ozonoliza oleje smarowe oleje co znaczy
Ozonoliza, Oleje Smarowe, Oleje Opałowe, Ogniwo Westona, Osm, Oranż Metylowy, Osad, Olszewski Karol

Słownik chemiczny z przykładami od O

 • Co oznacza Oksytocyna Co to jest hormon z gatunku peptydów, produkowany poprzez przysadkę mózgową. Związek cykliczny, składający się z ośmiu aminokwasów. W poezji bywa
 • Co oznacza Volty Ogniwo Co to jest ogniwo nieodwracalne, składające się z płytek cynkowej i miedzianej zanurzonych w roztworze NaCl (albo H2SO4), o schemacie: Zn |NaCl| Cu
 • Co oznacza Okresowego Układu Okres Co to jest w układzie okresowym pierwiastków), uporządkowany wg wzrastającej liczby atomowej (Z) poziomy szereg pierwiastków. Atomy pierwiastków
 • Co oznacza Odwodnianie Co to jest dehydratacja, eliminacja wody z cząsteczki związku. Może to być usuwanie ↑ wody krystalizacyjnej wskutek ogrzewania, np
 • Co oznacza Oksol Co to jest systematyczna nazwa ↑ furanu
 • Co oznacza Elektronowa Optyka Co to jest metoda polegająca na użyciu falowych własności wiązki elektronów i jej odchylania w polu magnetycznym i elektrycznym. Technikę optyki
 • Co oznacza Ołowica Co to jest ostre zatrucie ↑ ołowiem, obejmujące niekorzystny wpływ na krwinki czerwone i układ nerwowy, a również zastępowanie (w wyniku podobieństwa
 • Co oznacza Kwantowa Liczba Orbitalna Co to jest poboczna liczba kwantowa - liczba całkowita kwantująca wartość orbitalnego momentu pędu elektronu w atomie. Przyjmuje wartości z przedziału
 • Co oznacza Ogniwa Co to jest ogniwa elektrochem., akumulatory elektryczne, akumulatory galwaniczne, układy, gdzie energia reakcji chem. jest zamieniana na energię
 • Co oznacza Półtrwania Okres Co to jest moment połowicznego zaniku (trwania), półokres zaniku (trwania), τ1/2 - czas, po którym, wskutek przemiany promieniotwórczej, pozostanie
 • Co oznacza Molowa Objętość Co to jest VM) - objętość jaką zajmuje 1 mol dowolnej substancji w określonej temp. obliczona wg wzoru: gdzie: M - masa molowa danej substancji, d
 • Co oznacza Friedrich Wilhelm Ostwald Co to jest 1853-1932) chemik niem., prof. Uniwersytetu w Lipsku. W 1887 r. utworzył pierwszą w dziejach katedrę chemii fizycznej. Prowadził badania
 • Co oznacza Roztworu Odczyn Co to jest przybliżone ustalenie kwasowości roztworu, przeważnie przy zastosowaniu papierków wskaźnikowych. W zależności od wartości ↑ pH roztwór może
 • Co oznacza Opium Co to jest wysuszony sok mleczny otrzymywany gł. poprzez nacięcie niedojrzałych owoców (makówek) maku lekarskiego (Papaver somniferum). Szarobrunatne
 • Co oznacza Oleum Co to jest gęsta, oleista ciecz pozyskiwana poprzez rozpuszczanie tlenku siarki(VI), SO3, w stężonym kwasie siarkowym(VI). Roztwór dymi w wyniku
 • Co oznacza Cynkowe Rtęciowo Ogniwo Co to jest ogniwo pinezkowe - miniaturowe ogniwo służące jako bateria w zegarkach, kalkulatorach i innych niewielkich urządzeniach elektronicznych
 • Co oznacza ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA Co to jest zwane odmiennie oddziaływaniami bliskiego zasięgu; oddziaływania międzycząsteczkowe powiązane z istnieniem trwałych momentów dipolowych
 • Co oznacza O Co to jest znak ↑ tlenu
 • Co oznacza Oleje Co to jest ciecze albo łatwo topliwe ciała stałe, nierozp. w wodzie. Oleje dzieli się na roślinne i mineralne. O. roślinne to mieszaniny ↑ estrów
 • Co oznacza Odwodornienie Co to jest ↑ dehydrogenacja
 • Co oznacza Ołów Co to jest znak Pb, (z łaciny Plumbum), pierwiastek chem., metal, Z = 82, m.at. 207,2u, ekipa ↑ węglowców. Znany w starożytnym Babilonie i Egipcie. W
 • Co oznacza Os Co to jest znak ↑ osmu
 • Co oznacza Oktanitrokuban Co to jest pochodna ↑kubanu podstawiona ośmioma ↑ekipami nitrowymi, C8(NO2)8; z uwagi na to, iż ekipa nitrowa jest ↑eksplozoforem (a więc nadaje
 • Co oznacza Katodowa Ochrona Co to jest sposób ochrony metali przed ↑ korozją, bazuje na podłączeniu do przedmiotów konstrukcji (narażonych na korozję) ujemnego bieguna źródła
 • Co oznacza Wiążący Molekularny Orbital Co to jest w metodzie LCAO MO (↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii mniejszej od energii każdego z orbitali atomowych, z których został
 • Co oznacza Molekularny Orbital Co to jest fundamentalne definicja ↑ chemii kwantowej dla cząsteczki; jednoelektronowa funkcja falowa wyznaczona jedną z przybliżonych metod chemii
 • Co oznacza Adiabatyczna Osłona Co to jest osłona układu mająca właściwości doskonałego izolatora cieplnego. Wykorzystanie o.a. wyklucza wymianę energii na sposób ciepła z otoczeniem
 • Co oznacza Ortoklaz Co to jest minerał z gatunku skaleni, K[AlSi3O8], barwy białoszarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ anortytem stanowi 50% masy skorupy ziemskiej
 • Co oznacza Niewiążący Molekularny Orbital Co to jest w metodzie LCAO MO (↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii równej energii odpowiedniego orbitalu atomowego. O.m.n. ma
 • Co oznacza Antywiążący Molekularny Orbital Co to jest w metodzie LCAO MO (↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii większej od energii każdego z orbitali atomowych, z których został
 • Co oznacza Cynowa Ospa Co to jest ↑ trąd cynowy
 • Co oznacza Diatermiczna Osłona Co to jest osłona układu mająca właściwości doskonałego przewodnika cieplnego. Wykorzystanie o.d. zapewnia najlepszą wymianę energii na sposób ciepła
 • Co oznacza Odczynnik Co to jest każdy pierwiastek i związek chem. (niezależnie od postaci), który może być użyty do przeprowadzenia określonej reakcji
 • Co oznacza Pinezkowe Ogniwo Co to jest ↑ ogniwo rtęciowo-cynkowe
 • Co oznacza Orto Co to jest przedrostek określający wzajemnie położenie 1,2-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie o-). Położenie 1,2-znaczy, iż
 • Co oznacza Symetrii Oś Co to jest ↑ przedmioty symetrii
 • Co oznacza Odkażalniki Co to jest substancje chem. albo ich mieszaniny, które reagując z ↑ bojowymi środkami trującymi dają związki nietoksyczne albo niewiele toksyczne, a
 • Co oznacza Schiffa Odczynnik Co to jest wodny roztwór fuksyny (czerwony barwnik), stosowany do wykrywania aldehydów. Potraktowany tlenkiem siarki(IV) (SO2) roztwór wstępnie
 • Co oznacza Schweitzera Odczynnik Co to jest wodny roztwór wodorotlenku tetraaminamiedzi(II) [Cu(NH3)4](OH)2 (bezb.), służący do rozpuszczania celulozy
 • Co oznacza Orbitalny Obszar Co to jest region przestrzeni wokół ↑ jądra atomowego, poza którym gęstość ładunku danego elektronu jest zaniedbywalnie mała (mniejsza od przyjętej
 • Co oznacza Fehlinga Odczynnik Co to jest wodny roztwór ↑ siarczanu(VI) miedzi(II), winianu sodu i potasu i wodorotlenku sodu (powstaje niebieski roztwór winianu miedzi(II
 • Co oznacza Napędowy Olej Co to jest mieszanina węglowodorów, gł. ↑ alkanów, zawierających w cząsteczce 14-20 atomów węgla, otrzymywany w trakcie destylacji ropy naftowej
 • Co oznacza Nesslera Odczynnik Co to jest bezb. wodny roztwór tetrajodortęcianu(II) potasu K2[HgI4] i wodorotlenku potasu, służący do wykrywania amoniaku i jonu amonowego
 • Co oznacza Ocet Co to jest służący w przemyśle spożywczym i gospodarstwie domowym 3÷6% roztwór wodny ↑ kwasu octowego. Spożywanie go w nadmiarze może prowadzić do
 • Co oznacza Paliwowe Ogniwa Co to jest układy, gdzie energia powstająca w trakcie spalania ulega bezpośredniej przemianie w energię elektryczną. Spalanie dzieje się na
 • Co oznacza Czugajewa Odczynnik Co to jest 1% roztwór ↑ dimetyloglioksymu, służący do wykrywania jonów niklu (Ni2+) - różowoczerwony osad i palladu (Pd2+) - żółty osad
 • Co oznacza Roślinny Olej Co to jest mieszanina esterów ↑ gliceryny i wyższych kwasów karboksylowych (gł. nienasyconych). na przykład O.r. to ciekłe ↑ tłuszcze roślinne. O. r
 • Co oznacza Octany Co to jest a) sole ↑ kwasu octowego CH3COOH, gdzie kation wodoru ekipy karboksylowej COOH został zastąpiony kationem metalu, na przykład CH3COONa
 • Co oznacza Metali Odpuszczanie Co to jest sposób obróbki cieplnej metali i ich stopów, odwrotna do ↑ hartowania. Metal w procesie odpuszczania staje się bardziej miękki i kowalny
 • Co oznacza Odparowanie Co to jest sposób obróbki roztworów, umożliwiająca wydzielenie z nich nielotnych substancji rozpuszczonych. O. bazuje na całkowitym usunięciu
 • Co oznacza Benedicta Odczynnik Co to jest wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II), cytrynianu sodu i węglanu sodu, który służy do wykrywania cukrów redukujących i aldehydów
 • Co oznacza Korozją Przed Ochrona Co to jest ogół działań mających na celu ochronę elementów wykonanych z metali i ich stopów przed niszczącym działaniem czynników środowiskowych
 • Co oznacza Ozonki Co to jest 1) barwne (przeważnie czerwone albo pomarańczowe) związki Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba powstałe w reakcji danego metalu z ozonem. Ozonki
 • Co oznacza Oksydan Co to jest systematyczna, lecz mniej rekomendowana nazwa ↑ wody
 • Co oznacza Oksokwasy Co to jest 1) kwasy, w cząsteczkach których z atomem centralnym połączone są tylko atomy tlenu; na przykład: kwas siarkowy(VI); (2) kwasy
 • Co oznacza Daniella Ogniwo Co to jest ogniwo elektrolityczne odwracalne, składające się z dwóch oddzielnych elektrod I rodzaju, na przykład z elektrody cynkowej zanurzonej w
 • Co oznacza Ozon Co to jest tritlen - odmiana alotropowa ↑ tlenu zbudowana z trzech atomów tlenu; O3. Cząsteczka ozonu ma budowę kątową: Odkryty w 1840 r. poprzez C.F
 • Co oznacza Oksydowanie Co to jest wytwarzanie warstwy tlenku metalu na powierzchni anody w trakcie procesu elektrolizy. Powstały tlenek chroni głębsze warstwy metalu przed
 • Co oznacza Mineralny Olej Co to jest ciekła mieszanina węglowodorów i innych związków, powstała najprawdopodobniej wskutek fermentacji gnilnej szczątków zwierzęcych i
 • Co oznacza Oktaedr Co to jest ośmiościan foremny, jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 6 (wszystkie wierzchołki
 • Co oznacza Układu Otoczenie Co to jest wszystko co znajduje się poza ↑ układem
 • Co oznacza Elektronowy Oktet Co to jest konfiguracja ośmiu elektronów na zewnętrznej powłoce atomu odznaczająca się wysoką trwałością energetyczną. Atomy, które posiadają mniej
 • Co oznacza Oligosacharydy Co to jest ↑ cukry o średnich rozmiarach cząsteczek, składają się z kilku albo kilkunastu jednostek ↑ monosacharydów
 • Co oznacza Opalescencja Co to jest zdarzenie optyczne wywołane rozpraszaniem światła na cząsteczkach koloidalnych. Układ koloidalny jest przezroczysty w świetle przechodzącym
 • Co oznacza Oligomery Co to jest substancje o masie cząsteczkowej rzędu od kilkuset do kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru. Mają swoiste
 • Co oznacza Lekkie Oleje Co to jest wytwór otrzymywany w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 220÷250°C. Służące do
 • Co oznacza Atomowy Orbital Co to jest fundamentalne definicja ↑ chemii kwantowej dla atomu; jednoelektronowa funkcja falowa; stanowi precyzyjne rozwiązanie ↑ równania
 • Co oznacza Oliwa Co to jest 1) Jadalny olej roślinny (t.k. ~0 °C) o żółtej barwie i łagodnym smaku, wytłaczany z miąższu owoców drzew roślinnych, znany od
 • Co oznacza Opal Co to jest minerał, SiO2ˇnH2O (zawartość H2O do 20%), kamień półszlachetny; bezb., biały albo różnobarwny, wykazuje zdarzenie ↑ opalescencji
 • Co oznacza Ciężkie Oleje Co to jest wytwór otrzymywany w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 310÷380°C. Służące do
 • Co oznacza Średnie Oleje Co to jest wytwór otrzymywany w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 250÷310°C. Służące do
 • Co oznacza Oliwiny Co to jest ekipa minerałów, (FeII,Mg)2SiO4, bezb. albo zielony (przezroczyste, zielone kryształy - chryzolity - służące w jubilerstwie). Oliwiny
 • Co oznacza Leclanchego Ogniwo Co to jest ogniwo nieodwracalne, zbudowane z elektrody cynkowej zanurzonej w stężonym roztworze NH4Cl i elektrody węglowej (grafit) zanurzonej w
 • Co oznacza Karol Olszewski Co to jest 1846-1915) pol. chemik i fizyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z Z
 • Co oznacza Osad Co to jest nierozp. etap stała znajdująca się na dnie naczynia (na przykład zlewki, kolby), która może być odsączona dzięki sączka z bibuły
 • Co oznacza Metylowy Oranż Co to jest barwnik syntetyczny, żółty proszek, rozp. w wodzie, służący jako ↑ parametr kwasowo zasadowy
 • Co oznacza Osm Co to jest znak Os, (z łaciny Osmium), pierwiastek chem., metal, Z = 76, m.at. 190.27u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty poprzez S. Tennanta w 1803 r. W
 • Co oznacza Westona Ogniwo Co to jest ogniwo służące jako wzorcowe, zbudowane w sposób następujący: Hg, Cd (12% mas.)(nasycony roztwór wodny)|Hg2SO4, Hg. Prawym półogniwem jest
 • Co oznacza Opałowe Oleje Co to jest ↑ oleje ciężkie, pozyskiwane w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej) albo pozostałości ↑
 • Co oznacza Smarowe Oleje Co to jest lepkie substancje ciekłe, stosowane do eliminowania albo ograniczania tarcia w pracy urządzeń mechanicznych (por. smar). Naturalne o.s
 • Co oznacza Ozonoliza Co to jest reakcja związków zawierających w swej strukturze wiązania podwójne z ozonem O3. Wykonuje się ją przepuszczając ozon poprzez roztwór związku

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Ozonoliza, Oleje Smarowe, Oleje Opałowe, Ogniwo Westona, Osm, Oranż Metylowy, Osad, Olszewski Karol, Ogniwo Leclanchego, Oliwiny, Oleje Średnie, Oleje Ciężkie co to znaczy.

Tłumaczenie Ozonoliza, Oleje Smarowe, Oleje Opałowe, Ogniwo Westona co to jest.