maltoza modele cząsteczek co znaczy
Maltoza, Modele Cząsteczek, Metan, Metaloceny, Moc Elektrolitu, Mendelejew Dimitrij Iwanowicz

Słownik chemiczny z przykładami od M

 • Co oznacza Henry Moseley Co to jest 1887-1915) chemik i fizyk z angielskiego:, odkrył zależność pomiędzy ↑ liczbą atomową a długością fali promieniowania rentgenowskiego
 • Co oznacza Metanal Co to jest ↑ aldehyd mrówkowy
 • Co oznacza Buforowa Mieszanina Co to jest roztwór buforowy, bufor) - roztwory, które nie zmieniają wyraźnie wartości pH pomimo wprowadzenia do nich niewielkich ilości silnych
 • Co oznacza Mocznik Co to jest CO(NH2)2, t.t. 133°C, bezb. kryształy, bez zapachu, nierozp. w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje jako
 • Co oznacza Alkalicznych Ziem Metale Co to jest dawna, aktualnie niezalecana nazwa ↑ berylowców
 • Co oznacza Edme Mariotte Co to jest 1620-1684) fizyk franc., określił (niezależnie od R. Boyle´a) zależność pomiędzy objętością i ciśnieniem gazu (↑ prawo Boyle´a i
 • Co oznacza Dipolowy Moment Co to jest μ) - miara przesunięcia ładunku elektrycznego w cząsteczce. Okres dipolowy jest wektorem o kierunku zgodnym z osią dipola, o zwrocie od
 • Co oznacza METODA SIMENSA I MARTINA Co to jest ↑ świeżenie
 • Co oznacza Molowa Masa Co to jest M) - relacja masy substancji do liczności materii zawartej w tej masie (w obliczeniach powszechnie służącą jednostką jest g·mol-1); masa 1
 • Co oznacza Wybuchowe Materiały Co to jest związki chem. albo ich mieszaniny, które pod wpływem bodźców zewnętrznych, na przykład iskry elektrycznej, podwyższonej temp., czynników
 • Co oznacza Monosacharydy Co to jest wielowodorotlenowe hydroksyaldehydy (aldozy) albo hydroksyketony (↑ ketozy), które można przedstawić w formie wzorów ogólnych: W zależności
 • Co oznacza Mleko Co to jest wydzielina gruczołu mlecznego ssaków; emulsja tłuszczów w roztworze wodnym cukrów, białek (kazeina, albuminy i globuliny), mikroelementów i
 • Co oznacza Metale Co to jest pierwiastki posiadające określony zespół właściwości fiz. i chem. Właściwości fiz. metali to: ↑ połysk metaliczny (odbijanie promieniowania
 • Co oznacza Molekularnych Orbitali Metoda Co to jest jedna z metod chemii kwantowej służących (przeważnie) do opisu elektronów w cząsteczkach; orbitale molekularne są w niej wyznaczane jako
 • Co oznacza Racemiczna Mieszanina Co to jest ±)- równomolowa mieszanina ↑ enancjomerów danego związku. Gdyż enancjomery mają identyczną ↑ konstytucję, lecz różne ↑ konfiguracje, mają
 • Co oznacza Molibden Co to jest znak Mo, (z łaciny Molybdenum), pierwiastek chem., metal, Z = 42, m.at. 94,95u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1778 r
 • Co oznacza Magnez Co to jest znak Mg, (z łaciny Magnesium), pierwiastek chem., metal, Z = 12, m.at. 24,3050u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez H.B. Davy´ego w 1808 r
 • Co oznacza Mol Co to jest jednostka liczności materii, która zawiera tyle samo atomów, jonów, cząsteczek lub innych cząstek (na przykład elektronów), ile atomów
 • Co oznacza Cząsteczkowa Masa Co to jest masa cząsteczki wyrażona w jednostkach masy atomowej (↑ unit) będąca sumą mas atomowych atomów wchodzących w skład cząsteczki, na przykład
 • Co oznacza Materia Co to jest ↑ cząstki i ↑ atomy występujące samodzielnie albo tworzące większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią składają
 • Co oznacza Mutarotacja Co to jest zmienna skręcalność płaszczyzny polaryzacji światła, wykazywana w roztworach poprzez cukry. Na przykład skręcalność właściwa świeżego
 • Co oznacza Monitoring Co to jest środowiskowy) - ciągły albo regularnie powtarzany pomiar stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych gazach
 • Co oznacza Mezomeria Co to jest sposób wyjaśniania budowy związków chem., zakłada istnienie cząsteczki związku w różnych postaciach, zwanych strukturami mezomerycznymi
 • Co oznacza Metabolizm Co to jest ↑ przemiana materii
 • Co oznacza Bessemera Metoda Co to jest ↑ świeżenie
 • Co oznacza Alkaliczne Metale Co to jest dawna, aktualnie niezalecana nazwa ↑ litowców
 • Co oznacza Chromowa Mieszanina Co to jest ↑ chromianka
 • Co oznacza Miedź Co to jest znak Cu (z łaciny Cuprum), pierwiastek chem., metal, Z = 29, m.at. 63,546u, ekipa ↑ miedziowców. Znana od czasów prehistorycznych
 • Co oznacza Metyl Co to jest 1) ekipa metylowa -CH3 w ↑związkach organicznych; 2) rodnik metylowy ·CH3, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę CH3 z
 • Co oznacza Molibdenit Co to jest błyszcz molibdenu - minerał, MoS2, przezroczysty, barwy czarnej, podobny do grafitu, podstawowa ruda molibdenu
 • Co oznacza Model Co to jest w nauce: wyobrażenie jakiegoś elementu albo układu (na przykład ↑ atomu), uwypuklające tylko wybrane jego cechy, wprowadzane w celu
 • Co oznacza Rtęciowa Metoda Co to jest elektrolityczna sposób otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu z roztworu NaCl w wodzie. W metodzie elektrolitycznej na anodzie wydziela się Cl2
 • Co oznacza Meta Co to jest przedrostek określający wzajemnie położenie 1,3- dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie m-). Położenie 1,3- znaczy, iż
 • Co oznacza Kwantowa Mechanika Co to jest dział fizyki teoretycznej zajmujący się gł. mikroukładami, takimi jak cząstki elementarne, elektrony, atomy i cząsteczki; nazwa wywodzi się
 • Co oznacza Metadon Co to jest syntetyczny ↑ narkotyk służący w leczeniu heroinizmu (podawany doustnie osłabia efekty działania heroiny). Wstrzyknięty wykazuje działanie
 • Co oznacza Lise Meitner Co to jest 1878-1968) fizyk niem., w 1917 r. wraz z O. Hahnem dokonała odkrycia protaktynu, wraz z Frischem jako pierwsi wyjaśnili przebieg reakcji
 • Co oznacza Mazut Co to jest kolokwialna nazwa oleistej pozostałości po destylacji ↑ ropy naftowej, stosowanej jako ↑ olej opałowy, surowiec do otrzymywania ↑ olejów
 • Co oznacza Mer Co to jest jednostka monomeryczna, elementarna składowa cząsteczki ↑ polimeru, zbliżona składem (lecz nie tożsama!) do cząsteczki monomeru
 • Co oznacza Meskalina Co to jest związek chem.; ↑ alkaloid, pochodna fenyloetyloaminy, bezb. kryształy, t.t. 35°C. M. jest składnikiem pejotlu - wyciągu z echinokaktusa
 • Co oznacza Ciężkie Metale Co to jest metale o gęstości większej od 4,5g·cm-3. Pośród m.c. odznacza się ↑ metale kolorowe (na przykład miedź, cyna, cynk) stanowiące składniki
 • Co oznacza Mendelew Co to jest znak Md, (z łaciny Mendelevium), pierwiastek chem., metal, Z = 101, m.at. 258,099u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1955 r
 • Co oznacza Mydła Co to jest sole sodowe albo potasowe wyższych ↑ kwasów tłuszczowych, na przykład C15H31COONa - palmitynian sodu, C15H31COOK - palmitynian potasu
 • Co oznacza Mgła Co to jest ↑ aerozol, drobne krople cieczy zawieszone w gazie, występuje w przyrodzie w formie chmur i mgły atmosferycznej, a również nad wrzącą wodą
 • Co oznacza Miareczkowanie Co to jest sposób analityczna służąca w ↑ analizie ilościowej, pozwala określić liczba substancji znajdującej się w roztworze dzięki dodawania do
 • Co oznacza Oziębiająca Mieszanina Co to jest mieszanina substancji o obniżonej t.t., wykorzystywana do oziębiania na przykład reagujących substancji. Do najpopularniejszych m.o. należą
 • Co oznacza Wybuchowa Mieszanina Co to jest mieszanina substancji, gdzie przy osiągnięciu określonego składu następuje wybuchowa reakcja chem. zainicjowana iskrą elektryczną
 • Co oznacza Jonów Migracja Co to jest ruch jonów w roztworze elektrolitu spowodowany przyłożonym zewnętrznym polem elektrycznym. Mechanizm bardzo powolny (dla najszybszego jonu
 • Co oznacza Mikronawozy Co to jest ↑ nawozy sztuczne, których kluczowymi składnikami są związki pierwiastków będących mikroelementami (↑ pierwiastki biogenne); służące osobno
 • Co oznacza Mg Co to jest znak ↑ magnezu
 • Co oznacza Jednorodna Mieszanina Co to jest mieszanina jednorodna fizycznie i jednolita chemicznie, jej składników nie można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.j.: powietrze, wodny
 • Co oznacza Piorunująca Mieszanina Co to jest nazwa mieszaniny wybuchowej wodoru i tlenu, gdzie relacja objętościowy H2:O2 wynosi 2:1 (albo masowy H2:O2 wynosi 1:8); wytworem wybuchu
 • Co oznacza Magnezyt Co to jest minerał, MgCO3, bezb. i przezroczysty; służący do otrzymywania magnezu, wyrobu materiałów ogniotrwałych, ceramiki, jako wypełniacz do farb
 • Co oznacza Reakcji Mechanizm Co to jest ciąg następnych przemian chem. prowadzących od substratu do produktu
 • Co oznacza Md Co to jest znak ↑ mendelewu
 • Co oznacza Mościckiego Metoda Co to jest ↑ tlenki azotu 2
 • Co oznacza Naukowa Metoda Co to jest sposób badania świata poprzez stawianie ↑ hipotez i potwierdzanie ich bądź obalanie w drodze ↑ eksperymentu, a następnie formułowanie z
 • Co oznacza Mikropipeta Co to jest ↑ pipeta
 • Co oznacza Molekuła Co to jest ↑ cząsteczka
 • Co oznacza Elektronowe Morze Co to jest ↑ gaz elektronowy
 • Co oznacza Mieszanina Co to jest materia utworzona z ↑ pierwiastków, ↑ związków chem albo z pierwiastków i związków. Każda mieszanina jest zawsze niejednorodna chemicznie
 • Co oznacza Mangan Co to jest znak Mn (z łaciny Manganum), pierwiastek chem., metal, Z = 25, m.at. 54,93805u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K. Scheelego
 • Co oznacza Makroelementy Co to jest ↑ pierwiastki biogenne
 • Co oznacza Thomasa Metoda Co to jest ↑ świeżenie
 • Co oznacza Mezytylen Co to jest ↑ 1,3,5-trimetylobenzen
 • Co oznacza Mikroelementy Co to jest ↑ pierwiastki biogenne
 • Co oznacza Wapienne Mleko Co to jest zawiesina wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 w wodzie
 • Co oznacza Manganit Co to jest minerał, MnO(OH), barwy czarnej albo stalowoszarej, ruda manganu
 • Co oznacza Władimir Markownikow Co to jest 1838-1904) chemik ros., odkrył regułę przyłączania fluorowcowodorów do węglowodorów nienasyconych (↑ węglowodory nienasycone, ↑ reguła
 • Co oznacza Menzurka Co to jest ↑ cylinder miarowy
 • Co oznacza Magnezja Co to jest 1) Techniczna nazwa sproszkowanego ↑ magnezu używanego w początkach fotografiki do oświetlania fotografowanego obiektu, zastąpionego potem
 • Co oznacza Magma Co to jest płynna masa powstała poprzez stopienie skał w głębi ↑ skorupy ziemskiej; złożona jest gł. z krzemianów i jest nasycona substancjami
 • Co oznacza MOLALNE OBNIŻENIE TEMPERATURY KRZEPNIĘCIA/TOPNIENIA ROZTWORU WODNEGO Co to jest zmiana temp. krzepnięcia (topnienia) roztworu wodnego danego związku, odpowiadająca zmianie tego stężenia o jeden mol na kilogram
 • Co oznacza Atomowa Masa Co to jest masa atomu wyrażona w jednostkach masy atomowej (unitach; ↑ unit). Dla pierwiastka będącego mieszaniną izotopów masa atomowa jest ↑ średnią
 • Co oznacza MAGNETYCZNA SPINOWA LICZBA KWANTOWA Co to jest liczba przyjmująca dla elektronu dwie wartości ; kwantuje rzut spinu na określony kierunek
 • Co oznacza Victor Meyer Co to jest 1848-1897) niem. chemik organik, opracował metodę oznaczania mas cząsteczkowych, pierwszy dostał ↑ związki nitrowe i ↑ oksymy, odkrył ↑
 • Co oznacza Magnetyzm Co to jest zjawiska wywołane poprzez wzajemne oddziaływania poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie prądów elektrycznych
 • Co oznacza Kwantowa Liczba Magnetyczna Co to jest liczba całkowita przyjmująca dla danej wartości ↑ orbitalnej liczby kwantowej l wartości: m = -l, -l + 1, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., l-1, l
 • Co oznacza Magnetyt Co to jest magnetyczny minerał składający się z tlenku żelaza (III) i żelaza (II) (Fe3O4), czarny, o połysku metalicznym. Idealne źródło żelaza w
 • Co oznacza Manganometria Co to jest jedna z metod ↑ analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym ↑ manganianu(VII) potasu próbek zawierających
 • Co oznacza Marihuana Co to jest ↑ narkotyk otrzymywany z liści, kwiatów i nasion konopi amerykańskich i zawiera do 1% ↑ THC; regularnie palona w mieszaninie z tytoniem
 • Co oznacza Mezo Co to jest przedrostek umieszczany przed nazwą org. związku chemicznego, zawierającego ↑ asymetryczne atomy węgla, na oznaczenie odmiany optycznie
 • Co oznacza Niejednorodna Mieszanina Co to jest mieszanina niejednorodna fizycznie i niejednolita chemicznie, jej składniki można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.n.: mieszanina wody z
 • Co oznacza Masło Co to jest stała emulsja tłuszczu (wydzielonego z mleka) w wodzie, mieszanina estrów gliceryny i kwasów tłuszczowych (gł. palmitynowego, stearynowego
 • Co oznacza Clerk James Maxwell Co to jest 1831-1879) fizyk z angielskiego:, sformułował równania (równanie Maxwella) stanowiące podstawę teorii pola elektromagnetycznego, podał
 • Co oznacza Manganowce Co to jest ekipa 7 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ mangan, ↑ technet, ↑ ren, ↑ bohr. Wszystkie pierwiastki to
 • Co oznacza Bezwzględna Cząsteczkowa Masa Co to jest masa cząsteczki wyrażona w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy cząsteczkowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w
 • Co oznacza Bezwzględna Atomowa Masa Co to jest masa atomu wyrażona w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy atomowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w jednostkach
 • Co oznacza Solvaya Metoda Co to jest sposób przemysłowego otrzymywania ↑ węglanu sodu. Stężony roztwór NaCl nasyca się amoniakiem i tlenkiem węgla(IV), z którego strąca się
 • Co oznacza Nitrująca Mieszanina Co to jest mieszanina stężonego kwasu siarkowego(VI) i stężonego kwasu azotowego(V), stosowna do ↑ nitrowania związków org. Kation nitroilu
 • Co oznacza Metol Co to jest związek chem., bezb. igły; rozkłada się ponad 250°C, służący jako wywoływacz
 • Co oznacza Szlachetne Metale Co to jest metale, które odznaczają się bardzo wysoką odpornością chemiczną i nie ulegają korozji pod działaniem czynników atmosferycznych (stąd nazwa
 • Co oznacza Metameria Co to jest typ ↑ izomerii strukturalnej, opierający na występowaniu wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym, różniących
 • Co oznacza Nieżelazne Metale Co to jest nazwa służąca do określania metali służących technicznie, innych niż żelazo
 • Co oznacza Polimeryczne Metale Co to jest polimery zawierające w cząsteczce układ sprzężonych ↑ wiązań podwójnych, które po potraktowaniu czynnikami utleniającymi albo redukującymi
 • Co oznacza Molalność Co to jest stężenie roztworu wyrażone w liczbie moli substancji rozpuszczonej w jednym kilogramie rozpuszczalnika (molsubstancji /kgrozpuszczalnika
 • Co oznacza Kolorowe Metale Co to jest podgrupa ↑ metali ciężkich, obejmująca między innymi miedź, cynę, cynk, ołów. Służące do produkcji różnorodnych stopów, takich jak ↑
 • Co oznacza Eilhard Mitscherlich Co to jest 1794-1863) chemik niem., opracował metodę wykrywania zatruć ↑ fosforem (w XVIII wieku popełniano sporo morderstw z użyciem fosforu, które
 • Co oznacza Przeponowa Metoda Co to jest jedna z metod otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu, polegająca na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej jednak przestrzeń
 • Co oznacza Molozonek Co to jest ↑ ozonoliza
 • Co oznacza Metanol Co to jest CH3OH, t.t. -94°C, t.w. 64,7°C, bezb. ciecz o zapachu podobnym do ↑ etanolu i piekącym smaku. Silna trucizna - dawka kilkunastu gramów
 • Co oznacza Metionina Co to jest kwas 2-amino-4-tiometylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy bezb. płatki rozp. w wodzie, występuje w większych ilościach w
 • Co oznacza Olefin Metateza Co to jest ↑metateza ↑alkenów albo ↑alkinów, reakcja organiczna, gdzie następuje zamiana grup alkilenowych (a więc łańcuchów węglowodorowych łączących
 • Co oznacza Kwasu Moc Co to jest ↑ moc elektrolitu
 • Co oznacza Sztuczny Miód Co to jest namiastka miodu naturalnego upodobniona do niego konsystencją; mieszanina produktów hydrolizy sacharozy (↑ sacharoza, ↑ cukier inwertowany
 • Co oznacza Zasady Moc Co to jest ↑ moc elektrolitu
 • Co oznacza Mo Co to jest znak ↑ molibdenu
 • Co oznacza Mn Co to jest znak ↑ manganu
 • Co oznacza Tadeusz Miłobędzki Co to jest 1873-1959) chemik pol., nieorganik i analityk, rozwinął sposoby ↑ analizy chem. i analizę w skali półmikro
