Słownik koncepcja doboru płciowego co to znaczy.
Definicja Koncepcja doboru płciowego. Co znaczy Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech.

Czy przydatne?

Definicja Koncepcja doboru płciowego

Definicja z ang. The concept of sexual selection, z niem. Das Konzept der sexuellen Selektion.

Co to znaczy KONCEPCJA DOBORU PŁCIOWEGO: Definicja doboru płciowego zostało wprowadzone poprzez Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech występujących tylko u jednej płci przeważnie samców" jaskrawe ubarwienie, wydłużone pióra, poroża jeleniowatych. Wg Darwina Cechy te powstały jako konsekwencja dwóch mechanizmów: konkurencji samców między sobą o dostęp do samic i wybiórczości samic. W razie samic jajorodnych faktorem wpływający w decyzyjny sposób na sukces jest liczba wytwarzanych jaj. Natomiast w razie samców sukces rozrodczy zależy w sporym stopniu od wykształcenia odpowiednich narządów kopulacyjnych. Czynnikami doboru płciowego są jedynie: konkurencja o partnera seksualnego i wybiórczość względem partnera. Tylko cechy powstałe w rezultacie tych czynników uznaje się za skutek działania doboru płciowego. , Tomasz Pater

Definicja Kłosek:
Co to jest kłosa traw złożona z jednego albo kilku kwiatów i zamknięta dwiema plewami. Kłoski pszenicy owocują przeciętnie czterema ziarniakami. Rzadko spotyka się szóste ziarniaki u pszenicy ale tylko drugie i koncepcja doboru płciowego.
Definicja Kanał Błonowy:
Co to jest białko transbłonowe, zazwyczaj o strukturze α-helisy bądź β-beczułki, uczestniczące w dyfuzji wspomaganej. W swojej struturze posiada jonoselektywny hydrofilowy por umożliwiający w miarę swobodny koncepcja doboru płciowego.
Definicja Koncepcja Doboru Naturalnego:
Co to jest Darwina (przeżywanie najlepiej przystosowanego) to kluczowy czynnik ewolucji, to różnica w przeżywalności i umiejętności do wydalania płodnego potomstwa pomiędzy organizmami różniącymi się jakimiś koncepcja doboru płciowego.
Definicja Koncepcja Obciążenia Genetycznego: Obciążenie Mutacyjne, Obciążenie Segregacyjne, Obciążenie Substytucyjne:
Co to jest genetyczne - różnica pomiędzy wartością przystosowawczą optymalnego genotypu a średnią dla całej populacji. Obciążenie pochodzące z dopływu nowych genów - wywołane poprzez mutacje i imigrację koncepcja doboru płciowego.

Czym jest Koncepcja doboru płciowego znaczenie w Słownik biologia K .

  • Dodano:
  • Autor: