środki piorące szkielet co to znaczy
Środki Piorące, Szkielet Węglowy, Środki Antykoncepcyjne I Poronne, Stopień Dysocjacji.

Słownik chemiczny: przykłady na S

 • Co to znaczy Salol Definicja ↑ kwas salicylowy
 • Co to znaczy Dozymetryczne Szkło Definicja szkło optyczne, które wymienia zabarwienie pod wpływem promieniowania jonizującego (zawiera halogenki srebra). Użytkowane do pomiaru czasu
 • Co to znaczy Sadza Definicja czarnego koloru bezpostaciowa odmiana węgla, w istocie składająca się gł. z drobnokrystalicznego ↑ grafitu. Powstaje w czasie spalania
 • Co to znaczy Samar Definicja znak Sm, (z łaciny Samariumium), pierwiastek chem., metal, Z = 62, m.at. 150,36u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. poprzez P.E. Lecoq
 • Co to znaczy Samozapłon Definicja zdarzenie opierające na samorzutnym rozpoczęciu się reakcji spalania, na przykład wskutek podgrzania substancji do adekwatnie wysokiej temp
 • Co to znaczy Seaborg Definicja znak Sg, (z łaciny Seaborgium), pierwiastek chem., metal, Z = 106, m.at. 263,12u, ekipa ↑ chromowców. Otrzymany sztucznie w 1974 r. poprzez
 • Co to znaczy Seryna Definicja kwas 2-amino-3-hydroksypropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Wchodzi w skład fosfoglicerydów, przemysłowo pozyskiwana z włókien jedwabiu
 • Co to znaczy Si Definicja skrót od franc. Systéme International d´Unités), międzynarodowy metryczny układ jednostek fundamentalnych i pochodnych i ich
 • Co to znaczy SIARCZAN(VI) AMONU ŻELAZA(II) Definicja sól Mohrab - związek chem. o wzorze (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O, jasnozielone kryształy rozp. w wodzie, spółka akcyjnaż. należy do najtrwalszych
 • Co to znaczy Siarczany Definicja 1) Estry ↑ alkoholi, powstają w reakcji z ↑ kwasem siarkowym(VI) w niskich temp. Przeważnie pozyskiwane są siarczan dimetylu i siarczan
 • Co to znaczy Siarkowodór Definicja związek o wzorze H2S. Bezb. gaz o odrażającym zapachu, wytwór rozkładu materii org. (na przykład jaj). Dobrze rozp. w wodzie, tworzy słaby
 • Co to znaczy Sieciowanie Definicja mechanizm tworzenia się dodatkowych wiązań między łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj zawierającymi ugrupowania
 • Co to znaczy Jądrowe Siły Definicja oddziaływania wiążące ↑ nukleony (↑ protony i ↑ neutrony) w jądrze atomowym. W porównaniu z siłami elektromagnetycznymi i grawitacyjnymi
 • Co to znaczy Paulinga Elektroujemności Skala Definicja skala ↑ elektroujemności pierwiastków, obliczanych opierając się na danych termodynamicznych (energia wiązań pierwiastków). Przyjmując
 • Co to znaczy Skała Definicja naturalny zestaw jednego albo wielu minerałów powstały w rezultacie ustalonych mechanizmów geologicznych. Skały podzielone są na trzy gł
 • Co to znaczy Podstawników Wpływ Skierowujący Definicja skutek wywierany poprzez ↑ podstawniki pierścienia aromatycznego, opierający na tym, iż reakcje przyłączania następnych podstawników drogą
 • Co to znaczy Chemiczny Skład Definicja ustalenie, jakie pierwiastki i związki chem. tworzą daną mieszaninę albo związek (skład jakościowy) i w jakich ilościach występują w tej
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY POWIERZCHNI KSIĘŻYCA ZIEMI Definicja skład pierwiastkowy (jakościowy i ilościowy) próbek skał księżycowych jest następujący: tlen (34÷48%mas.), krzem (16,8÷21,0%mas.), żelazo
 • Co to znaczy Słońca Chemiczny Skład Definicja skład pierwiastkowy (jakościowy i ilościowy) gwiazdy Układu Słonecznego (Słońca); pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,60% masy i to są
 • Co to znaczy Izotopowy Skład Definicja zawartość procentowa poszczególnych ↑ izotopów w próbce danego pierwiastka chem., na przykład: ↑ wodór H (99,9844%), ↑ deuter D (0,0155
 • Co to znaczy Ziemska Skorupa Definicja część (górna, zewnętrzna) warstwy Ziemi zwanej płaszczem; sięga przeciętnie na głębokość 50 km od powierzchni Ziemi. Złożona jest z dwóch
 • Co to znaczy Smitsonit Definicja minerał, ZnCO3, przezroczysty, bezb., żółty, szary albo brunatny; użytkowany do otrzymywania cynku
 • Co to znaczy Fotochemiczny Smog Definicja smog typu Los Angeles - zanieczyszczenie powietrza powstające w silnie zanieczyszczonym powietrzu przy sporym nasłonecznieniu. Gł
 • Co to znaczy Oczyszczona Soda Definicja nazwa handlowa wodorowęglanu sodu NaHCO3, stosowanego w przemyśle spożywczym i życiu codziennym jako bonus do ciast (spulchniacz, ↑ proszek
 • Co to znaczy Frederick Soddy Definicja 1877-1956) chemik z angielskiego:, prof. uniwersytetu w Oxfordzie, równocześnie z K. Fajansem (↑ Fajans Kazimierz) sformułował regułę
 • Co to znaczy Sole Definicja związki chem., pochodne kwasów (gdzie kwasowe atomy wodoru zostały częściowo albo kompletnie zastąpione jonami metali) i wodorotlenków
 • Co to znaczy Spektroskopia Definicja dział nauk przyrodniczych leżący na pograniczu fizyki i chemii, zajmujący się badaniem widm emisyjnych i absorpcyjnych (↑ widmo
 • Co to znaczy Spin Definicja rozmiar o wymiarze momentu pędu cząstki, na przykład elektronu. Dla elektronu ma tylko jedną wartość, ustaloną ↑ spinową liczbą kwantową
 • Co to znaczy Rektyfikowany Spirytus Definicja mieszanina ↑ azeotropowa ↑ etanolu i wody; zawiera 95,5% etanolu i 4,5% wody. Otrzymywany poprzez destylację frakcjonowaną (rektyfikację
 • Co to znaczy Spiż Definicja stop należący do ↑ brązów, zawierający prócz ↑ miedzi i ↑ cyny, również ↑ cynk i ↑ ołów, a wykazujący znaczącą odporność na ścieranie
 • Co to znaczy Światła Spójność Definicja zgodność etapy drgań wektorów natężenia pola elektromagnetycznego w wiązce świetlnej; przypadek, kiedy maksimum drgania jednego promienia
 • Co to znaczy Ernest Georg Stahl Definicja 1660-1734) niem. chemik i doktor, prof. medycyny w Halle. Od 1715 r. doktor osobisty króla pruskiego w Berlinie. Opierając się na
 • Co to znaczy Stale Definicja stopy żelaza z węglem (o zawartości węgla do 1,7%), zawierają zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: ↑ manganu, ↑ krzemu, ↑
 • Co to znaczy Szlachetne Stale Definicja stop żelaza z węglem ze specjalnie wprowadzonymi dodatkami stopowymi: chromem, niklem, wanadem, molibdenem, manganem albo cyrkonem. Bonusy
 • Co to znaczy Węglowe Stale Definicja stopy żelaza z zawartością węgla do 1,7%, których właściwości zależą od ilości węgla. Stale o mniejszej zawartości węgla (mniejsze od 1,2
 • Co to znaczy Chemicznej Równowagi Stan Definicja stan reakcji chem., gdzie nastąpiło zrównanie szybkości dwu stale biegnących, przeciwnych reakcji chem.: jednej biegnącej od substratów do
 • Co to znaczy Skupienia Stan Definicja odmiennie stan materii, postać, w jakiej występuje dana substancja (zazwyczaj odnosząc się do ↑ warunków normalnych albo standardowych (↑
 • Co to znaczy Wodorowa Elektroda Standardowa Definicja elektroda zbudowana z płytki platynowej pokrytej rozdrobnioną platyną (czernią platynową), zanurzona w 1-molowym roztworze mocnego
 • Co to znaczy Wzbudzone Stany Definicja wszystkie stany układu kwantowego, charakteryzujące się energią większą niż energia ↑ stanu podstawowego układu. Układ przechodzi ze stanu
 • Co to znaczy Alkaliczne Stapianie Definicja stapianie aromatycznych ↑ kwasów sulfonowych z alkaliami (NaOH, KOH) w celu otrzymania fenoli, na przykład C6H5-SO3H + 2NaOH C6H5-OH
 • Co to znaczy Hermann Staudinger Definicja 1881-1965) chemik niem. Od 1912 do 1925 r. prof. Uniwersytetu Technicznego w Zurychu, w dalszym ciągu Uniwersytetu w Freiburgu (do 1956
 • Co to znaczy Stereochemia Definicja dział chemii, zajmujący się budową przestrzenną cząsteczek chemicznych, jej wpływem na właściwości chem. związków. Obejmuje zagadnienia
 • Co to znaczy Otto Stern Definicja 1888-1969) fizykochemik i fizyk, pierwszy Górnoślązak (ur. w Żorach), który dostał Nagrodę Nobla. Studia chem. ukończył na Uniwersytecie
 • Co to znaczy Sternity Definicja ekipa związków org., pochodnych arsenu, użytkowanych jako ↑ bojowe środki trujące wywołujące kichanie, kaszel, a w większych stężeniach
 • Co to znaczy Molowe Stężenie Definicja cm (stężenie molarne) - relacja liczności materii (n) substancji rozpuszczonej do obj. roztworu (vr): S.m. znaczy liczbę moli substancji
 • Co to znaczy Utlenienia Stopień Definicja liczba utlenienia) - współczynnik liczbowy informujący, ile elektronów przyjął albo oddał atom pierwiastka. Pierwiastki w stanie wolnym
 • Co to znaczy Stratosfera Definicja warstwa atmosfery znajdująca się nad ↑ troposferą; sięga do 80 km nad powierzchnię Ziemi. Na wysokości około 25 km występuje największe
 • Co to znaczy Stront Definicja znak Sr, (z łaciny Stronium), pierwiastek chem., metal, Z = 38, m.at. 87,62u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez A. Crawforda w 1790 r
 • Co to znaczy Cząsteczek Struktura Definicja wiadomości dotyczące rozmieszczenia atomów względem siebie w cząsteczce: długości wiązań, kąty pomiędzy wiązaniami, kąty torsyjne (skręceń
 • Co to znaczy Białka Trzeciorzędowa Struktura Definicja ↑ konformacja łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania
 • Co to znaczy Stylon Definicja nazwa ma oznaczać tworzywo silne jak stal, z z angielskiego: steel) najpopularniejsza nazwa handlowa polikaprolaktamu, tworzywa sztucznego
 • Co to znaczy Złożona Substancja Definicja substancja składająca się z wielu różnych składników, w przeciwieństwie od ↑ substancji prostej. Do s.z. należą zarówno mieszaniny
 • Co to znaczy Homopoliatomowe Substancje Definicja związki chem. składające się z wielu atomów tego samego rodzaju. Przykładami s.h. mogą być odmiany alotropowe pierwiastków (ozon O3
 • Co to znaczy SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM Definicja ekipa różnorodnych związków chem. użytkowanych jako leki w chorobach nowotworowych; ich działanie bazuje na przykład na blokowaniu syntezy
 • Co to znaczy SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWWIRUSOWYM Definicja ekipa różnorodnych związków chem. użytkowanych jako leki w chorobach wywołanych poprzez wirusy. Do ekipy tej należą między innymi pochodne
 • Co to znaczy Destylacja Sucha Definicja ogrzewanie substancji bez dostępu powietrza, skutkuje wydzielenie z niej substancji lotnych (gazowych i ciekłych). S.d. węgla kopalnego
 • Co to znaczy Mineralne Surowce Definicja istniejące w przyrodzie substancje, otrzymywane w celu zastosowania ich potencjału energetycznego (surowce energetyczne) albo przetworzenia
 • Co to znaczy Pierwiastka Chemiczny Symbol Definicja międzynarodowy skrót, pochodzi od łacińskiej nazwy pierwiastka chem. Symbolem jest pierwsza litera z nazwy albo (w razie wieloliterowych
 • Co to znaczy Williamsona Synteza Definicja sposób otrzymywania eterów alifatycznych w rezultacie działania alkoholanami sodu na halogenki alkilowe, na przykład CH3CH2-Br + CH3CH2ONa
 • Co to znaczy Petriego Szalka Definicja szklane naczynie laboratoryjne w kształcie płaskiego, otwartego walca o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów i wysokości do
 • Co to znaczy Szczawian Definicja pochodna kwasu szczawiowego. Może to być sól (na przykład szczawian sodu NaOOC-COONa), ester (na przykład szczawian metylu CH3OOC-COOCH3
 • Co to znaczy SZEREG NAPIĘCIOWY ELEKTROD METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH Definicja szereg napięciowy metali i niemetali ułożonych w kolejności wzrastania potencjałów standardowych tworzonych poprzez nie elektrod. Szereg
 • Co to znaczy Torowy Szereg Definicja naturalny szereg promieniotwórczy 232Th ... 208Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k, gdzie k należy
 • Co to znaczy Aktynowy Uranowo Szereg Definicja naturalny szereg promieniotwórczy 231Pa ... 207Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 3, gdzie k
 • Co to znaczy Promieniotwórczych Rozpadów Szeregi Definicja szeregi powiązanych ze sobą nuklidów promieniotwórczych; każdy człon szeregu powstaje w rezultacie przemiany promieniotwórczej poprzedniego
 • Co to znaczy Butelkowe Szkło Definicja ↑ szkło sodowo-wapniowe; skład: SiO2 - 55÷63%, Na2O - 4÷10%, K2O - 0,6÷2%, CaO - 13÷21% i Fe2O3 - 1,2÷4,4% i Mn2O3 - 0÷7,5%; temp
 • Co to znaczy Fotochromowe Szkło Definicja ↑ szkło optyczne, szkło borowo-glinowe (↑ szkła borowo glinowe); przykładowy skład: SiO2 - 60,1%, Al2O3 - 9,5%, Na2O - 10,0%, B2O3 - 20,0
 • Co to znaczy Kwarcowe Szkło Definicja szkło otrzymane poprzez stopienie kwarcu albo piasku kwarcowego; skład: SiO2 - 100%; mięknie w bardzo wysokiej temp. - około 1300°C
 • Co to znaczy Optyczne Szkło Definicja gatunki specjalnego szkła, użytkowane do wyrobu przyrządów optycznych i naczyń ozdobnych. Sz.o. są jednorodne i bezb. w całej masie; o w
 • Co to znaczy Chemicznej Reakcji Szybkość Definicja zmiana stężenia substratów albo produktów reakcji w jednostce czasu; dla układów jednofazowych w formie równania kinetycznego: gdzie: Δcp
 • Co to znaczy Ważona Średnia Definicja W - wartość średnia wybranej wielkości mieszaniny złożonej ze zbioru n wartości x1, x2,... , xn, których wagi wynoszą adekwatnie z1, z2
 • Co to znaczy ŚRODKI DO FARBOWANIA I ROZJAŚNIANIA WŁOSÓW Definicja preparaty użytkowane do trwałego (farby) albo nietrwałego (szampony) barwienia włosów na dowolny kolor; odznacza się: farby roślinne (henna
 • Co to znaczy ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI Definicja preparaty użytkowane do trwałego skręcania włosów; zbiór obejmuje: preparat do skręcania włosów, zawierający sól amonową albo pochodne
 • Co to znaczy Światło Definicja promieniowanie elektromagnetyczne, dzieli się na trzy zakresy: ↑ podczerwień (długość fali 760÷10000 nm), ↑ światło widzialne (długość fali
 • Co to znaczy Widzialne Światło Definicja w skrócie Vis (od angielskiego visible), część promieniowania elektromagnetycznego o długościach fali w dziedzinie 7,6 · 10-7÷3,8 · 10-7 m
 • Co to znaczy Świeżenie Definicja mechanizm otrzymywania ↑ stali z roztopionej ↑ surówki poprzez obniżenie zawartości węgla i usuwanie (możliwie całkowite) siarki i fosforu
 • Co to znaczy Roztworu Stężenie Definicja ilościowe ustalenie danej substancji rozpuszczonej w określonej ilości rozpuszczalnika albo roztworu. Stężenie możemy podawać w różny
 • Co to znaczy Srebro Definicja znak Ag, (z łaciny Argentum), pierwiastek chem., metal, Z = 47, m.at. 107,8682u, ekipa ↑ miedziowców. Znane od starożytności (3000 lat
 • Co to znaczy Superfosfat Definicja ↑ nawozy fosforowe
 • Co to znaczy Erwin Schrödinger Definicja 1887-1961) fizyk austriacki, prof. uniwersytetów w Berlinie, Oxfordzie, Gandawie, jeden z artystów falowej teorii materii, podał
 • Co to znaczy Sodowa Saletra Definicja ↑ azotan(V) sodu
 • Co to znaczy Salmiak Definicja ↑ chlorek amonu
 • Co to znaczy Soda Definicja nazwa zwyczajowa ↑ węglanu sodu
 • Co to znaczy Glauberska Sól Definicja ↑ siarczan(VI) sodu
 • Co to znaczy Sylwin Definicja minerał, KCl, bezb
 • Co to znaczy Radowy Uranowo Szereg Definicja naturalny szereg promieniotwórczy 238U ... 206Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 2, gdzie k
 • Co to znaczy Szmaragd Definicja minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana berylu (minerału; ↑ beryl), barwy zielonej (pochodzącej od domieszek związków chromu
 • Co to znaczy Utlenienia Stopień Średni Definicja ↑ stopień utlenienia
 • Co to znaczy Szlam Definicja odpady pozostające po przebiegu procesu chem., opadające na dno naczynia reakcyjnego (na przykład elektrolizera) w formie bezpostaciowego
 • Co to znaczy Żarówkowe Szkło Definicja ↑ szkło sodowo-potasowo-wapniowe; przykładowy skład: SiO2 - 72,2%, Al2O3 - 1,2%, Na2O - 15,4%, K2O - 2,0%, CaO - 5,3%, MgO - 3,7
 • Co to znaczy Tyndalla Smuga Definicja skutek Tyndalla, stożek Tyndalla - skutek optyczny powstający w rezultacie rozpraszania światła przechodzącego poprzez koloid. Krótsze fale
 • Co to znaczy Sulfon Definicja związek org. posiadający budowę Ar-SO2-Ar albo Ar-SO2-R lub R-SO2-R. To są bezb. substancje pozyskiwane zazwyczaj w rezultacie utleniania
 • Co to znaczy Jędrzej Śniadecki Definicja 1768-1838) chemik pol., doktor, biolog i filozof. Prof. Uniwersytetu Wileńskiego, artysta pol. słownictwa chem., autor pierwszego pol
 • Co to znaczy Islandzki Szpat Definicja minerał, odmiana ↑ kalcytu występująca jako bezb., przezroczyste kryształy charakteryzujące się cechą podwójnego załamania światła i dające
 • Co to znaczy SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI ALLREDA-ROCHOWA Definicja skala ↑ elektroujemności pierwiastków, obliczanych opierając się na danych spektroskopowych (rozmiar atomów i ładunek jądra). Obejmuje
 • Co to znaczy Wodne Szkło Definicja stężone roztwory wodne metakrzemianów sodu (szkło sodowe) albo potasu (szkło potasowe), zawiera nadmiar tlenku krzemu(IV) i dodatkowo
 • Co to znaczy Skrobia Definicja ↑ wielocukier o masie cząsteczkowej sięgającej nawet 100 mln, homopolisacharyd (a więc związek składający się z monomerów jednego rodzaju
 • Co to znaczy Kwaśny Smog Definicja smog typu London - zanieczyszczenie powietrza powstające przy sporym nasłonecznieniu w silnie zanieczyszczonym, wilgotnym powietrzu. Gł
 • Co to znaczy Stroncjanit Definicja minerał, SrCO3, bezb. albo żółtawy, przezroczysty; użytkowany do otrzymywania strontu
 • Co to znaczy Neptunowy Szereg Definicja sztuczny szereg promieniotwórczy 237Np ... 209Bi, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 1, gdzie k
 • Co to znaczy Objętościowy Skład Definicja ↑ skład chemiczny
 • Co to znaczy Podwójne Wiązania Sprzężone Definicja układ, gdzie wiązania podwójne występują naprzemiennie z pojedynczymi, na przykład w butadienie W cząsteczce takiej zdelokalizowane
 • Co to znaczy Sacharydy Definicja ↑ węglowodany
 • Co to znaczy SIARCZAN(VI) MIEDZI(II) Definicja związek chem. o wzorze CuSO4 (bezb. kryształy, t.t. 200°C), występuje zazwyczaj (na przykład w przyrodzie jako minerał ↑ chalkantyt) w
 • Co to znaczy Sulfonamidy Definicja środki lecznicze, pochodne amidu kwasu sulfanilowego, posiadają działanie bakteriobójcze, np
 • Co to znaczy Homologiczny Szereg Definicja ekipa związków o podobnej budowie i właściwościach chem., których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej jednakowych grup, na przykład
 • Co to znaczy Silan Definicja krzemowodór, gaz o wzorze SiH4, analog metanu. Otrzymywany w reakcji SiCl4 z tetrahydrydoglinianem litu LiAlH4, w środowisku bezwodnym
 • Co to znaczy Fizjologiczna Sól Definicja wodny roztwór ↑ chlorku sodu o stężeniu 0,9%, odpowiadającym stężeniu tego związku w osoczu krwi albo innych płynach ustrojowych (s.f. jest
 • Co to znaczy Se Definicja znak ↑ selenu
 • Co to znaczy STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA Definicja Kc - relacja iloczynu stężeń produktów reakcji chem. (w potęgach równych ich współczynnikom stechiometrycznym) do iloczynu stężeń
 • Co to znaczy Krzemianowe Szkło Definicja szkło - termoplastyczna mieszanina chem. stopionych tlenków, gł. krzemu, sodu, wapnia, potasu i innych pierwiastków; w zależności od składu
 • Co to znaczy Sacharoza Definicja cukier trzcinowy, cukier buraczany, cukier - związek chem., C12H22O11; disacharyd (↑ dwucukry), ↑ glikozyd, zbudowany z pierścienia α-D
 • Co to znaczy Białka Pierwszorzędowa Struktura Definicja kolejność występowania poszczególnych ↑ aminokwasów w cząsteczce białka (ogólnie struktura pierwszorzędowa to kolejność różnych monomerów w
 • Co to znaczy Wszechświata Chemiczny Skład Definicja skład pierwiastkowy (jakościowy i ilościowy) wszystkich poznanych obiektów przestrzeni kosmicznej; pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,655
 • Co to znaczy Ernest Solvay Definicja 1838-1922) chemik belg., wynalazł amoniakalną metodę produkcji sody (↑ węglan sodu) znacząco tańszą niż sposób Leblanca
 • Co to znaczy Skand Definicja znak Sc, (z łaciny Scandium), pierwiastek chem., metal, Z = 21, m.at. 44,955591u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1879 r. poprzez L. Nilsena
 • Co to znaczy Białka Czwartorzędowa Struktura Definicja liczba i sposób powiązania pojedynczych łańcuchów (podjednostek) wchodzących w skład białka, o cząsteczce składającej się z wielu łańcuchów
 • Co to znaczy Szczawy Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy Solwent Definicja ↑rozpuszczalnik
 • Co to znaczy Sr Definicja znak ↑ strontu
 • Co to znaczy Zbrojone Szkło Definicja szkło z wtopioną siatką metalową; użytkowane do szklenia, na przykład dachów
 • Co to znaczy Śniedź Definicja ↑ patyna
 • Co to znaczy Szminki Definicja ↑ kredki do warg
 • Co to znaczy Substytucja Definicja ↑ reakcja substytucji
 • Co to znaczy Salicylowy Spirytus Definicja 2% roztwór ↑ kwasu salicylowego w 70% etanolu, użytkowany zewnętrznie w medycynie (środek dezynfekujący), dawniej również jako bonus do
 • Co to znaczy Styren Definicja fenyloeten - C6H5-CH=CH2. Ciekła substancja (t.w. 146°C), nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i w benzenie. Otrzymywany z
 • Co to znaczy Surówka Definicja stop żelaza z węglem (o zawartości węgla 2,5÷4,5%), zawiera zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: manganu, krzemu, fosforu
 • Co to znaczy Niestechiometryczny Skład Definicja skład związku chem., którego nie można wyrazić ustalonym wzorem chem. Relacje liczbowe ilości poszczególnych pierwiastków związku
 • Co to znaczy Ołowiowe Potasowo Szkła Definicja szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i PbO; przykłady: ↑ Flint, ↑ szkło kryształowe; użytkowane do wyrobu ↑ szkła optycznego
 • Co to znaczy Organiczne Szkło Definicja poli(metakrylan metylu), PMMA, pleksiglas- tworzywo sztuczne z gatunku ↑ polimerów termoplastycznych. Odznacza się wysokim stopniem
 • Co to znaczy Arrheniusa Według Sole Definicja związki złożone z kationów metali (lub ekipy amonowej NH4+) i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3-, LiBr Li+ + Br-, NaI Na
 • Co to znaczy Zegarkowe Szkiełko Definicja szklane naczynie laboratoryjne w kształcie wycinka powierzchni sferycznej (przypominające szkiełka chroniące tarcze szablonowych zegarów
 • Co to znaczy Wewnętrzna Sól Definicja pochodna związku dwufunkcyjnego, zawierającego grupę o charakterze kwasowym (na przykład -COOH, -SO3H) i grupę o charakterze zasadowym (na
 • Co to znaczy Cząsteczki Symetria Definicja cecha budowy cząsteczki, sprawiająca, iż po ustalonych przekształceniach względem przedmiotów symetrii (obrotach, odbiciach i inwersji; ↑
 • Co to znaczy Podstawowy Stan Definicja stan odpowiadający minimalnej energii wewnętrznej układu kwantowego (na przykład atomu albo cząsteczki); w kwantowomechanicznym opisie
 • Co to znaczy Czynna Powierzchniowo Substancja Definicja substancja zmniejszająca napięcie powierzchniowe cieczy, ma właściwości zwilżające, emulgujące i pieniące, użytkowana w celu otrzymania
 • Co to znaczy Koordynacji Sfera Definicja ustalona liczba jonów albo cząsteczek ↑ ligandów, otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum koordynacji w cząsteczce ↑
 • Co to znaczy Silikony Definicja ekipa wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych; związki niepalne, o bardzo dużej odporności chem., wytrzymałości mechanicznej i
 • Co to znaczy Stechiometryczny Stosunek Definicja relacja ilościowy pierwiastków w związku chemicznym (masowy bądź liczb atomów) albo relacja ilościowy reagentów w reakcji chem. (molowy
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMU CZŁOWIEKA Definicja skład pierwiastkowy (jakościowy i ilościowy) organizmu człowieka; pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,31% masy i to są: tlen (65%mas
 • Co to znaczy Procentowe Stężenie Definicja cp - proc. masowy substancji rozpuszczonej w relacji do masy roztworu: gdzie ms - masa substancji rozpuszczonej, mr - masa roztworu, ma
 • Co to znaczy Białka Drugorzędowa Struktura Definicja ↑ konformacja łańcucha peptydowego, powstająca na skutek geometrycznej budowy wiązania peptydowego i tworzenia się mostków (przeważnie
 • Co to znaczy Stopy Definicja mieszaniny dwóch albo więcej metali, mogą zawierać w swym składzie także pierwiastki niemetaliczne, na przykład C, Si, P, N. Pozyskiwane
 • Co to znaczy Graniczne Struktury Definicja struktury wykorzystywane do zobrazowania położenia elektronów w cząsteczce związku chem. W wielu sytuacjach nie da się przedstawić
 • Co to znaczy SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA OGNIWA (SEM) Definicja różnica potencjałów elektrycznych elektrod ↑ ogniwa otwartego (w chwili, gdy poprzez ogniwo nie płynie prąd elektryczny). SEM ogniwa zależy
 • Co to znaczy Wojciech Świętosławski Definicja 1881-1968) fizykochemik pol., prof. Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich
 • Co to znaczy S Definicja znak ↑ siarki
 • Co to znaczy Chilijska Saletra Definicja ↑ azotan(V) sodu
 • Co to znaczy Indyjska Saletra Definicja ↑ azotan(V) potasu
 • Co to znaczy Potasowa Saletra Definicja ↑ azotan(V) potasu
 • Co to znaczy Elektronowy Sekstet Definicja
 • Co to znaczy SIŁY VAN DER WAALSA Definicja ↑ oddziaływania van der Waalsa
 • Co to znaczy Sima Definicja ↑ skorupa ziemska
 • Co to znaczy Sklerometr Definicja ↑ twardość
 • Co to znaczy Masowy Skład Definicja ↑ skład chemiczny
 • Co to znaczy Skraplanie Definicja przemiana fazowa, w trakcie której etap gazowa przechodzi w fazę ciekłą; przemiana odwrotna do ↑ parowania
 • Co to znaczy Sm Definicja znak ↑ samaru
 • Co to znaczy Mohra Sól Definicja ↑ siarczan(VI) amonu żelaza(II
 • Co to znaczy Skażony Spirytus Definicja ↑ denaturat
 • Co to znaczy Tyndalla Stożek Definicja ↑ smuga Tyndalla
 • Co to znaczy Glinowe Borowo Szkła Definicja szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, B2O3, Al2O3, Na2O i K2O; przykłady: ↑ szkło jenajskie, ↑ Pyrex, ↑ Duran; użytkowane do wyrobu ↑
 • Co to znaczy Hartowane Szkło Definicja szkło, o tępych krawędziach, pęka na drobne kawałki, nie kaleczące; użytkowane do wyrobu szyb pojazdów mechanicznych. Pozyskiwane poprzez
 • Co to znaczy Jenajskie Szkło Definicja ↑ szkło borowo-glinowe; skład: SiO2 - 74,5%, Al2O3 - 8,5%, B2O3 - 4,6%, Na2O - 7,7%, BaO - 3,9%, CaO - 0,8% i Mg - 0,1%; typ ↑ szkła
 • Co to znaczy Klejone Szkło Definicja szkło, o tępych krawędziach, pęka na drobne kawałeczki, bezpieczne w zastosowaniu - nie można się nim skaleczyć; użytkowane do wyrobu szyb
 • Co to znaczy Laboratoryjne Szkło Definicja 1) gatunki szkła stosowanego do wyrobu naczyń laboratoryjnych i aparatury chem.; cechuje się sporą odpornością chem., cieplną i małą
 • Co to znaczy Mleczne Szkło Definicja ↑ szkło-sodowo-potasowo wapniowe; przykładowy skład: SiO2 - 68%, Al2O3 - 4,5%, Na2O - 13,9%, K2O - 3,5%, CaO - 0,1%, ZnO - 2,0%, Fe2O3 - 5
 • Co to znaczy Strass Definicja typ ↑ szkła optycznego o wyjątkowo sporym współczynniku załamania i rozpraszania światła, użytkowany do wyrobu sztucznej biżuterii
 • Co to znaczy Okienne Szkło Definicja ↑ szkło sodowo-wapniowe; skład: SiO2 - 72÷75%, Na2O - 13÷15%, CaO - 8÷11,5%, Al2O3 - 0÷2%; temp. mięknięcia 500°C. Użytkowane do wyrobu
 • Co to znaczy Symetrii Środek Definicja ↑ przedmioty symetrii
 • Co to znaczy Sb Definicja znak ↑ antymonu
 • Co to znaczy Sc Definicja znak ↑ skandu
 • Co to znaczy Sedymentacja Definicja
 • Co to znaczy Siarka Definicja znak S, (z łaciny Sulphur), pierwiastek chem., niemetal, Z = 16, m.at. 32,066u, ekipa ↑ tlenowców. Znana od starożytności. W przyrodzie
 • Co to znaczy Ilościowy Skład Definicja ↑ skład chemiczny
 • Co to znaczy Jakościowy Skład Definicja ↑ skład chemiczny
 • Co to znaczy Solanki Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy Sperrylit Definicja minerał, PtAs2, barwy szarobiałej, ruda platyny
 • Co to znaczy STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ CIŚNIENIOWA Definicja ↑ stała równowagi chemicznej stężeniowa
 • Co to znaczy Strącanie Definicja ↑ wytrącanie
 • Co to znaczy Układu Stan Definicja szereg informacji charakteryzujących układ, takich jak: ciśnienie, temp., objętość, liczba moli składników, liczba faz, stężenia składników
 • Co to znaczy Światłoczułość Definicja 1) brak odporności substancji chemicznej na działanie światła. Pod wpływem światła substancja taka może ulegać różnym reakcjom chemicznym
 • Co to znaczy Frederick Sanger Definicja ur. 1918) biochemik z angielskiego:, dwukrotny laureat Nagrody Nobla z chemii: w 1958 r. za badania ↑ insuliny i w 1981 r. za badania ↑
 • Co to znaczy Selen Definicja znak Se, (z łaciny Selenium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 34, m.at. 78,96u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1817 r. poprzez J.J
 • Co to znaczy Si Definicja znak ↑ krzemu
 • Co to znaczy Optyczna Skręcalność Definicja ↑ czynność optyczna
 • Co to znaczy Smog Definicja mieszanina ↑ dymu i ↑ mgły
 • Co to znaczy Żrąca Soda Definicja ↑ wodorotlenek sodu
 • Co to znaczy Fazowy Stan Definicja ↑ stan skupienia
 • Co to znaczy Kwantowy Stan Definicja opis elektronu w atomie, dokonany dzięki czterech ↑ liczb kwantowych
 • Co to znaczy Szkło Definicja ↑ szkło krzemianowe
 • Co to znaczy Róg Sztuczny Definicja ↑ galalit
 • Co to znaczy Sfaleryt Definicja minerał, ZnS (krystalizuje w układzie regularnym), gł. ruda cynku. Użytkowana do otrzymywania cynku i produkcji białej farby (↑ biel
 • Co to znaczy Kamienna Sól Definicja skała osadowa składająca się z ↑ halitu
 • Co to znaczy Reakcji Szybkości Stała Definicja współczynnik k w równaniu kinetycznym reakcji, który nie zależy od reagujących składników, lecz tylko od rodzaju reakcji, temp. i
 • Co to znaczy Stopowe Stale Definicja ↑ stale szlachetne
 • Co to znaczy Sulfochlorek Definicja chlorek kwasowy Ar-SO2Cl albo R-SO2Cl kwasu sulfonowego, otrzymywany w reakcji: R-SO3H + PCl5 R-SO2Cl + POCl3 + HCl
 • Co to znaczy Prosta Substancja Definicja pierwiastek w stanie wolnym. Nie wszystkie pierwiastki mogą występować w formie kilku substancji prostych, na przykład ↑ węgiel jako ↑
 • Co to znaczy Wilhelm Friedrich Scheele Definicja 1742-1786) niem.-szwedzki chemik, samouk, doszedł do swoich odkryć czysto empirycznymi sposobami. Dostał ↑ chlor z HCl i MnO2, odkrył ↑
 • Co to znaczy Sodu Vi Siarczan Definicja sól glauberska - związek chem. o wzorze Na2SO4 (bezb. kryształy, t.t. 884°C), występuje zazwyczaj w formie uwodnionej Na2SO4·10H2O, dobrze
 • Co to znaczy SZKŁA SODOWO-POTASOWO-WAPNIOWE Definicja szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, Na2O, K2O i CaO; użytkowane do wyrobu ↑ szkła laboratoryjnego cechuje się mniejszą odpornością
 • Co to znaczy Sarin Definicja związek chem. z gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno drgawkowym; bezb. ciecz
 • Co to znaczy Saturacja Definicja mechanizm nasycania cieczy gazem używany na przykład w trakcie produkcji napojów gazowanych i cukru (nasycanie CO2
 • Co to znaczy Sączenie Definicja sposób rozdzielania mieszanin niejednorodnych; oddzielanie substancji stałej od cieczy opierające na przepuszczaniu mieszaniny poprzez
 • Co to znaczy Sensybilizator Definicja uczulacz - substancja, której cząsteczki pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne i umożliwiają w ten sposób przebieg reakcji chem
 • Co to znaczy Widmowe Serie Definicja zbiory linii widmowych w widmach atomowych (↑ widmo emisyjne) odpowiadających falom elektromagnetycznym emitowanym w trakcie przejść
 • Co to znaczy Serotonina Definicja ↑ neuroprzekaźnik; powiększa ciśnienie krwi, skutkuje skurcz mięśni gładkich; w stanie depresji występuje niedobór s
 • Co to znaczy Sial Definicja ↑ skorupa ziemska
 • Co to znaczy Magnezu Vi Siarczan Definicja sól gorzka - związek chem. o wzorze MgSO4 (bezb. kryształy, t.t. 1124°C), dobrze rozp. w wodzie i glicerolu (↑ gliceryna), nierozp. w
 • Co to znaczy Spilśnianie Definicja mechanizm nadawania jednolitej, zbitej powierzchni. Mechanizm użytkowany w trakcie produkcji filcu (s. tkaniny wełnianej), płyt pilśniowych
 • Co to znaczy Iv Węgla Siarczek Definicja disiarczek węgla CS2, żółta albo bezb. ciecz, t.w. 46,3°C, ruchliwa, łatwopalna. Silna trucizna. Zwykle zawiera zanieczyszczenia powodujące
 • Co to znaczy Krystaliczna Sieć Definicja sieć przestrzenna - symetryczny układ punktów w przestrzeni trójwymiarowej obrazujący strukturę kryształu
 • Co to znaczy Elektroujemności Skala Definicja liczbowe ustalenie elektroujemności, na przykład ↑ skala elektroujemności Paulinga, ↑ skala elektroujemności Allreda-Rochowa
 • Co to znaczy Mohsa Skala Definicja dziesięciostopniowa skala ↑ twardości substancji stałych, przygotowana w 1812 r. poprzez niem. mineraloga F. Mohsa jako skala komparatywna
 • Co to znaczy Skalenie Definicja ekipa minerałów, w najwyższym stopniu rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej; glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia. Do ekipy tej należą
 • Co to znaczy Skandowce Definicja ekipa 3 układu okresowego, blok d, do której należą, odpowiednio z najnowszymi ustaleniami, ↑ skand, ↑ itr, ↑ lutet i ↑ lorens; ↑ lantan i
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY I BUDOWA ZIEMI Definicja Ziemia zbudowana jest z metalicznego jądra, którego gł. składnikami są żelazo i nikiel. Jądro ma średni promień 3470 km. Nad jądrem
 • Co to znaczy Węglowa Smoła Definicja odmiennie smoła pogazowa albo wysokotemperaturowa, pozostałość w procesie produkcji koksu drogą ogrzewania węgla w temp. ~1000°C bez
 • Co to znaczy Uranowa Smółka Definicja ↑ uraninit
 • Co to znaczy Sn Definicja znak ↑ cyny
 • Co to znaczy Warzona Sól Definicja sól kuchenna (↑ chlorek sodu) pozyskiwana poprzez zatężanie i odparowanie solanek i roztworów NaCl
 • Co to znaczy Strychnina Definicja związek chem., ↑ alkaloid; białe kryształy, trudno rozp. w wodzie; pozyskiwana z nasion kulczyby rosnącej w Azji i Australii. Silna
 • Co to znaczy Stechiometryczny Skład Definicja skład związku chem., który można wyrazić ustalonym wzorem chem., na przykład CO2, H2O, a więc taki, gdzie ilości poszczególnych
 • Co to znaczy Układu Składnik Definicja ustalona substancja chem., na przykład CO2 - gazowy, stały; H2O - gazowa, ciekła, stała. Układ może zawierać jeden składnik, lecz może tez
 • Co to znaczy Słodziki Definicja ↑ syntetyczne substancje słodzące
 • Co to znaczy Związków Słownictwo Definicja zobacz Aneks
 • Co to znaczy Smalec Definicja tłuszcz zwierzęcy otrzymywany poprzez wytapianie sadła albo słoniny, pozbawiony wartości odżywczych, zawierający wiele cholesterolu
 • Co to znaczy Smaltyn Definicja minerał, (Ni,Co)As3, barwy szarej, ruda niklu i kobaltu
 • Co to znaczy Smar Definicja substancja użytkowana w celu pomniejszenia tarcia (na przykład wazelina, olej
 • Co to znaczy Solwatacja Definicja mechanizm łączenia się cząsteczek (albo jonów) substancji rozpuszczonej z cząsteczkami rozpuszczalnika (wody (↑ hydratacja), acetonu
 • Co to znaczy Solwoliza Definicja rozkład związku chem. w roztworze pod wpływem rozpuszczalnika; w przemianie tej biorą udział cząsteczki rozpuszczalnika. W razie, gdy
 • Co to znaczy Soman Definicja związek chem. z gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz
 • Co to znaczy Peter Sörensen Definicja 1868-1939) biochemik duński, w 1909. wprowadził definicja pH na ustalenie ↑ odczynu roztworu
 • Co to znaczy Sorpcja Definicja fizykochem. zjawiska pochłaniania, obejmujące ↑ absorpcję i ↑ adsorpcję
 • Co to znaczy Sód Definicja znak Na, (z łaciny Natrium), pierwiastek chem., metal, Z = 11, m.at. 22,989768u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H.Davy´ego w 1807 r. W
 • Co to znaczy Gorzka Sól Definicja ↑ siarczan(VI) magnezu
 • Co to znaczy Jodowana Sól Definicja ↑ sól kuchenna, wzbogacona ze względów zdrowotnych, w związki jodu, gł. KI i NaI
 • Co to znaczy Kuchenna Sól Definicja ↑ chlorek sodu
 • Co to znaczy Spinele Definicja ekipa minerałów, MIIMIII2O4, MII = Fe, Mg, MIII = Al, Fe, Cr. Do s. należą między innymi: ↑ magnetyt, ↑ chromit i spinel właściwy (MgAl2O4
 • Co to znaczy Rydberga Stała Definicja R - wyznacznik fizyczny występujący we wzorach opisujących serie widmowe i poziomy energetyczne w atomie, przy założeniu nieskończonej masy
 • Co to znaczy Molalne Stężenie Definicja ca - relacja liczności materii (n) substancji rozpuszczonej do masy rozpuszczalnika (ma
 • Co to znaczy Rezonansowe Struktury Definicja ↑ struktury graniczne
 • Co to znaczy Stygmasterol Definicja związek chem. należący do ekipy ↑ steroidów. Występuje w ziarnach soi. Użytkowany w przemyśle farmaceutycznym do syntezy ↑ hormonów
 • Co to znaczy Sublimacja Definicja przemiana fazowa; przejście etapy stałej substancji w gaz z pominięciem etapy ciekłej. Zdarzenie używane do oczyszczania substancji
 • Co to znaczy Faradaya Stała Definicja współczynnik, poprzez który należy pomnożyć liczbę moli jonu jednododatniego albo jednoujemnego, by dostać rozmiar ładunku przenoszonego
 • Co to znaczy Plancka Stała Definicja kwant działania, h - jedna z fundamentalnych stałych fizycznych, odkryta około 1900 r. poprzez M. Plancka w trakcie badań promieniowania
 • Co to znaczy Reakcji Entalpia Standardowa Definicja ↑ entalpia zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu czystych (nie zmieszanych
 • Co to znaczy STANDARDOWA ENTALPIA SWOBODNA PRZEMIANY Definicja wartość ↑ entalpii swobodnej zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu
 • Co to znaczy Steran Definicja związek chem.; cykloalkan; stanowi szkielet istotnych biologicznie ↑ steroidów
 • Co to znaczy Stereoizomeria Definicja rodzaj izomerii polegającej na różnej budowie geometrycznej cząsteczki, na różnym przestrzennym położeniu jej fragmentów względem siebie
 • Co to znaczy Volty Stos Definicja urządzenie składające się z wielu ułożonych na przemian cynkowych i miedzianych krążków, przedzielonych kawałkami sukna nasyconego kwasem
 • Co to znaczy Stymulanty Definicja substancje, na przykład ↑ amfetamina, ↑ kokaina, które powodują stany euforii
 • Co to znaczy Substancja Definicja rodzaj materii o ściśle ustalonych właściwościach fiz. i chem. i określonej masie
 • Co to znaczy Nierozpuszczalna Substancja Definicja ↑ rozpuszczalność
 • Co to znaczy Pianotwórcza Substancja Definicja ↑ substancja powierzchniowo aktywna utrwalająca pianę
 • Co to znaczy Rozpuszczalna Substancja Definicja ↑ rozpuszczalność
 • Co to znaczy Reakcji Substraty Definicja substancje (pierwiastki albo związki chem.), które wchodzą w reakcję chem. Zapisując przebieg reakcji chemicznej, z lewej strony piszemy
 • Co to znaczy Sulfonowanie Definicja reakcja arenów z kwasem siarkowym, prowadzi do zastąpienia jednego z atomów wodoru, połączonych z pierścieniem, ekipą sulfonową -SO3H
 • Co to znaczy Supertomasyna Definicja ↑ nawozy fosforowe
 • Co to znaczy Wapniowe Sodowo Szkła Definicja szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, Na2O i CaO; przykłady: ↑ szkło butelkowe, ↑ szkło okienne
 • Co to znaczy Lód Suchy Definicja zestalony dwutlenek węgla o temp. -78°C, powszechnie użytkowany w przemyśle chłodniczym, a również niekiedy do wytwarzania sztucznej mgły
 • Co to znaczy Syderyt Definicja minerał składający się gł. z węglanu żelaza(II), o barwie od żółtej poprzez brunatną i szarą do czarnej. Ruda żelaza używana w hutnictwie
 • Co to znaczy Sylvanit Definicja minerał, AuAgTe4, barwy stalowoszarej, rzadki minerał złota
 • Co to znaczy Słodzące Substancje Syntetyczne Definicja słodziki - substancje o słodkim smaku użytkowane jako bonusy do żywności, zastępują naturalne substancje słodzące (węglowodany, na przykład
 • Co to znaczy Synteza Definicja 1) mechanizm otrzymywania określonego związku chem.; 2) ↑ reakcja syntezy
 • Co to znaczy Grignarda Synteza Definicja otrzymywanie ↑ związków Grignarda i ich reakcje z innymi związkami chem
 • Co to znaczy Kolbego Synteza Definicja sposób otrzymywania alkanów o parzystej długości łańcucha w rezultacie reakcji elektrolizy rozpuszczalnych soli kwasów karboksylowych, na
 • Co to znaczy Skrobiowy Syrop Definicja wytwór hydrolizy ↑ skrobi, mieszanina ↑ glukozy, ↑ maltozy i ↑ dekstryn
 • Co to znaczy Szafir Definicja minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy niebieskiej (pochodzącej od domieszek związków tytanu
 • Co to znaczy Szelit Definicja minerał, CaWO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV
 • Co to znaczy Metali Napięciowy Szereg Definicja ↑ szereg napięciowy elektrod metalicznych
 • Co to znaczy Elektrolitycznej Dysocjacji Stała Definicja jonowej), K - stała równowagi reakcji dysocjacji. W słabych elektrolitach cząsteczki niezdysocjowane znajdują się w stanie równowagi z
 • Co to znaczy Fritz Strassmann Definicja ur. 1902) fizykochemik niem., w 1938 r. przeprowadził (razem z O. Hahnem) pierwszą reakcję rozszczepienia ↑ jądra atomowego
 • Co to znaczy Arytmetyczna Średnia Definicja A - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i
 • Co to znaczy Geometryczna Średnia Definicja G - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i
 • Co to znaczy Dopingujące Środki Definicja związki chem. należące do dwóch grup: ↑ związków steroidowych i niesteroidowych. Pierwsze - anaboliki, środki anaboliczne - są zbliżone do
 • Co to znaczy Kryształu Symetria Definicja symetria ułożenia w przestrzeni atomów, jonów albo cząsteczek tworzących kryształ (sieć przestrzenna kryształu) albo symetria zewnętrznej
 • Co to znaczy Michał Sędziwój Definicja 1566-1636) pol. alchemik, działał na dworze króla Zygmunta III Wazy i cesarza Rudolfa II w Pradze. W Europie znany jako Sendivogus Polonus
 • Co to znaczy Solanina Definicja związek chem.; ↑ glikozyd zawierający jako aglikon pochodną ↑ steranu; bezb. kryształy, t.t. 286°C; trucizna; występuje w ziemniakach
 • Co to znaczy Maria Curie Skłodowska Definicja 1867-1934) znakomita fizyczka i chemiczka pol., żyła i pracowała we Francji, pierwsza kobieta będąca prof. Sorbony, żona P. Curie
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Spinowa Definicja liczba kwantująca spin cząstki. Dla danej cząstki przyjmuje jedną wartość, dla elektronu: s = 1/2 (dla innych cząstek przyjmuje inne
 • Co to znaczy Sacharyna Definicja syntetyczna substancja stosowana do słodzenia (↑ syntetyczne substancje słodzące), 300-500 razy słodsza od ↑ sacharozy, dobrze rozp. w
 • Co to znaczy Wapniowe Potasowo Szkła Definicja szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i CaO; odpowiednikiem jest ↑ szkło crown; użytkowane do wyrobu ↑ szkła laboratoryjnego
 • Co to znaczy Elektrolitycznej Dysocjacji Stopień Definicja jonowej), alfa - relacja liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji do początkowej liczby cząsteczek elektrolitu: Stopień dysocjacji może
 • Co to znaczy ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE I PORONNE Definicja substancje chem. zapobiegające procesowi zapłodnienia komórki jajowej (ś.a.) albo działające poronnie (ś.p.). Substancje o działaniu
 • Co to znaczy Węglowy Szkielet Definicja wyodrębniana ze względów formalnych część cząsteczki związku org., składająca się z samych atomów węgla nie wchodzących w skład grup
 • Co to znaczy Piorące Środki Definicja 1) ↑ substancje powierzchniowo aktywne: ↑ mydła, ↑ detergenty, substancje znajdujące się w korzeniu mydlinicy; 2) środki do prania

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Środki Piorące, Szkielet Węglowy, Środki Antykoncepcyjne I Poronne, Stopień Dysocjacji Elektrolitycznej, Szkła Potasowo-Wapniowe, Sacharyna, Spinowa Liczba co to znaczy.

Tłumaczenie Środki Piorące, Szkielet Węglowy, Środki Antykoncepcyjne I co to jest.