Słownik analiza długości fragmentów co to znaczy.
Definicja Analiza długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). Co znaczy inżynierii genetycznej.

Czy przydatne?

Definicja Analiza długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP)

Definicja z ang. Analysis of restriction fragment length polymorphism (RFLP), z niem. Analyse des Restriktionsfragmentlängen-Polymorphismus (RFLP).

Co to znaczy ANALIZA DŁUGOŚCI FRAGMENTÓW RESTRYKCYJNYCH (RFLP): Badanie długości fragmentów restrykcyjnych jest sposobem inżynierii genetycznej wykorzystującą polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). W metodzie tej wykorzystuje się trawienie DNA dzięki enzymów restrykcyjnych i elektroforezę. Już zmiana pojedynczego nukleotydu w sekwencji rozpoznawanej poprzez enzym spowoduje, iż nie dokona on rozcięcia DNA, co skutkuje, iż na przykład u dwóch różnych osób stworzenie różna liczba fragmentów DNA, będących produktami rozkładu pierwotnej cząsteczki. Fragmenty te będą się również różnić wielkością. Elektroforeza umożliwi rozróżnienie wielkości tych fragmentów, co będzie widoczne jako różnica w ilości i położeniu poszczególnych prążków na elektroferogramie. Przypatrzmy się hipotetycznym sekwencjom DNA na które podziałał hipotetyczny enzym restrykcyjny o powinowactwie do tetrameru AATT, rozcinanego w połowie: sekwencja 1 fragment1-AATT-fragment2-AATT-fragment3 sekwencja 2 fragment1-AATT-fragment2-AATG-fragment3 (dla uproszczenia nie pokazano nici komplementarnej) Jak widać, odpowiednik tetrameru AATT w sekwencji drugiej zmutował, tworząc nierozpoznawany poprzez restryktazę tetramer AATG. Przez wzgląd na tym skutkiem trawienia sekwencji 1 będą następujące fragmenty: fragment1-AA TT-fragment2-AA TT-fragment3 Z kolei trawienie sekwencji 2, z racji na brak cięcia w drugim tetramerze, będzie się przedstawiało następująco: fragment1-AA TT-fragment2-AATG-fragment3 Jeśli przyjmiemy, iż długość fragmentu1 < długość fragmentu2 < fragmentu3, to w rezultacie elektroforezy produktów trawienia sekwencji 1 uzyskamy trzy prążki, ułożone (względem miejsca startu elektroforezy) w następującej kolejności: sekwencja zawierająca fragment3, sekwencja zawierająca fragment2 i sekwencja zwierająca fragment1. Z kolei w razie produktów trawienia sekwencji 2 uzysujemy tylko dwa prążki, nie mniej jednak prażek odpowiadający sekwencji zawierającej fragment1 znajdzie się na tym samym poziomie (tak samo daleko) jak taka sama sekwencja będąca wytworem rozkładu sekwencji 1. Natomiast sekwencja zawierająca łącznie fragment2 i fragment3, jako najdłuższa, znajdzie się najbliżej miejsca startu elektroforezy. Badanie długości fragmentów restrykcyjnych jest stosowana do określania podobieństwa DNA, na przykład w medycynie sądowej, do ustalania pokrewieństwa (dochodzenie ojcostwa) itp

Definicja Amitoza:
Co to jest Amitoza - podział bezpośredni komórki na dwie komórki potomne analiza długości fragmentów restrykcyjnych (rflp).
Definicja Acydofil:
Co to jest tolerujący bądź preferujący życie w środowisku kwaśnym (= o niskim pH, nawet poniżej 2). Do acydofili należą raczej wybrane gatunki bakterii i grzybów. Spotyka się je m.in w starych kopalniach analiza długości fragmentów restrykcyjnych (rflp).
Definicja Antybiotyki:
Co to jest substancje chemiczne - naturalne, produkowane poprzez drobnoustroje, lecz również syntetyczne, wytwarzane poprzez człowieka, które są użytkowane w lecznictwie jako leki przeciwdziałające infekcjom analiza długości fragmentów restrykcyjnych (rflp).
Definicja Allochoria:
Co to jest obcosiewność) - u roślin nasiennych roziewanie nasion przy użyciu czynników zewnętrznych. Rozróżniami kilka typów allochorii: hydrochoria (poprzez wodę), anemochoria (poprzez wiatr), barochoria analiza długości fragmentów restrykcyjnych (rflp).

Czym jest Analiza długości fragmentów znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: