związki organiczne co to znaczy
Związki Organiczne W Meteorytach, Zwęglenie, Zanieczyszczenia Gleby, Zanieczyszczenia Wód.

Słownik chemiczny: przykłady na Z

 • Co to znaczy Środowiska Zanieczyszczenia Definicja związki chem. pochodzenia zazwyczaj antropogennego (a więc produkowane poprzez człowieka), stanowiące produkty uboczne albo niepożądane
 • Co to znaczy Przeciwprądu Zasada Definicja chłodzenie albo ogrzewanie jest bardziej skuteczne, jeżeli medium chłodzące albo ogrzewające (na przykład woda w ↑ chłodnicy) płynie w
 • Co to znaczy Pirymidynowe Zasady Definicja zasadowe, jednopierścieniowe heterocykliczne związki aromatyczne (zawierające azot jako heteroatom), zbudowane na planie ↑pirymidyny
 • Co to znaczy Zawiesina Definicja układ dwu albo wieloskładnikowy zawierający cząstki w formie rozproszonej, o średnicach ponad 10-7m. To jest ↑ układ heterogeniczny
 • Co to znaczy Zeolity Definicja glinokrzemiany i krzemiany wapnia i sodu, tworzą regularną sieć przestrzenną zbudowaną z tetraedrów SiO4, która zawiera regularne luki o
 • Co to znaczy Karl Ziegler Definicja 1898-1973) chemik niem., prof. na uniwersytetach w Heidelbergu, Halle i Aachen. Prowadził badania nad związkami metaloorg. Odkrył
 • Co to znaczy Fluoryzujące Białko Zielone Definicja GFP (z angielskiego: Green Fluorescent Protein), liczące 238 aminokwasów białko wyodrębnione z meduzy Aequorea victoria, charakteryzujące
 • Co to znaczy Złoto Definicja znak Au, (z łaciny Aurum), pierwiastek chem., metal, Z = 79, m.at. 196,9665u, ekipa ↑ miedziowców. Znane od starożytności (3500 lat przed
 • Co to znaczy Reakcji Entalpii Zmiana Definicja zmiana energii wewnętrznej układu dla reakcji przebiegających pod stałym ciśnieniem. To jest różnica pomiędzy entalpią H2 stanu końcowego
 • Co to znaczy Wody Zmiękczanie Definicja usunięcie z wody związków powodujących jej twardość (↑ twardość wody). Istnieją różne sposoby z.w., najprostszą jest ↑ destylacja wody
 • Co to znaczy Zr Definicja znak ↑ cyrkonu
 • Co to znaczy Atomowy Zrąb Definicja rdzeń atomowy) - to jest jądro atomu pierwiastka wspólnie z elektronami niewalencyjnymi. Dlatego struktury elektronowe atomów można
 • Co to znaczy Uran Zubożony Definicja DU (od angielskiego depleted uranium) - ↑ uran pozbawiony promieniotwórczego izotopu 235U, zawierający gł. bardzo trwały izotop 238U. Służy
 • Co to znaczy Kompleksowy Związek Definicja związek koordynacyjny, zespolony, kompleks) - związek chem. powstały wskutek wytworzenia wiązań koordynacyjnych (σ, a niekiedy również π
 • Co to znaczy Areny Aromatyczne Związki Definicja związki chem. o budowie cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej, zawierające wiązanie zdelokalizowane (prócz wiązań σ), składające się z
 • Co to znaczy Dwufunkcyjne Związki Definicja związki org. zawierające w cząsteczce dwie ↑ ekipy funkcyjne, które mogą być jednakowe: na przykład w glikolu etylenowym (etano-1,2-diol; ↑
 • Co to znaczy Grignarda Związki Definicja związki metaloorg. magnezu, R-Mg-X; gdzie R - rodnik alkilowy albo arylowy, X = Cl, Br, I; powstające w reakcji fluorowcopochodnych
 • Co to znaczy Heterocykliczne Związki Definicja cykliczne związki organiczne, zawierające w pierścieniu jeden albo więcej atomów innych niż węgiel (tak zwany heteroatomów). Najprostszym
 • Co to znaczy Metaloorganiczne Związki Definicja ekipa substancji należących do ↑ związków org., zawierają atomy metali połączone bezpośrednio z atomami węgla. Należą do nich związki
 • Co to znaczy Międzymetaliczne Związki Definicja związki chem. z wiązaniem metalicznym, tworzone poprzez różne metale, między innymi w ↑ stopach, z którymi jednak nie są tożsame, gdyż mają
 • Co to znaczy Nieorganiczne Związki Definicja związki chem. z wyłączeniem węglowodorów i wszystkich podstawionych pochodnych węglowodorów; ekipa obejmująca około 500 000 substancji
 • Co to znaczy ZWIĄZKI ORGANICZNE W PRZESTRZENI MIĘDZYGWIEZDNEJ Definicja związki org. występujące w przestrzeni kosmicznej. Pierwszym odkrytym (w 1969 r.) związkiem był metanal (HCHO). Spośród powyżej 100
 • Co to znaczy Wielofunkcyjne Związki Definicja związki org., zawierające w cząsteczce trzy albo więcej ↑ grup funkcyjnych, jednakowych albo nie. Do pierwszej ekipy należy na przykład
 • Co to znaczy Żelatyna Definicja substancja białkowa zbudowana gł. z ↑ glicyny, ↑ proliny i ↑ hydroksyproliny. Bezb., bez zapachu ciało stałe; ż. jest nierozp. w zimnej
 • Co to znaczy Żywice Definicja bezpostaciowe substancje stałe albo bardzo lepkie ciecze. Ż. dzieli się na ż. naturalne (szelak, mastyks, kalafonia, bursztyn) i ↑ żywice
 • Co to znaczy Syntetyczne Żywice Definicja ciekłe albo niskotopliwe ↑ oligomery (masa cząsteczkowa rzędu 400÷4000), uzyskujące sporą wytrzymałość mechaniczną po utwardzeniu
 • Co to znaczy Pauliego Zakaz Definicja ↑ reguła Pauliego
 • Co to znaczy Steroidowe Związki Definicja ekipa związków chem., których cząsteczki oparte są na strukturze ↑ steranu. Do związków steroidowych należą między innymi: ↑ stygmasterol
 • Co to znaczy Amfoteryczne Związki Definicja ↑ amfoteryczność
 • Co to znaczy Purynowe Zasady Definicja zasadowe, dwupierścieniowe heterocykliczne związki aromatyczne (zawierające azot jako heteroatom), zbudowane na planie ↑puryny; główne z
 • Co to znaczy Jonowy Związek Definicja związek chem. zbudowany nie z odrębnych cząsteczek, ale z jonów, na przykład NaCl, KCl, CaCl2. W związku chem., jakim jest NaCl, na 1 jon
 • Co to znaczy Organiczne Związki Definicja związki chem. ↑ węgla z wyłączeniem połączeń traktowanych jako nieorg., tzn. ↑ diamentu, ↑ grafitu, ↑ fullerenów, tlenków, siarczków
 • Co to znaczy Murarska Zaprawa Definicja materiał wiążący, mieszanina wapna gaszonego (wodorotlenek wapnia, ↑ wapno gaszone), piasku i wody. Po kilku godzinach następuje powolny
 • Co to znaczy Zapach Definicja wrażenie spowodowane w mózgu poprzez działanie odpowiednich związków chem. na receptory węchowe znajdujące się w nosie
 • Co to znaczy Zmydlanie Definicja ↑ reakcja zmydlania
 • Co to znaczy Zn Definicja znak ↑ cynku
 • Co to znaczy Powietrza Zanieczyszczenia Definicja szkodliwe substancje, emitowane do atmosfery wskutek działalności człowieka (lecz nie będące jej naturalnymi składnikami), wywołują
 • Co to znaczy Sandwiczowe Związki Definicja ↑ metaloceny
 • Co to znaczy Zaczadzenie Definicja zatrucie ↑ tlenkiem węgla(II). Wywołane tym, iż hemoglobina tworzy z CO bardziej trwały kompleks Hb-CO (karbohemoglobina) niż z tlenem
 • Co to znaczy Wiktor Jan Zawidzki Definicja 1866-1928) fizykochemik pol., prowadził badania z dziedziny kinetyki chemicznej, ↑ autokatalizy, prężności par układów wieloskładnikowych
 • Co to znaczy Chemiczne Zjawisko Definicja ↑ reakcja chemiczna
 • Co to znaczy Koordynacyjny Związek Definicja ↑ związek kompleksowy
 • Co to znaczy Arrheniusa Według Zasady Definicja ↑ teoria kwasów i zasad Arrheniusa
 • Co to znaczy Lewisa Według Zasady Definicja ↑ teoria kwasów i zasad Lewisa
 • Co to znaczy Zatężanie Definicja usunięcie rozpuszczalnika z roztworu substancji nielotnej poprzez odparowanie albo oddestylowanie go, w rezultacie czego następuje przyrost
 • Co to znaczy Fizyczne Zjawisko Definicja przemiana kierująca do zmian właściwości fiz. substancji, lecz nie do powstawania nowych substancji. Do z.f. należą: topnienie, krzepnięcie
 • Co to znaczy Zobojętnianie Definicja ↑ reakcja zobojętniania
 • Co to znaczy Azowe Związki Definicja związki org. zawierające w swym szkielecie azową grupę funkcyjną ( -N=N-), na przykład C6H5-N=N-C6H5. Służą jako substancje wyjściowe do
 • Co to znaczy Czynne Optycznie Związki Definicja ↑czynność optyczna
 • Co to znaczy Organometaliczne Związki Definicja ↑ związki metaloorganiczne
 • Co to znaczy Żelazicyjanki Definicja nazwa zwyczajowa ↑ cyjanożelazianów(III
 • Co to znaczy Żelazo Definicja znak Fe, (z łaciny Ferrum), pierwiastek chem., metal, Z = 26, m.at. 55,847u, ekipa ↑ żelazowców. Znane w czasach prehistorycznych. W
 • Co to znaczy Bronsteda Według Zasady Definicja ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co to znaczy Dymna Zasłona Definicja ↑ dymy zasłonowe
 • Co to znaczy Zatrucie Definicja przekroczenie dopuszczalnej dawki danego związku wprowadzonego do organizmu, w rezultacie czego występują symptomy, takie jak: mdłości
 • Co to znaczy Zgazowanie Definicja przeprowadzenie substancji stałej w produkty gazowe, odbywające się z destrukcją wyjściowej substancji; na przykład otrzymywanie gazu
 • Co to znaczy Żelazocyjanki Definicja nazwa zwyczajowa ↑ cyjanożelazianów(II
 • Co to znaczy Zespolony Związek Definicja ↑ związek kompleksowy
 • Co to znaczy Koagulat Żel Definicja wytwór koagulacji ↑ zolu, który lub może być ponownie przeprowadzony w stan zolu (koloidy odwracalne) lub nie to jest możliwe (koloidy
 • Co to znaczy Żelazowce Definicja ekipa 8. układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: żelazo, ruten, osm, has. Wszystkie pierwiastki to metale
 • Co to znaczy Żeliwo Definicja stop żelaza z węglem (o zawartości węgla 2,5÷4,5%) zawierające zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: manganu, krzemu
 • Co to znaczy Ep Epoksydowe Żywice Definicja żywice syntetyczne, pozyskiwane poprzez polikondensację epichlorohydryny (1-chloro-2,3-epoksypropan) i dianu (bis(4-hydroksyfenolo
 • Co to znaczy Żużel Definicja mieszanina składników mineralnych rudy, popiołu, paliwa - pływająca jako zanieczyszczenie na powierzchni płynnego metalu w trakcie
 • Co to znaczy Zagęszczanie Definicja zwiększanie stężenia substancji śladowych w próbce, w celu ułatwienia ustalenia ich składu jakościowego i ilościowego (↑ skład chemiczny
 • Co to znaczy Cynowa Zaraza Definicja ↑ trąd cynowy
 • Co to znaczy Głupców Złoto Definicja ↑ piryt
 • Co to znaczy Farbiarska Zaprawa Definicja związek wiążący się z włóknem barwionego materiału, pozwalający na podłączenie właściwego związku nadającego barwę. Farby kwaśne wymagają
 • Co to znaczy Heisenberga Nieoznaczoności Zasada Definicja podstawowa zasada w mechanice kwantowej sformułowana poprzez W.C. Heisenberga, stwierdzająca, iż nie jest możliwe równoczesne, precyzyjne
 • Co to znaczy Nierozróżnialności Zasada Definicja jednakowych cząstek) - jedna z fundamentalnych zasad mechaniki kwantowej, odpowiednio z którą jednakowe obiekty kwantowe, takie jak na
 • Co to znaczy Przekory Zasada Definicja ↑ reguła przekory
 • Co to znaczy Zasadowość Definicja 1) Wartość ↑ pH ponad 7. 2) Liczba protonów, które mogą być oderwane od jednej cząsteczki kwasu. Na przykład kwas azotowy(V) HNO3 jest
 • Co to znaczy Zlewka Definicja szklane naczynie laboratoryjne wykorzystywane do sporządzania roztworów i prowadzenia nie wszystkich reakcji chem., ma kształt walca
 • Co to znaczy Zol Definicja układ koloidowy typu substancja stała/ciecz. Drobiny substancji rozproszonej są w stanie stałym. Utrzymują stan wielkiego rozdrobnienia lub
 • Co to znaczy Chemiczny Związek Definicja substancja składająca się z atomów przynajmniej jednego ↑ pierwiastka chem., powiązanych ze sobą w charakterystyczny i uporządkowany sposób
 • Co to znaczy Binarne Związki Definicja substancje chem., których cząsteczki składają się z atomów tylko dwóch pierwiastków (niekoniecznie z wyłącznie dwóch atomów!). Do
 • Co to znaczy Nitrowe Związki Definicja związki chem. posiadające w swej strukturze przynajmniej jedną grupę nitrową -NO2. Istnieją alifatyczne związki nitrowe R-NO2 i aromatyczne
 • Co to znaczy Zapałka Definicja pałeczka wykonana z drewna albo tektury, pokryta z jednego końca łatwopalną mieszaniną chloranu potasowego, siarczku antymonu, siarki
 • Co to znaczy Naturalnych Wód Zanieczyszczenia Definicja związki chem. i mikroorganizmy wprowadzane do wód (niekiedy pośrednio, jako substancje wypłukane z powietrza i gleby poprzez opady) wskutek
 • Co to znaczy Gleby Zanieczyszczenia Definicja substancje chem. występujące w glebie w ilości wykraczającej poza normalną zawartość, pochodzące między innymi z: a) odpadów komunalnych
 • Co to znaczy Zwęglenie Definicja ↑ reakcja charakterystyczna związków org., objawiająca się ich sczernieniem, a więc wydzieleniem węgla pierwiastkowego, w rezultacie ich
 • Co to znaczy ZWIĄZKI ORGANICZNE W METEORYTACH Definicja związki org. występujące w meteorytach (gł. w tak zwany chondrytach węglistych). Zidentyfikowano powyżej 260 związków należących do

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Związki Organiczne W Meteorytach, Zwęglenie, Zanieczyszczenia Gleby, Zanieczyszczenia Wód Naturalnych, Zapałka, Związki Nitrowe, Związki Binarne, Związek co to znaczy.

Tłumaczenie Związki Organiczne W Meteorytach, Zwęglenie co to jest.