 • Co oznacza Elektronowy Mikroskop Co to jest urządzenie elektrooptyczne, wykorzystuje w swym działaniu wiązkę elektronów, mającą naturę falową, gdzie role soczewek spełnia pole
 • Co oznacza Monomer Co to jest cząsteczka wyjściowa w procesie polimeryzacji, na przykład eten CH2=CH2, styren PhCH=CH2, buta-1,3-dien CH2=CH-CH=CH2, chlorek winylu CH2
 • Co oznacza Bohra Atomu Model Co to jest schemat atomu oparty na założeniu o kwantowaniu energii i momentu pędu elektronów okrążających jądro atomu po orbitach kołowych
 • Co oznacza Henri Moissan Co to jest 1852-1907) franc. chemik i farmaceuta, prof. Uniwersytetu Paryskiego, w 1906 r. laureat Nagrody Nobla za wyodrębnienie ↑ fluoru i badania
 • Co oznacza Moderator Co to jest substancja hamująca neutrony powstające w procesie ↑ rozszczepienia jąder atomowych. Moderatorami są: woda, ↑ ciężka woda, ↑ beryl, tlenek
 • Co oznacza Minerał Co to jest każda substancja prosta, związek chem. albo ich roztwory stałe, powstały w skorupie ziemskiej
 • Co oznacza Andrews Robert Millikan Co to jest 1868-1953) fizyk am., w 1909 r. zmierzył wartość ładunku elementarnego i wyznaczył stałą Plancka. Nagroda Nobla w 1923 r
 • Co oznacza Światła Monochromatyczność Co to jest jednobarwność światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw
 • Co oznacza Monacyt Co to jest minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 57÷63, zawiera domieszki toru; służący do otrzymywania lantanowców i toru
 • Co oznacza MOMENT PĘDU ELEKTRONU W ATOMIE Co to jest rozmiar fizyczna opisująca stan elektronu w atomie, na którą składają się: orbitalny m.p.e. i wewnętrzny m.p.e. Orbitalny m.p.e. związany
 • Co oznacza Moździerz Co to jest naczynie laboratoryjne, służące do dokładnego rozdrabniania (rozcierania) związków chem. i ich mieszanin, składające się z naczynia, gdzie
 • Co oznacza Morfina Co to jest ↑ alkaloid, bezb. błyszczące słupki albo biały proszek bardzo trudno rozp. w wodzie, alkoholu etylowym i eterze etylowym, t.t. 254°C. W
 • Co oznacza Sanderson Robert Mulliken Co to jest 1896-1986) fizyk am., współtwórca nowoczesnej teorii ↑ wiązań chem. i elektronowej struktury cząsteczek. W 1966 r. Nagroda Nobla
 • Co oznacza Ignacy Mościcki Co to jest 1867-1946) pol. chemik technolog, twórca przemysłowej sposoby produkcji ↑ kwasu azotowego(V) z ↑ tlenków azotu pozyskiwanych z powietrza
 • Co oznacza Muskaryna Co to jest związek chem.; ↑ alkaloid; występuje w muchomorze czerwonym (Amanita muscaria) (0,1÷0,3%). Muskaryna poraża układ nerwowy; 0,3÷0,5 g
 • Co oznacza Morion Co to jest minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy czarnej (pochodzącej od domieszek związków org
 • Co oznacza Potasu Vii Manganian Co to jest dawniej nadmanganian potasu, KMnO4, związek chem., pochodna nieistniejącego w wolnej formie kwasu manganowego(VII). Ciemnofioletowa
 • Co oznacza Lothar Meyer Co to jest 1830-1895) chemik niem., prof. uniwersytetu w Tübingen, niezależnie od D.J. Mendelejewa pracował nad ↑ układem okresowym pierwiastków
 • Co oznacza Margaryna Co to jest tłuszcz jadalny o właściwościach zbliżonych do masła, stanowiący emulsję wody albo odtłuszczonego mleka w mieszaninie tłuszczów (t.t. ~35°C
