homeotyczne geny heimlicha co znaczy
Homeotyczne Geny, Heimlicha Zabieg, Hydroliza, Hydruria, Hornera Objaw, Hodowla Wsobna

Słownik i definicje chemiczne na H

 • Co znaczy Hipoproteinemia Definicja białka w osoczu (albo jego frakcji na przykład hipoalbuminemia). Pojawia się w stanach niedożywie­nia (kwashiorkor, przetoki jelitowe), w
 • Co znaczy Palce Hipokratesa Definicja deformacja palców wynikająca z przerostu po­liczków paznokciowych. Pojawiają się jako symptom wielu chorób, raczej serca i płuc. Spo­tyka
 • Co znaczy Hemoliza Definicja miejscu wynaczynienia krwi (na przykład krwiak w mięśniach), w szpiku kostnym, śledzionie i wą­trobie albo wewnątrz naczyń krwionośnych (w
 • Co znaczy Hiperkaliemia Definicja Pojawia się w razie nad­miernej podaży z pokarmem, nadmiernego uwalniania z komórek (rozpad, wybrane leki, kwasica, cukrzyca) albo
 • Co znaczy Haptoglobina Definicja hemoglobinę uwalnianą z erytrocytów we­wnątrz naczyń krwionośnych. Uniemożliwia przedostawanie się jej do moczu. Połączenie H. z
 • Co znaczy Narządów Hodowla Definicja działalność opierająca się na osiągnięciach ge­netyki wykorzystywana uzyskiwaniu różnych tkanek czy nawet całych organów przeznaczonych do
 • Co znaczy Hydrokoloidy Definicja potencjale wchłaniania wody. Stosowane jako rodzaj specjalnego opatrunku, składającego się z kawałka nieprzezroczystego poliuretanu
 • Co znaczy Higiena Definicja ma­terialnego i społecznego i zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na
 • Co znaczy Operacja Hellera Definicja na­cięciu dolnego zwieracza przełyku na odcinku kilku centymetrów poprzez dostęp z lewostronnej torakotomii. Służący w achalazji przełyku
 • Co znaczy Choroba Hartnupa Definicja rzadko występujące zaburzenie wchłaniania niektórych aminokwasów (raczej tryptofanu) z przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się wysypką i
 • Co znaczy Histamina Definicja hormonem tkankowym (autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwo­wym. Działa za
 • Co znaczy Albrecht Haller Definicja Albert von Haller. Szwajcarski fizjolog, botanik i literat. Jego majątek naukowy dotyczy anato­mii i fizjologii (jest twórcą tej nazwy
 • Co znaczy Homeostaza Definicja utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach
 • Co znaczy Hipotermia Definicja or­ganizm utrzymuje stałą temperaturę (35-37°C), co regulowane jest poprzez podwzgórze. Impulsy nerwowe z podwzgórza pobudzają
 • Co znaczy Hiperaldosteronizm Definicja w organizmie. Może być zaburzeniem o charakterze pierwotnym, może także być ob­jawem chorób, gdzie kora nadnerczy wy­dziela nadmiar hormonu
 • Co znaczy Hemofiltracja Definicja podobne do krążenia w okresie hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne ciśnienie po ze­wnętrznej stronie błony albo
 • Co znaczy Hiperbaria Definicja pod­wyższonym ciśnieniu; powiększa to pracę odde­chową, na przykład w trakcie nurkowania czy w komorach kesonowych. Sprężone powietrze ma
 • Co znaczy Twarz Hipokratesa Definicja twa­rzy zwiastujące śmierć (najczęściej w zapaleniu otrzewnej). Charakterystyczne są: zaostrzony nos, wpadnięte oczy, zapadnięte policzki
 • Co znaczy Hemokrynia Definicja gru­czołowych wprost do krwi. Jest zjawiskiem charakterystycznym dla gruczołów wydziela­nia wewnętrznego (dokrewnych) nie mających
 • Co znaczy Choroba Hirschsprunga Definicja nadmierne rozszerzenie okrężnicy spowo­dowane brakiem w ścianie jelita grubego przywspółczulnych zwojów nerwowych. Pozba­wiony unerwienia
 • Co znaczy Hipoterapia Definicja pacjen­tów z uszkodzeniami układu nerwowego o róż­nej etiologii, przez kontakt fizyczny i w pierwszej kolejności jazdę konną. Znajduje
 • Co znaczy Hak Definicja hipokampa, stanowiąc część -> układu lim- bicznego; 2) nazwa narzędzia stosowanego w chirurgii celem rozsunięcia tkanek ułatwia­jąc dostęp
