Słownik izotopy co to znaczy.
Definicja izotopy. Co to jest różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze). Pierwiastki.

Czy przydatne?

Definicja Izotopy

Co to znaczy IZOTOPY: atomy tego samego pierwiastka (ta sama liczba atomowa) lecz różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze). Pierwiastki w przyrodzie w większości przypadków stanowią mieszaninę izotopów. Wśród pierwiastków ciężkich dość często obok trwałych izotopów występują nietrwałe izotopy promieniotwórcze. (Występowanie w niektórych pierwiastkach izotopów w porównywalnych ilościach prowadzi czasem do wyznaczenia mas atomowych dalekich od całkowitych, jak np. w przypadku chloru do określenia masy atomowej 35,5u).  Znając skład izotopowy można łatwo wyznaczyć średnią (praktyczną) masę atomową danego pierwiastka:

procentowy udział izotopu o masie A wynosi x% procentowy udział izotopu o masie B wynosi y% .... .... procentowy udział izotopu o masie Z wynosi z% średnia masa atomowa = (Ax + By + ... + Zz)/100
(zobacz też nuklid)

Definicja Izochoryczny Proces:
Co to jest proces przebiegający w stałej objętości. Izochoryczna przemiana gazowa opisana jest równaniem p1 /T1  = p2 /T2 , gdzie T - temperatura w K , p - ciśnienie izotopy.
Definicja Iloczyn Jonowy Wody:
Co to jest stałej dysocjacji wody wartość iloczynu stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych roztworów wodnych. Wartość zależna od temperatury (tak jak wyjściowa wartość stałej równowagi). W 25°C ma izotopy.
Definicja Izooktan:
Co to jest zwyczajowa nazwa 2,2,4-trimetylopentanu, stosowanego do przyrządzania mieszanin wzorcowych z n-heptanem do określenia liczby oktanowej benzyn izotopy.
Definicja Iloczyn Rozpuszczalności:
Co to jest stężeń nasyconego roztworu jonów tworzących słabo rozpuszczalny związek. Wartość Ir zależy od temperatury, rozpuszczalnika i czasem wartości pH roztworu Ax By = xA + yB Ir = [A]x ·[B]y (25°C) pIr  =  izotopy.

Czym jest izotopy znaczenie w Słownik chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: