witamina wzór ogólny widmo co znaczy
Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wody Gruntowe, Wiązanie Chemiczne, Wapno Gaszone, Woda

Słownik chemiczny z przykładami od W

 • Co oznacza Witaminy Co to jest ekipa związków chem. o różnorodnej budowie, pochodzenia naturalnego albo pozyskiwana syntetycznie. Witaminy są konieczne do prawidłowego
 • Co oznacza Wartościowość Co to jest ustala liczbę wiązań, jakie może stworzyć atom danego pierwiastka z innymi atomami tworząc cząsteczkę; umożliwia pisanie ↑ wzorów chem. W
 • Co oznacza Piec Wielki Co to jest urządzenie o wysokości powyżej 20 m, służy do otrzymywania ↑ surówki poprzez redukcję rud żelaza (↑ hematyt, ↑ magnetyt, ↑ limonit, ↑
 • Co oznacza Wymrażanie Co to jest sposób rozdziału substancji różniących się temp. krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w warunkach normalnych
 • Co oznacza Destylowana Woda Co to jest woda oczyszczona poprzez destylację (czasami dwukrotną albo wielokrotną - woda redestylowana; ↑ destylacja), w trakcie której usuwa się z
 • Co oznacza Koordynacyjne Wysycenie Co to jest zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w
 • Co oznacza Nernsta Wzór Co to jest wzór podający zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared
 • Co oznacza B2 Witamina Co to jest ryboflawina, laktoflawina - żółtopomarańczowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. 280÷290°C z rozkładem; wrażliwa na
 • Co oznacza Chlorowane Wapno Co to jest wytwór otrzymywany w trakcie działania chlorem na wodorotlenek wapnia, którego gł. składnikiem jest chloran(I) chlorek wapnia CaCl(ClO
 • Co oznacza WSPÓŁCZYNNIKI STECHIOMETRYCZNE RÓWNANIA CHEMICZ Co to jest liczby umieszczone przed symbolami albo wzorami substratów i produktów reakcji w równaniu chemicznym, wskazujące w jakich relacjach
 • Co oznacza Węglowodory Co to jest ↑ związki binarne węgla z wodorem. Wielka ekipa związków, gazowych, ciekłych i stałych, stanowiących element zainteresowania ↑ chemii org
 • Co oznacza Węglowodany Co to jest odmiennie cukry albo sacharydy, rodzina związków org. składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku słodkim. Z chem. punktu
 • Co oznacza Absorpcyjne Widmo Co to jest zależność intensywności pochłanianego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo absorpcyjne w
 • Co oznacza Zdelokalizowane Wiązanie Co to jest wiązanie σ albo π obejmujące swym zasięgiem (a więc łączące) więcej niż dwa atomy; wiązanie łączące tylko dwa atomy nazywa się
 • Co oznacza WODA SODOWA, woda gazowana Co to jest napój orzeźwiający opracowany poprzez nasycenie wody (regularnie z dodatkami smakowymi, jak w razie oranżady czy Coca-Coli) ↑ tlenkiem
 • Co oznacza Ozonowa Warstwa Co to jest warstwa ozonu znajdująca się 25 km nad powierzchnią Ziemi; pochłania kompletnie promieniowanie UV-C (200÷280 nm) i w 90% promieniowanie UV
 • Co oznacza Woski Co to jest nierozp. w wodzie substancje stałe podobne do tłuszczów, produkowane poprzez rośliny i zwierzęta jako powłoki ochronne; mieszaniny estrów
 • Co oznacza Nasycone Węglowodory Co to jest węglowodory, których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację
 • Co oznacza WITAMINA C, kwas askorbinowy Co to jest lakton kwasu 2-keto-L-gulonowego; związek czynny optycznie; bezb. kryształy o kwaśnym smaku, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu, t.t. 192°C
 • Co oznacza Wodór Co to jest znak H, (z łaciny Hydrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H
 • Co oznacza Alkaliczne Wody Co to jest ↑ wody mineralne
 • Co oznacza Gorzkie Wody Co to jest ↑ wody mineralne
 • Co oznacza Radoczynne Wody Co to jest ↑ wody mineralne
 • Co oznacza Fazowy Wykres Co to jest ↑ diagram fazowy
 • Co oznacza Mineralne Wody Co to jest wody naturalnie występujące w przyrodzie, pozyskiwane z różnego rodzaju ujęć i źródeł z podwyższoną zawartością rozpuszczonych w nich soli
 • Co oznacza Walencyjne Wysycenie Co to jest zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich ↑ elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo
 • Co oznacza Aromatyczne Węglowodory Co to jest odmiennie areny; węglowodory o cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej budowie cząsteczki, których wzory strukturalne przewidują wysoce
 • Co oznacza Wybuch Co to jest egzotermiczna reakcja chem., która przebiega z sporą szybkością i z wydzielaniem dużej ilości gazów, a tym samym ze wzrostem ciśnienia, co
 • Co oznacza Standardowe Warunki Co to jest umowne warunki ciśnienia i temp.; temp. standardowa T = 298,16K ≈ 298K (25°C) i ciśnienie standardowe p = 1013,25hPa (1 atm) ≈ 1013hPa (w
 • Co oznacza D Witamina Co to jest nazwa ekipy związków (w. D2 (kalcyferol), w. D3, w. D4, w. D5) o podobnym składzie, ciała stałe albo ciecze nierozp. w wodzie, rozp. w
 • Co oznacza Atomowy Wodór Co to jest wodór występujący w formie pojedynczych atomów; znacząco bardziej aktywny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy się z tlenem
 • Co oznacza Promieniowania Widmo Co to jest rozkład natężeń promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania
 • Co oznacza A Witamina Co to jest akseroftol - nazwa wspólna witaminy A1 (↑ retinol) i witaminy A2, jasnożółta, oleista ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach
 • Co oznacza Aktywny Węgiel Co to jest węgiel adsorpcyjny, złożona jest z węgla amorficznego mającego porowatą strukturę. Otrzymywany z drewna, torfu, ↑ węgla kamiennego poprzez
 • Co oznacza Jonowe Wiązanie Co to jest wiązanie chem., powstałe w wyniku przejścia elektronów walencyjnych od jednego z tworzących go atomów do drugiego. Powstałe wówczas jony
 • Co oznacza Balmera Wzór Co to jest wzór sformułowany w 1855 r. pozwalający obliczyć długości fal odpowiadającym liniom widmowym w ↑ widmie emisyjnym wodoru: gdzie λ - długość
 • Co oznacza Wolfram Co to jest znak W, (z łaciny Wolframum), pierwiastek chem., metal, Z = 74, m.at. 183,85u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1781 r
 • Co oznacza Witalizm Co to jest zwana także teorią witalistyczną lub teorią vis vitalis (z łaciny - siła życiowa), zarzucona dziś koncepcja naukowo-filozoficzna, która
 • Co oznacza Półstrukturalny Wzór Co to jest ↑ wzór grupowy
 • Co oznacza Wanad Co to jest znak V, (z łaciny Vanadium), pierwiastek chem., metal, Z = 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w 1801 r
 • Co oznacza W Co to jest znak ↑ wolframu
 • Co oznacza Wapń Co to jest znak Ca, (z łaciny Calcium), pierwiastek chem., metal, Z = 20, m.at. 40,078u, ekipa ↑ berylowców. ↑ Wapno palone, jako materiał budowlany
 • Co oznacza B Witamina Co to jest nazwa ekipy witamin: B1, B2, B5, B6, B7 (H), B11, B12, PP
 • Co oznacza Węgiel Co to jest znak C, (z łaciny Carboneum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 6, m.at. 12,0107u, ekipa ↑ węglowców. Znany od starożytności. W przyrodzie
 • Co oznacza WODÓR IN STATU NASCENDI Co to jest ↑ wodór atomowy
 • Co oznacza Peptydowe Wiązanie Co to jest ekipa -CO-NH- powstająca wskutek kondensacji grup aminowej i karboksylowej (na przykład aminokwasów
 • Co oznacza Wielocukry Co to jest ↑ polisacharydy
 • Co oznacza B7 Witamina Co to jest ↑ wit. H
 • Co oznacza Witeryt Co to jest minerał, BaCO3, jeden z głownych minerałów baru
 • Co oznacza Wiwianit Co to jest minerał, Fe3(PO4)2·8H2O, bezb., niebieski albo czarny
 • Co oznacza Gazowana Woda Co to jest ↑ woda sodowa
 • Co oznacza Einsteina Wzór Co to jest ↑ równoważność masy i energii
 • Co oznacza Normalne Warunki Co to jest temp. 0°C (273K) i ciśnienie 1013 hPa
 • Co oznacza Palone Wapno Co to jest nazwa techniczna tlenku wapnia CaO. Biały proszek, chłonący na powietrzu CO2. W reakcji z wodą (lasowanie, gaszenie) daje Ca(OH)2 (↑ wapno
 • Co oznacza Brunatny Węgiel Co to jest ↑ węgiel kopalny zawierający około 70% węgla pierwiastkowego. Powstał w trzeciorzędzie, zatem stopień uwęglenia pośredni pomiędzy ↑ węglem
 • Co oznacza Wapiennik Co to jest piec służący do wypalania ↑ wapieni w celu otrzymania ↑ wapna palonego
 • Co oznacza Sodu Węglan Co to jest związek chem., Na2CO3, występuje w przyrodzie w formie minerału sody rodzimej Na2CO3·10H2O; bezb. albo biały, rozp. w wodzie; aktualnie
 • Co oznacza Wanilina Co to jest związek chem., kremowe albo bezb. kryształy, t.t. 82°C, słabo rozp. w wodzie, lepiej w etanolu. Substancja zapachowa owoców wanilii
 • Co oznacza Kamienny Węgiel Co to jest substancja stała, zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270
 • Co oznacza Asymetryczny Węgiel Co to jest atom węgla w cząsteczce związku optycznie czynnego oznaczany zazwyczaj C*, posiada dołączone do niego cztery różne podstawniki, poprzez co
 • Co oznacza Wapień Co to jest skała osadowa, barwy białej, żółtawej albo szarej; zbudowana z ↑ kalcytu; służąca do wyrobu wapna, cementu, szkła, a również w hutnictwie
 • Co oznacza Alfred Werner Co to jest 1866-1919) chemik szwajcarski, zajmował się badaniem budowy ↑ związków kompleksowych i badaniami z zakresu ↑ stereochemii i ↑ izomerii. W
 • Co oznacza Wazelina Co to jest mieszanina alkanów, zawierająca gł. związki o 22 i 23 atomach węgla w cząsteczce. Nierozp. w wodzie, rozp. w benzynie, eterze dietylowym i
 • Co oznacza Elektronu Wzbudzenie Co to jest przeniesienie elektronu z niższego stanu energetycznego (na przykład ↑ stanu podstawowego) na wyższy (↑ stany wzbudzone), zachodzące w
 • Co oznacza WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Co to jest liczba produktu, jaką powinno się dostać w reakcji chemicznej, obliczona na podstawie stechiometrycznego równania tej reakcji dla danej
 • Co oznacza Wysalanie Co to jest wytrącanie związku org. z roztworu wodnego poprzez dodanie do niego roztworu soli metali, na przykład NaCl
 • Co oznacza WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Co to jest wyrażony w procentach relacja ilości produktu uzyskiwanego w reakcji do wydajności teoretycznej (↑ wydajność teoretyczna reakcji chemicznej
 • Co oznacza Podwójna Wymiana Co to jest reakcja pomiędzy dwoma złożonymi związkami chem. (przynajmniej binarnymi (↑ związki binarne)), polegająca na wzajemnej zamianie komponentów
 • Co oznacza Pojedyncza Wymiana Co to jest ↑ zamiana prosta
 • Co oznacza Wytrawianie Co to jest oczyszczanie powierzchni stali dzięki kwasu siarkowego przed procesem cynkowania, cynowania, malowania. Por. trawienie
 • Co oznacza Stereochemiczne Wzory Co to jest płaskie albo ↑ przestrzenne wzory związków, prezentujące rzeczywistą strukturę związku, na przykład ułożenie podstawników przy ↑
 • Co oznacza Wypełniacz Co to jest substancja dodawana do tworzyw sztucznych czy gumy, zazwyczaj w celu odpowiedniego zmodyfikowania ich właściwości, takich jak trwałość
 • Co oznacza Umowny Wzór Co to jest wzór przedstawiający budowę cząsteczki albo jej fragmentu dzięki umownych znaków, na przykład: Et-OH etanol, Me-X fluorowcopochodna metanu
 • Co oznacza Prosta Wymiana Co to jest reakcja pomiędzy dwoma związkami chem., z których jeden jest złożony (przynajmniej binarny (↑ związki binarne)), polegająca na zamianie
 • Co oznacza Jonowa Wymiana Co to jest mechanizm fizykochem. opierający na zamianie jonów (na przykład kationów metali, anionów reszt kwasowych), zawartych w roztworze, na jony H
 • Co oznacza Peter Waage Co to jest 1833-1900) chemik norweski, prof. uniwersytetu w Christianii (aktualnie Oslo, od 1862). Badał kinetykę reakcji chem. Współodkrywca (z C.M
 • Co oznacza B11 Witamina Co to jest ↑ kwas foliowy
 • Co oznacza WITAMINA B14, kwas folinowy Co to jest pochodna ↑ kwasu foliowego; służąca do leczenia anemii
 • Co oznacza Woda Co to jest nazwa systematyczna oksydan; tlenek wodoru; związek chem. o wzorze H2O, substancja o zasadniczym znaczeniu dla życia, odgrywa wielką rolę w
 • Co oznacza Miękka Woda Co to jest woda, która nie zawiera soli wapnia i magnezu, dzięki czemu po dodaniu środka powierzchniowo-czynnego łatwo tworzy pianę
 • Co oznacza Uproszczony Wzór Co to jest ↑ wzór grupowy
 • Co oznacza Przestrzenny Wzór Co to jest wzór przedstawiający rozmieszczenie atomów albo grup atomów cząsteczki związku chem. w przestrzeni, np
 • Co oznacza Utleniona Woda Co to jest ↑ nadtlenek wodoru
 • Co oznacza Heteropolarne Wiązanie Co to jest ↑ wiązanie jonowe
 • Co oznacza WIĄZANIE VAN DER WAALSA Co to jest ↑ oddziaływania van der Waalsa
 • Co oznacza Willemit Co to jest minerał, Zn2SiO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV
 • Co oznacza Amoniakalna Woda Co to jest 10÷25% wodny roztwór amoniaku, służący między innymi do otrzymywania amoniaku i jego związków
 • Co oznacza Siarczane Wody Co to jest ↑ wody mineralne
 • Co oznacza WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROTLENKOWYCH Co to jest ↑ pOH
 • Co oznacza Uproszczony Strukturalny Wzór Co to jest ↑ wzór grupowy
 • Co oznacza Elektronowy Wzór Co to jest wzór chem. z zaznaczonymi elektronami walencyjnymi par wolnych i wiążących, symbolizowanymi kropkami
 • Co oznacza Pełny Strukturalny Wzór Co to jest wzór chem. przedstawiający położenie wszystkich atomów i wszystkich wiązań w cząsteczce, np
 • Co oznacza Wanadowce Co to jest ekipa 5 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ wanad, ↑ niob, ↑ tantal, ↑ dubn. Wszystkie pierwiastki to
 • Co oznacza Sumaryczny Wzór Co to jest wzór chem. podający tylko rodzaj pierwiastka i liczbę jego atomów w jego cząsteczce, na przykład dla etanu - C2H6, wody - H2O, kwasu
 • Co oznacza Waga Co to jest urządzenie do pomiaru ciężaru substancji. W zależności od stopnia dokładności ważenia wyróżniamy wagi techniczne (dokładność ważenia do 10
 • Co oznacza Walina Co to jest kwas 2-amino-3-metylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w białkach roślinnych i w większości białek zwierzęcych, jest substratem w
 • Co oznacza Węgliki Co to jest związki węgla z metalami, na przykład Al4C3. Węgliki typu jonowego są reaktywne i w reakcji z wodą dają przeważnie ↑ metan (w odróżnieniu
 • Co oznacza Węglowce Co to jest ekipa 14 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ węgiel, ↑ krzem, ↑ german, ↑ cyna, ↑ ołów, ↑ ununkwad
 • Co oznacza Nienasycone Węglowodory Co to jest węglowodory, których cząsteczki zawierają wiązania wielokrotne węgiel-węgiel (podwójne albo potrójne lub i jedne, i drugie). Węglowodory
 • Co oznacza Wodorowe Wiązanie Co to jest wiązanie chem. między atomem wodoru związanym z atomem silnie elektroujemnego pierwiastka, na przykład ↑ fluoru, ↑ tlenu, ↑ azotu w jednej
 • Co oznacza Węglany Co to jest sole nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką rolę
 • Co oznacza Kopalne Węgle Co to jest ekipa ↑ paliw kopalnych obejmująca: ↑ antracyt, ↑ węgiel kamienny, ↑ węgiel brunatny, ↑ torf. W.k. poddaje się przeróbce obejmującej
 • Co oznacza Kowalencyjne Wiązanie Co to jest wiązanie chem. tworzone poprzez uwspólnione elektrony wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez atomy niemetali i w
 • Co oznacza Słoneczny Wiatr Co to jest promieniowanie korpuskularne rozchodzące się z prędkością 500 km·s-1 i wysyłane w okolicy promieniowania elektromagnetycznego poprzez
 • Co oznacza Metaliczne Wiązanie Co to jest wiązanie występujące w kryształach metali (i większości stopów, a nawet niektórych związków chem., tak zwany związków metalicznych), jako
 • Co oznacza Glikozydowe N Wiązanie Co to jest wiązanie łączące cząsteczkę tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych) i cukru (↑ rybozy) i ↑ deoksyrybozy
 • Co oznacza Potrójne Wiązanie Co to jest wiązanie chem. złożone z wiązania σ (powstałego wskutek wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i dwóch wiązań π (stworzonych
 • Co oznacza Σ Wiązanie Co to jest wiązanie kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym σ, gdzie para elektronów wiążących jest rozmieszczona symetrycznie wokół osi
 • Co oznacza Atomowe Wiązanie Co to jest ↑ wiązanie kowalencyjne
 • Co oznacza Π Wiązanie Co to jest wiązanie kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym π, gdzie para elektronów wiążących skupiona jest w dwóch obszarach rozmieszczonych
 • Co oznacza Wietrzenie Co to jest rozpad skał powodowany poprzez czynniki mechaniczne (wiatr, zwiększanie objętości poprzez zamarzającą wodę) i chem. W. chem. obejmuje
 • Co oznacza Winyl Co to jest tradycyjna nazwa ↑ rodnika etenylowego CH2=CH·, otrzymywanego poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ etenu; stosowana dziś
 • Co oznacza B6 Witamina Co to jest pirydoksyna, adermina - nazwa obejmująca trzy związki; bezb. kryształy, rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. około 160/210°C. Występuje
 • Co oznacza Szkieletowy Wzór Co to jest wzór przedstawiający budowę cząsteczki uwzględniając jedynie szkielet węglowy i ↑ wzory grupowe ↑ grup funkcyjnych, np
 • Co oznacza Wiskoza Co to jest wytwór pośredni w procesie otrzymywania jedwabiu sztucznego (wiskozowego; ↑ jedwab sztuczny); lepka, pomarańczowa ciecz otrzymana poprzez
 • Co oznacza Bromowa Woda Co to jest czerwonobrunatny, 3,5% roztwór bromu w wodzie (roztwór nasycony - 3,55g Br2/100g w t = 20°C), mający właściwości utleniające i
 • Co oznacza Wybuch Wielki Co to jest z z angielskiego: Big Bang), start czasu, przestrzeni i ↑ materii tworzącej Wszechświat (stąd pytanie, co było przed W.W., który stanowi
 • Co oznacza B1 Witamina Co to jest tiamina, aneuryna - bezb., igłowe kryształy o gorzkim smaku, rozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym; t.t. 247°C z rozkładem
 • Co oznacza Barytowa Woda Co to jest nasycony roztwór wodny wodorotlenku Ba(OH)2 wykorzystywany w chemii analitycznej do wykrywania dwutlenku węgla (↑ tlenek węgla(IV)) dzięki
 • Co oznacza K Witamina Co to jest filochinon - nazwa ekipy związków chem. (wit. K1, w. K2, w. K3); jasnożółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach. Dobowe
 • Co oznacza E Witamina Co to jest nazwa ekipy trzech związków, pochodnych fenolu - tokoferoli; żółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach; wrażliwe na
 • Co oznacza Królewska Woda Co to jest mieszanina trzech obj. stężonego kwasu solnego HCl i jednej obj. stężonego kwasu azotowego(V) HNO3, ma mocne właściwości utleniające dzięki
 • Co oznacza B5 Witamina Co to jest kwas pantotenowy - ↑ peptyd; żółtawa, oleista ciecz, rozp. w wodzie, nierozp. w alkoholu etylowym; trwała tylko w roztworach obojętnych
 • Co oznacza Pp Witamina Co to jest kwas nikotynowy (niacyna) i amid kwasu nikotynowego (nikotynamid); kwas nikotynowy: białe igłowe kryształy, t.t. 236°C, trudno rozp. w
 • Co oznacza Morska Woda Co to jest woda pokrywająca 70% powierzchni Ziemi w formie mórz i oceanów, zawiera sporą liczba rozpuszczonych w niej soli mineralnych (szczególnie
 • Co oznacza Krystalizacyjna Woda Co to jest cząsteczki wody występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone
 • Co oznacza Chemiczne Właściwości Co to jest cechy charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi
 • Co oznacza WYCHWYT ELEKTRONU, wychwyt K Co to jest przemiana jądrowa polegająca na reakcji elektronu (zazwyczaj z powłoki K danego atomu) z protonem i emisji neutrina elektronowego (υe
 • Co oznacza Adolphe Charles Wurtz Co to jest 1817-1884) chemik franc., prof. Ecole Medicine i Sorbony, odkrył metodę syntezy węglowodorów alifatycznych (tak zwany ↑ reakcja Wurtza) z
 • Co oznacza Chlorowa Woda Co to jest żółty roztwór chloru w wodzie (t = 20°C; 2,3obj. chloru w 1obj. wody), posiada własności silnie utleniające i bakteriobójcze na skutek
 • Co oznacza Fizyczne Właściwości Co to jest cechy charakteryzujące substancję pod względem wyglądu, stanu skupienia, parametrów mechanicznych i tym podobne Do w.f. należą między
 • Co oznacza WŁÓKNA CHEMICZNE W MEDYCYNIE Co to jest włókna chem. służące gł. w chirurgii do wyrobu nici, dzianin i tkanin. Nici chirurgiczne, wykonane w poliamidów, poliestrów i poli(alkoholu
 • Co oznacza Pogazowa Woda Co to jest jeden z produktów ↑ suchej destylacji węgla kopalnego, zawiera gł. ↑ amoniak, sole amonowe i produkty smołowe. Służąca do otrzymywania
 • Co oznacza Twarda Woda Co to jest woda zawierająca pewne związki chem., na przykład sole wapnia i magnezu, wodorowęglany, siarczany. Dodanie do takiej wody mydła skutkuje
 • Co oznacza Sodu Wodorowęglan Co to jest ↑ soda oczyszczona
 • Co oznacza Zasolona Woda Co to jest woda odpadowa, wprowadzana do środowiska poprzez wybrane zakłady przemysłowe (w szczególności kopalnie), zawierająca ↑ chlorek sodu
 • Co oznacza Wodorki Co to jest związki wodoru z innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy rodzaje wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia
 • Co oznacza WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony Co to jest wzór przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na
 • Co oznacza Wodorowęglany Co to jest sole nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce anion HCO3-. Służące w przemyśle spożywczym (NaHCO3, a
 • Co oznacza Wodorosole Co to jest sole wieloprotonowych kwasów (ulegającym wielostopniowej dysocjacji), gdzie prawie wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu
 • Co oznacza Zeolityczna Woda Co to jest woda w lukach sieci krystalicznej, która może być usunięta bez zmiany struktury sieci, na przykład w ↑ zeolitach, montmorylonicie itp
 • Co oznacza Wapienna Woda Co to jest nasycony, klarowny roztwór wodny wodorotlenku (↑ wodorotlenki metali) wapnia (zawiera 1,7g Ca(OH)2 w 1dm3 roztworu). Służąca do
 • Co oznacza Sodu Wodorotlenek Co to jest NaOH, (soda żrąca albo kaustyczna); biała, higroskopijna masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie. Roztwory wodne w.s. są
 • Co oznacza Żelaziste Wody Co to jest ↑ wody mineralne
 • Co oznacza Uniwersalne Wskaźniki Co to jest ↑ wskaźniki kwasowo-zasadowe
 • Co oznacza Wolframit Co to jest minerał, (Fe,Mn)WO4, barwy czarnej; ruda wolframu
 • Co oznacza Florenty Zygmunt Wróblewski Co to jest 1845-1888) fizyk pol., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z K. Olszewskim
 • Co oznacza Cieczy Wrzenie Co to jest mechanizm wydzielania się pary nie tylko na powierzchni, ale także we wnętrzu cieczy. Pęcherzyki gazu zawarte w cieczy służą jako zarodniki
 • Co oznacza Wurcyt Co to jest minerał, ZnS (krystalizuje w układzie heksagonalnym
 • Co oznacza Burns Robert Woodward Co to jest 1917-1979) - chemik am., prof. Harvard University, badał systemy reakcji org. (reguły Woodwarda i Hoffmanna), autor syntez wielu związków
 • Co oznacza Aktywności Współczynnik Co to jest f - współczynnik korygujący, ustala jaka część molarnego stężenia (c) stanowi stężenie aktywne (a): W bardzo rozcieńczonych roztworach f
 • Co oznacza Wytrącanie Co to jest sposób wydzielania z roztworu substancji, które w ustalonych warunkach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to zazwyczaj wodnych roztworów
 • Co oznacza Friedrich Wöhler Co to jest 1800-1882) chemik niem., studiował medycynę, doktoryzował się w 1823 r. w Heidelbergu. Z rekomendacji Gmelina studiował do 1824 r. chemię
 • Co oznacza Zasadowe Kwasowo Wskaźniki Co to jest wskaźniki pH, wskaźniki alkacymetryczne) - związki chem. o właściwościach słabych kwasów albo zasad, których jony są zabarwione odmiennie
 • Co oznacza Chemiczny Wzór Co to jest symboliczny zapis składu i budowy cząsteczki związku chem.; poszczególne rodzaje wzorów różnią się stopniem szczegółowości informacji o
 • Co oznacza Chromatogramu Wywoływanie Co to jest sposób obróbki chromatogramu, służąca w chromatografii bibułowej i cienkowarstwowej w razie, gdy rozdzielane frakcje są niewidoczne albo
 • Co oznacza Kreskowy Wzór Co to jest wzór chem. z zaznaczonymi wiązaniami w formie kresek; na przykład dla wody H-O-H
 • Co oznacza Fotograficzne Wywoływacze Co to jest mieszaniny złożone z substancji wywołującej, tzn. redukującej naświetlone ziarna substancji światłoczułej (na przykład bromku srebra) do
 • Co oznacza Empiryczny Wzór Co to jest ↑ wzór elementarny
 • Co oznacza Kropkowy Wzór Co to jest ↑ wzór elektronowy
 • Co oznacza Spolaryzowane Kowalencyjne Wiązanie Co to jest wiązanie chem. powstające wskutek uwspólnienia elektronów atomów różniących się nieznacznie ↑ elektroujemnością; jednak wspólna para
 • Co oznacza Elektronowe Pary Wolne Co to jest ↑ elektrony wolne
 • Co oznacza Metali Wodorotlenki Co to jest związki nieorg. o ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH
 • Co oznacza Elementarny Wzór Co to jest odmiennie empiryczny, doświadczalny; wzór związku chem., opisujący jedynie ilościowe udziały pierwiastków w cząsteczce, w nielicznych
 • Co oznacza Podwójne Wiązanie Co to jest wiązanie chem. złożone z wiązania σ (powstałego wskutek wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i jednego wiązania π (powstałego
 • Co oznacza Koordynacyjne Wiązanie Co to jest WIĄZANIE DONOROWO-AKCEPTOROWE) - wiązanie chem. opierające na przesunięciu pary elektronowej od atomu donora do atomu akceptora. Na
 • Co oznacza Włókna Co to jest 1) W. naturalne, a więc w. roślinne, twory zbudowane z szeregów bardzo wydłużonych komórek (sklerenchymatycznych) o grubych ściankach. W
 • Co oznacza Wulkanizacja Co to jest mechanizm ogrzewania kauczuku naturalnego albo syntetycznego z siarką i odpowiednim dodatkiem przyspieszającym (na przykład
 • Co oznacza WAALS VAN DER JOHANNES DIDERIK Co to jest 1837-1923) fizyk holenderski, badał oddziaływania międzycząsteczkowe (wiązanie van der Waalsa, siły van der Waalsa, promień van der Waalsa
 • Co oznacza B12 Witamina Co to jest cyjanokobalamina, kobalamina - czerwone, igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu, t.t. 220°C z rozkładem. Występuje w
 • Co oznacza Ciężka Woda Co to jest D2O albo HDO, związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż
 • Co oznacza Gaszone Wapno Co to jest nazwa techniczna wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 otrzymywanego w procesie działania wodą (lasowanie, gaszenie) na tlenek wapnia (↑ wapno palone
 • Co oznacza Chemiczne Wiązanie Co to jest rezultat wzajemnego oddziaływania jąder i elektronów w atomach tworzących cząsteczkę, energetycznie trwały stan powstający wskutek
 • Co oznacza Gruntowe Wody Co to jest wody podziemne (występujące w porach i szczelinach skorupy ziemskiej), których górna granica, zwana zwierciadłem w.g., leży w zasięgu
 • Co oznacza Emisyjne Widmo Co to jest zależność intensywności emitowanego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo fluorescencyjne i
 • Co oznacza Ogólny Wzór Co to jest wzór obrazujący relacje ilościowe pierwiastków w związkach należących do danego ↑ szeregu homologicznego. Na przykład wzór ogólny
 • Co oznacza H Witamina Co to jest wit. B7, biotyna - związek chem., bezb. igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i etanolu, t.t. 233°C. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 10-5g

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wody Gruntowe, Wiązanie Chemiczne, Wapno Gaszone, Woda Ciężka, Witamina B12, Waals Van Der Johannes Diderik co to znaczy.

Tłumaczenie Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wody Gruntowe co to jest.