 103, m.at. 260,1u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1962 r. poprzez
 • Co to znaczy Oktanowa Liczba Definicja LO - miara odporności ↑ benzyny na tak zwany spalanie detonacyjne - a więc zbyt szybkie i niezbyt równomierne, co skutkuje nierównomierną
 • Co to znaczy Litowce Definicja ekipa 1 układu okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: wodór, lit, sód, potas, rubid, cez, frans. Wodór jest
 • Co to znaczy Łaźnia Definicja urządzenie laboratoryjne wykorzystywane do pośredniego ogrzewania części aparatury chem. Stosuje się różne typy ł. W razie ł. wodnej albo
 • Co to znaczy Lazuli Lapis Definicja ↑ lazuryt
 • Co to znaczy Georges Leclanche Definicja 1839-1882) chemik franc., w 1865 r. wynalazł węglowo cynkowe ogniwo galwaniczne (sucha bateria
 • Co to znaczy Lepkość Definicja opór występujący w trakcie przesuwania jednej warstwy cieczy względem drugiej. Jednostką lepkości w układzie ↑ SI jest niutonosekunda na
 • Co to znaczy Lr Definicja znak ↑ lorensu
 • Co to znaczy Laktoflawina Definicja ↑ wit. B2
 • Co to znaczy Lapis Definicja ↑ azotan(V) srebra
 • Co to znaczy La Definicja znak ↑ lantanu
 • Co to znaczy Ligroina Definicja benzyna, t.w. w granicach 120÷150°C
 • Co to znaczy Wapna Lasowanie Definicja ↑ gaszenie wapna
 • Co to znaczy Lawa Definicja ↑ magma
 • Co to znaczy Masowa Liczba Definicja A - liczba nukleonów (sumaryczna liczba protonów i neutronów; ↑ nukleon) występujących w jądrze izotopu atomu danego pierwiastka
 • Co to znaczy LE CHATELIER HENRI LOUIS Definicja 1850-1936) fizykochemik franc., prof. chemii Szkoły Górniczej i uniwersytetu w Paryżu, prowadził prace badawcze nad równowagami w
 • Co to znaczy Nicolas Leblanc Definicja 1742-1806) chemik franc., artysta pierwszej przemysłowej sposoby produkcji sody. Pożyteczny wynalazek nie przyniósł Leblancowi żadnej
 • Co to znaczy Limonit Definicja minerał, uwodniony tlenek żelaza (III), używany w hutnictwie żelaza. Zazwyczaj barwy czarnobrunatnej do żółtobrunatnej. Por. syderyt
 • Co to znaczy Ługowanie Definicja ekstrahowanie substancji z mieszaniny stałej dzięki rozpuszczalnika
 • Co to znaczy Laktam Definicja cykliczny ↑ amid powstający w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej kondensacji aminokwasu o odpowiedniej budowie (o odpowiednim położeniu grup
 • Co to znaczy Lakmus Definicja wyciąg z porostów żyjących na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Atlantyku; mieszanina barwników rozp. w wodzie. Użytkowany jako ↑ parametr
 • Co to znaczy Lakton Definicja cykliczny ester powstały w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej reakcji estryfikacji γ-hydroksykwasu (na przykład HO-CH2-CH2-CH2-COOH), δ
 • Co to znaczy Lepidokrokit Definicja minerał, FeO(OH), barwy ciemnoczerwonej
 • Co to znaczy Leucyna Definicja kwas 2-amino-4-metylopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. W organizmie rozkłada się między innymi do acylokoenzymu A
 • Co to znaczy Newton Gilbert Lewis Definicja 1875-1946) fizykochemik am., prof. chemii fizycznej uniwersytetu w Berkeley w Kalifornii. Prowadził badania w dziedzinie termodynamiki i
 • Co to znaczy Loschmidta Liczba Definicja liczba cząstek gazu zawarta w 1 cm3 gazu doskonałego, w uwarunkowaniach normalnych (temp. 0°C, ciśnienie 760 mm Hg), równa 2,687·1019
 • Co to znaczy Porządkowa Liczba Definicja ↑ liczba atomowa
 • Co to znaczy Kwantowe Liczby Definicja wg mechaniki kwantowej liczby określające wartości jakie mogą przyjmować dane wielkości fizyczne, na przykład energia i ↑ orbitalny okres
 • Co to znaczy Układ Liofilowy Definicja ↑ układ koloidowy, gdzie etap rozproszona oddziałuje pozytywnie z rozpuszczalnikiem będącym fazą rozpraszającą. Spowodowana koagulacja zolu
 • Co to znaczy Li Definicja znak ↑ litu
 • Co to znaczy Avogadra Liczba Definicja NA) - liczba cząstek znajdujących się w 1 molu substancji. NA = 6,022·1023 mol-1. Liczbę NA nazwano liczbą Avogadra na cześć fizyka
 • Co to znaczy Lipazy Definicja ekipa enzymów hydrolizujących ↑ tłuszcze do ↑ kwasów tłuszczowych i ↑ gliceryny
 • Co to znaczy Octowy Kwas Lodowaty Definicja 100% ↑ kwas octowy (nie zawierający wody). Otrzymywany na przykład w reakcji bezwodnika octowego (↑ bezwodnik kwasu organicznego) ze
 • Co to znaczy Wolfgang Fritz London Definicja 1900-1954) niem. fizyk teoretyk, od 1939 r. w stanach zjednoczonych ameryki, gdzie w 1945 r. dostał obywatelstwo, prof. uniwersytetu w
 • Co to znaczy Luizyt Definicja związek chem., org. pochodna arsenu; użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu parzącym; bezb. albo jasnożółta ciecz
 • Co to znaczy Luminescencja Definicja fotoluminescencja, uwolnienie energii pod postacią światła (emisja fotonu) poprzez elektron przeskakujący z wyższego poziomu energetycznego
 • Co to znaczy Ignacy Łukasiewicz Definicja 1822-1882) aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Europie, wydestylował z ropy naftowej naftę, skonstruował lampę naftową, założył (w
 • Co to znaczy Łyszczyki Definicja miki - ekipa minerałów. Rozszczepiają się na bardzo cienkie, sprężyste połyskujące blaszki. Łyszczyki nie zawierające w swoim składzie
 • Co to znaczy Len Definicja włókno naturalne uzyskiwane z roślin należących do rodzaju len. Użytkowane do wyrobu różnych tkanin, jak na przykład frotté czy flanela i
 • Co to znaczy Luty Definicja metale albo ich stopy stosowane do ↑ lutowania. L. podzielone są na dwie ekipy: l. miękkie i l. twarde. L. miękkimi, o małej twardości i
 • Co to znaczy Układ Liofobowy Definicja ↑ układ koloidowy, gdzie etap rozproszona oddziałuje negatywnie z rozpuszczalnikiem będącym fazą rozproszoną. Koagulacja zolu liofobowego
 • Co to znaczy Lateks Definicja 1) l. naturalny: mleczko kauczukowe, sok z drzew kauczukowych, roztwór 34÷37% kauczuku (↑ kauczuk naturalny) w wodzie. Na potrzeby
 • Co to znaczy Lignina Definicja wysoce spolimeryzowana (masa cząsteczkowa rzędu 104), stała, bezb. substancja, nierozp. w wodzie. Jej składnikami są pochodne fenolowe
 • Co to znaczy Litosfera Definicja skalna część powłoki ziemskiej. Średnio co 33 m w głąb powierzchni Ziemi temp. wzrasta o 1 K, a co 1 km głębokości ciśnienie wzrasta o 2
 • Co to znaczy Lizyna Definicja kwas 2,6-diaminoheksanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych, o charakterze zasadowym (dwie ekipy aminowe). Związek dobrze rozp. w wodzie
 • Co to znaczy Falowa Liczba Definicja odwrotność długości fali (λ), = 1/λ; liczba fal promieniowania elektromagnetycznego przypadająca na odcinek o długości 1 m; jednostką l.f

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Liczba Falowa,, Lizyna, Litosfera, Lignina, Lateks, Liofobowy Układ, Luty, Len, Łyszczyki, Łukasiewicz Ignacy, Luminescencja, Luizyt, London Fritz Wolfgang co to znaczy.

Tłumaczenie Liczba Falowa,, Lizyna, Litosfera, Lignina, Lateks co to jest.