tlenek węgla tautomeria co znaczy
Tlenek Węgla(Ii), Tautomeria, Temperatura Curie, Tiol, Topniki, Tlenki, Tetraetyloołów, Torf

Słownik chemiczny z przykładami od T

 • Co oznacza Pierwiastków Triady Co to jest jedna z prób systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika niem. W. Doebereinera (1780-1849). Opierała się na tym, iż na
 • Co oznacza Tellur Co to jest znak Te, (z łaciny Tellurium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 52, m.at. 127,60u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1782 r. poprzez F.J
 • Co oznacza Twardość Co to jest podatność substancji na odkształcenia trwałe spowodowane przyłożonym obciążeniem. Twardość minerałów podaje się w ↑ skali Mohsa. Do pomiaru
 • Co oznacza TEORIA KWASÓW I ZASAD BRONSTEDA Co to jest teoria protonowa) - kwasem jest substancja, która ma umiejętność odszczepiania protonu (protonodawca), a zasada ma umiejętność
 • Co oznacza Trawienie Co to jest 1) Usunięcie powierzchniowej warstwy metalu albo szkła poprzez wykorzystanie wodnych roztworów kwasów (w razie szkła - ↑ kwasu
 • Co oznacza Jacques Louis Thénard Co to jest 1777-1857) chemik franc., odkrył: wpływ światła na reakcję ↑ chloru z ↑ wodorem, ↑ nadtlenek wodoru, dostał niebieski pigment, tak zwany
 • Co oznacza Terb Co to jest znak Tb, (z łaciny Terbium), pierwiastek chem., metal, Z = 65, m.at. 158,92534u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G
 • Co oznacza Tiosiarczany Co to jest ekipa związków chem., sole ↑ kwasu tiosiarkowgo. T. otrzymuje się wskutek ogrzewania roztworu siarczanów(IV) i siarki. Mają właściwości
 • Co oznacza Tul Co to jest znak Tm, (z łaciny Thulium), pierwiastek chem., metal, Z = 69, m.at. 169,934u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. (wraz z holmem
 • Co oznacza Tioacetamid Co to jest ↑ AKT
 • Co oznacza Azotu Tlenki Co to jest związki azotu z tlenem, spośród których największe znaczenie mają: 1) Podtlenek azotu N2O, zawierający oficjalnie azot na I stopniu
 • Co oznacza Teoria Co to jest zespół tez i twierdzeń, opisujący określone zdarzenie albo klasę zjawisk, a sformułowany na podstawie przeprowadzonych doświadczeń (↑
 • Co oznacza Titrant Co to jest w ↑ analizie miareczkowej, a więc metodzie oznaczania stężenia substancji w roztworze, odczynnik o znanym stężeniu (↑ roztwór mianowany
 • Co oznacza Strukturalna Teoria Co to jest teoria opisująca budowę związków org., o następujących założeniach: 1) każdy związek chem. charakteryzuje się specyficzną budową, o której
 • Co oznacza Cynowy Trąd Co to jest ospa cynowa, zaraza cynowa. Mechanizm przejścia cyny β w cynę α zachodzący w temp. niższych niż 13,3°C i katalizowany poprzez kryształy
 • Co oznacza Termoplastyczne Tworzywa Co to jest tworzywa sztuczne, które po ogrzaniu do odpowiedniej temp. stają się plastyczne, dzięki czemu mogą przy wykorzystaniu ciśnienia i prasy
 • Co oznacza TEORIA KWASÓW I ZASAD ARRHENIUSA Co to jest kwas jest substancją, która w roztworze wodnym dysocjuje odszczepiając jon wodorowy H+, a zasada odszczepia jon OH-: HA ⇆ H+ + A-, BOH ⇆ B
 • Co oznacza Teina Co to jest ↑ kofeina
 • Co oznacza Tetrahydrofuran Co to jest THF, istotny polarny ↑rozpuszczalnik organiczny; bezbarwna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie
 • Co oznacza Ptfe Politetrafluoroetylen Teflon Co to jest tworzywo sztuczne, ↑ polimer, [-CF2-CF2-]n; ↑ tworzywo termoplastyczne; występuje w formie białego, woskowatego proszku. T. jest nierozp. w
 • Co oznacza THOMSON SIR JOSEPH JOHN Co to jest 1856-1940) fizyk bryt., prof. uniwersytetu w Cambridge. Laureat Nagrody Nobla w 1906 r. za odkrycie elektronu (1897). Wyznaczył relacja
 • Co oznacza Bezwzględna Temperatura Co to jest ↑ temperatura absolutna
 • Co oznacza Tor Co to jest znak Th, (z łaciny Thorium), pierwiastek chem., metal, Z = 90, m.at. 232,038u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1828 r. poprzez J.J
 • Co oznacza Transaktynowce Co to jest pierwiastki o liczbie atomowej 104 albo wyższej, następujące w układzie okresowym po lorensie i wypełniające 7 moment układu Mendelejewa
 • Co oznacza Transmutacja Co to jest przemiana jednego pierwiastka w inny. Wg alchemików mechanizm ten (w szczególności jako przemiana niedrogich metali, na przykład ołowiu w
 • Co oznacza Topnienia Temperatura Co to jest temp., gdzie zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zazwyczaj ciekłego). Mówiąc precyzyjnie, to jest
 • Co oznacza THOMSON SIR GEORGE PAGET Co to jest 1892-1975) syn Sir J.J. Thomsona, fizyk bryt. Prof. uniwersytetów w Aberdeen (1922-1930), Londynie (1930-1952) i Cambridge (1952-1962
 • Co oznacza Wody Twardość Co to jest cecha wody wynikająca z obecności soli wapnia i magnezu (niekiedy również Fe, Ba, Mn), łącznie twardość ogólna. Rozróżnia się twardość
 • Co oznacza Katalizatora Trucizna Co to jest substancja, która tworzy z katalizatorem trwałe albo dość trwałe połączenia, niwelując w ten sposób jego własności katalityczne albo
 • Co oznacza Sztuczne Tworzywa Co to jest org. tworzywa wielkocząsteczkowe, fundamentalne składniki to polimery, a bonusy to ↑ wypełniacze, ↑ barwniki, ↑ stabilizatory, włókna
 • Co oznacza Tryt Co to jest znak 3H albo T, (z łaciny Tritium), promieniotwórczy izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton i dwa neutrony, m.at. 3,016049u (τ1/2
 • Co oznacza Tabun Co to jest związek chem. z gatunku estrów kwasów fosforoorg., służący jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz
 • Co oznacza Teofilina Co to jest ↑ kofeina
 • Co oznacza Tenoryt Co to jest minerał, CuO, barwy szaroczarnej; ruda miedzi
 • Co oznacza Teobromina Co to jest ↑ kofeina
 • Co oznacza Witalistyczna Teoria Co to jest ↑ witalizm
 • Co oznacza Termoogniwo Co to jest ↑ termoelement
 • Co oznacza Tritlen Co to jest ↑ ozon
 • Co oznacza Termoliza Co to jest ↑ dysocjacja termiczna
 • Co oznacza Syntetyczne Tworzywa Co to jest ↑ tworzywa sztuczne
 • Co oznacza Tytan Co to jest znak Ti, (z łaciny Titanium), pierwiastek chem., metal, Z = 22, m.at. 47,88u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty poprzez W. Gregora w 1789 r
 • Co oznacza Trona Co to jest minerał, Na3H(CO3)2·2H2O, bezb. i przezroczysty
 • Co oznacza Ta Co to jest znak ↑ tantalu
 • Co oznacza Talk Co to jest minerał, Mg3[(OH)2|Si4O10], barwy białej, żółtej albo zielonkawej. Tłustawy i miękki (1 w ↑ skali Mohsa), działa antystatycznie. Używany do
 • Co oznacza Tal Co to jest znak Tl, (z łaciny Thallium), pierwiastek chem., metal, Z = 81, m.at. 204,3833u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1861 r. poprzez W. Crookesa i
 • Co oznacza Chemiczna Termodynamika Co to jest dział termodynamiki, zajmujący się gł. efektami energetycznymi (na przykład cieplnymi) reakcji chem. (↑ termochemia) i stanami równowagi
 • Co oznacza Tm Co to jest znak ↑ tulu
 • Co oznacza Metali Triady Co to jest ↑ ekipy układu okresowego
 • Co oznacza Tygiel Co to jest naczynie ceramiczne albo wykonane z kwarcu lub platyny, wykorzystywane do prażenia substancji w wysokiej temp
 • Co oznacza Tempery Co to jest ↑ farby
 • Co oznacza Tb Co to jest znak ↑ terbu
 • Co oznacza Toksyferyna Co to jest ↑ kurara
 • Co oznacza Transuranowce Co to jest ↑ aktynowce
 • Co oznacza Toryt Co to jest minerał, ThSiO4; ruda toru
 • Co oznacza Tubokuraryna Co to jest ↑ kurara
 • Co oznacza Zapłonu Temperatura Co to jest wyznacznik fizykochem. charakteryzujący między innymi smary i paliwa ciekłe; temp., gdzie palna ciecz wydziela taką liczba lotnych par, iż
 • Co oznacza Tombak Co to jest stop metali, odmiana ↑ mosiądzu o dużej zawartości cynku i charakterystycznym złotym zabarwieniu, służąca do produkcji imitacji biżuterii
 • Co oznacza Topaz Co to jest minerał, Al2[SiO4](F,OH)2; kamień szlachetny; przezroczysty, bezb. albo żółtawy
 • Co oznacza Topnienie Co to jest przejście etapy stałej substancji w ciecz, wskutek doprowadzenia dostatecznej ilości energii na sposób ciepła. Energia potrzebna do tego
 • Co oznacza Temperatura Co to jest miara średniej energii kinetycznej cząsteczek, na którą złożona jest ich ruch rozwojowy, obrotowy i drgający
 • Co oznacza Taed Co to jest tetraacetyloetylenodiamina, związek chem. o wzorze wybielacza skutecznego już w temp. 40÷50 °C (kwas nadoctowy powstaje w reakcji TAED z
 • Co oznacza Termodynamika Co to jest dział fizyki obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych, dzielący się na t. fenomenologiczną (ujmującą
 • Co oznacza Taksol Co to jest związek chem., wykazuje mocne działanie przeciwnowotworowe. Występuje w korze cisa amerykańskiego
 • Co oznacza Krytyczna Temperatura Co to jest ↑ diagram fazowy
 • Co oznacza Absolutna Temperatura Co to jest temp. mierzona od tak zwany zera bezwzględnego (zera w skali Kelvina, a więc -273,16°C), podawana w kelwinach (K). Gdyż °C jest równy
 • Co oznacza Krzepnięcia Temperatura Co to jest temp. przejścia etapy ciekłej substancji w fazę stałą. Temp. ta jest równa t.t. substancji w stanie stałym
 • Co oznacza Pokojowa Temperatura Co to jest definicja względne; zakres temp. od 0°C do 25°C
 • Co oznacza Te Co to jest znak ↑ telluru
 • Co oznacza Tantal Co to jest znak Ta, (z łaciny Tantalum), pierwiastek chem., metal, Z = 73, m.at. 180,9479u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z niobem) poprzez Ch
 • Co oznacza Tantalit Co to jest minerał, (Fe,Mn)Ta2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda tantalu
 • Co oznacza Tc Co to jest znak ↑ technetu
 • Co oznacza Taniny Co to jest estry kwasu galusowego i innych kwasów fenolokarboksylowych z alkoholami polihydroksylowymi albo cukrami. T. są rozp. w wodzie, etanolu
 • Co oznacza Technet Co to jest znak Tc, (z łaciny Technetium), pierwiastek chem., metal, Z = 43, m.at. 96,9064u, ekipa ↑ manganowców. W 1871 r. D.I. Mendelejew
 • Co oznacza Iv Siarki Tlenek Co to jest ditlenek siarki SO2, bezb. gaz, cięższy od powietrza, o ostrym, duszącym zapachu. Rozp. w wodzie i tworzy kwas siarkowy(IV) H2SO3. Ciekły
 • Co oznacza Atomistyczna Teoria Co to jest teoria opisująca strukturę materii. Jej podstawy zostały sformułowane poprzez Demokryta w V wieku przed naszą erą, jednak pełny kształt
 • Co oznacza Plancka Kwantowa Teoria Co to jest przyjmuje nieciągłość zmiany energii w trakcie absorpcji i emisji promieniowania ΔE wiążąc ją z częstotliwością tego promieniowania dzięki
 • Co oznacza Bronsteda Teoria Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co oznacza Testosteron Co to jest związek chem.; ↑ androgen; białe kryształki, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze dietylowym, t.t. 155°C. Służący jako lek
 • Co oznacza Daltona Teoria Co to jest ↑ teoria atomistyczna
 • Co oznacza Kwarków Teoria Co to jest teoria zakładająca istnienie podstawowych cząstek elementarnych, zwanych ↑ kwarkami, jako tworzących nukleony; kwarki mają ładunki
 • Co oznacza Wrzenia Temperatura Co to jest temp. cieczy, gdzie prężność jej pary zrówna się z ciśnieniem zewnętrznym. Gdy ciecz osiąga t.w., zaczyna się wrzenie, a więc parowanie
 • Co oznacza Sublimacji Temperatura Co to jest temp., gdzie zachodzi przejście fazowe ze stanu stałego bezpośrednio do stanu gazowego. Zdarzenie tj. możliwe dlatego, iż na diagramie
 • Co oznacza Termity Co to jest mieszaniny sproszkowanych tlenków niektórych metali i granulowanego glinu. Termity stosuje się do spawania aluminotermicznego metali (↑
 • Co oznacza Niemetalu Tlenek Co to jest dwuskładnikowy związek niemetalu z tlenem
 • Co oznacza TEORIA KWASÓW I ZASAD LEWISA Co to jest kwasem jest każda substancja zdolna do przyłączenia pary elektronowej z utworzeniem wiązania koordynacyjnego na przykład H+, AlCl3, Cu2
 • Co oznacza Termochemia Co to jest dział chemii badający i opisujący efekty energetyczne reakcji chem. Ogólna zasada termochemii ma następującą postać: w trakcie tworzenia
 • Co oznacza Ii Rtęci Tlenek Co to jest HgO, związek chem. o barwie czerwonej albo żółtej (zależnie od struktury), rozkłada się w temp. ~400 °C z wydzieleniem tlenu, co
 • Co oznacza Tetrachlorometan Co to jest CCl4, t.t. -22,9°C, t.w. 76,7°C, gęstość 1,598g·cm-3; bezb., niepalna ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org. T. otrzymuje
 • Co oznacza Tetraedr Co to jest czworościan foremny, jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 4 (wszystkie wierzchołki
 • Co oznacza Terpentyna Co to jest bezb. albo żółtawa ciecz (t.w. 155÷170°C), pozyskiwana wskutek ↑ destylacji z parą wodną żywicy drzew iglastych albo ich rozdrobnionego
 • Co oznacza Tryskawka Co to jest urządzenie laboratoryjne składające się z butelki z miękkiego tworzywa sztucznego, zaopatrzonej w gumowy korek z zagiętą rurką szklaną
 • Co oznacza Vsepr Teoria Co to jest od angielskiego Valence Shell Electron Pair Repulsion - odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej), sposób przewidywania budowy
 • Co oznacza Thf Co to jest ↑tetrahydrofuran
 • Co oznacza Tioacetamid Co to jest ↑ Akt
 • Co oznacza Th Co to jest znak ↑ toru
 • Co oznacza William Thomson Co to jest 1824-1907) fizyk szkocki, znany potem jako lord Kelvin. Prowadził badania z zakresu ↑ termodynamiki, wprowadził bezwzględną skalę temp. (↑
 • Co oznacza Thc Co to jest tetrahydrokannabinol, gł. substancja czynna w okolicy kannabinolu, kannabidiolu i kwasu kannabidiolowego narkotyków, takich jak: ↑ haszysz
 • Co oznacza Ti Co to jest znak ↑ tytanu
 • Co oznacza Węgla Atom Tetraedryczny Co to jest atom węgla w stanie ↑ hybrydyzacji sp3, tworzący wiązania chem. skierowane do wierzchołków czworościanu (tetraedru), w środku którego się
 • Co oznacza Tiamina Co to jest ↑ wit. B1
 • Co oznacza Termy Co to jest ↑ wody mineralne
 • Co oznacza Tiofen Co to jest odmiennie tiol, tiofuran, heterocykliczny związek aromatyczny o wzorze bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. 84°C, nierozp. w
 • Co oznacza Terpeny Co to jest węglowodory (C5H8)n o budowie łańcuchowej, cyklicznej i ich pochodne (alkohole, aldehydy, ketony), będące składnikami olejków roślinnych i
 • Co oznacza Termometr Co to jest urządzenie wykorzystywane do pomiaru temperatury. Rozróżniamy między innymi: termometry gazowe, cieczowe i mechaniczne, wykorzystujące
 • Co oznacza Tran Co to jest ciekły tłuszcz zwierzęcy (wyjątkowy, gdyż tłuszcze zwierzęce są substancjami stałymi), otrzymywany z ryb i wielorybów, zawierający poza
 • Co oznacza Tnt Co to jest ↑2,4,6-trinitrotoluen
 • Co oznacza Tłuszcze Co to jest estry alkoholi wielowodorotlenowych i wyższych ↑ kwasów karboksylowych, zwanych regularnie kwasami tłuszczowymi. T. powszechnie występujące
 • Co oznacza Tlen Co to jest znak O, (z łaciny Oxygenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 8, m.at. 15,9994u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1598 r. poprzez M. Sędziwoja
 • Co oznacza Iv Węgla Tlenek Co to jest ditlenek węgla CO2, bezb. gaz, bez zapachu i smaku, niepalny, około półtora raza cięższy od powietrza. Występuje w źródłach naturalnych
 • Co oznacza Metalu Tlenek Co to jest dwuskładnikowy związek metalu z tlenem
 • Co oznacza Iv Krzemu Tlenek Co to jest krzemionka - SiO2, związek chem.; bezb. substancja stała (t.t. 1723 °C, t.w. 2950 °C), nierozp. w wodzie, występuje w kilku odmianach
 • Co oznacza Tl Co to jest znak ↑ talu
 • Co oznacza Amfoteryczne Tlenki Co to jest związki, które reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami dając sole, na przykład ZnO + 2H+ Zn2+ + H2O, ZnO + 2OH- ZnO22- + H2O. W reakcji z
 • Co oznacza V Fosforu Tlenek Co to jest dekatlenek tetrafosforu P4O10, niekiedy również określany prostszym wzorem P2O5, biały proszek, o silnie higroskopijnych własnościach
 • Co oznacza Tokoferole Co to jest ↑ wit. E
 • Co oznacza Barwnika Trwałość Co to jest odporność barwnika na działanie światła, temp., tlenu z powietrza, środków piorących
 • Co oznacza Tlenowce Co to jest ekipa 16 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tlen, ↑ siarka, ↑ selen, ↑ tellur, ↑ polon, ↑ ununheks
 • Co oznacza Toluen Co to jest metylobenzen C6H5CH3. Palna ciecz, nierozp. w wodzie, wyodrębniana z ↑ ropy naftowej. T. jest stosowany jako rozpuszczalnik, służy także do
 • Co oznacza Zasadowe Tlenki Co to jest tlenki metali; jednak prawie każdy tlenek metalu jest zasadowy, na przykład Mn2O7. Tlenki metali o małej elektroujemności (metale 1 i 2
 • Co oznacza Obojętne Tlenki Co to jest tlenki nie reagujące ani z kwasami, ani z zasadami, na przykład CO, N2O. Mogą rozpuszczać się w wodzie, lecz z nią nie reagują
 • Co oznacza Kwasowe Tlenki Co to jest przeważnie tlenki niemetali, lecz również tlenki metali na wyższych stopniach utlenienia, na przykład Mn2O7. Reagują z wodą tworząc kwasy
 • Co oznacza Tomasyna Co to jest żużel otrzymywany w trakcie produkcji stali sposobem Thomasa (↑ świeżenie), służący jako fosforowy nawóz (↑ nawozy fosforowe) sztuczny
 • Co oznacza Trioksometylen Co to jest związek chem. o budowie cyklicznej; wytwór trimeryzacji metanalu powstający w formie białego osadu w ↑ formalinie. By zapobiec procesowi
 • Co oznacza Trotyl Co to jest ↑2,4,6-trinitrotoluen
 • Co oznacza Trójnóg Co to jest metalowe urządzenie laboratoryjne w kształcie pierścienia zaopatrzonego w trzy umocowane prostopadle do jego powierzchni nogi
 • Co oznacza Siarki Trójtlenek Co to jest niepoprawna nazwa ↑ tlenku siarki(VI
 • Co oznacza Trydymit Co to jest odmiana ↑ tlenku krzemu(IV
 • Co oznacza Trucizna Co to jest substancja, która nawet w małej dawce działa szkodliwie na organizm żywy powodując jego uszkodzenie albo śmierć (na przykład KCN, BaCl2
 • Co oznacza Tryptofan Co to jest kwas 2-amino-3-(3-indolilo)propanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy białe płatki rozp. w wodzie, gorącym etanolu i silnych
 • Co oznacza Treonina Co to jest kwas 2-amino-3-hydroksybutanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Dobrze rozp. w wodzie, ma dwa asymetryczne atomy węgla. U roślin i
 • Co oznacza Hans Tropsch Co to jest 1889-1935) chemik niem., opracował z F. Fischerem metodę produkcji benzyny syntetycznej
 • Co oznacza Transestryfikacja Co to jest alkoholiza - odwracalna reakcja przemiany danego ↑ estru w inny, zachodząca pod wpływem ↑ alkoholu, a katalizowana poprzez obecne w
 • Co oznacza Troposfera Co to jest warstwa atmosfery najbliższa Ziemi; sięga od 8 km nad biegunami do 17 km nad równikiem, główna dla życia i mechanizmów geochem
 • Co oznacza Tyrozyna Co to jest kwas 2-amino-3-(p-hydroksyfenylo)propanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy białe płatki, trudno rozp. w wodzie i etanolu, rozp
 • Co oznacza John Tyndall Co to jest 1820-1893) fizyk bryt. pochodzenia irlandzkiego. W latach 1853-1887 prof. Royal Institution w Londynie. Współpracownik M. Faradaya w
 • Co oznacza Turkus Co to jest minerał, CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O, kamień szlachetny; nieprzezroczysty, barwy niebieskiej albo niebieskozielonej
 • Co oznacza Turmalin Co to jest minerał, boroglinokrzemian magnezu, sodu, wapnia, żelaza; bezb., brunatny albo czarny; odmiany przezroczyste służące są w jubilerstwie jako
 • Co oznacza Tymina Co to jest 2,4-dihydroksy-5-metylopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład nukleozydów, a w formie nukleozydowej - ↑ kwasów
 • Co oznacza Tytanowce Co to jest ekipa 4 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tytan, ↑ cyrkon, ↑ hafn, ↑ rutherford. Wszystkie pierwiastki
 • Co oznacza Termoutwardzalne Tworzywa Co to jest tworzywa sztuczne z gatunku ↑ duroplastów, które są plastyczne tylko w startowym etapie wytwarzania, a ich dalsze ogrzewanie prowadzi do
 • Co oznacza Vi Siarki Tlenek Co to jest tritlenek siarki SO3, związek o sporych skłonnościach do polimeryzacji, w wyniku czego występuje w kilku odmianach: gazowy monomer
 • Co oznacza Termopara Co to jest ↑ termoelement
 • Co oznacza Transkrypcja Co to jest mechanizm tłumaczenia informacji zakodowanych w ↑DNA na ↑RNA, który natomiast będzie stanowić instrukcje sterujące syntezą ↑białek w
 • Co oznacza Termoelement Co to jest termoogniwo, termopara; układ dwóch przewodników z różnych metali połączonych w dwóch punktach (złączach). Jeżeli złącza termoelementu są
 • Co oznacza Torf Co to jest ↑ węgiel kopalny zawierający do 60% węgla pierwiastkowego, ma najniższy stopień uwęglenia spośród węgli kopalnych. Występuje na dnie bagien
 • Co oznacza Tetraetyloołów Co to jest Pb(C2H5)4, trująca, oleista ciecz dodawana do benzyny (etyliny) jako ↑ antydetonator, w celu poprawienia jej ↑ liczby oktanowej. W trakcie
 • Co oznacza Tlenki Co to jest dwuskładnikowe związki pierwiastków metalicznych i niemetalicznych z tlenem. Ich skład (podany wzorem) zależy tylko od stopnia utlenienia
 • Co oznacza Topniki Co to jest 1) W metalurgii - materiały dodawane do wsadu w procesie otrzymywania i oczyszczania metali, które mają związać zanieczyszczenia i
 • Co oznacza Tiol Co to jest 1) Systematyczna nazwa ↑ tiofenu. 2) Dawniej merkaptan, związek org. należący do szeregu RSH (gdzie R = rodnik alifatyczny albo aromatyczny
 • Co oznacza Curie Temperatura Co to jest temp., gdzie ↑ ferromagnetyk albo ↑ ferrimagnetyk traci własne właściwości magnetyczne (na przykład namagnesowanie) i przekształca się w ↑
 • Co oznacza Tautomeria Co to jest zdarzenie występowania danego związku w formie dwóch form izomerycznych będących ze sobą w stanie równowagi. Przemieszczeniu w cząsteczce
 • Co oznacza Ii Węgla Tlenek Co to jest CO, związek chem., bezb. i bezwonny gaz (t.t. -204 °C, t.w. -191,5 °C) trudno rozp. w wodzie, w normalnych warunkach bez zaangażowania

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Tlenek Węgla(Ii), Tautomeria, Temperatura Curie, Tiol, Topniki, Tlenki, Tetraetyloołów, Torf, Termoelement, Transkrypcja, Termopara, Tlenek Siarki(Vi co to znaczy.

Tłumaczenie Tlenek Węgla(Ii), Tautomeria, Temperatura Curie, Tiol co to jest.