Słownik baramin co to znaczy.
Definicja Baramin. Co znaczy Baramin w założeniu ma być w kreacjonizmie przykładem podstawowej.

Czy przydatne?

Definicja Baramin

Definicja z ang. baramin, z niem. baramin.

Co to znaczy BARAMIN: Baramin - w terminologii kreacjonistycznej stworzony rodzaj. Baramin w założeniu ma być w kreacjonizmie przykładem podstawowej jednostki systematycznej. Do kreacjonizmu został wprowadzony poprzez Franka L. Marsha w 1941 r. Pod tym definicją rozumiał on grupę powstałych niezależnie organizmów powiązanych relacjami genetycznymi. Niektórzy kreacjoniści w miejsce definicje baramin używają: "typ", "fundamentalny typ", "prototyp", "stworzony rodzaj". Definicja to miało być kontrpropozycją dla ujęć ewolucyjnych, gdzie gatunki, typy, rodziny są traktowane jako terminy o charakterze konwencjonalnym. W w najwyższym stopniu ogólnym rozumieniu, baramin to jest ekipa organizmów w obrębie której możliwe są zmiany o charakterze ewolucyjnym. Utworzenie nowych baraminów poprzez ewolucję ma być niemożliwe z założenia. Każdy baramin został stworzony, zdaniem kreacjonistów, oddzielnie. Dlatego osobniki wchodzące w skład różnych baraminów nie są w ogóle ze sobą spokrewnione. Definicja baraminu było i jest użytkowane poprzez kreacjonistów niekonsekwentnie. Obserwacja użycia słowa baramin w poezji kreacjonistycznej sugeruje, iż z grubsza poszczególne baraminy odpowiadają naiwnym kategoriom ontologicznym, takim jak: "człowiek", "mysz", "ryba", "słoń", "trawa", etc. "Baraminy" zawierają tym więcej różnych form, im mniej jest zapoznana z nimi osoba wypowiadająca się, stąd "kot" w zasadzie odpowiada kilkunastu formom, lecz "owad" powyżej milionowi. Z wymienionego wyżej powodu, definicja baraminu spotkało się z krytycyzmem, zarówno wewnątrz ruchu kreacjonistycznego, jak i ze strony ewolucjonistów. Zostały podjęte próby uściślenia definicji baraminu. Marsh proponował aby kryterium demarkacyjnym dla baraminu była niemożność tworzenia hybryd między testowanymi kandydatami na baraminy. Kłopotliwe dla tej definicji są badania eksperymentalne Dobzhanskiego nad specjacją u muszki owocowej, gdzie Dobzhanski otrzymywał izolację hybrydyzacyjną, między osobnikami niewątpliwie należącymi, z punktu widzenia kreacjonizmu, do baraminu "mucha". Przez wzgląd na tą trudnością, Siegfried Scherer, zaproponował następujące dwa kryteria, każde z osobna wystarczające do stwierdzenia, iż dwie formy życia należą do tego samego baraminu: formy tworzą hybrydy, lub formy nie tworzą hybryd pomiędzy sobą, lecz każda z nich tworzy hybrydy z tą samą trzecią metodą. Deifinicja powyższa jest wystarczająco ścisła aby można było jej korzystać eksperymentalnie. Wadą jest, iż z założeń kreacjonizmu nie wypływa, dlaczego taka hybrydyzacja byłaby niemożliwa. Wadą w obrębie kreacjonizmu jest, iż z biblijnego zakazu krzyżowania "rodzajów" (Kpł 19,19) wynika pośrednio sposobność hybrydyzacji międzybaraminowej. Współcześnie kreacjoniści tworzą własną taksonomię którą nazywają baraminologią (baraminology [[1]] - termin zaproponowany poprzez Kurta P. Wise'a [[2]], w 1990) albo przerywaną systematyką (discontinuity systematics [[3]] - termin zaproponowany poprzez Waltera J. ReMine'a [[4]] w 1990). U podstaw tej taksonomii leży podział baraminów na cztery subkategorie: holobaramin (z grec. ὅλος - cały) - tworzą go wszystkie znane organizmy, w początkowej ekipie, po powstaniu poprzez Boga pierwotnych organizmów. Odpowiednikiem holobaraminu jest homo sapiens. monobaramin (gr. μόνος - pojedynczy, jeden) - tworzy go ekipa zawierająca tylko organizmy mające wspólny rodowód. Przykładowo pośród ludzi monobaraminy to rasy kaukaska, etiopska czy mongolska. apobaramin (gr. ἄπоπτος - odległy) - ekipa składająca się z jednego albo więcej holobaraminów, podobnych do siebie pod pewnymu wybranymi cechami. Przykładowo, wszystkie ludzkie rasy należa do jednego holobaraminu, a szympansy i goryle do innego. Ekipa zawierająca ludzki holobaramin i holobaramin szympansów i goryli tworzy apobaramin. Holobaraminy te nie mają żadnego wspólnego przodka. polibaramin (gr. πоλῦς - sporo) - sztucznie wydzielona dla badań ekipa dwóch albo więcej okazów składających się z części przynajmniej dwóch holobaraminów. Przykładowo ssaki żyjące w Afryce tworzą polibaramin. Nazwy te naśladują terminologię kladystyki, najprawdopodobniej dlatego, iż baramin jest rodzajem kladu. Definicja baraminu należy jednak bardzo ostrożnie porównywać z jednostkami taksonomicznymi w biologii, z racji na ich niewspółmierność interteoretyczną. Nieostrość definicje baraminu jest dobrze zilustrowana próbą zrelacjonowania tego definicje poprzez Kazimierza Jodkowskiego: Baramin - to jest - stworzony rodzaj, podstawowa jednostka taksonomiczna naukowego kreacjonizmu. Baramin złożona jest z takich podjednostek o podobnych drogach rozwojowych, iż możliwe są miedzy nimi więzi opierające na hybrydyzacji. Nie oznacza to, iż A może krzyżować się naraz z B, C, D, E i tak dalej, ale, iż A może krzyżować się z B, które natomiast związane jest w ten sposób z C, i tak dalej ... Definicja baraminu jest próbą wprowadzenia obiektywności do taksonomii. Można empirycznie wyznaczać granice pomiędzy baraminami. Wydaje się, iż zakres tego definicje leży pomiędzy zakresami definicje rodzaju i rodziny z tradycyjnej terminologii biologicznej. ...Wewnątrz baraminu może i zachodzi zmienność (wskutek mutacji i rekombinacji, działa także dobór naturalny, w wyniku czego powstają odmiany czy rasy, regularnie błędnie poprzez ewolucjonistów nazywane gatunkami albo nawet rodzajami. (Jodkowski, Metodologiczne aspekty..., s. 215-216) Dla przyrodników ewolucjonistów definicja baraminu pozbawione jest sensu, gdyż organizmy przekształcają się jedne z drugich w sposób ciągły i dlatego wyznaczanie poziomów taksonomicznych ma charakter konwencjonalny

Definicja Biosfera:
Co to jest Biosfera (zobacz bio) - strefa kuli ziemskiej zamieszkana poprzez organizmy żywe.Treść hasła pochodzi z Wikipedi baramin co to jest.
Definicja Biomatematyka:
Co to jest dziedziną z pogranicza biologii i matematyki, zajmującą się postępem metod matematycznych na potrzeby biologii i zastosowaniem matematyki do badań biologicznych.Treść hasła pochodzi z Wikipedii baramin definicja.
Definicja Biofilm:
Co to jest trójwymiarowa kolonia bakterii zawartych w macierzy zewnątrzkomórkowych polimerów wykazujących umiejętność adhezji do powierzchni stałych i do siebie nawzajem. Formowanie się matrycy biofilmu ma na baramin co znaczy.
Definicja Biodegradacja:
Co to jest bios - życie, z łaciny degradatio - obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych poprzez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki baramin słownik.

Czym jest Baramin znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: