reakcja zmydlania co znaczy
Reakcja Zmydlania, Rozpuszczalniki Niewodne, Roentgen Wilhelm Conrad, Rutherford, Rubid, Reaktor

Słownik chemiczny z przykładami od R

 • Co oznacza Organiczne Rozpuszczalniki Co to jest związki organiczne ciekłe w normalnych warunkach albo gazowe służące w temperaturze niższej od ich tw., służące jako ↑rozpuszczalniki w
 • Co oznacza Następcze Reakcje Co to jest reakcje, gdzie wytwór pierwszej reakcji jest substratem drugiej, wytwór drugiej reakcji jest substratem trzeciej reakcji i tak dalej Na
 • Co oznacza Chemiczna Reakcja Co to jest przemiana substancji chem. (związków albo pierwiastków, zwanych w r.ch. ↑ substratami) w inne substancje chem. o odmiennych właściwościach
 • Co oznacza REGUŁA VAN´T HOFFA Co to jest reguła doświadczalna i przybliżona, ustala zmianę szybkości reakcji pod wpływem zmian temp. poprzez współczynnik temp. Θ: k - stała
 • Co oznacza Millera Reakcja Co to jest reakcja otrzymywania związków org. (szczególnie aminokwasów) z mieszanin gazowych, zawierających gł. metan, amoniak i parę wodną, pod
 • Co oznacza REAKCJA SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ W UKŁ. AROMATYCZNYM Co to jest reakcja podstawienia atomu wodoru w pierścieniu cząsteczki związku aromatycznego poprzez cząstkę ↑ elektrofila na przykład Cl+, Br+, NO2
 • Co oznacza Wiązania Rząd Co to jest wyznacznik informujący o sile wiązania w cząsteczce związku chemicznego, obliczany poprzez odjęcie liczby elektronów antywiążących od sumy
 • Co oznacza Odwracalna Reakcja Co to jest reakcja przebiegająca w dwóch przeciwnych kierunkach, jest to w kierunku tworzenia się jej produktów, jak także w kierunku odtwarzania
 • Co oznacza Estryfikacji Reakcja Co to jest ↑ estryfikacja
 • Co oznacza Naftowa Ropa Co to jest mieszanina alkanów (30÷80%; ↑ alkany), ↑ cykloalkanów, ↑ węglowodorów aromatycznych i niewielkich ilości związków org. zawierających tlen
 • Co oznacza Anodowe Reakcje Co to jest reakcje utleniania zachodzące na anodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Przede wszystkim na anodzie rozładowują się aniony kwasów beztlenowych
 • Co oznacza Nieodwracalna Reakcja Co to jest ↑ reakcja odwracalna
 • Co oznacza Rg Co to jest znak ↑rentgenu
 • Co oznacza Rozkład Co to jest ↑ reakcja analizy
 • Co oznacza Heterolityczny Rozpad Co to jest ↑ heterolityczny rozpad wiązania
 • Co oznacza Chemiczny Równoważnik Co to jest ↑ gramorównoważnik
 • Co oznacza Ruten Co to jest znak Ru, (z łaciny Ruthenium), pierwiastek chem., metal, Z = 44, m.at. 101,07u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty w 1808 r. poprzez J
 • Co oznacza Selektywne Reakcje Co to jest reakcje zachodzące w określonym kierunku, tzn. prowadzące do otrzymania tylko jednego produktu z kilku możliwych, zachodzące z
 • Co oznacza Jądrowe Reakcje Co to jest przemiany jąder atomowych spowodowanych zderzeniami z ↑ neutronami, ↑ protonami, ↑ deuteronami, cząstkami α (↑ heliony), kwantami ↑
 • Co oznacza Radionuklidy Co to jest ↑ izotopy promieniotwórcze
 • Co oznacza Redukcja Co to jest odmiennie elektronacja, mechanizm redoksowy, gdzie atom albo jon pierwiastka przyjmuje elektrony (od ↑ reduktora), a jego stopień
 • Co oznacza Markownikowa Reguła Co to jest w reakcji addycji do ↑ wiązania podwójnego ↑ alkenu asymetrycznej cząsteczki HX (X = Cl, Br, OH), atom wodoru przyłącza się w pierwszej
 • Co oznacza Rekrystalizacja Co to jest mechanizm oczyszczania substancji stałych, opierający na rozpuszczeniu zanieczyszczonego osadu w rozpuszczalniku i temp., dobranych tak, by
 • Co oznacza Rodnik Co to jest atom albo cząsteczka zawierająca przynajmniej jeden niesparowany elektron, na przykład R. stanowiące zwyczajne cząsteczki chem., a nie
 • Co oznacza Ren Co to jest znak Re, (z łaciny Rhenium), pierwiastek chem., metal, Z = 75, m.at. 186,207u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1925 r. poprzez W. Noddacka
 • Co oznacza Würtza Reakcja Co to jest reakcja chem. polegająca na działaniu metalicznym sodem na mono- albo difluorowcopochodne alkilowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie
 • Co oznacza Polimerazy Łańcuchowa Reakcja Co to jest PCR (z angielskiego: Polymerase Chain Reaction), prosta sposób syntezy fragmentów ↑kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) o określonej
 • Co oznacza Zajcewa Reguła Co to jest reguła doświadczalna określająca kierunek przebiegu ↑ reakcji eliminacji niesymetrycznej cząsteczki H-Y z cząsteczki substratu R-Y; gdzie Y
 • Co oznacza Charakterystyczna Reakcja Co to jest reakcja chem. substancji z określonym odczynnikiem, umożliwia zidentyfikowanie tej substancji albo stwierdzenie obecności w cząsteczce
 • Co oznacza Dekarboksylacji Reakcja Co to jest reakcja rozkładu związków org. zawierających grupę -COOH albo -COO- (a więc między innymi kwasów karboksylowych alifatycznych i
 • Co oznacza Radon Co to jest znak Rn, (z łaciny Radon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 86, m.at. 222,018u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1900 r. poprzez F.E. Dorna i
 • Co oznacza Rdza Co to jest żółto-czerwono-brunatna mieszanina uwodnionych tlenków, wodorotlenków i soli żelaza na II i III stopniu utlenienia, tworzy się na
 • Co oznacza Rb Co to jest znak ↑ rubidu
 • Co oznacza Dehydrogenacji Reakcja Co to jest ↑ odwodornienie cząsteczki związku, eliminacja wodoru przebiegająca pod wpływem wysokiej temp. albo katalizatorów (Pt, Ni, Pd). Np
 • Co oznacza Marie Francois Raoult Co to jest 1830-1901) franc. chemik i fizyk, prowadził badania nad ↑ przemianami fazowymi roztworów, sformułował tak zwany prawo Raoulta, będące
 • Co oznacza Rad Co to jest znak Ra (z łaciny Radium), pierwiastek chem., metal, Z = 88, m.at. 226,0254u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską
 • Co oznacza Ra Co to jest znak ↑ radu
 • Co oznacza Stężony Roztwór Co to jest roztwór, gdzie zawartość substancji bliska jest rozpuszczalności tej substancji w danym rozpuszczalniku, w danej temp
 • Co oznacza Radioaktywność Co to jest ↑ promieniotwórczość
 • Co oznacza Racemat Co to jest ↑ mieszanina racemiczna
 • Co oznacza Przesycony Roztwór Co to jest roztwór niewykazujący trwałej równowagi z substancją rozpuszczoną w danej temp. W danych warunkach ma stężenie większe od stężenia ↑
 • Co oznacza REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI Co to jest reakcja redoks) - reakcja chem., w trakcie której następuje zmiana ↑ stopni utlenienia co najmniej dwóch pierwiastków albo dwie zmiany
 • Co oznacza Polikondensacji Reakcja Co to jest reakcja łańcuchowa, gdzie makrocząsteczka związku powstaje z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem małocząsteczkowego produktu
 • Co oznacza Rentgen Co to jest znak Rg, (z łaciny Roentgenium), pierwiastek chem., metal, Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r
 • Co oznacza Uboczna Reakcja Co to jest jedna z reakcji równoległych, która ma mniejszą prędkość
 • Co oznacza Kuczerowa Reakcja Co to jest ↑ etyn
 • Co oznacza Repelenty Co to jest ↑ feromony
 • Co oznacza Fittiga Würtza Reakcja Co to jest ↑ reakcja Würtza
 • Co oznacza Konkurencyjne Reakcje Co to jest ↑ reakcje równoległe
 • Co oznacza Reformowanie Co to jest ↑ reforming
 • Co oznacza Rh Co to jest znak ↑ rodu
 • Co oznacza Rn Co to jest znak ↑ radonu
 • Co oznacza Buforowy Roztwór Co to jest ↑ mieszanina buforowa
 • Co oznacza Rod Co to jest znak Rh, (z łaciny Rhodium), pierwiastek chem., metal, Z = 45, m.at. 102,90550u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty (z palladem) w 1803 r
 • Co oznacza Retinol Co to jest wit. A1 - żółte kryształy, nierozp. w wodzie, rozp. w etanolu i tłuszczach, t.t. 64°C. W siatkówce oka retinol utlenia się do aldehydu ↑
 • Co oznacza Rezorcyna Co to jest 1,3-dihydroksybenzen lub m-hydroksyfenol, ↑ fenol dihydroksylowy. Biała, słodka substancja krystaliczna (t.t. 110°C, t.w. 276°C), dość
 • Co oznacza Rozdzielacz Co to jest szklane naczynie laboratoryjne, służy do rozdzielania cieczy nie mieszających się ze sobą, na przykład wody i benzenu, złożona jest z
 • Co oznacza Elektrochemiczny Równoważnik Co to jest k) - ↑ prawa elektrolizy Faradaya
 • Co oznacza Rodochrozyt Co to jest minerał, MnCO3, kamień półszlachetny, barwy różowoczerwonej
 • Co oznacza Rozpuszczalnik Co to jest składnik roztworu występujący w przeważającej ilości. W roztworach wodnych z reguły wodę uważane jest za r., idealny r. z występujących w
 • Co oznacza Metalu Ruda Co to jest surowiec mineralny, z którego wytapia się metal. Rudę może stanowić tlenek metalu (na przykład ↑ magnetyt Fe3O4 i ↑ hematyt Fe2O3
 • Co oznacza Homolityczny Rozpad Co to jest ↑ homolityczny rozpad wiązania
 • Co oznacza Rtęć Co to jest znak Hg, (z łaciny Hydrargyrum), pierwiastek chem., metal, Z = 80, m.at. 200,59u, ekipa ↑ cynkowców. Znana od czasów starożytnych
 • Co oznacza Rna Co to jest ↑ kwas rybonukleinowy
 • Co oznacza Adiabatycznej Przemiany Równanie Co to jest ↑ równanie Poissona
 • Co oznacza Ryboflawina Co to jest ↑ wit. B2
 • Co oznacza Reakcji Rząd Co to jest suma wykładników potęgowych w ↑ równaniu kinetycznym: n = a + b + c
 • Co oznacza Roztwór Co to jest układ złożony z etapy dyspersyjnej i etapy zdyspergowanej. Z racji na to, iż zarówno etap zdyspergowana jak i etap dyspersyjna mogą być w
 • Co oznacza Sandmeyera Reakcja Co to jest sposób otrzymywania chlorowcopochodnych i nitryli aromatycznych wykorzystująca reakcję soli diazoniowych z solami miedzi(I), np
 • Co oznacza REAKCJE DEGRADACJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Co to jest reakcje przebiegające ze zmianą szkieletu węglowego cząsteczki, a więc z rozpadem wiązania C-C. Odpowiednikiem takich reakcji jest ↑
 • Co oznacza Redoks Reakcje Co to jest ↑ reakcja utleniania i redukcji
 • Co oznacza Ru Co to jest znak ↑ rutenu
 • Co oznacza Łańcuchowa Reakcja Co to jest reakcja składająca się z kilku pośrednich reakcji elementarnych; reakcja przebiegająca fazami, np
 • Co oznacza Resublimacja Co to jest przemiana fazowa, w trakcie której etap stała przechodzi w fazę gazową z pominięciem etapy ciekłej; przemiana odwrotna do ↑ sublimacji
 • Co oznacza Addycji Reakcja Co to jest przyłączania) - reakcja charakterystyczna dla związków zawierających wiązania podwójne albo potrójne, lub jedne i drugie. Bazuje na
 • Co oznacza Analizy Reakcja Co to jest rozkładu) - reakcja chem., wskutek której substancja złożona (A) ulega rozkładowi na dwie albo więcej substancji prostszych (B, C): A B + C
 • Co oznacza Cannizzaro Reakcja Co to jest reakcja przebiegająca w środowisku zasadowym, z udziałem ↑ aldehydów nie mających atomów wodoru przy węglu sąsiadującym z ekipą aldehydową
 • Co oznacza Biuretowa Reakcja Co to jest reakcja charakterystyczna, pozwalająca wykryć obecność ↑ wiązania peptydowego, występującego w ↑ biurecie, ↑ peptydach i ↑ białkach
 • Co oznacza Rzeczywisty Roztwór Co to jest roztwór, gdzie substancja rozpuszczona jest rozdrobniona do pojedynczych drobin (jonów, atomów albo cząsteczek
 • Co oznacza Nasycony Roztwór Co to jest roztwór znajdujący się w równowadze z substancją rozpuszczoną w danej temp. Stężenie r.n. nie ulega zmianie po wprowadzeniu substancji
 • Co oznacza Atomowy Rdzeń Co to jest inna nazwa ↑ zrębu atomowego
 • Co oznacza Rdzewienie Co to jest ↑ korozja żelaza i stali
 • Co oznacza Ullmanna Reakcja Co to jest sposób otrzymywania biaryli dzięki ogrzewania bromków albo jodków arylowych w obecności sproszkowanej ↑ miedzi, np
 • Co oznacza Re Co to jest znak ↑ renu
 • Co oznacza Craftsa Friedela Reakcja Co to jest reakcja alkilowania związków aromatycznych dzięki halogenków alkilowych w obecności bezwodnego chlorku glinowego AlCl3, który jako kwas
 • Co oznacza Kolbego Reakcja Co to jest reakcja chem. polegająca na elektrolitycznym (anodowym) utlenianiu anionów kwasów karboksylowych, gdzie następuje wydzielenie CO2 i
 • Co oznacza Depolimeryzacji Reakcja Co to jest rozkład ↑ makrocząsteczki ↑ polimeru na części składowe, w ostatecznym efekcie prowadzi do cząsteczek ↑ monomeru. Sposoby depolimeryzacji
 • Co oznacza Eliminacji Reakcja Co to jest reakcja polegająca na odłączeniu od cząsteczki atomu albo ekipy funkcyjnej pod działaniem określonego odczynnika, prowadzi przeważnie do
 • Co oznacza Fittiga Reakcja Co to jest reakcja chem. polegająca na działaniu metalicznym sodem na monofluorowcopochodne arylowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie otrzymuje się
 • Co oznacza Elektrodowa Reakcja Co to jest mechanizm utleniania albo redukcji zachodzący na półogniwie. R.e. półogniwa pierwszego rodzaju (↑ elektrody I rodzaju) przebiega
 • Co oznacza Główna Reakcja Co to jest jedna z reakcji równoległych, która ma większą prędkość
 • Co oznacza Jednostkowa Reakcja Co to jest reakcja pomiędzy dwoma atomami albo cząsteczkami reagujących ↑ substratów; reakcja rozpatrywana na poziomie molekularnym
 • Co oznacza Endoenergetyczne Reakcje Co to jest reakcje chem., które przebiegają w trakcie doprowadzania do reagującego układu energii na sposób ciepła (+ΔH). To są przeważnie mechanizmy
 • Co oznacza Syntezy Reakcja Co to jest łączenia) - reakcja chem., wskutek której z dwóch albo więcej substancji prostych (A, B) powstaje jedna złożona (AB): A + B AB. Na
 • Co oznacza Prosta Reakcja Co to jest reakcja, która zachodzi jednoetapowo, na przykład H2 + I2 ⇆ 2HI. Podane równanie reakcji powinno być czytane molekularnie, a nie molowo
 • Co oznacza Podstawienia Substytucji Reakcja Co to jest reakcja zamiany atomu albo ekipy atomów w związku wyjściowym. Na przykład (Wodór został podstawiony poprzez chlor), (CH3)3COH + HBr (CH3
 • Co oznacza Hückla Reguła Co to jest reguła określająca liczbę elektronów π wymaganą, by płaski, cykliczny związek mógł mieć własności aromatyczne: liczba elektronów π = 4n + 2
 • Co oznacza Neutralizacji Zobojętniania Reakcja Co to jest reakcja pomiędzy kwasem i zasadą, wskutek której powstaje roztwór bez zaangażowania. R.z. jest reakcją jonową między jonem wodorowym i
 • Co oznacza Nukleofilowej Substytucji Reakcja Co to jest SN) - reakcja podstawienia atomu (przeważnie) fluorowca w cząsteczce pochodnej węglowodoru poprzez cząstkę ↑ nukleofila na przykład NH3
 • Co oznacza Polimeryzacji Reakcja Co to jest reakcja łańcuchowa polegająca na łączeniu się cząsteczek jednego monomeru (homopolimeryzacja) albo kilku monomerów (kopolimeryzacja) w
 • Co oznacza Egzoenergetyczne Reakcje Co to jest reakcje chem., w trakcie przebiegu których zachodzi wydzielanie energii na sposób ciepła (-ΔH). Przykładami r.e. są między innymi
 • Co oznacza Uwodornienia Reakcja Co to jest hydrogenacja, reakcja addycji wodoru do wiązania podwójnego albo potrójnego, wymaga przeważnie obecności katalizatora (na przykład drobno
 • Co oznacza Hunda Reguła Co to jest reguła określająca sposób obsadzania zdegenerowanych orbitali (↑ energie orbitalne) poprzez elektrony. Wg tej reguły winny one być
 • Co oznacza Termojądrowe Reakcje Co to jest reakcje termonuklearne - reakcje otrzymywania jąder atomowych wskutek łączenia się dwóch lekkich (o małej liczbie ↑ nukleonów) jąder
 • Co oznacza Wewnątrzcząsteczkowe Reakcje Co to jest reakcje przebiegające w obrębie jednej cząsteczki, nie prowadzące zazwyczaj do jej rozpadu (por. dysproporcjonowanie). Do przykładów takich
 • Co oznacza Wymiany Reakcje Co to jest ↑ zamiana prosta, ↑ zamiana podwójna
 • Co oznacza Reaktywność Co to jest umiejętność związku chem. do wchodzenia w reakcje chem. To jest zwykle właściwość opisowa, aczkolwiek niekiedy do oceny r. można zastosować
 • Co oznacza Reduktor Co to jest odmiennie elektronator; pierwiastek, który w procesie redoksowym oddaje własne elektrony, a tym samym podwyższa swój ↑ stopień utlenienia
 • Co oznacza Realgar Co to jest minerał, As4S4, przezroczysty, barwy pomarańczowej
 • Co oznacza Wieloetapowe Reakcje Co to jest reakcje wieloetapowe, gdzie na przykład z substratu A powstają jednocześnie produkty B i C, ze stałymi szybkości kB i kC
 • Co oznacza Katodowe Reakcje Co to jest reakcje redukcji zachodzące na katodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Jako pierwsze na katodzie rozładowują się kationy metali ciężkich
 • Co oznacza Równoległe Reakcje Co to jest reakcje przebiegające jednocześnie w okolicy siebie w tej samej mieszaninie reakcyjnej, gdzie substratem jest ten sam związek chem. Na
 • Co oznacza Oktetu Reguła Co to jest w tworzeniu wiązania chem. atom dąży do uwspólnienia elektronów z innymi atomami tak, by uzyskać trwałą 8-elektronową powłokę walencyjną (↑
 • Co oznacza RÓWNANIE STANU GAZU DOSKONAŁEGO Co to jest 1) ↑ równanie Clapeyrona; 2) równanie wynikające z równania Clapeyrona, opisujące związek pomiędzy wyznacznikami stanu gazu w stanie
 • Co oznacza Retinal Co to jest związek chem., aldehyd; powstaje w siatkówce oka z ↑ retinolu, a pod działaniem światła ulega ↑ izomeryzacji i łączy się z białkiem opsyną
 • Co oznacza REGUŁA FAJANSA I SODDY´EGO Co to jest ↑ prawo przesunięć
 • Co oznacza Reforming Co to jest reformowanie - mechanizm ↑ izomeryzacji węglowodorów o prostych łańcuchach do węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych, któremu towarzyszą
 • Co oznacza Przekory Reguła Co to jest le Chateliera-Brauna - ogólna reguła dotycząca kierunku przesunięcia równowagi: przy zmianie parametrów reakcji chem. (temp., stężenia
 • Co oznacza Pauliego Reguła Co to jest zakaz Pauliego) - ustala sposób obsadzania orbitalu, a więc przyporządkowania mu elektronów; wg niej orbital może być obsadzony co
 • Co oznacza Rozpuszczalność Co to jest 1) cecha fizyczna, określająca, czy dana substancja dobrze rozpuszcza się (a więc przechodzi z etapy stałej, ciekłej albo gazowej do
 • Co oznacza ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW W CIECZACH Co to jest liczba gazu, jaka może się rozpuścić w cieczy w danej temp., podawana zazwyczaj w dm3 gazu na 1dm3 cieczy. R.g.w.c. rośnie ze wzrostem
 • Co oznacza Połówkowe Równania Co to jest teoretyczne równania ilustrujące oddzielnie mechanizmy, które zachodzą w trakcie ↑ reakcji utleniania-redukcji, a więc napisane odrębne
 • Co oznacza Clapeyrona Równanie Co to jest równanie stanu gazu doskonałego - równanie wiążące wszystkie parametry opisujące stan gazu doskonałego: pV = nRT, gdzie: p - ciśnienie, V
 • Co oznacza Mianowany Roztwór Co to jest roztwór o ściśle określonym stężeniu (mianie) danego składnika, służący w miareczkowaniu. Zobacz także titrant
 • Co oznacza Arrheniusa Równanie Co to jest równanie przedstawiające zależność stałej szybkości reakcji k od temp.: gdzie: Ea - energia aktywacji, A - stała doświadczalna
 • Co oznacza Rybosom Co to jest organellum komórkowe składające się z ↑RNA i ↑białek (pełniących rolę ↑koenzymów i usprawniających działanie r.), a wykorzystywane do
 • Co oznacza RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W CZĄSTECZCE Co to jest fakt, iż żadnego z atomów takiego samego izotopu jednego pierwiastka nie można wyróżniać, jeżeli mają takie same otoczenie w cząsteczce
 • Co oznacza RÓWNOWAŻNOŚĆ MASY I ENERGII Co to jest masa i energia stanowią dwie równoważne postacie materii, nie mniej jednak E = m·c2, gdzie: E - energia, m - masa, c - szybkość światła w
 • Co oznacza Rubin Co to jest minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy czerwonej (pochodzącej od domieszek związków chromu
 • Co oznacza Browna Ruchy Co to jest chaotyczne poruszenia cząsteczek koloidalnych, spowodowane zderzeniami z cząsteczkami etapy rozpraszającej (na przykład ruchy cząstek dymu
 • Co oznacza Christian Johann Ruberg Co to jest 1751-1807) samouk niem., w 1780 r. przybył na Górny Śląsk. W kierowanej poprzez siebie hucie szkła w Wesołej wprowadził sporo ważnych
 • Co oznacza Uniwersalna Rurka Co to jest rurka w kształcie litery U z jednym ramieniem zagiętym poziomo i zaopatrzonym blisko końca w banieczkę, gdzie można umieszczać substancję
 • Co oznacza Chemicznej Reakcji Równanie Co to jest równanie przedstawiające liczbę atomów albo cząsteczek biorących udział w reakcji, na przykład 2H2 + O2 2H2O. Równanie chem. można także
 • Co oznacza Węgla Atomu Rzędowość Co to jest liczba atomów węgla związanych z danym atomem węgla wiązaniem pojedynczym. Atom węgla pierwszorzędowy jest połączony tylko z jednym atomem
 • Co oznacza Ernest Rutherford Co to jest sir, baron Rutherford of Nelson (1871-1937); fizyk angielski, ur. w Nowej Zelandii, prezydent British Association for Advancement of
 • Co oznacza Ryboza Co to jest ściślej D-ryboza cukier prosty z gatunku aldopentoz (a więc cukrów, których łańcuchy składają się z pięciu atomów węgla, a jeden z nich
 • Co oznacza Nienasycony Roztwór Co to jest roztwór, którego stężenie wzrasta po wprowadzeniu substancji rozpuszczonej w danej temp. Liczba substancji rozpuszczonej przypadającej na
 • Co oznacza Rutyl Co to jest minerał, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, barwy brunatnoczerwonej, ruda tytanu
 • Co oznacza Ksantoproteinowa Reakcja Co to jest reakcja charakterystyczna białek, bazuje na pojawieniu się żółtego zabarwienia pod działaniem stężonego kwasu azotowego(V) (powstają
 • Co oznacza Kinetyczne Równanie Co to jest eksperymentalnie wyznaczane równanie, charakterystyczne dla danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji chemicznej (v) jako
 • Co oznacza Atomowych Jąder Rozszczepienie Co to jest mechanizm rozpadu ciężkich (o bardzo dużej liczbie ↑ nukleonów) jąder atomowych na kilka fragmentów (zazwyczaj dwa); następuje samorzutnie
 • Co oznacza Schrödingera Równanie Co to jest fundamentalne równanie mechaniki kwantowej. Rozwiązanie tego równania stanowią wartości energii i ↑ funkcje falowe układu. Precyzyjne
 • Co oznacza Poissona Równanie Co to jest równanie przemiany adiabatycznej - trzy równania opisujące parametry stanu gazu doskonałego w trakcie przemiany adiabatyczej: gdzie κ
 • Co oznacza Poliaddukcji Reakcja Co to jest poliaddycja, reakcja łączenia się wielu cząsteczek bez wydzielania produktów ubocznych, prowadzi do powstawania polimerów liniowych albo
 • Co oznacza William Ramsay Co to jest 1852-1916) chemik i fizyk z angielskiego:, w 1894 r. odkrył wraz z S. Rayleighem ↑ argon w powietrzu, a następnie pozostałe ↑ gazy
 • Co oznacza Jądrowy Reaktor Co to jest urządzenie, gdzie przebiega kontrolowane ↑ rozszczepienie jąder atomowych (na przykład uranu) spowodowane bombardowaniem neutronami
 • Co oznacza Rubid Co to jest znak Rb, (z łaciny Rubidium), pierwiastek chem., metal, Z = 37, m.at. 85,468u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez R. Bunsena i G. Kirchhoffa
 • Co oznacza Rutherford Co to jest znak Rf, (z łaciny Rutherfordium), pierwiastek chem., metal, Z = 104, m.at. 261,11u, ekipa ↑ tytanowców. Otrzymany sztucznie w 1964 r
 • Co oznacza Conrad Wilhelm Roentgen Co to jest 1854-1923) fizyk niem. Prof. uniwersytetów w Strasburgu, Giessen, Würzburgu, Monachium. Odkrywca (1895) wysokoenergetycznego
 • Co oznacza Niewodne Rozpuszczalniki Co to jest ↑rozpuszczalniki inne niż woda, pozbawione wody; należą do nich między innymi ciekły ↑amoniak, ciekły ditlenek siarki (↑siarka) i
 • Co oznacza Zmydlania Reakcja Co to jest potoczne ustalenie reakcji hydrolizy estrów (↑ hydroliza zasadowa estrów), w szczególności zasadowej. Pierwotnie nazwą to określano

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Reakcja Zmydlania, Rozpuszczalniki Niewodne, Roentgen Wilhelm Conrad, Rutherford, Rubid, Reaktor Jądrowy, Ramsay William, Reakcja Poliaddukcji, Równanie co to znaczy.

Tłumaczenie Reakcja Zmydlania, Rozpuszczalniki Niewodne, Roentgen co to jest.