witamina wzór ogólny widmo co to znaczy
Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wapno Gaszone, Woda Ciężka, Witamina B12, Waals Van Der.

Słownik chemiczny: przykłady na W

 • Co to znaczy Gazowana Woda Definicja ↑ woda sodowa
 • Co to znaczy Peter Waage Definicja 1833-1900) chemik norweski, prof. uniwersytetu w Christianii (aktualnie Oslo, od 1862). Badał kinetykę reakcji chem. Współodkrywca (z C.M
 • Co to znaczy Wanadowce Definicja ekipa 5 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ wanad, ↑ niob, ↑ tantal, ↑ dubn. Wszystkie pierwiastki to
 • Co to znaczy Wanilina Definicja związek chem., kremowe albo bezb. kryształy, t.t. 82°C, słabo rozp. w wodzie, lepiej w etanolu. Substancja zapachowa owoców wanilii
 • Co to znaczy Chlorowane Wapno Definicja wytwór otrzymywany w trakcie działania chlorem na wodorotlenek wapnia, którego gł. składnikiem jest chloran(I) chlorek wapnia CaCl(ClO
 • Co to znaczy Palone Wapno Definicja nazwa techniczna tlenku wapnia CaO. Biały proszek, chłonący na powietrzu CO2. W reakcji z wodą (lasowanie, gaszenie) daje Ca(OH)2 (↑ wapno
 • Co to znaczy Ozonowa Warstwa Definicja warstwa ozonu znajdująca się 25 km nad powierzchnią Ziemi; pochłania kompletnie promieniowanie UV-C (200÷280 nm) i w 90% promieniowanie UV
 • Co to znaczy Aktywny Węgiel Definicja węgiel adsorpcyjny, złożona jest z węgla amorficznego mającego porowatą strukturę. Otrzymywany z drewna, torfu, ↑ węgla kamiennego poprzez
 • Co to znaczy Asymetryczny Węgiel Definicja atom węgla w cząsteczce związku optycznie czynnego oznaczany zazwyczaj C*, posiada dołączone do niego cztery różne podstawniki, poprzez co
 • Co to znaczy Brunatny Węgiel Definicja ↑ węgiel kopalny zawierający około 70% węgla pierwiastkowego. Powstał w trzeciorzędzie, zatem stopień uwęglenia pośredni pomiędzy ↑ węglem
 • Co to znaczy Sodu Węglan Definicja związek chem., Na2CO3, występuje w przyrodzie w formie minerału sody rodzimej Na2CO3·10H2O; bezb. albo biały, rozp. w wodzie; aktualnie
 • Co to znaczy Węglany Definicja sole nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką rolę
 • Co to znaczy Węglowodory Definicja ↑ związki binarne węgla z wodorem. Wielka ekipa związków, gazowych, ciekłych i stałych, stanowiących element zainteresowania ↑ chemii org
 • Co to znaczy Aromatyczne Węglowodory Definicja odmiennie areny; węglowodory o cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej budowie cząsteczki, których wzory strukturalne przewidują wysoce
 • Co to znaczy Π Wiązanie Definicja wiązanie kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym π, gdzie para elektronów wiążących skupiona jest w dwóch obszarach rozmieszczonych
 • Co to znaczy Chemiczne Wiązanie Definicja rezultat wzajemnego oddziaływania jąder i elektronów w atomach tworzących cząsteczkę, energetycznie trwały stan powstający w rezultacie
 • Co to znaczy Jonowe Wiązanie Definicja wiązanie chem., powstałe wskutek przejścia elektronów walencyjnych od jednego z tworzących go atomów do drugiego. Powstałe wówczas jony
 • Co to znaczy Koordynacyjne Wiązanie Definicja WIĄZANIE DONOROWO-AKCEPTOROWE) - wiązanie chem. opierające na przesunięciu pary elektronowej od atomu donora do atomu akceptora. Na
 • Co to znaczy Kowalencyjne Wiązanie Definicja wiązanie chem. tworzone poprzez uwspólnione elektrony wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez atomy niemetali i w
 • Co to znaczy Spolaryzowane Kowalencyjne Wiązanie Definicja wiązanie chem. powstające w rezultacie uwspólnienia elektronów atomów różniących się nieznacznie ↑ elektroujemnością; jednak wspólna para
 • Co to znaczy Potrójne Wiązanie Definicja wiązanie chem. złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i dwóch wiązań π
 • Co to znaczy Wodorowe Wiązanie Definicja wiązanie chem. między atomem wodoru związanym z atomem silnie elektroujemnego pierwiastka, na przykład ↑ fluoru, ↑ tlenu, ↑ azotu w jednej
 • Co to znaczy Piec Wielki Definicja urządzenie o wysokości powyżej 20 m, służy do otrzymywania ↑ surówki poprzez redukcję rud żelaza (↑ hematyt, ↑ magnetyt, ↑ limonit, ↑
 • Co to znaczy Wybuch Wielki Definicja z z angielskiego: Big Bang), start czasu, przestrzeni i ↑ materii tworzącej Wszechświat (stąd pytanie, co było przed W.W., który stanowi
 • Co to znaczy Witalizm Definicja zwana także teorią witalistyczną lub teorią vis vitalis (z łaciny - siła życiowa), zarzucona dziś koncepcja naukowo-filozoficzna, która
 • Co to znaczy A Witamina Definicja akseroftol - nazwa wspólna witaminy A1 (↑ retinol) i witaminy A2, jasnożółta, oleista ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach
 • Co to znaczy B1 Witamina Definicja tiamina, aneuryna - bezb., igłowe kryształy o gorzkim smaku, rozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym; t.t. 247°C z rozkładem
 • Co to znaczy B6 Witamina Definicja pirydoksyna, adermina - nazwa obejmująca trzy związki; bezb. kryształy, rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. około 160/210°C. Występuje
 • Co to znaczy K Witamina Definicja filochinon - nazwa ekipy związków chem. (wit. K1, w. K2, w. K3); jasnożółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach. Dobowe
 • Co to znaczy Pp Witamina Definicja kwas nikotynowy (niacyna) i amid kwasu nikotynowego (nikotynamid); kwas nikotynowy: białe igłowe kryształy, t.t. 236°C, trudno rozp. w
 • Co to znaczy Witaminy Definicja ekipa związków chem. o różnorodnej budowie, pochodzenia naturalnego albo pozyskiwana syntetycznie. Witaminy są konieczne do prawidłowego
 • Co to znaczy Chemiczne Właściwości Definicja cechy charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi
 • Co to znaczy Włókna Definicja 1) W. naturalne, a więc w. roślinne, twory zbudowane z szeregów bardzo wydłużonych komórek (sklerenchymatycznych) o grubych ściankach. W
 • Co to znaczy Amoniakalna Woda Definicja 10÷25% wodny roztwór amoniaku, użytkowany między innymi do otrzymywania amoniaku i jego związków
 • Co to znaczy Chlorowa Woda Definicja żółty roztwór chloru w wodzie (t = 20°C; 2,3obj. chloru w 1obj. wody), posiada własności silnie utleniające i bakteriobójcze na skutek
 • Co to znaczy Krystalizacyjna Woda Definicja cząsteczki wody występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone
 • Co to znaczy Wapienna Woda Definicja nasycony, klarowny roztwór wodny wodorotlenku (↑ wodorotlenki metali) wapnia (zawiera 1,7g Ca(OH)2 w 1dm3 roztworu). Użytkowana do
 • Co to znaczy Wodorki Definicja związki wodoru z innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia
 • Co to znaczy Sodu Wodorotlenek Definicja NaOH, (soda żrąca albo kaustyczna); biała, higroskopijna masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie. Roztwory wodne w.s. są
 • Co to znaczy Metali Wodorotlenki Definicja związki nieorg. o ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH
 • Co to znaczy Atomowy Wodór Definicja wodór występujący w formie pojedynczych atomów; znacząco bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy się z tlenem
 • Co to znaczy Gruntowe Wody Definicja wody podziemne (występujące w porach i szczelinach skorupy ziemskiej), których górna granica, zwana zwierciadłem w.g., leży w zasięgu
 • Co to znaczy Mineralne Wody Definicja wody naturalnie występujące w przyrodzie, pozyskiwane z różnego rodzaju ujęć i źródeł z podwyższoną zawartością rozpuszczonych w nich soli
 • Co to znaczy Friedrich Wöhler Definicja 1800-1882) chemik niem., studiował medycynę, doktoryzował się w 1823 r. w Heidelbergu. Z rekomendacji Gmelina studiował do 1824 r. chemię
 • Co to znaczy Zasadowe Kwasowo Wskaźniki Definicja parametry pH, parametry alkacymetryczne) - związki chem. o właściwościach słabych kwasów albo zasad, których jony są zabarwione odmiennie
 • Co to znaczy WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Definicja wyrażony w procentach relacja ilości produktu uzyskiwanego w reakcji do wydajności teoretycznej (↑ wydajność teoretyczna reakcji chemicznej
 • Co to znaczy WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Definicja liczba produktu, jaką powinno się dostać w reakcji chemicznej, obliczona opierając się na stechiometrycznego równania tej reakcji dla danej
 • Co to znaczy Jonowa Wymiana Definicja mechanizm fizykochem. opierający na zamianie jonów (na przykład kationów metali, anionów reszt kwasowych), zawartych w roztworze, na jony H
 • Co to znaczy Wypełniacz Definicja substancja dodawana do tworzyw sztucznych czy gumy, zazwyczaj w celu odpowiedniego zmodyfikowania ich właściwości, takich jak trwałość
 • Co to znaczy Koordynacyjne Wysycenie Definicja zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w
 • Co to znaczy Wytrącanie Definicja sposób wydzielania z roztworu substancji, które w ustalonych uwarunkowaniach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to zazwyczaj wodnych
 • Co to znaczy Nernsta Wzór Definicja wzór podający zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared
 • Co to znaczy Siarczane Wody Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy Wapń Definicja znak Ca, (z łaciny Calcium), pierwiastek chem., metal, Z = 20, m.at. 40,078u, ekipa ↑ berylowców. ↑ Wapno palone, jako materiał budowlany
 • Co to znaczy B Witamina Definicja nazwa ekipy witamin: B1, B2, B5, B6, B7 (H), B11, B12, PP
 • Co to znaczy Węgiel Definicja znak C, (z łaciny Carboneum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 6, m.at. 12,0107u, ekipa ↑ węglowców. Znany od starożytności. W przyrodzie
 • Co to znaczy Sodu Wodorowęglan Definicja ↑ soda oczyszczona
 • Co to znaczy Wartościowość Definicja ustala liczbę wiązań, jakie może stworzyć atom danego pierwiastka z innymi atomami tworząc cząsteczkę; umożliwia pisanie ↑ wzorów chem. W
 • Co to znaczy Wymrażanie Definicja sposób rozdziału substancji różniących się temp. krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w uwarunkowaniach
 • Co to znaczy Destylowana Woda Definicja woda oczyszczona poprzez destylację (czasami dwukrotną albo wielokrotną - woda redestylowana; ↑ destylacja), w trakcie której usuwa się z
 • Co to znaczy Elektronu Wzbudzenie Definicja przeniesienie elektronu z niższego stanu energetycznego (na przykład ↑ stanu podstawowego) na wyższy (↑ stany wzbudzone), zachodzące
 • Co to znaczy B2 Witamina Definicja ryboflawina, laktoflawina - żółtopomarańczowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. 280÷290°C z rozkładem; wrażliwa na
 • Co to znaczy WSPÓŁCZYNNIKI STECHIOMETRYCZNE RÓWNANIA CHEMICZ. Definicja liczby umieszczone przed symbolami albo wzorami substratów i produktów reakcji w równaniu chemicznym, wskazujące w jakich relacjach
 • Co to znaczy Węglowodany Definicja odmiennie cukry albo sacharydy, rodzina związków org. składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku słodkim. Z chem. punktu
 • Co to znaczy Absorpcyjne Widmo Definicja zależność intensywności pochłanianego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo absorpcyjne w
 • Co to znaczy Normalne Warunki Definicja temp. 0°C (273K) i ciśnienie 1013 hPa
 • Co to znaczy Zdelokalizowane Wiązanie Definicja wiązanie σ albo π obejmujące swym zasięgiem (a więc łączące) więcej niż dwa atomy; wiązanie łączące tylko dwa atomy nazywa się
 • Co to znaczy WODA SODOWA, woda gazowana Definicja napój orzeźwiający opracowany poprzez nasycenie wody (regularnie z dodatkami smakowymi, jak w razie oranżady czy Coca-Coli) ↑ tlenkiem
 • Co to znaczy Woski Definicja nierozp. w wodzie substancje stałe podobne do tłuszczów, produkowane poprzez rośliny i zwierzęta jako powłoki ochronne; mieszaniny estrów
 • Co to znaczy Nasycone Węglowodory Definicja węglowodory, których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację
 • Co to znaczy WITAMINA C, kwas askorbinowy Definicja lakton kwasu 2-keto-L-gulonowego; związek aktywny optycznie; bezb. kryształy o kwaśnym smaku, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu, t.t
 • Co to znaczy Walencyjne Wysycenie Definicja zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich ↑ elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo
 • Co to znaczy Standardowe Warunki Definicja umowne warunki ciśnienia i temp.; temp. standardowa T = 298,16K ≈ 298K (25°C) i ciśnienie standardowe p = 1013,25hPa (1 atm) ≈ 1013hPa (w
 • Co to znaczy Wybuch Definicja egzotermiczna reakcja chem., która przebiega z sporą szybkością i z wydzielaniem dużej ilości gazów, a tym samym ze wzrostem ciśnienia, co
 • Co to znaczy D Witamina Definicja nazwa ekipy związków (w. D2 (kalcyferol), w. D3, w. D4, w. D5) o podobnym składzie, ciała stałe albo ciecze nierozp. w wodzie, rozp. w
 • Co to znaczy Promieniowania Widmo Definicja rozkład natężeń promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania
 • Co to znaczy Balmera Wzór Definicja wzór sformułowany w 1855 r. pozwalający obliczyć długości fal odpowiadającym liniom widmowym w ↑ widmie emisyjnym wodoru: gdzie λ - długość
 • Co to znaczy Wolfram Definicja znak W, (z łaciny Wolframum), pierwiastek chem., metal, Z = 74, m.at. 183,85u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1781 r
 • Co to znaczy Półstrukturalny Wzór Definicja ↑ wzór grupowy
 • Co to znaczy W Definicja znak ↑ wolframu
 • Co to znaczy Wanad Definicja znak V, (z łaciny Vanadium), pierwiastek chem., metal, Z = 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w 1801 r
 • Co to znaczy Peptydowe Wiązanie Definicja ekipa -CO-NH- powstająca w rezultacie kondensacji grup aminowej i karboksylowej (na przykład aminokwasów
 • Co to znaczy Wielocukry Definicja ↑ polisacharydy
 • Co to znaczy B7 Witamina Definicja ↑ wit. H
 • Co to znaczy Witeryt Definicja minerał, BaCO3, jeden z głownych minerałów baru
 • Co to znaczy Wiwianit Definicja minerał, Fe3(PO4)2·8H2O, bezb., niebieski albo czarny
 • Co to znaczy WODÓR IN STATU NASCENDI Definicja ↑ wodór atomowy
 • Co to znaczy Einsteina Wzór Definicja ↑ równoważność masy i energii
 • Co to znaczy Wapiennik Definicja piec użytkowany do wypalania ↑ wapieni w celu otrzymania ↑ wapna palonego
 • Co to znaczy Wapień Definicja skała osadowa, barwy białej, żółtawej albo szarej; zbudowana z ↑ kalcytu; użytkowana do wyrobu wapna, cementu, szkła, a również w
 • Co to znaczy Wazelina Definicja mieszanina alkanów, zawierająca gł. związki o 22 i 23 atomach węgla w cząsteczce. Nierozp. w wodzie, rozp. w benzynie, eterze dietylowym i
 • Co to znaczy Alfred Werner Definicja 1866-1919) chemik szwajcarski, zajmował się badaniem budowy ↑ związków kompleksowych i badaniami z zakresu ↑ stereochemii i ↑ izomerii. W
 • Co to znaczy Kamienny Węgiel Definicja substancja stała, zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270
 • Co to znaczy B11 Witamina Definicja ↑ kwas foliowy
 • Co to znaczy WITAMINA B14, kwas folinowy Definicja pochodna ↑ kwasu foliowego; użytkowana do leczenia anemii
 • Co to znaczy Woda Definicja nazwa systematyczna oksydan; tlenek wodoru; związek chem. o wzorze H2O, substancja o zasadniczym znaczeniu dla życia, odgrywa wielką rolę w
 • Co to znaczy Miękka Woda Definicja woda, która nie zawiera soli wapnia i magnezu, dzięki czemu po dodaniu środka powierzchniowo-czynnego łatwo tworzy pianę
 • Co to znaczy Wodór Definicja znak H, (z łaciny Hydrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H
 • Co to znaczy Alkaliczne Wody Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy Gorzkie Wody Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy Radoczynne Wody Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy Fazowy Wykres Definicja ↑ diagram fazowy
 • Co to znaczy Podwójna Wymiana Definicja reakcja pomiędzy dwoma złożonymi związkami chem. (przynajmniej binarnymi (↑ związki binarne)), polegająca na wzajemnej zamianie komponentów
 • Co to znaczy Pojedyncza Wymiana Definicja ↑ zamiana prosta
 • Co to znaczy Prosta Wymiana Definicja reakcja pomiędzy dwoma związkami chem., z których jeden jest złożony (przynajmniej binarny (↑ związki binarne)), polegająca na zamianie
 • Co to znaczy Wysalanie Definicja wytrącanie związku org. z roztworu wodnego poprzez dodanie do niego roztworu soli metali, na przykład NaCl
 • Co to znaczy Wytrawianie Definicja oczyszczanie powierzchni stali dzięki kwasu siarkowego przed procesem cynkowania, cynowania, malowania. Por. trawienie
 • Co to znaczy Stereochemiczne Wzory Definicja płaskie albo ↑ przestrzenne wzory związków, prezentujące rzeczywistą strukturę związku, na przykład ułożenie podstawników przy ↑
 • Co to znaczy Umowny Wzór Definicja wzór przedstawiający budowę cząsteczki albo jej fragmentu dzięki umownych znaków, na przykład: Et-OH etanol, Me-X fluorowcopochodna metanu
 • Co to znaczy Uproszczony Wzór Definicja ↑ wzór grupowy
 • Co to znaczy Przestrzenny Wzór Definicja wzór przedstawiający rozmieszczenie atomów albo grup atomów cząsteczki związku chem. w przestrzeni, np
 • Co to znaczy Heteropolarne Wiązanie Definicja ↑ wiązanie jonowe
 • Co to znaczy WIĄZANIE VAN DER WAALSA Definicja ↑ oddziaływania van der Waalsa
 • Co to znaczy Willemit Definicja minerał, Zn2SiO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV
 • Co to znaczy Utleniona Woda Definicja ↑ nadtlenek wodoru
 • Co to znaczy WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROTLENKOWYCH Definicja ↑ pOH
 • Co to znaczy Uproszczony Strukturalny Wzór Definicja ↑ wzór grupowy
 • Co to znaczy Elektronowy Wzór Definicja wzór chem. z zaznaczonymi elektronami walencyjnymi par wolnych i wiążących, symbolizowanymi kropkami
 • Co to znaczy Pełny Strukturalny Wzór Definicja wzór chem. przedstawiający położenie wszystkich atomów i wszystkich wiązań w cząsteczce, np
 • Co to znaczy Sumaryczny Wzór Definicja wzór chem. podający tylko rodzaj pierwiastka i liczbę jego atomów w jego cząsteczce, na przykład dla etanu - C2H6, wody - H2O, kwasu
 • Co to znaczy Σ Wiązanie Definicja wiązanie kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym σ, gdzie para elektronów wiążących jest rozmieszczona symetrycznie wokół osi
 • Co to znaczy Waga Definicja urządzenie do pomiaru ciężaru substancji. W zależności od stopnia dokładności ważenia wyróżniamy wagi techniczne (dokładność ważenia do 10
 • Co to znaczy Walina Definicja kwas 2-amino-3-metylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w białkach roślinnych i w większości białek zwierzęcych, jest substratem w
 • Co to znaczy Kopalne Węgle Definicja ekipa ↑ paliw kopalnych obejmująca: ↑ antracyt, ↑ węgiel kamienny, ↑ węgiel brunatny, ↑ torf. W.k. poddaje się przeróbce obejmującej
 • Co to znaczy Węgliki Definicja związki węgla z metalami, na przykład Al4C3. Węgliki typu jonowego są reaktywne i w reakcji z wodą dają przeważnie ↑ metan (w odróżnieniu
 • Co to znaczy Węglowce Definicja ekipa 14 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ węgiel, ↑ krzem, ↑ german, ↑ cyna, ↑ ołów, ↑ ununkwad
 • Co to znaczy Nienasycone Węglowodory Definicja węglowodory, których cząsteczki zawierają wiązania wielokrotne węgiel-węgiel (podwójne albo potrójne lub i jedne, i drugie). Węglowodory
 • Co to znaczy Słoneczny Wiatr Definicja promieniowanie korpuskularne rozchodzące się z prędkością 500 km·s-1 i wysyłane w okolicy promieniowania elektromagnetycznego poprzez
 • Co to znaczy Atomowe Wiązanie Definicja ↑ wiązanie kowalencyjne
 • Co to znaczy Metaliczne Wiązanie Definicja wiązanie występujące w kryształach metali (i większości stopów, a nawet nie wszystkich związków chem., tak zwany związków metalicznych
 • Co to znaczy Glikozydowe N Wiązanie Definicja wiązanie łączące cząsteczkę tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych) i cukru (↑ rybozy) i ↑ deoksyrybozy
 • Co to znaczy Wietrzenie Definicja rozpad skał powodowany poprzez impulsy mechaniczne (wiatr, zwiększanie objętości poprzez zamarzającą wodę) i chem. W. chem. obejmuje
 • Co to znaczy Winyl Definicja tradycyjna nazwa ↑ rodnika etenylowego CH2=CH·, otrzymywanego poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ etenu; stosowana dziś
 • Co to znaczy Wiskoza Definicja wytwór pośredni w procesie otrzymywania jedwabiu sztucznego (wiskozowego; ↑ jedwab sztuczny); lepka, pomarańczowa ciecz otrzymana poprzez
 • Co to znaczy B5 Witamina Definicja kwas pantotenowy - ↑ peptyd; żółtawa, oleista ciecz, rozp. w wodzie, nierozp. w alkoholu etylowym; trwała tylko w roztworach obojętnych
 • Co to znaczy E Witamina Definicja nazwa ekipy trzech związków, pochodnych fenolu - tokoferoli; żółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach; wrażliwe na
 • Co to znaczy Barytowa Woda Definicja nasycony roztwór wodny wodorotlenku Ba(OH)2 wykorzystywany w chemii analitycznej do wykrywania dwutlenku węgla (↑ tlenek węgla(IV)) dzięki
 • Co to znaczy Bromowa Woda Definicja czerwonobrunatny, 3,5% roztwór bromu w wodzie (roztwór nasycony - 3,55g Br2/100g w t = 20°C), mający właściwości utleniające i
 • Co to znaczy Królewska Woda Definicja mieszanina trzech obj. stężonego kwasu solnego HCl i jednej obj. stężonego kwasu azotowego(V) HNO3, ma mocne właściwości utleniające dzięki
 • Co to znaczy Szkieletowy Wzór Definicja wzór przedstawiający budowę cząsteczki uwzględniając jedynie szkielet węglowy i ↑ wzory grupowe ↑ grup funkcyjnych, np
 • Co to znaczy Fizyczne Właściwości Definicja cechy charakteryzujące substancję pod względem wyglądu, stanu skupienia, parametrów mechanicznych i tym podobne Do w.f. należą między
 • Co to znaczy WŁÓKNA CHEMICZNE W MEDYCYNIE Definicja włókna chem. użytkowane gł. w chirurgii do wyrobu nici, dzianin i tkanin. Nici chirurgiczne, wykonane w poliamidów, poliestrów i poli
 • Co to znaczy Morska Woda Definicja woda pokrywająca 70% powierzchni Ziemi w formie mórz i oceanów, zawiera sporą liczba rozpuszczonych w niej soli mineralnych (szczególnie
 • Co to znaczy Pogazowa Woda Definicja jeden z produktów ↑ suchej destylacji węgla kopalnego, zawiera gł. ↑ amoniak, sole amonowe i produkty smołowe. Użytkowana do otrzymywania
 • Co to znaczy Twarda Woda Definicja woda zawierająca pewne związki chem., na przykład sole wapnia i magnezu, wodorowęglany, siarczany. Dodanie do takiej wody mydła skutkuje
 • Co to znaczy Zasolona Woda Definicja woda odpadowa, wprowadzana do środowiska poprzez nie wszystkie zakłady przemysłowe (w szczególności kopalnie), zawierająca ↑ chlorek sodu
 • Co to znaczy Zeolityczna Woda Definicja woda w lukach sieci krystalicznej, która może być usunięta bez zmiany struktury sieci, na przykład w ↑ zeolitach, montmorylonicie itp
 • Co to znaczy Wodorosole Definicja sole wieloprotonowych kwasów (ulegającym wielostopniowej dysocjacji), gdzie niektóre atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu, na
 • Co to znaczy Wodorowęglany Definicja sole nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce anion HCO3-. Użytkowane w przemyśle spożywczym (NaHCO3
 • Co to znaczy Adolphe Charles Wurtz Definicja 1817-1884) chemik franc., prof. Ecole Medicine i Sorbony, odkrył metodę syntezy węglowodorów alifatycznych (tak zwany ↑ reakcja Wurtza) z
 • Co to znaczy WYCHWYT ELEKTRONU, wychwyt K Definicja przemiana jądrowa polegająca na reakcji elektronu (zazwyczaj z powłoki K danego atomu) z protonem i emisji neutrina elektronowego (υe
 • Co to znaczy WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony Definicja wzór przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na
 • Co to znaczy Żelaziste Wody Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy Wolframit Definicja minerał, (Fe,Mn)WO4, barwy czarnej; ruda wolframu
 • Co to znaczy Burns Robert Woodward Definicja 1917-1979) - chemik am., prof. Harvard University, badał systemy reakcji org. (reguły Woodwarda i Hoffmanna), autor syntez wielu związków
 • Co to znaczy Florenty Zygmunt Wróblewski Definicja 1845-1888) fizyk pol., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z K. Olszewskim
 • Co to znaczy Cieczy Wrzenie Definicja mechanizm wydzielania się pary nie tylko na powierzchni, ale także we wnętrzu cieczy. Pęcherzyki gazu zawarte w cieczy służą jako zarodniki
 • Co to znaczy Uniwersalne Wskaźniki Definicja ↑ parametry kwasowo-zasadowe
 • Co to znaczy Aktywności Współczynnik Definicja f - współczynnik korygujący, ustala jaka część molarnego stężenia (c) stanowi stężenie czynne (a): W bardzo rozcieńczonych roztworach f
 • Co to znaczy Wurcyt Definicja minerał, ZnS (krystalizuje w układzie heksagonalnym
 • Co to znaczy Fotograficzne Wywoływacze Definicja mieszaniny złożone z substancji wywołującej, tzn. redukującej naświetlone ziarna substancji światłoczułej (na przykład bromku srebra) do
 • Co to znaczy Chromatogramu Wywoływanie Definicja sposób obróbki chromatogramu, użytkowana w chromatografii bibułowej i cienkowarstwowej w razie, gdy rozdzielane frakcje są niewidoczne albo
 • Co to znaczy Chemiczny Wzór Definicja symboliczny zapis składu i budowy cząsteczki związku chem.; poszczególne typy wzorów różnią się stopniem szczegółowości informacji o
 • Co to znaczy Empiryczny Wzór Definicja ↑ wzór elementarny
 • Co to znaczy Kreskowy Wzór Definicja wzór chem. z zaznaczonymi wiązaniami w formie kresek; na przykład dla wody H-O-H
 • Co to znaczy Kropkowy Wzór Definicja ↑ wzór elektronowy
 • Co to znaczy Elektronowe Pary Wolne Definicja ↑ elektrony wolne
 • Co to znaczy Podwójne Wiązanie Definicja wiązanie chem. złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i jednego wiązania π
 • Co to znaczy Elementarny Wzór Definicja odmiennie empiryczny, doświadczalny; wzór związku chem., opisujący jedynie ilościowe udziały pierwiastków w cząsteczce, w nielicznych
 • Co to znaczy Wulkanizacja Definicja mechanizm ogrzewania kauczuku naturalnego albo syntetycznego z siarką i odpowiednim dodatkiem przyspieszającym (na przykład
 • Co to znaczy WAALS VAN DER JOHANNES DIDERIK Definicja 1837-1923) fizyk holenderski, badał oddziaływania międzycząsteczkowe (wiązanie van der Waalsa, siły van der Waalsa, promień van der Waalsa
 • Co to znaczy B12 Witamina Definicja cyjanokobalamina, kobalamina - czerwone, igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu, t.t. 220°C z rozkładem. Występuje w
 • Co to znaczy Ciężka Woda Definicja D2O albo HDO, związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż
 • Co to znaczy Gaszone Wapno Definicja nazwa techniczna wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 otrzymywanego w procesie działania wodą (lasowanie, gaszenie) na tlenek wapnia (↑ wapno palone
 • Co to znaczy Emisyjne Widmo Definicja zależność intensywności emitowanego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo fluorescencyjne i
 • Co to znaczy Ogólny Wzór Definicja wzór obrazujący relacje ilościowe pierwiastków w związkach należących do danego ↑ szeregu homologicznego. Na przykład wzór ogólny
 • Co to znaczy H Witamina Definicja wit. B7, biotyna - związek chem., bezb. igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i etanolu, t.t. 233°C. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 10-5g

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wapno Gaszone, Woda Ciężka, Witamina B12, Waals Van Der Johannes Diderik, Wulkanizacja, Wzór Elementarny, Wiązanie co to znaczy.

Tłumaczenie Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wapno Gaszone co to jest.