promieniowanie korpuskularne co znaczy
Promieniowanie Korpuskularne, Pierwiastki Biogenne, Prawo Avogadra, Podstawniki, Poliwęglany, Pw

Słownik chemiczny z przykładami od P

 • Co oznacza Etylenu Tereftalan Poli Co to jest PET - termoplastyczne tworzywo sztuczne, o doskonałych właściwościach włóknotwórczych, dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności
 • Co oznacza POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH Co to jest powierzchnie obejmujące taki region przestrzeni, poza którą funkcja falowa jest praktycznie równa zero. O rozmiarach i kształcie obszaru
 • Co oznacza Pallad Co to jest znak Pd (z łaciny Palladium), pierwiastek chem., metal, Z = 46, m.at. 106,42u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie stopów z
 • Co oznacza Czarny Proch Co to jest łatwo zapalny ↑ materiał wybuchowy, spalający się bez wybuchu. W skład p.c. wchodzą w pierwszej kolejności węgiel drzewny (stąd nazwa
 • Co oznacza Joseph Priestley Co to jest 1733-1804) - angielski fizyk, chemik i filozof. W 1774 r. ogrzewając ↑ tlenek rtęci(II) odkrył ↑ tlen (niezależnie od Scheelego (↑ Scheele
 • Co oznacza Światła Polaryzacja Co to jest wedle zasadą dualizmu korpuskularno-falowego (↑ dualizm korpuskularno-falowy materii) światło może być traktowane jako fala
 • Co oznacza Pluton Co to jest znak Pu, (z łaciny Plutonium), pierwiastek chem., metal, Z = 94, m.at. 244,064u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1940 r. poprzez E.M
 • Co oznacza Mas Działania Prawo Co to jest prawo sformułowane poprzez Guldberga i Waagego w 1867 r.: w stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych produktów reakcji do
 • Co oznacza Louis Joseph Proust Co to jest 1754-1826) chemik franc. Prof. chemii w szkole artyleryjskiej w Segowii (1777-1791) i Szkole Centralnej w Madrycie (1791-1808), członek
 • Co oznacza Pp Polipropylen Co to jest CH2CH(CH3)-]n, termoplastyczne tworzywo sztuczne, o bardzo dużej odporności chem. (ulega jedynie działaniu stężonych kwasów H2SO4 i HNO3
 • Co oznacza Plazma Co to jest czwarty ↑ stan skupienia materii, zjonizowany gaz, składający się z w przybliżeniu równoważnej ilości elektronów i jąder atomowych
 • Co oznacza Pipeta Co to jest jedno z naczyń miarowych. Wąska, szklana rurka, wyposażona w zwężenie na jednym końcu i podziałkę, wykorzystywana do odmierzania
 • Co oznacza Pastele Co to jest ↑ farby
 • Co oznacza Pas Co to jest ↑ kwas salicylowy
 • Co oznacza Peptyzacja Co to jest zespół zjawisk prowadzących do powiększenia rozdrobnienia cząstek koloidowych, a w pierwszej kolejności mechanizm ponownego przejścia ↑
 • Co oznacza Tła Promieniowanie Co to jest wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne (gł. ↑ promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z naturalnych źródeł
 • Co oznacza Polisacharydy Co to jest odmiennie wielocukry, cukry złożone. Wielkocząsteczkowe związki z gatunku węglowodanów, które można uważać za produkty ↑ polikondensacji
 • Co oznacza Prazeodym Co to jest znak Pr, (z łaciny Praseodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 59, m.at. 140,90765u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z noedymem) w 1885 r
 • Co oznacza Pcr Co to jest ↑reakcja łańcuchowa polimerazy
 • Co oznacza Obrączkowa Próba Co to jest reakcja umożliwiająca wykrywanie jonów azotanowych(V) dzięki jonów żelaza(II), realizowana w obecności kwasu siarkowego(VI). Do probówki z
 • Co oznacza Promet Co to jest znak Pm, (z łaciny Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A
 • Co oznacza Patronit Co to jest minerał, VS4, barwy ciemnoszarej o metalicznym połysku; ruda wanadu
 • Co oznacza Protaktyn Co to jest znak Pa, (z łaciny Protactinium), pierwiastek chem., metal, Z = 91, m.at. 231,036u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1913 r. poprzez K
 • Co oznacza Piasek Co to jest luźna skała osadowa zbudowana z ziaren o średnicy do 2 mm, gł. składnik - tlenek krzemu; służący gł. w budownictwie i przemyśle szklarskim
 • Co oznacza Pleksiglas Co to jest ↑ szkło organiczne
 • Co oznacza Parownica Co to jest okrągłodenna miseczka (przeważnie porcelanowa, wyposażona w dziobek ułatwiający przelewanie) o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów
 • Co oznacza Elektronowe Powinowactwo Co to jest umiejętność do przyłączania elektronu poprzez atom danego pierwiastka, mierzona energią takiego procesu przebiegającego w stanie gazowym
 • Co oznacza Chemiczna Przemiana Co to jest ↑ reakcja chemiczna
 • Co oznacza Piran Co to jest oksyn, alifatyczny heterocykliczny związek org. o cząsteczce w formie sześcioatomowego pierścienia z jednym atomem tlenu i dwoma podwójnymi
 • Co oznacza Faradaya Elektrolizy Prawa Co to jest dwa prawa odkryte poprzez M. Faradaya w 1833 r. Pierwsze p.e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z elektrod (w procesie utleniania
 • Co oznacza Orbitalny Poziom Co to jest energia elektronu opisywanego orbitalem o ustalonych wartościach ↑ liczb kwantowych, zwana także poziomem energetycznym. W izolowanym
 • Co oznacza Piramida Co to jest odmiennie ostrosłup, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne p. w zależności od kształtu podstawy, co w razie
 • Co oznacza Pasywacja Co to jest mechanizm, chem. albo elektrochem., przeprowadzania substancji (przeważnie metali) w stan pasywny, gdzie jest ona odporna na działanie
 • Co oznacza Termodynamiczny Potencjał Co to jest rozmiar charakteryzująca układ chem., wyrażana poprzez sumę iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników poprzez ilości moli tych
 • Co oznacza Pektyny Co to jest roślinne mieszaniny polisacharydów i ich pochodnych, o masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego, jego
 • Co oznacza Fotograficzny Proces Co to jest szereg mechanizmów przebiegających w ↑ emulsji fotograficznej, prowadzących do stworzenia trwałego obrazu. P.f. obejmuje trzy fazy: 1
 • Co oznacza Paramagnetyk Co to jest 1) Związek, przeważnie barwny, w którego cząsteczce występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki azotu), który ma jeden
 • Co oznacza Kosmiczne Promieniowanie Co to jest strumienie cząstek o bardzo sporych energiach dochodzące na Ziemię z przestrzeni kosmicznej (średnio w 1 cm3 znajduje się 1 cząstka). W
 • Co oznacza PLANCK MAX KARL ERNST Co to jest 1858-1947) znakomity fizyk niem., prof. uniwersytetów w Kolonii (1880-1889) i Berlinie (od 1889 r.), członek berlińskiej Akademii Nauk (od
 • Co oznacza Materii Przemiana Co to jest metabolizm - ogół reakcji chem., umożliwiają funkcjonowanie organizmu, zachodzą w organizmie żywym z udziałem substancji pobieranych w
 • Co oznacza Platyna Co to jest znak Pt (z łaciny Platinum), pierwiastek chem., metal, Z = 78, m.at. 195,08u, ekipa ↑ niklowców. Znana Indianom przed Kolumbem. Odkryta w
 • Co oznacza Penicyliny Co to jest ekipa ↑ antybiotyków należących do ↑ amidów. Naturalna penicylina produkowana jest na przykład poprzez wybrane szczepy drożdży z rodzaju
 • Co oznacza Metaliczny Połysk Co to jest cecha fiz. polegająca na odbijaniu światła poprzez powierzchnie metali i niektórych innych substancji (↑ grafit, ↑ fosfor czarny). P.m
 • Co oznacza Chemiczny Pierwiastek Co to jest zestaw atomów o identycznej liczbie atomowej; najprostsza substancja, której na drodze chemicznej nie da się przekształcić w prostszą
 • Co oznacza Tropscha Fischera Proces Co to jest mechanizm otrzymywania ↑ benzyny syntetycznej (tak zwany syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) wskutek katalitycznego (związki
 • Co oznacza Priony Co to jest białka występujące na ogół w organizmie człowieka i zwierząt, które wskutek zmiany ↑konformacji mogą stać się czynnikiem patogennym
 • Co oznacza Pom Polioksymetylen Co to jest CH2-O-]n, wytwór polimeryzacji ↑ aldehydu mrówkowego o dobrych właściwościach mechanicznych. Służący do wyrobu kształtek technicznych
 • Co oznacza Wskaźnikowy Papierek Co to jest papierowy pasek zawierający odczynnik, który reagując z substancją obecną w roztworze wywołuje zmianę barwy papierka, co wskazuje na
 • Co oznacza Tollensa Próba Co to jest sposób wykrywania obecności ekipy aldehydowej w cząsteczce związku; za jej pomocą można wykrywać aldehydy i ↑ aldozy (wybrane cukry). To
 • Co oznacza Peptydy Co to jest pochodne ↑ aminokwasów, gdzie cząsteczki połączone są ↑ wiązaniem peptydowym -CO-NH-; w razie, gdy liczba takich wiązań w cząsteczce jest
 • Co oznacza Wiążące Elektronowe Pary Co to jest pary elektronów biorące udział w wiązaniu chemicznym, wg mechaniki kwantowej w metodzie orbitali molekularnych pary elektronów obsadzające
 • Co oznacza Potas Co to jest znak K, (z łaciny Kalium), pierwiastek chem., metal, Z = 19, m.at. 39,098u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H. Davy´ego w 1807 r. W
 • Co oznacza Objętościowa Praca Co to jest robota realizowana poprzez rozprężający się gaz w układzie składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem (poruszającym się bez
 • Co oznacza Promieniotwórczość Co to jest radioaktywność - przemiana ↑ jądra atomowego, której towarzyszy emisja promieniowania (gł. promieni α, β i γ; ↑ promienie α, ↑ promienie β
 • Co oznacza Papaweryna Co to jest ↑ opium
 • Co oznacza Jądrowe Paliwo Co to jest materiał zawierający izotopy promieniotwórcze uranu (235U i 233U; ↑ uran) i plutonu (239Pu; ↑ pluton), w ilości zapewniającej przebieg
 • Co oznacza Paliwa Co to jest substancje naturalne albo syntetyczne i ich mieszaniny służące do wytwarzania energii w procesie ich spalania (p. konwencjonalne) albo
 • Co oznacza Papier Co to jest wytwór otrzymywany w procesie ↑ spilśniania i dalszej przeróbki włókien pochodzenia roślinnego (włókna celulozowe drewna), mineralnego albo
 • Co oznacza Para Co to jest przedrostek określający wzajemnie położenie 1,4-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie p-). Położenie 1,4-znaczy, iż
 • Co oznacza Kopalne Paliwa Co to jest ↑ paliwa naturalne, wydobywane z wnętrza Ziemi. Do paliw kopalnych należą: ↑ węgle kopalne, ↑ ropa naftowa i ↑ gaz ziemny
 • Co oznacza Acetylenowy Palnik Co to jest urządzenie do cięcia albo spawania metali w wysokiej temp., wykorzystuje mocną egzoenergetyczność reakcji spalania ↑ etynu w tlenie (temp
 • Co oznacza Parafina Co to jest mieszanina stałych węglowodorów pozyskiwana z olejów smarowych i frakcji ↑ ropy naftowej wrzącej ponad 350°C. W zależności od zawartości
 • Co oznacza Pu Co to jest znak plutonu
 • Co oznacza Krytyczny Punkt Co to jest ↑ diagram fazowy
 • Co oznacza Pt Co to jest znak ↑ platyny
 • Co oznacza Potrójny Punkt Co to jest ↑ diagram fazowy
 • Co oznacza Pyrex Co to jest ↑ szkło borowo-glinowe; przykładowy skład: SiO2 - 80,8%, Al2O3 - 2,7%, B2O3 - 11,5%, Na2O - 3,8%, K2O - 0,8%, As2O3 - 0,4%; typ ↑ szkła
 • Co oznacza Psylocyna Co to jest związek chem.; ↑ alkaloid; wywołuje mocne halucynacje. Wspólnie z psylocybiną występuje w grzybku Psylocybe mexicana, uważanym poprzez
 • Co oznacza Curie Punkt Co to jest ↑ temperatura Curie
 • Co oznacza Puryna Co to jest heterocykliczny związek aromatyczny zawierający układ dwóch skondensowanych pierścieni (6- i 5-atomowego) Tworzy białe igły (t.t. 216°C
 • Co oznacza Pe Polietylen Co to jest C2H4-)2, polimer produkowany wskutek polimeryzacji ↑ etenu. P. jest wytrzymałym mechanicznie, chem. i termicznie, woskowo-białym
 • Co oznacza Poliizobutylen Co to jest CH2C(CH3)2-]n, tworzywo należące do ↑ kauczuków syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu; nie ulega wulkanizacji
 • Co oznacza Martenowski Piec Co to jest typ pieca hutniczego płomiennego, ogrzewanego gazem, do wytapiania stali sposobem Siemensa-Martina, z surówki i złomu żelaznego. Zbudowany
 • Co oznacza Proton Co to jest trwała ↑ cząstka o dodatnim elementarnym ładunku elektrycznym równym 1,6022·10-19C i masie 1,0073u. P. są składnikami jąder atomowych
 • Co oznacza Γ Promienie Co to jest ↑ promieniowanie elektromagnetyczne o długości poniżej 10-12 m, zwane także promieniowaniem jonizującym (gdyż skutkuje jonizację substancji
 • Co oznacza Patyna Co to jest zielonkawa warstwa pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu
 • Co oznacza Ps Polistyren Co to jest CH2CH(C6H5)-]n, termoplastyczne, palne tworzywo sztuczne, o dużej odporności chem. i dobrych właściwościach dielektrycznych i wąskim
 • Co oznacza Pcp Co to jest ↑ anielski pył
 • Co oznacza Pd Co to jest znak ↑ palladu
 • Co oznacza Carl Linus Pauling Co to jest 1901-1994) chemik i fizyk am., prof. wielu amerykańskich uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Liczne prace
 • Co oznacza Pb Co to jest znak ↑ ołowiu
 • Co oznacza P Co to jest znak ↑ fosforu
 • Co oznacza Śladowe Pierwiastki Co to jest ↑ pierwiastki biogenne
 • Co oznacza Pa Co to jest znak ↑ protaktynu
 • Co oznacza Symetrii Płaszczyzna Co to jest ↑ przedmioty symetrii
 • Co oznacza Światła Polaryzacji Płaszczyzna Co to jest ↑ polaryzacja światła
 • Co oznacza Perhydrol Co to jest ↑ nadtlenek wodoru
 • Co oznacza Fosforu Pięciotlenek Co to jest niewłaściwa nazwa ↑ tlenku fosforu(V
 • Co oznacza Poliaddukcja Co to jest ↑ reakcja poliaddukcji
 • Co oznacza Poliizopren Co to jest ↑ kauczuk
 • Co oznacza Piroluzyt Co to jest minerał, MnO2, barwy czarnej, ruda manganu
 • Co oznacza Politetrafluoroetylen Co to jest ↑ teflon
 • Co oznacza Polon Co to jest znak Po, (z łaciny Polonium - Polonia oznacza Polska), pierwiastek chem., metal, Z = 84, m.at. 208,9824u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1898
 • Co oznacza Plagioklazy Co to jest ekipa minerałów, ↑ skalenie
 • Co oznacza Pm Co to jest znak ↑ prometu
 • Co oznacza Normalny Potencjał Co to jest ↑ potencjał standardowy elektrody
 • Co oznacza Po Co to jest znak ↑ polonu
 • Co oznacza Elektronowa Podpowłoka Co to jest zestaw orbitali atomowych o tych samych ↑ liczbach kwantowych: głównej - n i orbitalnej - l. Max. liczba elektronów przyporządkowanych
 • Co oznacza Termoutwardzalny Polimer Co to jest ↑ duroplasty
 • Co oznacza Buforowa Pojemność Co to jest ↑ mieszanina buforowa
 • Co oznacza Pr Co to jest znak ↑ prazeodymu
 • Co oznacza Precypitat Co to jest ↑ nawozy fosforowe
 • Co oznacza Adiabatyczny Proces Co to jest ↑ przemiana adiabatyczna
 • Co oznacza Walencyjna Powłoka Co to jest powłoka elektronowa zawierająca ↑ elektrony walencyjne
 • Co oznacza Srebrnego Lustra Próba Co to jest ↑ próba Tollensa
 • Co oznacza Stałych Stosunków Prawo Co to jest ↑ prawo stałości składu
 • Co oznacza Izobaryczny Proces Co to jest ↑ przemiana izobaryczna
 • Co oznacza Sieciowania Proces Co to jest ↑ sieciowanie
 • Co oznacza Izochoryczny Proces Co to jest ↑ przemiana izochoryczna
 • Co oznacza Paracetamol Co to jest związek chem., bezb. kryształy, t.t. 168°C; służący jako czynny składnik leków o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i
 • Co oznacza Składu Stałości Prawo Co to jest prawo stosunków stałych sformułowane w 1799 r. poprzez J.L. Prousta, a doświadczalnie potwierdzone w 1865 r. poprzez J.S. Stasa. Jedno z
 • Co oznacza Gazowy Palnik Co to jest urządzenie wykorzystywane do spalania gazu (zazwyczaj ↑ metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również gazu koksowniczego
 • Co oznacza Paracelsus Co to jest właściwie Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541); niem. przyrodoznawca, doktor i filozof uważany za twórcę jatrochemii
 • Co oznacza Pk Co to jest ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej równowagi chemicznej K; pK = -logK
 • Co oznacza Louis Pasteur Co to jest 1822-1895) franc. chemik i bakteriolog, zapoczątkował postęp stereochemii. W r. 1848 udowodnił, iż czynność optyczna związana jest z
 • Co oznacza Katodowe Promienie Co to jest strumień ↑ elektronów produkowany w lampie elektronowej wskutek ogrzewania jednej z elektrod i przyłożenia różnicy potencjału pomiędzy nimi
 • Co oznacza Butów Do Pasty Co to jest jednorodne mieszaniny różnych wosków, terpentyny, parafiny, benzyny, wody i dodatków (barwnik, emulgator, kwasy tłuszczowe). P.d.b. to bezb
 • Co oznacza Układu Stanu Parametry Co to jest czynniki takie jak ciśnienie, temp., objętość, stężenie określające stan układu
 • Co oznacza Wolfgang Pauli Co to jest 1900-1958) szwajcarski fizyk teoretyk, autor prac z zakresu mechaniki kwantowej, kwantowej teorii pola, teorii cząstek elementarnych
 • Co oznacza Zębów Do Pasty Co to jest mieszaniny zawierające: substancje czyszczące (40÷50% masy; węglan wapnia, wodoroortofosforan(V) wapnia, węglan magnezu, tlenek krzemu(IV
 • Co oznacza Paraformaldehyd Co to jest łańcuchowy polimer formaldehydu (↑ aldehyd mrówkowy) o stopniu polimeryzacji wynoszącym około 100, biała substancja stała. P. powstaje
 • Co oznacza Parowanie Co to jest przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę gazową; przemiana odwrotna do ↑ skraplania
 • Co oznacza Wodna Para Co to jest woda w stanie gazowym, substancja bezwonna i bezb. (przezroczysta) w przeciwieństwie od ↑ mgły; białe obłoki unoszące się nad gotowaną wodą
 • Co oznacza 114 Pierwiastek Co to jest ↑ ununkwad
 • Co oznacza Nasycona Para Co to jest para znajdująca się w stanie równowagi z cieczą; tzn. w takim, gdy liczba cząstek opuszczających ciecz równa się liczbie cząstek
 • Co oznacza Wolne Elektronowe Pary Co to jest pary niewiążące - pary elektronów walencyjnych o przeciwnie zorientowanych spinach, nie biorą udziału w tworzeniu wiązania chem., na
 • Co oznacza Pehametr Co to jest przyrząd wykorzystywany do wyznaczania odczynu roztworu, a więc pomiaru pH. To jest zazwyczaj woltomierz z ↑ elektrodą szklaną
 • Co oznacza Henry Wiliam Perkin Co to jest 1838-1907) chemik z angielskiego:, w 1856 r. odkrył pierwszy barwnik syntetyczny - moweinę, dokonał tego jako student chemii przy
 • Co oznacza Piaskowiec Co to jest skała osadowa, ↑ piasek zlepiony spoiwem ilastym albo kalcytowym; służący jako materiał budowlany, drogowy, rzeźbiarski
 • Co oznacza Per Co to jest dodawany do nazwy halogenopochodnej węglowodoru przedrostek oznaczający, iż w jej cząsteczce wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione
 • Co oznacza Ph Co to jest wykładnik stężenia jonów wodorowych, logarytm dziesiętny stężenia jonów wodorowych ze znakiem przeciwnym: pH = -log[H+]. Termin wprowadzony
 • Co oznacza Perowskit Co to jest minerał, CaTiO3, przezroczysty, barwy brunatnej
 • Co oznacza 116 Pierwiastek Co to jest ↑ ununheks
 • Co oznacza Perła Co to jest kamień szlachetny; skład: 90% CaCO3 w formie ↑ aragonitu, 10% substancji org. (konchiolina); produkowany poprzez perłopławy, barwy białej
 • Co oznacza Piana Co to jest układ, gdzie fazą rozproszoną jest gaz (pęcherzyki), a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę można
 • Co oznacza 118 Pierwiastek Co to jest ↑ ununokt
 • Co oznacza Pirofor Co to jest substancja, która w kontakcie z powietrzem zapala się samorzutnie, na przykład silnie rozdrobnione ↑żelazo metaliczne
 • Co oznacza Pka Co to jest ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji kwasu w roztworze Ka; pKa = -logKa
 • Co oznacza Kwantowa Liczba Poboczna Co to jest ↑ orbitalna liczba kwantowa
 • Co oznacza Podstawienie Co to jest ↑ reakcja substytucji
 • Co oznacza Energetyczny Podpoziom Co to jest ↑ podpowłoka elektronowa
 • Co oznacza Azotu Podtlenek Co to jest ↑ tlenki azotu
 • Co oznacza Ziemska Powłoka Co to jest ↑ skorupa ziemska
 • Co oznacza Lamberta Bougera Prawo Co to jest promieniowanie monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑
 • Co oznacza Reakcji Produkty Co to jest substancje pozyskiwane z substratów wskutek reakcji
 • Co oznacza Endoenergetyczny Proces Co to jest przemiana, wskutek której energia jest pochłaniana poprzez układ na sposób ciepła, na przykład w celu podtrzymania przebiegu odpowiedniej
 • Co oznacza 111 Pierwiastek Co to jest ↑ ununun
 • Co oznacza Pirydoksyna Co to jest ↑ wit. B6
 • Co oznacza Pirokatechina Co to jest o-dihydroksybenzen, związek należący do polifenoli (↑ fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w. 240 °C
 • Co oznacza Pigment Co to jest substancja stała o intensywnej barwie, praktycznie nierozp. w wodzie i innych rozpuszczalnikach, służąca w produkcji farb i lakierów
 • Co oznacza Piranoza Co to jest pierścieniowa, tautomeryczna odmiana cukrów prostych, zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest
 • Co oznacza Pirokseny Co to jest ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 1:3) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu
 • Co oznacza Pirotyn Co to jest minerał, FeS, barwy złocistej albo żółtobrązowej, ma właściwości magnetyczne; służący do produkcji kwasu siarkowego(VI
 • Co oznacza 110 Pierwiastek Co to jest ↑ ununuil
 • Co oznacza Pioruniany Co to jest sole ↑ kwasu piorunowego. Piorunian rtęci(II) Hg(ONC)2 i piorunian srebra(I) AgONC - służące w spłonkach jako detonatory (ciała stałe
 • Co oznacza Pirol Co to jest azol, heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz (t.w
 • Co oznacza 112 Pierwiastek Co to jest ↑ ununbi
 • Co oznacza Termodynamiki Zasada Pierwsza Co to jest zmiana ↑ energii wewnętrznej nieizolowanego ↑ układu zamkniętego jest równa sumie energii dostarczonej do układu i odprowadzonej z układu
 • Co oznacza Pirydyna Co to jest azyna, heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco silniejsza zasada niż ↑ pirol
 • Co oznacza Pirymidyna Co to jest 1,3-diazyna, heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym dwa atomy azotu Biała, łatwotopliwa
 • Co oznacza Plastelina Co to jest plastyczny materiał służący do modelowania; ciało stałe w temp. pokojowej, łatwo odkształcające się pod wpływem nacisku. P. jest mieszaniną
 • Co oznacza Β Promienie Co to jest ↑ promieniowanie korpuskularne powstające między innymi w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień ↑ cząstek β
 • Co oznacza Plastyfikator Co to jest zmiękczacz, substancja stosowana do zmiękczania twardych polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów, ułatwiająca ich
 • Co oznacza Pkb Co to jest ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji zasady w roztworze Kb; pKb = -logKb
 • Co oznacza Galwaniczne Pokrycia Co to jest powłoki metaliczne, nanoszone elektrolitycznie, w celach dekoracyjnych albo antykorozyjnych, na powierzchnię elementów przewodzących prąd
 • Co oznacza Rodzaju I Podstawnik Co to jest ↑ skierowujący wpływ podstawników
 • Co oznacza Podczerwień Co to jest w skrócie IR (od angielskiego infrared ), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o większych długościach fali (a więc
 • Co oznacza Ochronne Powłoki Co to jest cienkie warstwy metali, farb, tworzyw sztucznych i tym podobne, nakładane na powierzchnie elementów w celu zabezpieczenia ich przed ↑
 • Co oznacza PODSTAWOWY WZÓR TEORII KINETYCZNEJ GAZÓW Co to jest wzór zaliczany do ↑ praw gazu doskonałego; wzór opisujący rozmiar ciśnienia gazu: k - liczba cząsteczek albo atomów gazu, V -objętość, Ek
 • Co oznacza Rodzaju Ii Podstawnik Co to jest ↑ skierowujący wpływ podstawników
 • Co oznacza Płomień Co to jest świecąca mieszanina gazów powstająca w trakcie spalania ciał o różnym stanie skupienia. Utleniacz i paliwo są w p. zmieszane ze sobą albo
 • Co oznacza Lussaca Gay Prawo Co to jest w warunkach stałego ciśnienia p relacja objętości V do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą: (indeksy 1 i 2 odnoszą się adekwatnie do
 • Co oznacza Elektrody Polaryzacja Co to jest pomniejszenie powierzchni czynnej elektrody poprzez wydzielający się na niej gaz (na przykład wodór na miedzi w ogniwie Volty), poprzez co
 • Co oznacza Poh Co to jest wykładnik stężenia jonów wodorotlenkowych - ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów
 • Co oznacza Oktaw Prawo Co to jest jedna z prób systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika angielskiego J.A. Newlandsa. Polegała na zauważeniu, iż właściwości
 • Co oznacza Winylu Octan Poli Co to jest POW - [-CH2CH(OOCCH3)-]n, termoplastyczne tworzywo sztuczne. W zależności od metody otrzymywania może być miękki, ciągliwy albo kruchy; p
 • Co oznacza Polimer Co to jest wytwór ↑ reakcji polimeryzacji; polimerami są m.in: polietylen, polistyren, poli(chlorek winylu), żywica fenolowo-formaldehydowa, poli
 • Co oznacza Polimeryzacja Co to jest ↑ reakcja polimeryzacji
 • Co oznacza Poliamidy Co to jest PA - ekipa termoplastycznych polimerów rozp. w kwasach i fenolach, pozyskiwanych poprzez homopolikondensację (↑ polikondensacja
 • Co oznacza Winylu Chlorek Poli Co to jest PCW, (angielskie PVC) - [-CH2CHCl-]n, popularne tworzywo termoplastyczne o dużej odporności chem. (kwasy, zasady) i wąskim zakresie temp
 • Co oznacza Energetyczny Poziom Co to jest ↑ powłoka elektronowa
 • Co oznacza Termoplastyczny Polimer Co to jest polimer, który może być stopiony poprzez ogrzanie do odpowiedniej temp. Zobacz także tworzywa termoplastyczne
 • Co oznacza Metylu Metakrylan Poli Co to jest ↑ szkło organiczne
 • Co oznacza Poliestry Co to jest ekipa tworzyw sztucznych, pozyskiwanych zazwyczaj poprzez ↑ polikondensację alkoholi albo fenoli wielowodorotlenowych z kwasami
 • Co oznacza Polimerazy Co to jest ↑enzymy syntezujące nić komplementarną (↑komplementarność) ↑kwasów nukleinowych na podstawie nici wzorcowej kwasu. Rozróżnia się dwie ekipy
 • Co oznacza Polikondensacja Co to jest ↑ reakcja polikondensacji
 • Co oznacza Pozyton Co to jest antyelektron, elektron nieujemny, e+ - ↑ antycząstka; cząstka elementarna o masie ↑ elektronu, ale o dodatnim ładunku elementarnym
 • Co oznacza Ponadtlenki Co to jest związki chem. zawierające ↑ anionorodnik ponadtlenkowy , charakterystyczne dla w najwyższym stopniu reaktywnych metali z gatunku litowców
 • Co oznacza Porcelit Co to jest kremowy, nie przeświecający materiał ceramiczny. P. ma właściwości pośrednie pomiędzy ↑ porcelaną i ↑ fajansem. Służący do wyrobu urządzeń
 • Co oznacza Porcelana Co to jest biały, przeświecający w cienkich warstwach materiał ceramiczny. P. nie przewodzi prądu elektrycznego, jest twarda, wytrzymała mechanicznie
 • Co oznacza Półmetale Co to jest pierwiastki wykazujące jednocześnie właściwości metali i niemetali. P. są półprzewodnikami; ich przewodnictwo elektryczne jest małe, jednak
 • Co oznacza Sterujące Pręty Co to jest pręty wykonane z materiałów silnie pochłaniających neutrony, takich jak: kadm, bor, hafn, gadolin, europ. W zależności od głębokości
 • Co oznacza Izochoryczna Przemiana Co to jest mechanizm izochoryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której objętość układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa parametry
 • Co oznacza Polopiryna Co to jest handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego
 • Co oznacza Pur Poliuretany Co to jest O-R1-O-CO-NH-R2-NH-CO-]n, ekipa tworzyw sztucznych charakteryzujących się obecnością ekipy uretanowej (-O-CO-NH-), pozyskiwanych poprzez
 • Co oznacza Elektrody Standardowy Potencjał Co to jest wartość potencjału εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej
 • Co oznacza Półogniwa Potencjał Co to jest π) - siła elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z dwóch półogniw: prawego i lewego. Mierzymy potencjał prawego półogniwa, a półogniwem
 • Co oznacza Przesunięć Prawo Co to jest reguła Fajansa-Soddy´ego - prawidłowość opisująca przemiany pierwiastków promieniotwórczych, podana jednocześnie w 1913 r. poprzez Polaka K
 • Co oznacza Dyfuzyjny Potencjał Co to jest spadek potencjału na granicy roztworów elektrolitów (na przykład w ↑ ogniwie Daniella Zn2+ - Cu2+), spowodowany różną szybkością dyfuzji
 • Co oznacza Powietrze Co to jest mieszanina gazowa stanowiąca ↑ atmosferę Ziemi; czyste powietrze jest mieszaniną jednorodną. Średnia masa cząsteczkowa: 28,94u, t.w. około
 • Co oznacza Elektronowa Powłoka Co to jest zestaw orbitali atomowych o tej samej gł. liczbie kwantowej n. Max. liczba elektronów przyporządkowanych orbitalom w powłoce wynosi 2n2
 • Co oznacza Praca Co to jest jedna z form przekazywania energii; skalarna rozmiar fizyczna określająca wartość energii zużytej na przemieszczenie ciała materialnego z
 • Co oznacza Hessa Prawo Co to jest zmiany ↑ energii wewnętrznej albo ↑ entalpii w dowolnym procesie określone są wartościami zmiennych stanu układu przed rozpoczęciem i po
 • Co oznacza PRAWO BOYLE´A-MARIOTTE´A Co to jest w stałej temp. T iloczyn ciśnienia p i objętości V posiada stałą wartość: p·V = const = nRT (↑ równanie Clapeyrona), a więc w warunkach
 • Co oznacza Półogniwo Co to jest elektroda (zazwyczaj metal) wspólnie z otaczającym go roztworem. Każde ogniwo złożona jest z dwóch półogniw; na przykład ↑ ogniwo Daniella
 • Co oznacza Kirchhoffa Prawo Co to jest prawo określające zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2
 • Co oznacza Charlesa Prawo Co to jest relacja ciśnienia p do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą dla danej objętości V gazu: (↑ równanie Clapeyrona), a więc w warunkach
 • Co oznacza Doskonałego Gazu Prawa Co to jest zestaw praw opisujących zachowanie się gazu doskonałego; do p.g.d. należą: ↑ fundamentalny wzór teorii kinetycznej gazów, ↑ równanie
 • Co oznacza PRAWO LAVOSIERA-LAPLACE´A Co to jest ciepło tworzenia związku chem. jest równe ciepłu reakcji tworzenia jednego mola tego związku z czystych pierwiastków w temp. 25 °C pod
 • Co oznacza Ostwalda Rozcieńczeń Prawo Co to jest zależność pomiędzy stałą dysocjacji elektrolitu (K), stopniem dysocjacji (α) i stężeniem molowym elektrolitu (c): . P.r.O. sformułowane
 • Co oznacza Objętościowych Stosunków Prawo Co to jest objętościowy relacja stechiometryczny reagentów gazowych wyrażony jest małymi liczbami całkowitymi (w takich samych warunkach ciśnienia i
 • Co oznacza Masy Zachowania Prawo Co to jest w układzie zamkniętym suma mas produktów reakcji chem. jest równa sumie mas substratów tej reakcji. P.z.m. zostało sformułowane pod koniec
 • Co oznacza PRAWO OKRESOWOŚCI WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH PIERWIASTKÓW Co to jest właściwości chem. pierwiastków, ułożonych wg wzrastających mas atomowych, zmieniają się w sposób okresowy. Prawo zostało podane poprzez
 • Co oznacza Materii Zachowania Prawo Co to jest suma masy (m) i energii (E) w układzie zamkniętym jest stała i nie zależy od zmian zachodzących w układzie. Wykazanie poprzez Einsteina
 • Co oznacza Prostaglandyny Co to jest ekipa związków chem. pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i
 • Co oznacza Progesteron Co to jest związek chemiczny; ↑ ginogen; biały proszek, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym, t.t. 129°C. Służący jako lek u kobiet (dla
 • Co oznacza Redoksowe Procesy Co to jest ↑ utlenianie, ↑ zredukowanie
 • Co oznacza Izotermiczny Proces Co to jest ↑ przemiana izotermiczna
 • Co oznacza Trommera Próba Co to jest reakcja charakterystyczna związków zawierających grupę aldehydową (por. próba Tollensa), polegająca na dodaniu na przykład badanego
 • Co oznacza Wielokierunkowy Proces Co to jest mechanizm, wskutek którego dany substrat org. może być przekształcony, pod działaniem danego odczynnika, w dwa albo więcej różnych
 • Co oznacza Prolina Co to jest kwas 2-pirolidynokarboksylowy, jeden z ↑ aminokwasów, dobrze rozp. w wodzie, ma słodki smak. Składnik wszystkich białek, w szczególności
 • Co oznacza Srebra Złota Próba Co to jest ↑ właściwość probiercza
 • Co oznacza Α Promienie Co to jest ↑ promieniowanie korpuskularne powstające w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień cząstek α (↑ heliony
 • Co oznacza Roentgena Promienie Co to jest promienie X) - promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal 10-9÷6·10-12m, powstają w trakcie bombardowania metali elektronami
 • Co oznacza Wewnątrzcząsteczkowe Przegrupowanie Co to jest ↑ izomeryzacja
 • Co oznacza Izobaryczna Przemiana Co to jest mechanizm izobaryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której ciśnienie w układzie pozostaje stałe; zmianie ulegają dwa parametry
 • Co oznacza Jonizujące Promieniowanie Co to jest wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne, obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie Roentgena albo korpuskularne
 • Co oznacza Propenal Co to jest systematyczna nazwa ↑ akroleiny
 • Co oznacza Laserowe Promieniowanie Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali rzędu 102÷104 nm produkowane w laserze; p.l. cechuje się wysoką spójnością i
 • Co oznacza Przyłączenie Co to jest ↑ reakcja addycji
 • Co oznacza Pieczenia Do Proszek Co to jest bonus do ciast, którego gł. składnikami są wodorowęglan sodu (NaHCO3), węglan albo wodorowęglan amonu ((NH4)2HCO3, NH4HCO3). Służący w celu
 • Co oznacza Elektromagnetyczne Promieniowanie Co to jest energia przenoszona dzięki pola elektromagnetycznego (na przykład promieniowanie radiowe, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, gamma
 • Co oznacza Adiabatyczna Przemiana Co to jest mechanizm adiabatyczny - przemiana termodynamiczna przebiegająca bez zamiany masy i energii pomiędzy układem a otoczeniem na sposób ciepła
 • Co oznacza Jonowy Promień Co to jest promień kuli, otaczającej jądro atomu, określany z odległości pomiędzy jądrami sąsiednich jonów w ↑ kryształach jonowych
 • Co oznacza Naturalna Promieniotwórczość Co to jest ↑ promieniotwórczość
 • Co oznacza Fazowa Przemiana Co to jest mechanizm zmiany etapy, zazwyczaj wywołany zmianą temp. albo ciśnienia; do p.f. należą: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie
 • Co oznacza Przenikliwe Promieniowanie Co to jest łączna nazwa ↑ promieniowania jonizującego i promieniowania niejonizującego (na przykład neutronowego
 • Co oznacza Sztuczna Promieniotwórczość Co to jest ↑ promieniotwórczość
 • Co oznacza Akroleinowa Próba Co to jest reakcja umożliwiająca odróżnienie ↑ tłuszczów od olejów mineralnych dzięki powstającej wskutek spalania tłuszczów ↑ akroleinie o
 • Co oznacza Jodoformowa Próba Co to jest reakcja umożliwiająca wykrywanie niektórych związków org. (na przykład metyloketonów, etanolu), prowadzi do stworzenia ↑ jodoformu CHI3: R
 • Co oznacza Prozac Co to jest związek chem., bezb. kryształy; służący powszechnie jako środek przeciwdepresyjny
 • Co oznacza Prowitaminy Co to jest naturalne związki org. przekształcające się w organizmie do odpowiednich ↑ witamin. ↑ Wit. A powstaje w wątrobie z karotenów (dobowe
 • Co oznacza Prot Co to jest wodór lekki - znak 1H albo H, (z łaciny Hydrogenium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u. Zawartość wodoru
 • Co oznacza PROTONOWA TEORIA KWASÓW I ZASAD Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co oznacza Protektory Co to jest ↑ elektrody wykonane z metali aktywnych (na przykład Mg, Zn, Al.) dolutowywane do podziemnych zbiorników, stalowych rurociągów, kadłubów
 • Co oznacza Pcb Co to jest ekipa związków chem.; polichloropochodne bifenylu zawierające 50÷60% chloru. Trudno rozp. w wodzie ciecze, nie ulegają biodegradacji
 • Co oznacza Egzoenergetyczny Proces Co to jest przemiana, wskutek której energia wydziela się w układzie na sposób ciepła, na przykład w wyniku przebiegu odpowiedniej reakcji chem. ( na
 • Co oznacza Izotermiczna Przemiana Co to jest mechanizm izotermiczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której temp. układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa parametry: ciśnienie
 • Co oznacza Polimorfizm Co to jest występowanie tej samej substancji w różnych postaciach krystalograficznych. Poszczególne postacie nazywa się odmianami polimorficznymi, do
 • Co oznacza Poliakrylonitryl Co to jest PAN - [-CH2CH(CN)-]n, polimer ↑ akrylonitrylu o bardzo dobrych właściwościach włóknotwórczych; włókno ma sporą wytrzymałość mechaniczną i
 • Co oznacza Galwaniczna Powłoka Co to jest warstewka metalu (na przykład Zn, Cu, Ag) produkowana na powierzchni innego metalu (((na przykład Fe) dzięki procesu elektrolizy. Powlekany
 • Co oznacza Piryt Co to jest minerał, FeS2, barwy złotej, o metalicznym połysku; służący do produkcji kwasu siarkowego(VI). Popularnie nazywany złotem głupców
 • Co oznacza Winylowy Alkohol Poli Co to jest PAW - [-CH2CH(OH)-]n, termoplastyczne tworzywo sztuczne pozyskiwane poprzez hydrolizę ↑ poli(octanu winylu). Tworzywo rozp. w wodzie
 • Co oznacza Pierwiastków Niezmienności Prawo Co to jest w okresie reakcji chem. i przemian fazowych (topnienie, parowanie i tym podobne) pierwiastki chem. pozostają niezmienne, a mówiąc ściślej
 • Co oznacza Moseleya Prawo Co to jest prawo opisujące prostą proporcjonalność między pierwiastkiem kwadratowym z odwrotności długości fali kwantów charakterystycznego
 • Co oznacza Pirop Co to jest minerał z gatunku ↑ granatów, kamień półszlachetny, Mg3Al2[SiO4]3; przezroczysty, barwy różowoczerwonej albo czerwonej
 • Co oznacza Bezdymny Proch Co to jest materiał wybuchowy o barwie od żółtozielonej do brunatnej, który w czasie spalania daje wyłącznie produkty gazowe (por. proch czarny). P.b
 • Co oznacza Reliktowe Promieniowanie Co to jest promieniowanie szczątkowe, promieniowanie cieplne Wszechświata w dziedzinie mikrofal, przewidziane między innymi poprzez Gamowa, odkryte
 • Co oznacza Proteoliza Co to jest rozkład ↑białek pod wpływem odpowiednich ↑enzymów. Enzymy proteolityczne, zwane także trawiennymi, podzielone są na dwie ekipy; pierwsza
 • Co oznacza Piroliza Co to jest rozpad molekuł związku chem. pod wpływem wysokiej temp. Używana do degradacji wyższych węglowodorów z gatunku parafin
 • Co oznacza Ptfe Co to jest ↑ teflon
 • Co oznacza Polarność Co to jest niesymetryczność położenia ładunku elektronowego w cząsteczce posiadającej wiązania kowalencyjne, wywołana różną elektroujemnością atomów
 • Co oznacza Pc Pw Poliwęglany Co to jest poliestry kwasu węglowego, termoplastyczne tworzywa sztuczne pozyskiwane poprzez polikondensację ↑ fosgenu i fenoli dihydroksylowych
 • Co oznacza Podstawniki Co to jest definicja stosowane w chemii org.; określone ekipy atomów połączone z łańcuchem albo pierścieniem związku org., na przykład -OH, -CH3, -Cl
 • Co oznacza Avogadra Prawo Co to jest zasada Avogadra - jedno z fundamentalnych praw gazów doskonałych, odkryte poprzez Avogadra w 1811 r. Wedle p.A. równe objętości różnych
 • Co oznacza Biogenne Pierwiastki Co to jest pierwiastki konieczne do życia roślin i zwierząt. P.b. dla roślin to: węgiel, tlen, wodór, azot, siarka, fosfor, sód, potas, magnez, wapń
 • Co oznacza Korpuskularne Promieniowanie Co to jest promieniowanie, którego strumień złożona jest z różnego rodzaju cząstek, na przykład elektronów (↑ promienie β), protonów (↑ wiatr

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Promieniowanie Korpuskularne, Pierwiastki Biogenne, Prawo Avogadra, Podstawniki, Poliwęglany, Pw, Pc, Polarność, Ptfe, Piroliza, Proteoliza, Promieniowanie co to znaczy.

Tłumaczenie Promieniowanie Korpuskularne, Pierwiastki Biogenne, Prawo co to jest.