związki aromatyczne areny co znaczy
Związki Aromatyczne, Areny, Związki Organiczne W Meteorytach, Zrąb Atomowy, Związki

Słownik chemiczny z przykładami od Z

 • Co oznacza Fluoryzujące Białko Zielone Co to jest GFP (z angielskiego: Green Fluorescent Protein), liczące 238 aminokwasów białko wyodrębnione z meduzy Aequorea victoria, charakteryzujące
 • Co oznacza Steroidowe Związki Co to jest ekipa związków chem., których cząsteczki oparte są na strukturze ↑ steranu. Do związków steroidowych należą między innymi: ↑ stygmasterol
 • Co oznacza Jonowy Związek Co to jest związek chem. zbudowany nie z odrębnych cząsteczek, ale z jonów, na przykład NaCl, KCl, CaCl2. W związku chem., jakim jest NaCl, na 1 jon
 • Co oznacza Organiczne Związki Co to jest związki chem. ↑ węgla z wyłączeniem połączeń traktowanych jako nieorg., tzn. ↑ diamentu, ↑ grafitu, ↑ fullerenów, tlenków, siarczków
 • Co oznacza Murarska Zaprawa Co to jest materiał wiążący, mieszanina wapna gaszonego (wodorotlenek wapnia, ↑ wapno gaszone), piasku i wody. Po kilku godzinach następuje powolny
 • Co oznacza Azowe Związki Co to jest związki org. zawierające w swym szkielecie azową grupę funkcyjną ( -N=N- ), na przykład C6H5-N=N-C6H5. Służą jako substancje wyjściowe do
 • Co oznacza Dwufunkcyjne Związki Co to jest związki org. zawierające w cząsteczce dwie ↑ ekipy funkcyjne, które mogą być jednakowe: na przykład w glikolu etylenowym (etano-1,2-diol; ↑
 • Co oznacza Powietrza Zanieczyszczenia Co to jest szkodliwe substancje, emitowane do atmosfery w wyniku działalności człowieka (lecz nie będące jej naturalnymi składnikami), wywołują
 • Co oznacza Sandwiczowe Związki Co to jest ↑ metaloceny
 • Co oznacza Żelatyna Co to jest substancja białkowa zbudowana gł. z ↑ glicyny, ↑ proliny i ↑ hydroksyproliny. Bezb., bez zapachu ciało stałe; ż. jest nierozp. w zimnej
 • Co oznacza Wody Zmiękczanie Co to jest usunięcie z wody związków powodujących jej twardość (↑ twardość wody). Istnieją różne sposoby z.w., najprostszą jest ↑ destylacja wody
 • Co oznacza Organometaliczne Związki Co to jest ↑ związki metaloorganiczne
 • Co oznacza Zaczadzenie Co to jest zatrucie ↑ tlenkiem węgla(II). Wywołane tym, iż hemoglobina tworzy z CO bardziej trwały kompleks Hb-CO (karbohemoglobina) niż z tlenem
 • Co oznacza Złoto Co to jest znak Au, (z łaciny Aurum), pierwiastek chem., metal, Z = 79, m.at. 196,9665u, ekipa ↑ miedziowców. Znane od starożytności (3500 lat przed
 • Co oznacza Czynne Optycznie Związki Co to jest ↑czynność optyczna
 • Co oznacza Żelazicyjanki Co to jest nazwa zwyczajowa ↑ cyjanożelazianów(III
 • Co oznacza Wiktor Jan Zawidzki Co to jest 1866-1928) fizykochemik pol., prowadził badania z dziedziny kinetyki chemicznej, ↑ autokatalizy, prężności par układów wieloskładnikowych
 • Co oznacza Żelazo Co to jest znak Fe, (z łaciny Ferrum), pierwiastek chem., metal, Z = 26, m.at. 55,847u, ekipa ↑ żelazowców. Znane w czasach prehistorycznych. W
 • Co oznacza Lewisa Według Zasady Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Lewisa
 • Co oznacza Wielofunkcyjne Związki Co to jest związki org., zawierające w cząsteczce trzy albo więcej ↑ grup funkcyjnych, jednakowych albo nie. Do pierwszej ekipy należy na przykład
 • Co oznacza Zapach Co to jest wrażenie wywoływane w mózgu poprzez działanie odpowiednich związków chem. na receptory węchowe znajdujące się w nosie
 • Co oznacza Zmydlanie Co to jest ↑ reakcja zmydlania
 • Co oznacza Zn Co to jest znak ↑ cynku
 • Co oznacza Pauliego Zakaz Co to jest ↑ reguła Pauliego
 • Co oznacza Chemiczne Zjawisko Co to jest ↑ reakcja chemiczna
 • Co oznacza Koordynacyjny Związek Co to jest ↑ związek kompleksowy
 • Co oznacza Karl Ziegler Co to jest 1898-1973) chemik niem., prof. na uniwersytetach w Heidelbergu, Halle i Aachen. Prowadził badania nad związkami metaloorg. Odkrył
 • Co oznacza Zobojętnianie Co to jest ↑ reakcja zobojętniania
 • Co oznacza Arrheniusa Według Zasady Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Arrheniusa
 • Co oznacza Zatężanie Co to jest usunięcie rozpuszczalnika z roztworu substancji nielotnej poprzez odparowanie albo oddestylowanie go, wskutek czego następuje przyrost
 • Co oznacza Pirymidynowe Zasady Co to jest zasadowe, jednopierścieniowe heterocykliczne związki aromatyczne (zawierające azot jako heteroatom), zbudowane na planie ↑pirymidyny
 • Co oznacza Fizyczne Zjawisko Co to jest przemiana prowadząca do zmian właściwości fiz. substancji, lecz nie do powstawania nowych substancji. Do z.f. należą: topnienie
 • Co oznacza Amfoteryczne Związki Co to jest ↑ amfoteryczność
 • Co oznacza Purynowe Zasady Co to jest zasadowe, dwupierścieniowe heterocykliczne związki aromatyczne (zawierające azot jako heteroatom), zbudowane na planie ↑puryny; główne z
 • Co oznacza Zeolity Co to jest glinokrzemiany i krzemiany wapnia i sodu, tworzą regularną sieć przestrzenną zbudowaną z tetraedrów SiO4, która zawiera regularne luki o
 • Co oznacza Zatrucie Co to jest przekroczenie dopuszczalnej dawki danego związku wprowadzonego do organizmu, wskutek czego występują symptomy, takie jak: mdłości, wymioty
 • Co oznacza Zawiesina Co to jest układ dwu albo wieloskładnikowy zawierający cząstki w formie rozproszonej, o średnicach ponad 10-7m. To jest ↑ układ heterogeniczny
 • Co oznacza Bronsteda Według Zasady Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co oznacza Dymna Zasłona Co to jest ↑ dymy zasłonowe
 • Co oznacza Zgazowanie Co to jest przeprowadzenie substancji stałej w produkty gazowe, odbywające się z destrukcją wyjściowej substancji; na przykład otrzymywanie gazu
 • Co oznacza Grignarda Związki Co to jest związki metaloorg. magnezu, R-Mg-X; gdzie R - rodnik alkilowy albo arylowy, X = Cl, Br, I; powstające w reakcji fluorowcopochodnych
 • Co oznacza Heterocykliczne Związki Co to jest cykliczne związki organiczne, zawierające w pierścieniu jeden albo więcej atomów innych niż węgiel (tak zwany heteroatomów). Najprostszym
 • Co oznacza Żywice Co to jest bezpostaciowe substancje stałe albo bardzo lepkie ciecze. Ż. dzieli się na ż. naturalne (szelak, mastyks, kalafonia, bursztyn) i ↑ żywice
 • Co oznacza Żelazocyjanki Co to jest nazwa zwyczajowa ↑ cyjanożelazianów(II
 • Co oznacza Zespolony Związek Co to jest ↑ związek kompleksowy
 • Co oznacza Zr Co to jest znak ↑ cyrkonu
 • Co oznacza Koagulat Żel Co to jest wytwór koagulacji ↑ zolu, który lub może być ponownie przeprowadzony w stan zolu (koloidy odwracalne) lub nie to jest możliwe (koloidy
 • Co oznacza Żelazowce Co to jest ekipa 8. układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: żelazo, ruten, osm, has. Wszystkie pierwiastki to metale
 • Co oznacza Żeliwo Co to jest stop żelaza z węglem (o zawartości węgla 2,5÷4,5%) zawierające zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: manganu, krzemu
 • Co oznacza Ep Epoksydowe Żywice Co to jest żywice syntetyczne, pozyskiwane poprzez polikondensację epichlorohydryny (1-chloro-2,3-epoksypropan) i dianu (bis(4-hydroksyfenolo
 • Co oznacza ZWIĄZKI ORGANICZNE W PRZESTRZENI MIĘDZYGWIEZDNEJ Co to jest związki org. występujące w przestrzeni kosmicznej. Pierwszym odkrytym (w 1969 r.) związkiem był metanal (HCHO). Spośród powyżej 100
 • Co oznacza Żużel Co to jest mieszanina składników mineralnych rudy, popiołu, paliwa - pływająca jako zanieczyszczenie na powierzchni płynnego metalu w trakcie
 • Co oznacza Głupców Złoto Co to jest ↑ piryt
 • Co oznacza Cynowa Zaraza Co to jest ↑ trąd cynowy
 • Co oznacza Zagęszczanie Co to jest zwiększanie stężenia substancji śladowych w próbce, w celu ułatwienia ustalenia ich składu jakościowego i ilościowego (↑ skład chemiczny
 • Co oznacza Środowiska Zanieczyszczenia Co to jest związki chem. pochodzenia zazwyczaj antropogennego (a więc produkowane poprzez człowieka), stanowiące produkty uboczne albo niepożądane
 • Co oznacza Przeciwprądu Zasada Co to jest chłodzenie albo ogrzewanie jest bardziej skuteczne, jeżeli medium chłodzące albo ogrzewające (na przykład woda w ↑ chłodnicy) płynie w
 • Co oznacza Farbiarska Zaprawa Co to jest związek wiążący się z włóknem barwionego materiału, umożliwiający podłączenie właściwego związku nadającego barwę. Farby kwaśne wymagają
 • Co oznacza Przekory Zasada Co to jest ↑ reguła przekory
 • Co oznacza Nierozróżnialności Zasada Co to jest jednakowych cząstek) - jedna z fundamentalnych zasad mechaniki kwantowej, wedle którą jednakowe obiekty kwantowe, takie jak na przykład
 • Co oznacza Heisenberga Nieoznaczoności Zasada Co to jest podstawowa zasada w mechanice kwantowej sformułowana poprzez W.C. Heisenberga, stwierdzająca, iż nie jest możliwe równoczesne, precyzyjne
 • Co oznacza Zlewka Co to jest szklane naczynie laboratoryjne wykorzystywane do sporządzania roztworów i prowadzenia niektórych reakcji chem., ma kształt walca (szklanki
 • Co oznacza Zasadowość Co to jest 1) Wartość ↑ pH ponad 7. 2) Liczba protonów, które mogą być oderwane od jednej cząsteczki kwasu. Na przykład kwas azotowy(V) HNO3 jest
 • Co oznacza Zol Co to jest układ koloidowy typu substancja stała/ciecz. Drobiny substancji rozproszonej są w stanie stałym. Utrzymują stan wielkiego rozdrobnienia lub
 • Co oznacza Uran Zubożony Co to jest DU (od angielskiego depleted uranium) - ↑ uran pozbawiony promieniotwórczego izotopu 235U, zawierający gł. bardzo trwały izotop 238U. Służy
 • Co oznacza Reakcji Entalpii Zmiana Co to jest zmiana energii wewnętrznej układu dla reakcji przebiegających pod stałym ciśnieniem. To jest różnica pomiędzy entalpią H2 stanu końcowego
 • Co oznacza Chemiczny Związek Co to jest substancja składająca się z atomów przynajmniej jednego ↑ pierwiastka chem., powiązanych ze sobą w charakterystyczny i uporządkowany sposób
 • Co oznacza Międzymetaliczne Związki Co to jest związki chem. z wiązaniem metalicznym, tworzone poprzez różne metale, między innymi w ↑ stopach, z którymi jednak nie są tożsame, gdyż mają
 • Co oznacza Nitrowe Związki Co to jest związki chem. posiadające w swej strukturze przynajmniej jedną grupę nitrową -NO2. Istnieją alifatyczne związki nitrowe R-NO2 i aromatyczne
 • Co oznacza Nieorganiczne Związki Co to jest związki chem. z wyłączeniem węglowodorów i wszystkich podstawionych pochodnych węglowodorów; ekipa obejmująca około 500 000 substancji
 • Co oznacza Kompleksowy Związek Co to jest związek koordynacyjny, zespolony, kompleks) - związek chem. powstały w wyniku wytworzenia wiązań koordynacyjnych (σ, a niekiedy również π
 • Co oznacza Binarne Związki Co to jest substancje chem., których cząsteczki składają się z atomów tylko dwóch pierwiastków (niekoniecznie z wyłącznie dwóch atomów!). Do
 • Co oznacza Zapałka Co to jest pałeczka wykonana z drewna albo tektury, pokryta z jednego końca łatwopalną mieszaniną chloranu potasowego, siarczku antymonu, siarki
 • Co oznacza Naturalnych Wód Zanieczyszczenia Co to jest związki chem. i mikroorganizmy wprowadzane do wód (niekiedy pośrednio, jako substancje wypłukane z powietrza i gleby poprzez opady) w
 • Co oznacza Syntetyczne Żywice Co to jest ciekłe albo niskotopliwe ↑ oligomery (masa cząsteczkowa rzędu 400÷4000), uzyskujące sporą wytrzymałość mechaniczną po utwardzeniu
 • Co oznacza Gleby Zanieczyszczenia Co to jest substancje chem. występujące w glebie w ilości wykraczającej poza normalną zawartość, pochodzące między innymi z: a) odpadów komunalnych
 • Co oznacza Zwęglenie Co to jest ↑ reakcja charakterystyczna związków org., objawiająca się ich sczernieniem, a więc wydzieleniem węgla pierwiastkowego, wskutek ich
 • Co oznacza Metaloorganiczne Związki Co to jest ekipa substancji należących do ↑ związków org., zawierają atomy metali połączone bezpośrednio z atomami węgla. Należą do nich związki
 • Co oznacza Atomowy Zrąb Co to jest rdzeń atomowy) - to jest jądro atomu pierwiastka wspólnie z elektronami niewalencyjnymi. Dlatego struktury elektronowe atomów można
 • Co oznacza ZWIĄZKI ORGANICZNE W METEORYTACH Co to jest związki org. występujące w meteorytach (gł. w tak zwany chondrytach węglistych). Zidentyfikowano powyżej 260 związków należących do
 • Co oznacza Areny Aromatyczne Związki Co to jest związki chem. o budowie cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej, zawierające wiązanie zdelokalizowane (prócz wiązań σ), składające się z

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Związki Aromatyczne, Areny, Związki Organiczne W Meteorytach, Zrąb Atomowy, Związki Metaloorganiczne, Zwęglenie, Zanieczyszczenia Gleby, Żywice Syntetyczne co to znaczy.

Tłumaczenie Związki Aromatyczne, Areny, Związki Organiczne W co to jest.