 • Co oznacza Muskowit Co to jest minerał z gatunku ↑ łyszczyków, KAl2(AlSi3O10)(OH)2, jasny, przezroczysty. Z tafli m. wykonuje się okienka wzierników w piecach
 • Co oznacza Metateza Co to jest reakcja zamiany podwójnej fragmentów cząsteczek, zgodnie ze schematycznym równaniem: A-B + C-D A-C + B-D To jest bardziej ogólne ustalenie
 • Co oznacza Lekkie Metale Co to jest metale o gęstości do 4,5g·cm-3. Główne m.l. to: glin, magnez, beryl
 • Co oznacza Makrocząsteczka Co to jest bardzo spora cząsteczka związku chem., zazwyczaj ↑ polimeru, regularnie pochodzenia org., takiego jak ↑ białka czy ↑ cukry
 • Co oznacza Marmur Co to jest skała metamorficzna, barwy białej, szarej, różowej albo zielonkawej, powstała ze skał wapiennych poddanych działaniu wysokiego ciśnienia i
 • Co oznacza Meitner Co to jest znak Mt, (z łacinyMeitnerium), pierwiastek chem., metal, Z = 109, m.at. 266u, ekipa ↑ kobaltowców. Otrzymany sztucznie w 1982 r. poprzez P
 • Co oznacza Elektronowe D Metale Co to jest dawniej metale przejściowe; metale bloku d układu okresowego (↑bloki s, p, d, f), który obejmuje ekipy: 3. (↑skandowce), 4. (↑tytanowce), 5
 • Co oznacza Metyloamina Co to jest ↑związek organiczny o wzorze CH3NH2, najprostsza z ↑amin. Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu podobnym do gnijących ryb, tt. -93ºC, tw
 • Co oznacza Meteoryty Co to jest ciała pochodzenia kosmicznego, należące najprawdopodobniej do naszego układu słonecznego (skład izotopowy pierwiastków jest taki sam jak na
 • Co oznacza Miedziowce Co to jest ekipa 11 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: miedź, srebro, złoto, ununun. Wszystkie pierwiastki to metale
 • Co oznacza Mosiądze Co to jest ↑ stopy miedzi z cynkiem i dodatkiem innych metali (ołowiu, glinu, żelaza), łatwe w obróbce i odporne na korozję, służące do wyrobu blach
 • Co oznacza Iwanowicz Dimitrij Mendelejew Co to jest 1834-1907) chemik ros., po swoich studiach został kilka lat w Niemczech, od 1863 r. prof. w Sankt Petersburgu. Odkrywca prawa okresowości
 • Co oznacza Elektrolitu Moc Co to jest definicja z zakresu teorii kwasów i zasad Arrheniusa, oparte na stopniu i stałej dysocjacji elektrolitu, a wykorzystywane klasyfikowaniu
 • Co oznacza Metaloceny Co to jest ↑ związki kompleksowe metali przejściowych na II i III stopniu utlenienia, zawierające jako ligandy aromatyczne aniony cyklopenta-1,3
 • Co oznacza Metan Co to jest CH4; węglowodór należący do ekipy ↑ alkanów. Bezb., bezwonny, nierozp. w wodzie, rozp. w popularnych rozpuszczalnikach org.; t.t. -182°C, t
 • Co oznacza Cząsteczek Modele Co to jest uproszczone metody przedstawiania budowy cząsteczek. Mogą one być teoretycznie znalezione na podstawie obliczeń, gł. wieloma sposobami
 • Co oznacza Maltoza Co to jest cukier słodowy - związek chem., C12H22O11; ↑ disacharyd, ↑ glikozyd, zbudowany z dwóch pierścieni α-D-glukozy połączonych wiązaniem 1,4-α

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Maltoza, Modele Cząsteczek, Metan, Metaloceny, Moc Elektrolitu, Mendelejew Dimitrij Iwanowicz, Mosiądze, Miedziowce, Meteoryty, Metyloamina, Metale D co to znaczy.

Tłumaczenie Maltoza, Modele Cząsteczek, Metan, Metaloceny, Moc co to jest.