Słownik specjacja allopatryczna co to znaczy.
Definicja Specjacja allopatryczna. Co znaczy oddzielne (jakkolwiek zazwyczaj przyległe) strefy.

Czy przydatne?

Definicja Specjacja allopatryczna

Definicja z ang. allopatric speciation, z niem. allopatric Speziation.

Co to znaczy SPECJACJA ALLOPATRYCZNA: Występowanie populacji albo gatunków, które zamieszkują oddzielne (jakkolwiek zazwyczaj przyległe) strefy geograficzne. HYBRYDYZACJA ALLOPATRYCZNA- krzyżowanie się na styku zasięgów dwu poprzednio izolowanych populacji albo gatunków. Zasięgi form czystych nie nakrywają się, pomiędzy nimi biegnie pas form o cechach pośrednich. Nabycie poprzez populację - w momencie kiedy jest ona izolowana geograficznie od innych populacji gatunku macierzystego - cech, które ułatwiają albo zapewniają izolację rozrodczą po przełamaniu zewnętrznej bariery. Hybrydyzacja allopatryczna (geograficzna) wynika zazwyczaj rozprzestrzeniania się grup izolowanych, gdy zmieniają się warunki środowiska. Występuje ona szczególnie regularnie po okresie zmian klimatycznych. W trakcie największego zlodowacenia zasięgi wielu gatunków strefy umiarkowanej znacząco zmalały do tak zwany ostoi, które przetrwały na południe od zlodowacenia. Zwierzęta leśne wycofały się wtedy do Pd-Z i Pd-W Europy. Przy końcu zlodowacenia, gdy warunki się poprawiły, zaś populacje rozprzestrzeniły się ze swoich ostoi ku północy, ekipy izolowane z Pd-Z i Pd-W Europy stały się w wielu sytuacjach dostatecznie odmienne, by stworzyć strefy mieszańców wzdłuż linii zetknięcia. Przewarzająca część stref mieszańców w klimacie umiarkowanym powstało jako rezultat zetknięcia się populacji, które rozszerzyły swój zasięg na tereny opuszczone poprzez cofający się lodowiec. W innych sytuacjach pasy mieszańców zostały utworzone wskutek przesuwania się stref roślinnych, powodowanego zmianami klimatycznymi. Współczesne hybrydyzacje ptaków z rodzajów Colaptes, Icterus, Passerina Pipilo na równinach Pn Ameryki są częściowo rezultatem sadzenia drzew, które tworzą drogi pozwalające na spotykanie się ptaków na uprzednio bezdrzewnej prerii. Kluczowym przyczyną oddzielania się, a w dalszym ciągu łączenia grup izolowanych w tropikach i subtropikach jest występowanie na przemian okresów wilgotnych i suchych. Hybrydyzacja allopatryczna interesowała raczej ornitologów z racji na zaawansowane systematyki ptaków. Dobrze przeanalizowanym i precyzyjnie opisanym przypadkiem h. a. jest wrona siwa (wsch.Europa) i wrona czarna (zach. Europa). Te dwie formy spotykają się w wąskiej strefie ciągnącej się od Szkocji poprzez RFN i Austrię po M. Śródziemne. Kojarzenie się w obrębie pasa mieszańców wydaje się przebiegać losowo i występują tam dające się wyobrazić kombinacje cech rodziców, jak i różne formy cech przejściowych. Dobór naturalny będzie eliminował wszystkie nie zharmonizowane kombinacje w strefie mieszańców. Dobór taki nie zlikwiduje zupełnie przepływu genów, lecz bardzo zmniejszy jego konsekwencje fenotypowe. Należy oczekiwać, iż pewne geny będą słabiej eliminowane poprzez dobór a inne silniej; słabiej eliminowane mogą przenikać poza pas mieszańców. , Tomasz Pater

Definicja Substancja Biała:
Co to jest łaciny substantia alba), jeden z dwóch (w okolicy substancji szarej fundamentalnych składników ośrodkowego układu nerwowego. Ustala się w ten sposób skupiska wypustek nerwowych - dendrytów i aksonów specjacja allopatryczna co znaczy.
Definicja Sporofit:
Co to jest diploidalne stadium w przemianie pokoleń rośliny. U roślin naczyniowych sporofit jest znacząco większy niż gametofit, jest także stadium zdolnym do samodzielnego istnienia. U mszaków sporofit jest specjacja allopatryczna krzyżówka.
Definicja Słupek (Botanika):
Co to jest organ płciowy w kwiecie. Powstaje w rezultacie całkowitego zrośnięcia owocolistków (okrytonasienne) albo częściowego zrośnięcia owocolistków (nagonasienne). Kilka słupków złożona jest na słupkowie specjacja allopatryczna co to jest.
Definicja Supergeny I Ich Rola W Ewolucji:
Co to jest który nie jest narażony na crossing over, działa z punktu widzenia rekombinacji jako pojedynczy gen i dlatego został nazwany SUPERGENEM. Istnienie supergenów daje dwojakie korzyści: pozwalają one na specjacja allopatryczna słownik.

Czym jest Specjacja allopatryczna znaczenie w Słownik biologia S .

  • Dodano:
  • Autor: