reakcja zmydlania roentgen co to znaczy
Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor Jądrowy, Ramsay William, Równanie.

Słownik chemiczny: przykłady na R

 • Co to znaczy Radon Definicja znak Rn, (z łaciny Radon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 86, m.at. 222,018u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1900 r. poprzez F.E. Dorna i
 • Co to znaczy Cannizzaro Reakcja Definicja reakcja przebiegająca w środowisku zasadowym, z udziałem ↑ aldehydów nie mających atomów wodoru przy węglu sąsiadującym z ekipą aldehydową
 • Co to znaczy Charakterystyczna Reakcja Definicja reakcja chem. substancji z ustalonym odczynnikiem, umożliwia zidentyfikowanie tej substancji albo stwierdzenie obecności w cząsteczce
 • Co to znaczy Chemiczna Reakcja Definicja przemiana substancji chem. (związków albo pierwiastków, zwanych w r.ch. ↑ substratami) w inne substancje chem. o odmiennych właściwościach
 • Co to znaczy Atomowy Rdzeń Definicja inna nazwa ↑ zrębu atomowego
 • Co to znaczy Radionuklidy Definicja ↑ izotopy promieniotwórcze
 • Co to znaczy Dekarboksylacji Reakcja Definicja reakcja rozkładu związków org. zawierających grupę -COOH albo -COO- (a więc między innymi kwasów karboksylowych alifatycznych i
 • Co to znaczy Depolimeryzacji Reakcja Definicja rozkład ↑ makrocząsteczki ↑ polimeru na części składowe, w ostatecznym efekcie prowadzi do cząsteczek ↑ monomeru. Sposoby depolimeryzacji
 • Co to znaczy Jednostkowa Reakcja Definicja reakcja pomiędzy dwoma atomami albo cząsteczkami reagujących ↑ substratów; reakcja rozpatrywana na poziomie molekularnym
 • Co to znaczy Kolbego Reakcja Definicja reakcja chem. polegająca na elektrolitycznym (anodowym) utlenianiu anionów kwasów karboksylowych, gdzie następuje wydzielenie CO2 i
 • Co to znaczy Odwracalna Reakcja Definicja reakcja przebiegająca w dwóch przeciwnych kierunkach, jest to w kierunku tworzenia się jej produktów, jak także w kierunku odtwarzania
 • Co to znaczy Poliaddukcji Reakcja Definicja poliaddycja, reakcja łączenia się wielu cząsteczek bez wydzielania produktów ubocznych, prowadzi do powstawania polimerów liniowych albo
 • Co to znaczy Polikondensacji Reakcja Definicja reakcja łańcuchowa, gdzie makrocząsteczka związku powstaje z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem małocząsteczkowego produktu
 • Co to znaczy Polimeryzacji Reakcja Definicja reakcja łańcuchowa polegająca na łączeniu się cząsteczek jednego monomeru (homopolimeryzacja) albo kilku monomerów (kopolimeryzacja) w
 • Co to znaczy REAKCJA SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ W UKŁ. AROMATYCZNYM Definicja reakcja podstawienia atomu wodoru w pierścieniu cząsteczki związku aromatycznego poprzez cząstkę ↑ elektrofila na przykład Cl+, Br+, NO2
 • Co to znaczy Nukleofilowej Substytucji Reakcja Definicja SN) - reakcja podstawienia atomu (przeważnie) fluorowca w cząsteczce pochodnej węglowodoru poprzez cząstkę ↑ nukleofila na przykład NH3
 • Co to znaczy Podstawienia Substytucji Reakcja Definicja reakcja zamiany atomu albo ekipy atomów w związku wyjściowym. Na przykład (Wodór został podstawiony poprzez chlor), (CH3)3COH + HBr (CH3
 • Co to znaczy REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI Definicja reakcja redoks) - reakcja chem., w trakcie której następuje zmiana ↑ stopni utlenienia co najmniej dwóch pierwiastków albo dwie zmiany
 • Co to znaczy Uwodornienia Reakcja Definicja hydrogenacja, reakcja addycji wodoru do wiązania podwójnego albo potrójnego, wymaga przeważnie obecności katalizatora (na przykład drobno
 • Co to znaczy Neutralizacji Zobojętniania Reakcja Definicja reakcja pomiędzy kwasem i zasadą, w rezultacie której powstaje roztwór bez zaangażowania. R.z. jest reakcją jonową między jonem wodorowym i
 • Co to znaczy REAKCJE DEGRADACJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Definicja reakcje przebiegające ze zmianą szkieletu węglowego cząsteczki, a więc z rozpadem wiązania C-C. Odpowiednikiem takich reakcji jest ↑
 • Co to znaczy Endoenergetyczne Reakcje Definicja reakcje chem., które przebiegają w trakcie doprowadzania do reagującego układu energii na sposób ciepła (+ΔH). To są przeważnie mechanizmy
 • Co to znaczy Katodowe Reakcje Definicja reakcje redukcji zachodzące na katodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Jako pierwsze na katodzie rozładowują się kationy metali ciężkich
 • Co to znaczy Reaktywność Definicja umiejętność związku chem. do wchodzenia w reakcje chem. To jest zwykle właściwość opisowa, aczkolwiek niekiedy do oceny r. można zastosować
 • Co to znaczy Reduktor Definicja odmiennie elektronator; pierwiastek, który w procesie redoksowym oddaje własne elektrony, a tym samym podwyższa swój ↑ stopień utlenienia
 • Co to znaczy Markownikowa Reguła Definicja w reakcji addycji do ↑ wiązania podwójnego ↑ alkenu asymetrycznej cząsteczki HX (X = Cl, Br, OH), atom wodoru przyłącza się w pierwszej
 • Co to znaczy Pauliego Reguła Definicja zakaz Pauliego) - ustala sposób obsadzania orbitalu, a więc przyporządkowania mu elektronów; wg niej orbital może być obsadzony co
 • Co to znaczy Przekory Reguła Definicja le Chateliera-Brauna - ogólna reguła dotycząca kierunku przesunięcia równowagi: przy zmianie parametrów reakcji chem. (temp., stężenia
 • Co to znaczy REGUŁA VAN´T HOFFA Definicja reguła doświadczalna i przybliżona, ustala zmianę szybkości reakcji pod wpływem zmian temp. poprzez współczynnik temp. Θ: k - stała
 • Co to znaczy Resublimacja Definicja przemiana fazowa, w trakcie której etap stała przechodzi w fazę gazową z pominięciem etapy ciekłej; przemiana odwrotna do ↑ sublimacji
 • Co to znaczy Rezorcyna Definicja 1,3-dihydroksybenzen lub m-hydroksyfenol, ↑ fenol dihydroksylowy. Biała, słodka substancja krystaliczna (t.t. 110°C, t.w. 276°C), dość
 • Co to znaczy Rod Definicja znak Rh, (z łaciny Rhodium), pierwiastek chem., metal, Z = 45, m.at. 102,90550u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty (z palladem) w 1803 r
 • Co to znaczy Naftowa Ropa Definicja mieszanina alkanów (30÷80%; ↑ alkany), ↑ cykloalkanów, ↑ węglowodorów aromatycznych i niewielkich ilości związków org. zawierających tlen
 • Co to znaczy Rozdzielacz Definicja szklane naczynie laboratoryjne, służy do rozdzielania cieczy nie mieszających się ze sobą, na przykład wody i benzenu, złożona jest z
 • Co to znaczy Niewodne Rozpuszczalniki Definicja ↑rozpuszczalniki inne niż woda, pozbawione wody; należą do nich między innymi ciekły ↑amoniak, ciekły ditlenek siarki (↑siarka) i
 • Co to znaczy Organiczne Rozpuszczalniki Definicja związki organiczne ciekłe w normalnych uwarunkowaniach albo gazowe użytkowane w temp. niższej od ich tw., użytkowane jako ↑rozpuszczalniki
 • Co to znaczy Przesycony Roztwór Definicja roztwór niewykazujący trwałej równowagi z substancją rozpuszczoną w danej temp. W danych uwarunkowaniach ma stężenie większe od stężenia ↑
 • Co to znaczy Połówkowe Równania Definicja teoretyczne równania ilustrujące oddzielnie mechanizmy, które zachodzą w trakcie ↑ reakcji utleniania-redukcji, a więc napisane odrębne
 • Co to znaczy Kinetyczne Równanie Definicja eksperymentalnie wyznaczane równanie, charakterystyczne dla danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji chemicznej (v) jako
 • Co to znaczy Poissona Równanie Definicja równanie przemiany adiabatycznej - trzy równania opisujące wskaźniki stanu gazu doskonałego w trakcie przemiany adiabatyczej: gdzie κ
 • Co to znaczy Chemicznej Reakcji Równanie Definicja równanie przedstawiające liczbę atomów albo cząsteczek biorących udział w reakcji, na przykład 2H2 + O2 2H2O. Równanie chem. można także
 • Co to znaczy RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W CZĄSTECZCE) Definicja fakt, iż żadnego z atomów takiego samego izotopu jednego pierwiastka nie można wyróżniać, jeżeli mają takie same otoczenie w cząsteczce
 • Co to znaczy Christian Johann Ruberg Definicja 1751-1807) samouk niem., w 1780 r. przybył na Górny Śląsk. W kierowanej poprzez siebie hucie szkła w Wesołej wprowadził sporo ważnych
 • Co to znaczy Ruten Definicja znak Ru, (z łaciny Ruthenium), pierwiastek chem., metal, Z = 44, m.at. 101,07u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty w 1808 r. poprzez J
 • Co to znaczy Rutherford Definicja znak Rf, (z łaciny Rutherfordium), pierwiastek chem., metal, Z = 104, m.at. 261,11u, ekipa ↑ tytanowców. Otrzymany sztucznie w 1964 r
 • Co to znaczy Rybosom Definicja organellum komórkowe składające się z ↑RNA i ↑białek (pełniących rolę ↑koenzymów i usprawniających działanie r.), a wykorzystywane do
 • Co to znaczy Ryboza Definicja ściślej D-ryboza cukier prosty z gatunku aldopentoz (a więc cukrów, których łańcuchy składają się z pięciu atomów węgla, a jeden z nich
 • Co to znaczy Rh Definicja znak ↑ rodu
 • Co to znaczy Marie Francois Raoult Definicja 1830-1901) franc. chemik i fizyk, prowadził badania nad ↑ przemianami fazowymi roztworów, sformułował tak zwany prawo Raoulta, będące
 • Co to znaczy REGUŁA FAJANSA I SODDY´EGO Definicja ↑ prawo przesunięć
 • Co to znaczy Ernest Rutherford Definicja sir, baron Rutherford of Nelson (1871-1937); fizyk angielski, ur. w Nowej Zelandii, prezydent British Association for Advancement of
 • Co to znaczy Następcze Reakcje Definicja reakcje, gdzie wytwór pierwszej reakcji jest substratem drugiej, wytwór drugiej reakcji jest substratem trzeciej reakcji i tak dalej Na
 • Co to znaczy Millera Reakcja Definicja reakcja otrzymywania związków org. (szczególnie aminokwasów) z mieszanin gazowych, zawierających gł. metan, amoniak i parę wodną, pod
 • Co to znaczy Heterolityczny Rozpad Definicja ↑ heterolityczny rozpad wiązania
 • Co to znaczy Chemiczny Równoważnik Definicja ↑ gramorównoważnik
 • Co to znaczy Wiązania Rząd Definicja wyznacznik informujący o sile wiązania w cząsteczce związku chemicznego, obliczany poprzez odjęcie liczby elektronów antywiążących od sumy
 • Co to znaczy Estryfikacji Reakcja Definicja ↑ estryfikacja
 • Co to znaczy Nieodwracalna Reakcja Definicja ↑ reakcja odwracalna
 • Co to znaczy Rg Definicja znak ↑rentgenu
 • Co to znaczy Rozkład Definicja ↑ reakcja analizy
 • Co to znaczy Anodowe Reakcje Definicja reakcje utleniania zachodzące na anodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Przede wszystkim na anodzie rozładowują się aniony kwasów beztlenowych
 • Co to znaczy Rekrystalizacja Definicja mechanizm oczyszczania substancji stałych, opierający na rozpuszczeniu zanieczyszczonego osadu w rozpuszczalniku i temp., dobranych tak, by
 • Co to znaczy Selektywne Reakcje Definicja reakcje zachodzące w ustalonym kierunku, tzn. kierujące do otrzymania tylko jednego produktu z kilku możliwych, zachodzące z wykorzystaniem
 • Co to znaczy Jądrowe Reakcje Definicja przemiany jąder atomowych spowodowanych zderzeniami z ↑ neutronami, ↑ protonami, ↑ deuteronami, cząstkami α (↑ heliony), kwantami ↑
 • Co to znaczy Redukcja Definicja odmiennie elektronacja, mechanizm redoksowy, gdzie atom albo jon pierwiastka przyjmuje elektrony (od ↑ reduktora), a jego stopień
 • Co to znaczy Rodnik Definicja atom albo cząsteczka zawierająca przynajmniej jeden niesparowany elektron, na przykład R. stanowiące zwyczajne cząsteczki chem., a nie
 • Co to znaczy Würtza Reakcja Definicja reakcja chem. polegająca na działaniu metalicznym sodem na mono- albo difluorowcopochodne alkilowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie
 • Co to znaczy Ren Definicja znak Re, (z łaciny Rhenium), pierwiastek chem., metal, Z = 75, m.at. 186,207u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1925 r. poprzez W. Noddacka
 • Co to znaczy Polimerazy Łańcuchowa Reakcja Definicja PCR (z angielskiego: Polymerase Chain Reaction), prosta sposób syntezy fragmentów ↑kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) o określonej
 • Co to znaczy Zajcewa Reguła Definicja reguła doświadczalna określająca kierunek przebiegu ↑ reakcji eliminacji niesymetrycznej cząsteczki H-Y z cząsteczki substratu R-Y; gdzie Y
 • Co to znaczy Dehydrogenacji Reakcja Definicja ↑ odwodornienie cząsteczki związku, eliminacja wodoru przebiegająca pod wpływem wysokiej temp. albo katalizatorów (Pt, Ni, Pd). Np
 • Co to znaczy Rb Definicja znak ↑ rubidu
 • Co to znaczy Rdza Definicja żółto-czerwono-brunatna mieszanina uwodnionych tlenków, wodorotlenków i soli żelaza na II i III stopniu utlenienia, tworzy się na
 • Co to znaczy Ra Definicja znak ↑ radu
 • Co to znaczy Racemat Definicja ↑ mieszanina racemiczna
 • Co to znaczy Rad Definicja znak Ra (z łaciny Radium), pierwiastek chem., metal, Z = 88, m.at. 226,0254u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską
 • Co to znaczy Radioaktywność Definicja ↑ promieniotwórczość
 • Co to znaczy Stężony Roztwór Definicja roztwór, gdzie zawartość substancji bliska jest rozpuszczalności tej substancji w danym rozpuszczalniku, w danej temp
 • Co to znaczy Łańcuchowa Reakcja Definicja reakcja składająca się z kilku pośrednich reakcji elementarnych; reakcja przebiegająca fazami, np
 • Co to znaczy Rentgen Definicja znak Rg, (z łaciny Roentgenium), pierwiastek chem., metal, Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r
 • Co to znaczy Kuczerowa Reakcja Definicja ↑ etyn
 • Co to znaczy Uboczna Reakcja Definicja jedna z reakcji równoległych, która ma mniejszą prędkość
 • Co to znaczy Fittiga Würtza Reakcja Definicja ↑ reakcja Würtza
 • Co to znaczy Repelenty Definicja ↑ feromony
 • Co to znaczy Konkurencyjne Reakcje Definicja ↑ reakcje równoległe
 • Co to znaczy Reformowanie Definicja ↑ reforming
 • Co to znaczy Retinol Definicja wit. A1 - żółte kryształy, nierozp. w wodzie, rozp. w etanolu i tłuszczach, t.t. 64°C. W siatkówce oka retinol utlenia się do aldehydu ↑
 • Co to znaczy Rn Definicja znak ↑ radonu
 • Co to znaczy Buforowy Roztwór Definicja ↑ mieszanina buforowa
 • Co to znaczy Rna Definicja ↑ kwas rybonukleinowy
 • Co to znaczy Rodochrozyt Definicja minerał, MnCO3, kamień półszlachetny, barwy różowoczerwonej
 • Co to znaczy Homolityczny Rozpad Definicja ↑ homolityczny rozpad wiązania
 • Co to znaczy Rozpuszczalnik Definicja składnik roztworu występujący w przeważającej ilości. W roztworach wodnych z reguły wodę uważane jest za r., idealny r. z występujących w
 • Co to znaczy Elektrochemiczny Równoważnik Definicja k) - ↑ prawa elektrolizy Faradaya
 • Co to znaczy Rtęć Definicja znak Hg, (z łaciny Hydrargyrum), pierwiastek chem., metal, Z = 80, m.at. 200,59u, ekipa ↑ cynkowców. Znana od czasów starożytnych
 • Co to znaczy Metalu Ruda Definicja surowiec mineralny, z którego wytapia się metal. Rudę może stanowić tlenek metalu (na przykład ↑ magnetyt Fe3O4 i ↑ hematyt Fe2O3
 • Co to znaczy Adiabatycznej Przemiany Równanie Definicja ↑ równanie Poissona
 • Co to znaczy Ryboflawina Definicja ↑ wit. B2
 • Co to znaczy Reakcji Rząd Definicja suma wykładników potęgowych w ↑ równaniu kinetycznym: n = a + b + c
 • Co to znaczy Roztwór Definicja układ złożony z etapy dyspersyjnej i etapy zdyspergowanej. Z racji na to, iż zarówno etap zdyspergowana jak i etap dyspersyjna mogą być w
 • Co to znaczy Sandmeyera Reakcja Definicja sposób otrzymywania chlorowcopochodnych i nitryli aromatycznych wykorzystująca reakcję soli diazoniowych z solami miedzi(I), np
 • Co to znaczy Redoks Reakcje Definicja ↑ reakcja utleniania i redukcji
 • Co to znaczy Ru Definicja znak ↑ rutenu
 • Co to znaczy Addycji Reakcja Definicja przyłączania) - reakcja charakterystyczna dla związków zawierających wiązania podwójne albo potrójne, lub jedne i drugie. Bazuje na
 • Co to znaczy Analizy Reakcja Definicja rozkładu) - reakcja chem., w rezultacie której substancja złożona (A) ulega rozkładowi na dwie albo więcej substancji prostszych (B, C): A
 • Co to znaczy Biuretowa Reakcja Definicja reakcja charakterystyczna, pozwalająca wykryć obecność ↑ wiązania peptydowego, występującego w ↑ biurecie, ↑ peptydach i ↑ białkach
 • Co to znaczy Nasycony Roztwór Definicja roztwór znajdujący się w równowadze z substancją rozpuszczoną w danej temp. Stężenie r.n. nie ulega zmianie po wprowadzeniu substancji
 • Co to znaczy Rzeczywisty Roztwór Definicja roztwór, gdzie substancja rozpuszczona jest rozdrobniona do pojedynczych drobin (jonów, atomów albo cząsteczek
 • Co to znaczy Rdzewienie Definicja ↑ korozja żelaza i stali
 • Co to znaczy Re Definicja znak ↑ renu
 • Co to znaczy Elektrodowa Reakcja Definicja mechanizm utleniania albo redukcji zachodzący na półogniwie. R.e. półogniwa pierwszego rodzaju (↑ elektrody I rodzaju) przebiega
 • Co to znaczy Eliminacji Reakcja Definicja reakcja polegająca na odłączeniu od cząsteczki atomu albo ekipy funkcyjnej pod działaniem określonego odczynnika, prowadzi przeważnie do
 • Co to znaczy Fittiga Reakcja Definicja reakcja chem. polegająca na działaniu metalicznym sodem na monofluorowcopochodne arylowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie otrzymuje się
 • Co to znaczy Craftsa Friedela Reakcja Definicja reakcja alkilowania związków aromatycznych dzięki halogenków alkilowych w obecności bezwodnego chlorku glinowego AlCl3, który jako kwas
 • Co to znaczy Główna Reakcja Definicja jedna z reakcji równoległych, która ma większą prędkość
 • Co to znaczy Prosta Reakcja Definicja reakcja, która zachodzi jednoetapowo, na przykład H2 + I2 ⇆ 2HI. Podane równanie reakcji powinno być czytane molekularnie, a nie molowo
 • Co to znaczy Syntezy Reakcja Definicja łączenia) - reakcja chem., w rezultacie której z dwóch albo więcej substancji prostych (A, B) powstaje jedna złożona (AB): A + B AB. Na
 • Co to znaczy Ullmanna Reakcja Definicja sposób otrzymywania biaryli dzięki ogrzewania bromków albo jodków arylowych w obecności sproszkowanej ↑ miedzi, np
 • Co to znaczy Hückla Reguła Definicja reguła określająca liczbę elektronów π wymaganą, by płaski, cykliczny związek mógł mieć własności aromatyczne: liczba elektronów π = 4n + 2
 • Co to znaczy Egzoenergetyczne Reakcje Definicja reakcje chem., w trakcie przebiegu których zachodzi wydzielanie energii na sposób ciepła (-ΔH). Przykładami r.e. są między innymi
 • Co to znaczy Równoległe Reakcje Definicja reakcje przebiegające jednocześnie w okolicy siebie w tej samej mieszaninie reakcyjnej, gdzie substratem jest ten sam związek chem. Na
 • Co to znaczy Termojądrowe Reakcje Definicja reakcje termonuklearne - reakcje otrzymywania jąder atomowych w rezultacie łączenia się dwóch lekkich (o małej liczbie ↑ nukleonów) jąder
 • Co to znaczy Wewnątrzcząsteczkowe Reakcje Definicja reakcje przebiegające w obrębie jednej cząsteczki, nie kierujące zazwyczaj do jej rozpadu (por. dysproporcjonowanie). Do przykładów takich
 • Co to znaczy Wieloetapowe Reakcje Definicja reakcje wieloetapowe, gdzie na przykład z substratu A powstają jednocześnie produkty B i C, ze stałymi szybkości kB i kC
 • Co to znaczy Wymiany Reakcje Definicja ↑ zamiana prosta, ↑ zamiana podwójna
 • Co to znaczy Realgar Definicja minerał, As4S4, przezroczysty, barwy pomarańczowej
 • Co to znaczy Reforming Definicja reformowanie - mechanizm ↑ izomeryzacji węglowodorów o prostych łańcuchach do węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych, któremu towarzyszą
 • Co to znaczy Hunda Reguła Definicja reguła określająca sposób obsadzania zdegenerowanych orbitali (↑ energie orbitalne) poprzez elektrony. Wg tej reguły winny one być
 • Co to znaczy Oktetu Reguła Definicja w tworzeniu wiązania chem. atom dąży do uwspólnienia elektronów z innymi atomami tak, by uzyskać trwałą 8-elektronową powłokę walencyjną (↑
 • Co to znaczy Retinal Definicja związek chem., aldehyd; powstaje w siatkówce oka z ↑ retinolu, a pod działaniem światła ulega ↑ izomeryzacji i łączy się z białkiem opsyną
 • Co to znaczy RÓWNANIE STANU GAZU DOSKONAŁEGO Definicja 1) ↑ równanie Clapeyrona; 2) równanie wynikające z równania Clapeyrona, opisujące związek pomiędzy wyznacznikami stanu gazu w stanie
 • Co to znaczy Rozpuszczalność Definicja 1) cecha fizyczna, określająca, czy dana substancja dobrze rozpuszcza się (a więc przechodzi z etapy stałej, ciekłej albo gazowej do
 • Co to znaczy ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW W CIECZACH Definicja liczba gazu, jaka może się rozpuścić w cieczy w danej temp., podawana zazwyczaj w dm3 gazu na 1dm3 cieczy. R.g.w.c. rośnie ze wzrostem
 • Co to znaczy Mianowany Roztwór Definicja roztwór o ściśle ustalonym stężeniu (mianie) danego składnika, użytkowany w miareczkowaniu. Zobacz także titrant
 • Co to znaczy Arrheniusa Równanie Definicja równanie przedstawiające zależność stałej szybkości reakcji k od temp.: gdzie: Ea - energia aktywacji, A - stała doświadczalna
 • Co to znaczy Clapeyrona Równanie Definicja równanie stanu gazu doskonałego - równanie wiążące wszystkie wskaźniki opisujące stan gazu doskonałego: pV = nRT, gdzie: p - ciśnienie, V
 • Co to znaczy RÓWNOWAŻNOŚĆ MASY I ENERGII Definicja masa i energia stanowią dwie równoważne postacie materii, nie mniej jednak E = m·c2, gdzie: E - energia, m - masa, c - szybkość światła w
 • Co to znaczy Rubin Definicja minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy czerwonej (pochodzącej od domieszek związków chromu
 • Co to znaczy Browna Ruchy Definicja chaotyczne poruszenia cząsteczek koloidalnych, spowodowane zderzeniami z cząsteczkami etapy rozpraszającej (na przykład ruchy cząstek dymu
 • Co to znaczy Uniwersalna Rurka Definicja rurka w kształcie litery U z jednym ramieniem zagiętym poziomo i zaopatrzonym blisko końca w banieczkę, gdzie można umieszczać substancję
 • Co to znaczy Węgla Atomu Rzędowość Definicja liczba atomów węgla związanych z danym atomem węgla wiązaniem pojedynczym. Atom węgla pierwszorzędowy jest połączony tylko z jednym atomem
 • Co to znaczy Nienasycony Roztwór Definicja roztwór, którego stężenie wzrasta po wprowadzeniu substancji rozpuszczonej w danej temp. Liczba substancji rozpuszczonej przypadającej na
 • Co to znaczy Rutyl Definicja minerał, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, barwy brunatnoczerwonej, ruda tytanu
 • Co to znaczy Ksantoproteinowa Reakcja Definicja reakcja charakterystyczna białek, bazuje na pojawieniu się żółtego zabarwienia pod działaniem stężonego kwasu azotowego(V) (powstają
 • Co to znaczy Atomowych Jąder Rozszczepienie Definicja mechanizm rozpadu ciężkich (o bardzo dużej liczbie ↑ nukleonów) jąder atomowych na kilka fragmentów (zazwyczaj dwa); następuje samorzutnie
 • Co to znaczy Schrödingera Równanie Definicja fundamentalne równanie mechaniki kwantowej. Rozwiązanie tego równania stanowią wartości energii i ↑ funkcje falowe układu. Precyzyjne
 • Co to znaczy William Ramsay Definicja 1852-1916) chemik i fizyk z angielskiego:, w 1894 r. odkrył wraz z S. Rayleighem ↑ argon w powietrzu, a w dalszym ciągu pozostałe ↑ gazy
 • Co to znaczy Jądrowy Reaktor Definicja urządzenie, gdzie przebiega kontrolowane ↑ rozszczepienie jąder atomowych (na przykład uranu) spowodowane bombardowaniem neutronami
 • Co to znaczy Rubid Definicja znak Rb, (z łaciny Rubidium), pierwiastek chem., metal, Z = 37, m.at. 85,468u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez R. Bunsena i G. Kirchhoffa
 • Co to znaczy Conrad Wilhelm Roentgen Definicja 1854-1923) fizyk niem. Prof. uniwersytetów w Strasburgu, Giessen, Würzburgu, Monachium. Odkrywca (1895) wysokoenergetycznego
 • Co to znaczy Zmydlania Reakcja Definicja potoczne ustalenie reakcji hydrolizy estrów (↑ hydroliza zasadowa estrów), w szczególności zasadowej. Pierwotnie nazwą to określano

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor Jądrowy, Ramsay William, Równanie Schrödingera, Rozszczepienie Jąder Atomowych, Reakcja co to znaczy.

Tłumaczenie Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor co to jest.