 • Co znaczy C21H23N05 Heroina Definicja pochodna morfiny; substancja o mocnym działaniu przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie stoso­wana w lecznictwie z racji na ryzyko
 • Co znaczy Choroba Medina Heinego Definicja poliomyelitis); ostre zapalenie rogów przednich rdze­nia, nagminne porażenie dziecięce. To jest ostra dolegliwość wirusowa spowodowana
 • Co znaczy Hemoglobinopatia Definicja powodujące powstawanie hemoglobiny o nieprawidłowej strukturze, co w różnym stop- niu upośledza jej funkcję. Leczenie jest obja­wowe
 • Co znaczy Hemisferektomia Definicja zabieg operacyjnego usunięcia jednej z pół­kul mózgu (aktualnie usuwa się korę mózgową z zachowaniem wzgórza i jąder pod korowych
 • Co znaczy Homeopatia Definicja leczyć przez podawanie substancji, które w większych dawkach powodują symptomy cho­robowe (trucizn) podobne do danej dolegliwości, w takim
 • Co znaczy Ludwig Hirszfeld Definicja le­karz pracujący w Niemczech. Jest jednym z twór­ców edukacji o ekipach krwi i ich dziedziczeniu. Raczej jego zasługą jest sposobność
 • Co znaczy Zwrotne Hamowanie Definicja system regulacyjny, opierający na zaha­mowaniu wydzielania albo obniżenie poziomu czynnika pobudzającego poprzez sukces tego po­budzenia
 • Co znaczy X Histiocytoza Definicja obejmują­ca: ziarniniaka kwasochłonnego, chorobę Han-da-Schullera-Christiana (histiocytoza rozsiana, przewlekła) i chorobę Abta-Letterera
 • Co znaczy Ciałka Hassala Definicja części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm
 • Co znaczy Haemophilus Definicja HAEMOPHILUS HAFNIA hak HALLER ALBRECHT HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA HALUCYNACJE HALUCYNOGENY HALUCYNOIDY HAŁAS HAMARTIA HAMARTOMA HAMARTOMA
 • Co znaczy Hb Hemoglobina Definicja czę­ści białkowej (globulina) i metaloporfiryny (hem). Złożona jest z 4 łańcuchów polipeptydowych. U człowieka, w erytrocytach występują
 • Co znaczy Hipnoza Definicja przejściowy stan zmienionej świadomości od bardzo nieznaczne­go do przypominającego głęboki sen, zależnie od indywidualnej podatności i
 • Co znaczy Hemofilia Definicja choro­ba spowodowana niedoborem jednego z czynników krzepnięcia (globulina antyhemofilowa). Istnieją 2 kluczowe postacie dolegliwości
 • Co znaczy Hartowanie Definicja negatywny fizjologicznie impuls w konsekwencji po­wtarzalnej ekspozycji. Odmianą jest habituacja i reakcja na niedokrwienie płatów skórnych
 • Co znaczy Hipotonia Definicja po­jawia się wskutek uszkodzenia łuku odru­chowego, którego całość zapewnia utrzymanie prawidłowego napięcia. W jego następstwie do­chodzi
 • Co znaczy Hemosyderoza Definicja prze­wlekłym przeładowaniem żelazem tkanek orga­nizmu. Rzadko bywa chorobą uwarunkowaną genetycznie. Częściej jest rezultatem wzrostu
 • Co znaczy H1Permetria Definicja H1PERMETRIA wykonywanie ruchów dowol­nych w nadmiernym zakresie (brak precyzji). Jest symptomem uszkodzenia móżdżku
 • Co znaczy Objaw Hammana Definicja HAMMANA Symptom skrzypiący, metaliczny dźwięk słyszalny w rejonie przedsercowej u nie­których chorych z perforacją przełyku
 • Co znaczy Hiperwentylacja Definicja gest­ności oddechowej płuc mogące prowadzić do pomniejszenia ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla we krwi tętniczej (zasadowica
 • Co znaczy Hormon Definicja produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek
 • Co znaczy Hematopoeza Definicja przedmiotów upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe
 • Co znaczy Hipercholesterolemia Definicja stężenia cholesterolu w suro­wicy krwi. Kluczowe lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy) krążą w surowicy jako komplek­sy z białkami
 • Co znaczy Heparyna Definicja łańcuchów mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania). Występu­je w sporych ilościach w komórkach tucznych. H
 • Co znaczy Histerektomia Definicja bazuje­jący na wycięciu macicy. Niekiedy jest rozsze­rzany o usuwanie jajników (h. z przydatkami). Wskazaniami do zabiegu jest najczęściej
 • Co znaczy Pęczek Hisa Definicja wodzącego serca, zaczyna się w prawym przedsionku i biegnie pod wsierdziem w prawej komorze serca. Przewodzi impulsy elektryczne z węzła
 • Co znaczy Hybrydoma Definicja sztucznych nowotworów, wykorzystywanych do wytwarzania sporych ilości przeciwciał monoklinalnych. Komórki hybrydoma są klonem ustalonej
 • Co znaczy Halucynogeny Definicja pobudzenia ośrodkowego układu nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina, PCP (dawniej służąca jako środek
 • Co znaczy Hemoroidów Leczenie Hemoroidy Definicja Naturalne leczenie hemoroidów przez wykorzystywanie preparatu Alveo - Alveo piję od listopada 2004. A już rok 2005 od samego początku
 • Co znaczy Hipoglikemia Definicja stężenia glukozy poniżej 2,5mmol/l. Stan ten jest najczęściej następstwem nadmiernej odpo­wiedzi insulinowej na podwyższenie stężenia
 • Co znaczy Homoseksualizm Definicja pro­wadząca do zachowań seksualnych wobec osobników własnej płci. Przejściowe zachowa­nia H. są typowe dla okresu dojrzewania i wie­ku
 • Co znaczy Hydrokolonoterapia Definicja płukaniu jelita grubego wodą, uprzednio filtrowaną, wyjałowioną, ogrzaną i podaną pod odpowiednim ciśnieniem. Wodę wlewa się poprzez odbyt
 • Co znaczy Hiperkapnia Definicja ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład odma opłucnowa, obrzęk płuc) albo
 • Co znaczy Postsynaptyczne Hamowanie Definicja wygaszania pobudzeń w układzie nerwo­wym, opierający na hiperpolaryzacji (niewrażli­wy na bodźce) neuronu w następstwie związania się
 • Co znaczy Recyprokalne Hamowanie Definicja hamujące wpływ na siebie ośrodków mózgowych unerwiających mięśnie antagonistyczne. Zapobiega jednoczesnemu kurczeniu się mięśni o
 • Co znaczy Hemibalizm Definicja cha­rakterze wyrzucania, obejmujące dogłowowe części kończyn, najczęściej górnych. Ogranicza­ją się do jednej strony. Są najczęściej
 • Co znaczy Hepatomegalia Definicja powodem mogą być dolegliwości wątroby (na przykład zapalenie) albo ogólnoustrojowe ((na przykład niewydol­ność krążenia
 • Co znaczy Heksozy Definicja HEKSOZY cukry proste, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza
 • Co znaczy Hemadsorbcja Definicja krwi­nek czerwonych do komórek zakażonych nie­którymi gatunkami wirusów w hodowlach in vitro. Stanowi podstawę do wykrywania zaka­żeń
 • Co znaczy Pylori Helicobacter Definicja która specyficznie i wybiórczo zasiedla komór­ki żołądka wydzielające śluz. Jest jedynym mi­kroorganizmem rozmnażającym się w kwaśnym
 • Co znaczy Dna Helikaza Definicja podwój­ną helisę DNA w trakcie procesu jego replikacji. Mechanizm ten dzieje się w trakcie replikacji DNA w procesie podziału komórki
 • Co znaczy Habituacja Definicja polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia
 • Co znaczy Kaloryczna Próba Hallpike Definicja pobudliwości błędnika, polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a następnie płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu
 • Co znaczy Halucynoidy Definicja sorycznych, wrażenia powstające bez bodźców działających z zewnątrz. Doznania te chory oce­nia krytycznie, uważa je za symptom chorobowy
 • Co znaczy Halucynacje Definicja węchowe i smakowe. To są wrażenia zmy­słowe powstające bez adekwatnych bodźców z zewnątrz, są jednak odbierane jako odzwier­ciedlenie
 • Co znaczy Hamartia Definicja za­burzenie rozwojowe opierające na nieprawi­dłowym składzie i układzie (cytoarchitektonice) komórek w danej tkance. Jest wadliwym
 • Co znaczy Haczyk Definicja w artroskopii jako próbnik tkankowy i w ope­racjach żylaków do flebektomii. Jest także określe­niem haczykowatego kształtu tworów kostnych
 • Co znaczy Hamartoma Definicja ogni­skowego rozrostu komórek i tkanek aktualnych w narządzie, jednak bez uformowania typo­wych dla tego narządu struktur. Najczęściej nie
 • Co znaczy Haploidalność Definicja sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają
 • Co znaczy Helix Helisa Definicja przestrzen­na wielu biologicznych polimerów na przykład bia­łek, kwasów nukleinowych. Charakteryzuje się strukturą spiralną z powtarzającym
 • Co znaczy HARVEY WILLIAM - (1578-1667 Definicja le­karz odkrywca krążenia krwi. Jako pierwszy użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew płynie w naczyniach krwionośnych zawsze w tym
 • Co znaczy Hapten Definicja porównaniu z antygenem masie cząsteczkowej, która może, w sposób specyficzny reagować z przeciwcia­łem, lecz sama nie może wywoływać
 • Co znaczy Haptokorryna Definicja poprzez ślinianki, która pod wpływem zmo­dyfikowania poprzez enzymy trzustkowe tworzy kompleks z witaminą B12, działając podobnie jak
 • Co znaczy Harmalina Definicja stepowej, należący do ekipy halucynogenów, wywołując omamy wzrokowe, zamroczenie, uczucie rozdwojenia osobowości i drgawki
 • Co znaczy Hellebryna Definicja ciemiernika o działaniu zbliżonym do strofantyny (działanie nasercowe pobudzające kurczliwość, a zmniejszające przewodnictwo i pobudliwość
 • Co znaczy Hematospermia Definicja może być sporadycznym zjawiskiem bez podło­ża chorobowego na przykład w następstwie przedłużonej abstynencji seksualnej, częstym albo
 • Co znaczy Guzki Heberdena Definicja no-kostne guzki powstające w zmianach zwy­rodnieniowych ręki umiejscowione po stronie wyprostnej u podstawy paliczków dystalnych dłoni
 • Co znaczy Haustracje Definicja są rezultatem tonicznych skurczów taśm okręż­nicy leżących w błonie mięśniowej ściany jelita grubego. Wypuklenia ściany na zewnątrz
 • Co znaczy Hemaglutynacja Definicja czer­wonych; zdarzenie zlepiania się krwinek czer­wonych w obecności swoistych przeciwciał albo czynników nieswoistych (bakterie, wirusy
 • Co znaczy Heksachlorocykloheksan Definicja owa­dobójczy, dobrze wchłaniający się z przewodu pokarmowego w szczególności w obecności tłuszczu. Odkłada się w wątrobie i nerkach. Działa
 • Co znaczy Haszysz Definicja kwitną­cych pędów i liści konopi indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne działanie psychozotwórcze o
 • Co znaczy Hemigastrektomia Definicja opierający na częściowym wycięciu żołądka (około 50-60%) i połączeniu kikuta żołądka z dwu­nastnicą (wycięcie żołądka sposobem Billroth I
 • Co znaczy Hemodylucja Definicja pły­nów we krwi wywołujące przyrost objętości osocza i pomniejszenie masy krwinek. Jest efektem ubocz­nym stosowania wlewów dożylnych
 • Co znaczy Hemizygota Definicja do cech sprzężonych z płcią (z chromosomem X). Nie posiada pary chromosomów płciowych (jak kobieta - XX), ale posiada parę X i Y. Nie jest
 • Co znaczy Hemihidrosis Definicja cia­ła; jest symptomem zniszczenia zwojów współczulnych po tej samej stronie. Regularnie jest symptomem ubocznym zabiegów operacyjnych
 • Co znaczy Hemoglobinemia Definicja wolnej hemoglobiny w surowicy krwi. Jest zjawiskiem patologicznym związanym z nasilo­ną hemolizą (przetoczenie krwi obcej grupowo, zatrucia
 • Co znaczy Hemostaza Definicja po­wstrzymujący krwotok z uszkodzonego naczynia krwionośnego i warunkujących utrzyma- nie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płyn­nym
 • Co znaczy Heparynoidy Definicja sub­stancje mające sporo wspólnych cech z hepa­rynami drobnocząsteczkowymi. Stosuje się je rzadko u osób uczulonych na heparynę i w formie
 • Co znaczy Hemosyderyna Definicja formie nierozpuszczalnych, wewnątrzkomór­kowych złogów w wątrobie i szpiku. Złogi te mogą być wykorzystane poprzez organizm w okre­się
 • Co znaczy Hemoglobinuria Definicja hemoglobiny (ciemnobrązowa barwa moczu) z rozpadłych krwinek czerwonych, może do­prowadzić do uszkodzenia nerek. W oparze­niach wynika z
 • Co znaczy Hiperkalcemia Definicja wapnia we krwi; występuje hiperkalcemia sa­moistna, (na przykład przy nadczynności przytarczyc) i wywołana przedawkowaniem witaminy D
 • Co znaczy Hiperbilirubinemia Definicja bilirubiny w surowicy krwi; powodem może być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność albo powody pozawątrobowe
 • Co znaczy Hialuronidaza Definicja en­zymów katalizujących hydrolizę kwasu hialuronowego, ułatwiając rozprzestrzenianie się różnych materiałów w tkankach. Występując w
 • Co znaczy Heteroseksualizm Definicja osobników płci przeciwnej. Jest naturalną, bio­logicznie uzasadnioną orientacją seksualną. Osobnicy H. przejawiają niekiedy, przejściowo
 • Co znaczy Heterozja Definicja lep­szego przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników kompletnie z sobą nie spokrewnionych
 • Co znaczy Hirsutyzm Definicja okolicach zazwyczaj nieowłosionych, o charak­terze przypominającym typ męski (symptom wirylizacji). Powszechna jest predyspozycja rodzinna
 • Co znaczy Hialina Definicja po­chodzeniu i składzie na przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w razie ich poalkoholowego
 • Co znaczy Heteroreceptory Definicja recep­torów presynaptycznych, reagujących na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończeniach nerwowych i docierających
 • Co znaczy Kwas Hialuronowy Definicja mukopolisacharydów; występuje między innymi w skórze, ciele szklistym oka, pępowinie, otocz­ce komórki jajowej
 • Co znaczy Hipermnezja Definicja zdol­ność dokładnego odtwarzania tych engramów pamięciowych, których odtworzenie w normal­nych warunkach byłoby niemożliwe. Występuje w
 • Co znaczy Hiperkorekcja Definicja odła­mów, osi kończyny albo wygięcia kręgosłupa, przekraczająca dopuszczalne normy anatomicz­ne. Skutkuje zniekształcenie. Bywa służąca
 • Co znaczy Hipnogram Definicja HIPNOGRAM wykres EEG przedstawiają­cy przebieg potencjałów elektrycznych mózgu w okresie różnych stadiów snu
 • Co znaczy Hiperteloryzm Definicja HIPERTELORYZM wada budowy czaszki po­wodująca zbyt szerokie rozstawienie oczu
 • Co znaczy Przełom Hiperkalcemiczny Definicja przytarczycowy; zespół objawów wywołanych bardzo wysokim stężeniem wapnia w surowi­cy krwi w przebiegu nadczynności przytarczyc. Symptomy P
 • Co znaczy Hipertermia Definicja ciepl­na; stan nadmiernego wzrostu temperatury cia­ła. Rozwija się, gdy liczba powstającego ciepła w organizmie przekracza możliwości jego
 • Co znaczy Hipernatremia Definicja surowicy. Występuje w przypadku nadmiernej po­daży sodu w pożywieniu i wodzie, straty wody (poty, wymioty, biegunka, moczówka prosta
 • Co znaczy Hipokaliemia Definicja krwi; pojawia się w niedoborach pokarmowych, wzmożonej utracie poprzez przewód pokarmowy (biegunka, wymioty, przetoki jelitowe), utracie
 • Co znaczy Hipoazoturia Definicja związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich
 • Co znaczy Hipokrates Definicja 377r. przed naszą erą--); grecki doktor, jego edukacji, spisane poprzez uczniów i ujęte w dziele Corpus Hipocraticum, stały się źródłem
 • Co znaczy Hipochondria Definicja troski o swoje zdrowie z nadmierną koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym odczuwaniem bodźców z wnętrza organizmu
 • Co znaczy Hipogonadyzm Definicja wywołanych niedostatkiem hormonów płciowych, zazwyczaj spowodowanych niewydol­nością gruczołów dokrewnych
 • Co znaczy Ortostatyczna Hipotonia Definicja ortostatyczne; nadmierne obniżenie ci­śnienia krwi, po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą albo stojącą (powyżej 20mmHg). Nie to jest
 • Co znaczy Hipowentylacja Definicja od­dechowej płuc prowadzące do spadku ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Powody mogą leżeć w
 • Co znaczy Hipotrofia Definicja odżywienia prowadzący do pomniejszenia masy ciała o 10-30%. Może dotyczyć poszczególnych organów na przykład macicy u sędziwych kobiet z
 • Co znaczy Choroba Lindaua Hippla Definicja wro­dzona dolegliwość, gdzie naczyniak płodowy móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi torbielami nerek, trzustki i wątroby, rakiem
 • Co znaczy Histony Definicja charakte­rze zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki
 • Co znaczy Histeria Definicja charakte­ryzujące się różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest rezultatem dysocjacji, a więc procesu, gdzie różne
 • Co znaczy Histoplazmoza Definicja poprzez grzyb Histoplasma capsulatum. Dolegliwość dotyczy najczęściej płuc, czasami mogą być zajęte inne narządy (histoplazmoza rozsiana
 • Co znaczy Drobnoustrojów Hodowla Definicja izolacji i badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na odpowiednio do­branych pożywkach w optymalnych warunkach fizycznych
 • Co znaczy Hsg Histerosalpingografia Definicja giczne badanie światła jamy macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku
 • Co znaczy Homocystynuria Definicja homocysteiny w moczu wynikające z genetycz­nie uwarunkowanego niedoboru enzymatycz­nego. Symptomy kliniczne obejmujązmiany kostne podobne
 • Co znaczy Homeobox Definicja cha­rakterystycznej sekwencji, składający się ze 180 par zasad, kodujący odcinek łańcucha polipeptydowego wiążącego DNA (homeodomena). Jest
 • Co znaczy Homeodomena Definicja 60 aminokwasów i kodowana poprzez homeobox. Złożona jest z 4 obszarów helikalnych, z których jeden bierze udział w transkrypcji
 • Co znaczy Radiacyjna Hormoeza Definicja do­broczynnego dla organizmów żywych wpływu pewnych dawek promieniowania jonizującego. Uważane jest (w odróżnieniu do tak zwany hipote­zy
 • Co znaczy Zastępcza Terapia Hormonalna Definicja zmian wywoływanych w organizmie kobiet niedoborem hormonów płciowych (es­trogeny, progesteron). Niedobór ten spowodowany jest
 • Co znaczy Homokarnozynoza Definicja dziedzicz­na spowodowana niedoborem enzymatycznym, który prowadzi do gromadzenia się w płynie mózgowo-rdzeniowym i mózgu dipeptydu
 • Co znaczy Wsobna Hodowla Definicja kojarzeniu do rozmnażania osobników spo­krewnionych. Regularnie powstałe osobniki są homozygotyczne pod względem wielu nieko­rzystnych cech
 • Co znaczy Objaw Hornera Definicja da­chówkowate zachodzenie na siebie kości czaszki płodu na zdjęciach rtg, świadczące o wewnątrz-macicznej śmierci płodu. W trakcie porodu
 • Co znaczy Hydruria Definicja HYDRURIA wydzielanie dużej ilości moczu o niskiej gęstości względnej (moczówka prosta, przewodnienie
 • Co znaczy Hydroliza Definicja cząsteczka albo jon reagują z jonami wody tworząc kilka cząsteczek albo jonów. Ulegają jej sole słabych kwasów i silnych zasad, silnych
 • Co znaczy Zabieg Heimlicha Definicja Heimlicha; jedna z głownych procedur ratujących ży­cie, gdy dochodzi do całkowitego zamknięcia dróg oddechowych (zadławienia) poprzez ciało
 • Co znaczy Geny Homeotyczne Definicja które określają tożsamość poszczególnych segmentów DNA. Z tego powodu mutacje tych genów mogą wywołać, iż jedna część ciała zostanie

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Homeotyczne Geny, Heimlicha Zabieg, Hydroliza, Hydruria, Hornera Objaw, Hodowla Wsobna, Homokarnozynoza, Hormonalna Terapia Zastępcza, Hormoeza Radiacyjna co to znaczy.

Słownik Homeotyczne Geny, Heimlicha Zabieg, Hydroliza, Hydruria co to jest.