Słownik cyna chromit chlor chlorek co to znaczy.
KRZYŻÓWKA Cyna, Chromit, Chlor, Chlorek Sodu, Chloramina, Chromowce, Cerusyt, Chlorowodór.

Słownik chemiczny: przykłady na C

 • Co to znaczy Słodowy Cukier Informacje ↑ maltoza co to jest.
 • Co to znaczy Analityczna Chemia Informacje dział chemii zajmujący się reakcjami chemicznymi i zjawiskami fizycznymi używanymi w ↑ analizie chemicznej definicja.
 • Co to znaczy Sodu Cyjanek Informacje NaCN, t.t. 564°C; bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca co znaczy.
 • Co to znaczy Cyjaniany Informacje ekipa związków chem., sole kwasu cyjanowego (↑ kwas cyjanowy słownik.
 • Co to znaczy Celuloza Informacje jest rzędu 102÷105. Polisacharyd występujący jako składnik błony komórkowej roślin wyższych. Drewno zawiera 45÷50% c., a bawełna około 90 znaczenie.
 • Co to znaczy Cs Informacje użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący, działa jako lakrymator (↑ bojowe środki trujące); t.t. 95°C, żółte kryształy słabo rozp. w wodzie czym jest.
 • Co to znaczy Cykloalkeny Informacje cyklicznej, pierścieniowej, mające wiązanie (wiązania) podwójne w pierścieniu, na przykład cyklopenten, cykloheksen, cyklohepten i tym co oznacza.
 • Co to znaczy Chiralności Centrum Informacje cząsteczce asymetryczne otoczenie, tzn. pozbawione środka symetrii (↑ przedmioty symetrii), płaszczyzny symetrii i osi symetrii o wysokiej krzyżówka.
 • Co to znaczy Celestyn Informacje minerał, SrSO4, jeden z głównych minerałów strontu. Użytkowany do otrzymywania soli strontu najlepszy.
 • Co to znaczy Chloroeten Informacje przedstawiciel chlorowcopochodnych węglowodorów, o wzorze CH2=CHCl. Bezb. gaz (t.w. -12 do -14°C), otrzymywany w rezultacie eliminacji przykłady.
 • Co to znaczy Anthony Carlisle Informacje 1768-1840) - chemik angielski, zobacz Nicholson William encyklopedia.
 • Co to znaczy Węgla Czterochlorek Informacje ↑ tetrachlorometan jak działa.
 • Co to znaczy Chalkantyt Informacje minerał, CuSO4·5H2O, przezroczysty, barwy niebieskiej czy jest.
 • Co to znaczy Aniliniowy Chlorek Informacje zwyczajowa chlorowodorek aniliny), sól ↑ aniliny i ↑ kwasu chlorowodorowego, o wzorze [C6H5NH3]+Cl-; substancja krystaliczna, t.t. 198°C pojęcie.
 • Co to znaczy Heterojądrowe Cząsteczki Informacje cząsteczki zbudowane z atomów o różnych jądrach, na przykład dwóch różnych izotopów wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Termodynamiczny Cykl Informacje termodynamicznych układu wykorzystywany wymianie energii cieplnej w mechaniczną (a więc ciepła na pracę; w silnikach) albo na odwrót opis.
 • Co to znaczy Koordynacyjna Chemia Informacje zajmujący się badaniem ↑ związków kompleksowych, teoriami budowy tych związków i wpływem ich budowy na właściwości fizykochem. Element informacje.
 • Co to znaczy Kwasowe Chlorki Informacje karboksylowych R-COOH, Ar-COOH albo kwasów sulfonowych R-SO3H, Ar-SO3H, gdzie ekipa OH została zastąpiona poprzez chlor: R-COCl, Ar-COCl, R co to jest.
 • Co to znaczy Chlorometan Informacje CH3Cl; bezb. gaz otrzymywany poprzez chlorowanie ↑ metanu pod ciśnieniem, w podwyższonej temp. Rozp. w wodzie i rozpuszczalnikach org.; ma definicja.
 • Co to znaczy CD-3 i CD-4 Informacje związki chem., użytkowane jako wywoływacze w fotografii barwnej co znaczy.
 • Co to znaczy Chlorobenzen Informacje ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.w. 132°C. Związek otrzymuje się poprzez chlorowanie benzenu w uwarunkowaniach słownik.
 • Co to znaczy Owocowy Cukier Informacje ↑ fruktoza znaczenie.
 • Co to znaczy Chlorofil Informacje występujący w komórkach roślinnych. Rozp. w alkoholu etylowym. Odgrywa istotną rolę w procesie ↑ fotosyntezy. Cząsteczka c. złożona jest ze czym jest.
 • Co to znaczy Siarki Cykl Informacje przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do atmosfery uwalniane są H2S i siarczki org co oznacza.
 • Co to znaczy Chrom Informacje Chromium), pierwiastek chem., metal, Z = 24, m.at. 51,996u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1798 r.; czysty metal krzyżówka.
 • Co to znaczy Rudolf Clausius Informacje niem., zajmował się termodynamiką, wprowadził definicja entropii, był współtwórcą kinetycznej teorii gazów. Uzasadnił odkrytą poprzez B.P najlepszy.
 • Co to znaczy Nukleofilowy Czynnik Informacje niekorzystny albo cząsteczka posiadająca wolne pary elektronowe; pełni rolę donora elektronów w ↑ reakcjach substytucji nukleofilowej, na przykłady.
 • Co to znaczy Potasu Chlorek Informacje kryształy rozp. w wodzie i w eterze dietylowym, t.t. 776°C. Użytkowany jako nawóz potasowy. W przyrodzie występuje jako minerał sylwin encyklopedia.
 • Co to znaczy Cegła Informacje otrzymywany w rezultacie wysuszenia i wypalenia odpowiedniego rodzaju ↑ gliny poprzez co zyskuje twardość i wytrzymałość. Cegłę ogniotrwałą jak działa.
 • Co to znaczy Potasu V Chloran Informacje substancja krystaliczna, rozp. w wodzie, t.t. 370°C; w trakcie ogrzewania rozkłada się z wydzieleniem tlenu (ponad 500°C powstaje KCl i O2 czy jest.
 • Co to znaczy Beta Cząstka Informacje β) - ↑ elektron β- albo ↑ pozyton β+ wysyłany poprzez jądro atomowe, które ulega przemianie typu beta pojęcie.
 • Co to znaczy Elektronowa Chmura Informacje ↑ gaz elektronowy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Azotu Cykl Informacje przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego) do atmosfery uwalniany jest NH3, który w dalszym ciągu ulega opis.
 • Co to znaczy Krytyczne Ciśnienie Informacje ↑ diagram fazowy informacje.
 • Co to znaczy Iii Cyjanożelaziany Informacje heksacyjanożelaziany(III) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]3-. K3[Fe(CN)6], czerwone rozp. w wodzie ciało stałe, użytkowane co to jest.
 • Co to znaczy Chlorowce Informacje ↑ fluorowce definicja.
 • Co to znaczy Benzylu Chlorek Informacje ciecz nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.w. 179°C. Otrzymywany w rezultacie chlorowania toluenu w uwarunkowaniach reakcji co znaczy.
 • Co to znaczy Acetylu Chlorek Informacje CH3-COCl, ciecz o t.w. 51°C (↑ chlorki kwasowe słownik.
 • Co to znaczy Chłodnica Informacje laboratoryjnej, służy do skraplania par wrzącej cieczy. Ma kształt prostej albo wyprofilowanej rury (na przykład chłodnica kulkowa znaczenie.
 • Co to znaczy Chryzotyl Informacje minerał, ↑ serpentyn czym jest.
 • Co to znaczy Henry Cavendish Informacje chemik angielski, w 1766 odkrył wodór (uznał wodór za nowy pierwiastek odkryty w 1661 poprzez Boyle´a jako palne powietrze ), zbadał skład co oznacza.
 • Co to znaczy Powiek Do Cienie Informacje jednorodne mieszaniny substancji org. i nieorg. (talk, tlenek tytanu(IV), kaolin) z dodatkiem barwników, perły kosmetycznej (do cieni krzyżówka.
 • Co to znaczy Cez Informacje Ceasium), pierwiastek chem., metal, Z = 55, m.at. 132,9054u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1860 r. poprzez R. Bunsena i G. Kirchhoffa. Czysty najlepszy.
 • Co to znaczy Cysteina Informacje aminokwas zawierający siarkę: kwas 2-amino-3-tiopropanowy. Ekipa tiolowa -SH cysteiny łatwo się utlenia, nawet pod wpływem tlenu z przykłady.
 • Co to znaczy Cynkowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: cynk, kadm, rtęć, ununbi. Wszystkie to metale. Konfiguracja elektronów encyklopedia.
 • Co to znaczy Elementarne Cząstki Informacje niepodzielne bez wewnętrznej struktury. Na początku poznano elektron, proton i neutron jako tworzące atomy i ich jądra i fotony. W dalszym jak działa.
 • Co to znaczy Stanislao Cannizzaro Informacje chemik włoski, współtwórca teorii atomistycznej, wykazał słuszność hipotezy Avogadra, wyznaczył masy atomowe wielu pierwiastków wg Avogadra czy jest.
 • Co to znaczy Cyrkon Informacje Ziconium), pierwiastek chem., metal, Z = 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.H. Klaprotha w 1789 r pojęcie.
 • Co to znaczy Cykloalkany Informacje nasycone, których cząsteczki w formie pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla, znajdujących się w stanie hybrydyzacji sp3 wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Chinina Informacje alkaloid; biały proszek, trudno rozp. w wodzie, t.t. 177°C. Pozyskiwana z kory chinowca (drzewa chinowego). W formie soli (kwasu opis.
 • Co to znaczy Cu Informacje znak ↑ miedzi informacje.
 • Co to znaczy Cr Informacje znak ↑ chromu co to jest.
 • Co to znaczy Spalania Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią spalania definicja.
 • Co to znaczy Chromofory Informacje zawierające wiązania podwójne, występujące w ↑ barwnikach. Warunkują to, iż związek ma pasma absorpcyjne w dziedzinie światła widzialnego co znaczy.
 • Co to znaczy Cs Informacje znak ↑ cezu słownik.
 • Co to znaczy Chromianka Informacje ↑ chrom znaczenie.
 • Co to znaczy Chryzopraz Informacje minerał, kamień półszlachetny, zielona odmiana ↑ chalcedonu czym jest.
 • Co to znaczy Fazowej Przemiany Ciepło Informacje pobrana w trakcie zmiany etapy określonej masy substancji w danych uwarunkowaniach zewnętrznych, na przykład: ciepło topnienia, ciepło co oznacza.
 • Co to znaczy Winylu Chlorek Informacje ↑ chloroeten krzyżówka.
 • Co to znaczy Wapnia Chlorek Informacje CaCl2; bezb., silnie higroskopijna substancja krystaliczna; użytkowana jako środek suszący i do otrzymywania mieszanin chłodzących najlepszy.
 • Co to znaczy Miarowy Cylinder Informacje menzurką. Naczynie laboratoryjne wykorzystywane do przybliżonego odmierzania objętości cieczy, zazwyczaj w dziedzinie od 10 do 1000 cm3. Ma przykłady.
 • Co to znaczy Parowania Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią parowania encyklopedia.
 • Co to znaczy Czad Informacje ↑ tlenek węgla(II), zobacz także zaczadzenie jak działa.
 • Co to znaczy Cynober Informacje minerał, HgS, główna ruda rtęci, użytkowana do otrzymywania rtęci i jako czerwona farba czy jest.
 • Co to znaczy Chiralność Informacje przedmiotu z jego odbiciem lustrzanym; nienakładalność przedmiotu na jego odbicie lustrzane. O tym, czy dany element jest chiralny decydują pojęcie.
 • Co to znaczy Homojądrowe Cząsteczki Informacje cząsteczki zbudowane z precyzyjnie takich samych atomów (takich samych izotopów wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Chalcedon Informacje Użytkowany w mechanice precyzyjnej do wyrobu łożysk, pryzmatów wag; odmiany nieprzezroczyste ładnie zabarwione są kamieniami opis.
 • Co to znaczy Heteroatomowe Cząsteczki Informacje zbudowane z atomów przynajmniej dwóch różnych pierwiastków, na przykład HF; termin użytkowany raczej w razie cząsteczek dwuatomowych informacje.
 • Co to znaczy Pierre Curie Informacje franc., prof. uniwersytetu w Paryżu. Badał własności magnetyczne i elektryczne kryształów (w 1880 r. odkrył zdarzenie piezoelektryczności co to jest.
 • Co to znaczy Rozpuszczania Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią rozpuszczania definicja.
 • Co to znaczy Celuloid Informacje składające się z ↑ nitrocelulozy - 70÷74%, kamfory (20÷30%) i ↑ barwników i wypełniaczy (1,5÷3%). C. jest tworzywem termoplastycznym co znaczy.
 • Co to znaczy Chinolina Informacje heterocykliczny (C9H7N, t.w. 238°C) zbudowany z pierścienia benzenowego skondensowanego z pierścieniem pirydynowym, poprzez co ma słownik.
 • Co to znaczy Fizyczna Chemia Informacje dział chemii zajmujący się fizycznymi właściwościami układów chem. i opisujący je w języku matematyki znaczenie.
 • Co to znaczy Cyjanowodór Informacje ciecz (t.w. 27°C), o zapachu gorzkich migdałów, silnie trująca (dawka śmiertelna wynosi około 50÷60 mg)! C. tworzy z jonem żelaza(III czym jest.
 • Co to znaczy Ce Informacje znak ↑ ceru co oznacza.
 • Co to znaczy Cholesterol Informacje należący do ekipy ↑ steroidów; płatki, t.t. 148°C; nierozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym, rozp. w innych rozpuszczalnikach krzyżówka.
 • Co to znaczy Cynkowanie Informacje elementów z żelaza albo stali warstewką cynku - w celu ochrony przed ↑ korozją. Mechanizm ten wykonuje się elektrolitycznie albo poprzez najlepszy.
 • Co to znaczy Chlorargyryt Informacje minerał, AgCl, bezb przykłady.
 • Co to znaczy Ozonowy Cykl Informacje zaniku ↑ ozonu w atmosferze ziemskiej: NO2 + hυ (UV) NO + O, O + O2 O3, O3 + NO NO2 + O2. Warstwa ozonowa chroni powierzchnię Ziemi przed encyklopedia.
 • Co to znaczy Cynowanie Informacje pokrywanie elementów metalowych ochronną warstwą cyny, realizowane podobnie jak cynkowanie jak działa.
 • Co to znaczy Cynk Informacje Zincum), pierwiastek chem., metal, Z = 30, m.at. 65,38u, ekipa ↑ cynkowców. Znany od starożytności w formie rud; czysty metal wytapiano już czy jest.
 • Co to znaczy Cholina Informacje hydroksyetylotrimetyloamoniowy, związek chem.; bezb. substancja krystaliczna rozpływająca się na powietrzu, posiada mocne właściwości pojęcie.
 • Co to znaczy Teoretyczna Chemia Informacje badaniem właściwości układów chem., stosując teoretyczne sposoby fizyki i matematyki; obejmuje ↑ termodynamikę, mechanikę statystyczną i ↑ wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Aniliny Chlorowodorek Informacje ↑ chlorek aniliniowy opis.
 • Co to znaczy Homoatomowe Cząsteczki Informacje cząsteczki zbudowane z atomów jednego pierwiastka, na przykład F2; termin użytkowany raczej w razie cząsteczek dwuatomowych informacje.
 • Co to znaczy Cefalosporyny Informacje ekipa ↑ antybiotyków zbliżonych budową do ↑ penicylin co to jest.
 • Co to znaczy Chlorowcowanie Informacje ↑ halogenowanie definicja.
 • Co to znaczy Cementyt Informacje węglik żelaza, Fe3C, związek chem. trwały w wysokich temp.; rozkłada się poniżej 1070°C co znaczy.
 • Co to znaczy Reakcji Ciepło Informacje ↑ entalpia reakcji słownik.
 • Co to znaczy Cer Informacje Cerium), pierwiastek chem., metal, Z = 58, m.at. 140,115u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty poprzez M. Klaprotha i niezależnie J.J. Berzeliusa znaczenie.
 • Co to znaczy Cytryn Informacje minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy żółtej (pochodzącej od domieszek związków żelaza czym jest.
 • Co to znaczy Organiczna Chemia Informacje chemia związków węgla, z wyłączeniem jego związków nieorg. (tlenków, węglanów i tym podobne; ↑ związki organiczne co oznacza.
 • Co to znaczy Crown Informacje ↑ szkło potasowo-wapniowe; typ ↑ szkła optycznego o bardzo dużej przejrzystości i małym współczynniku załamania światła krzyżówka.
 • Co to znaczy Radiacyjna Chemia Informacje zajmująca się badaniem reakcji wywoływanych poprzez ↑ promieniowanie korpuskularne i ↑ promieniowanie elektromagnetyczne. Jako źródła najlepszy.
 • Co to znaczy Cm Informacje znak ↑ kiuru przykłady.
 • Co to znaczy C Informacje znak ↑ węgla encyklopedia.
 • Co to znaczy Gwiazdowy Cykl Informacje gwiazd, której przebieg zależy w pierwszej kolejności od masy danej gwiazdy. Kluczowym procesem określającym ewolucję gwiazd jest zmiana jak działa.
 • Co to znaczy Koordynacji Centrum Informacje pierwiastka, wykazujący umiejętności elektronoakceptorowe, a więc dysponujący wolnymi orbitalami walencyjnymi, dzięki których może tworzyć czy jest.
 • Co to znaczy Tlenu Cykl Informacje przyrodzie - tlen, niezbędny w procesie oddychania: O2 CO2, jest pobierany z atmosfery poprzez organizmy żywe i odtwarzany poprzez rośliny pojęcie.
 • Co to znaczy Inwertowany Cukier Informacje mieszanina ↑ glukozy i ↑ fruktozy powstała w trakcie hydrolizy ↑ sacharozy; w czasie hydrolizy zachodzi ↑ inwersja skręcalności optycznej wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Eugene Michael Chevreul Informacje chemik franc., w latach 1809-1823 jako pierwszy ustalił skład mydeł i tłuszczy. Od niego wywodzą się takie nazwy jak kwas lanolinowy opis.
 • Co to znaczy Metylu Chlorek Informacje ↑ chlorometan informacje.
 • Co to znaczy Gronowy Cukier Informacje ↑ glukoza co to jest.
 • Co to znaczy Chromatografia Informacje rozdzielenia składników określonej mieszaniny w rezultacie ich zróżnicowanego podziału pomiędzy fazą ruchomą a nieruchomą. Z racji na definicja.
 • Co to znaczy Tworzenia Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpia tworzenia co znaczy.
 • Co to znaczy Cząsteczka Informacje najmniejsza część związku chem. zachowująca jego właściwości chem. W uproszczony sposób budowę cząsteczki przedstawiają ↑ wzory chemiczne słownik.
 • Co to znaczy Cyjanokobalamina Informacje ↑ wit. B12 znaczenie.
 • Co to znaczy Cement Informacje otrzymywany poprzez wypalenie w piecu obrotowym, w temp. do 1400°C, mieszaniny zmielonego kamienia wapiennego i gliny z wodą. C. złożona czym jest.
 • Co to znaczy Elektrofilowy Czynnik Informacje nieujemny albo cząsteczka z luką elektronową; pełni rolę akceptora elektronów w reakcjach substytucji elektrofilowej (↑ reakcja substytucji co oznacza.
 • Co to znaczy Optyczna Czynność Informacje skręcania płaszczyzny drgań światła spolaryzowanego poprzez związki optycznie aktywne. Rozmiar kąta skręcania zależy od stężenia substancji krzyżówka.
 • Co to znaczy Cf Informacje znak ↑ kalifornu najlepszy.
 • Co to znaczy Mlekowy Cukier Informacje ↑ laktoza przykłady.
 • Co to znaczy Ii Cyjanożelaziany Informacje heksacyjanożelaziany(II) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]4-. K4[Fe(CN)6]·2H2O, żółte rozp. w wodzie ciało stałe, użytkowane encyklopedia.
 • Co to znaczy Cl Informacje znak ↑ chloru jak działa.
 • Co to znaczy Ołowiowy Cukier Informacje ↑ octan ołowiu(II czy jest.
 • Co to znaczy Ciągliwość Informacje metali na przykład: ↑ miedzi, ↑ złota albo ↑ srebra, przejawiająca się w tym, iż pod wpływem rozciągania nie rozpadają się, a jedynie pojęcie.
 • Co to znaczy Benzoilu Chlorek Informacje C6H5-COCl, ciecz o t.w. 197°C (↑ chlorki kwasowe wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Cytozyna Informacje aminopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład ↑ kwasów nukleinowych - a konkretnie części nukleozydowych (↑ nukleozydy opis.
 • Co to znaczy Ca Informacje znak ↑ wapnia informacje.
 • Co to znaczy Topnienia Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią topnienia co to jest.
 • Co to znaczy Chalkopiryt Informacje minerał, CuFeS2, kluczowa ruda użytkowana do otrzymywania miedzi definicja.
 • Co to znaczy Calgon Informacje związek chem., (NaPO3)6, heksa(metafosforan(V) sodu); białe ciało stałe użytkowane do zmiękczania wody co znaczy.
 • Co to znaczy Cukry Informacje ↑ węglowodany słownik.
 • Co to znaczy Chloroform Informacje CHCl3, bezb., nierozp. w wodzie ciecz o charakterystycznym ↑ zapachu, t.w. 61°C. C. otrzymuje się kierując się wapnem chlorowanym CaCl(OCl znaczenie.
 • Co to znaczy Cząstki Informacje których zbudowany jest atom, i nośniki odpowiedzialne za przenoszenie sił (na przykład oddziaływań elektromagnetycznych, ↑ sił jądrowych czym jest.
 • Co to znaczy Probiercza Cecha Informacje odcisku, znajdujący się na przedmiotach wykonanych z metali szlachetnych zawierający wiadomości dotyczące: rodzaju metalu szlachetnego co oznacza.
 • Co to znaczy Ceryt Informacje minerał, M3(Ca,FeII)(H3Si3O13), M = lantanowce o Z = 57÷63, użytkowany do otrzymywania lantanowców krzyżówka.
 • Co to znaczy Wody Cykl Informacje przyrodzie - cykl zmian stanów skupienia wody i wykorzystywania jej poprzez organizmy roślinne i zwierzęce (a również poprzez człowieka w najlepszy.
 • Co to znaczy Ciepło Informacje energii odniesiona do procesu jej przekazywania, na przykład w trakcie przemiany fazowej, takiej jak zmiana stanu skupienia w trakcie przykłady.
 • Co to znaczy Chlorowcoalkile Informacje ↑ halogenowęglowodory, halogenki alkilowe encyklopedia.
 • Co to znaczy Środowiska Chemia Informacje zajmujący się naturalnymi i wytworzonymi poprzez człowieka substancjami w jego otoczeniu obejmujący ich wykrywanie, monitorowanie jak działa.
 • Co to znaczy Kryształy Ciekłe Informacje związki org. (na przykład bromek cholesterylu C27H45Br, p kwinkwefenyl o wydłużonych cząsteczkach, zawierających układy wiązań, które czy jest.
 • Co to znaczy Chloropikryna Informacje CCl3NO2, żółtawa ciecz, nierozp. w wodzie, trucizna; użytkowana jako środek chwastobójczy i grzybobójczy; dawniej jako ↑ bojowy środek pojęcie.
 • Co to znaczy Cd Informacje znak ↑ kadmu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Celofan Informacje pozyskiwana z ↑ celulozy, podobnie jak sztuczny jedwab (przez ↑ ksantogenian celulozy - wiskozę), zawiera około 12% ↑ gliceryny jako opis.
 • Co to znaczy Potasu Cyjanek Informacje KCN, bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca(!), t.t 634,5°C. Użytkowana w syntezach, metalurgii Ag i Au informacje.
 • Co to znaczy Co Informacje znak ↑ kobaltu co to jest.
 • Co to znaczy Nadkrytyczne Ciecze Informacje równocześnie cechy stanu ciekłego i gazowego, istnieją w obszarze ponad ↑ temp. krytycznej i ponad i poniżej ↑ ciśnienia krytycznego definicja.
 • Co to znaczy Alfa Cząstka Informacje α) - ↑ heliony co znaczy.
 • Co to znaczy Jądrowych Reaktorów Chłodziwo Informacje stosowana do przenoszenia ciepła od rdzenia na zewnątrz. Chłodziwem może być: powietrze, tlenek węgla(IV), hel, woda, ciężka woda, ciekły słownik.
 • Co to znaczy Popromienna Choroba Informacje pojawiających się z powodu napromieniowania organizmu promieniowaniem jonizującym, przy adekwatnie dużej ↑ dawce promieniowania atakuje znaczenie.
 • Co to znaczy Kwantowa Chemia Informacje dział chemii teoretycznej; zajmuje się badaniem układów chem. w oparciu o ↑ mechanikę kwantową czym jest.
 • Co to znaczy Glinu Chlorek Informacje kryształy hydrolizujące na powietrzu z wydzielaniem HCl. Rozp. w wodzie, eterze dietylowym, chloroformie. Z wody krystalizuje w formie co oznacza.
 • Co to znaczy Chalkozyn Informacje minerał, Cu2S, zawiera domieszki srebra, surowiec do otrzymywania miedzi krzyżówka.
 • Co to znaczy Mason James Crafts Informacje 1839-1917) chemik am., opracował z Ch. Friedelem metodę alkilowania pierścieni aromatycznych najlepszy.
 • Co to znaczy Cyrkon Informacje zawiera domieszki lantanowców, kluczowy surowiec do otrzymywania pierwiastka cyrkonu; przezroczyste odmiany są kamieniami szlachetnymi (↑ przykłady.
 • Co to znaczy Cyjanopan Informacje bezrozpuszczalnikowy użytkowany do łączenia prawie wszystkich materiałów niezależnie od porowatych na przykład papieru i tkanin; mechanizm encyklopedia.
 • Co to znaczy Chemia Informacje przyrodnicza o substancjach i ich przemianach i towarzyszących tym przemianom zmianach właściwości, w szczególności w trakcie reakcji chem jak działa.
 • Co to znaczy V Chlorany Informacje chlorowego(V) HClO3. Suche są mocnymi utleniaczami (reakcja może przebiegać w sposób wybuchowy); na przykład mieszanina chloranu sodowego czy jest.
 • Co to znaczy Amonu Chlorek Informacje kryształy pozyskiwane w reakcji ↑ amoniaku z chlorowodorem NH3 + HCl NH4Cl. Ogrzewany sublimuje i rozkłada się do substratów - amoniaku i pojęcie.
 • Co to znaczy Sodu Cyklaminian Informacje ↑ syntetyczna substancja słodząca, 30 razy słodsza od sacharozy, białe ciało stałe dobrze rozp. w wodzie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kesonowa Choroba Informacje płucne) pojawiające się u nurków, którzy nurkują swobodnie albo z akwalungiem i zbyt błyskawicznie wynurzają się ze znaczących głębokości opis.
 • Co to znaczy Główny Ciąg Informacje rozwoju gwiazdy, w trakcie którego w jej wnętrzu zachodzi synteza termojądrowa wodoru w hel. Czas trwania gwiazdy w c.g. zależy od jej masy informacje.
 • Co to znaczy Węgla Cykl Informacje przyrodzie - ze źródeł naturalnych (oddychanie organizmów żywych, rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do atmosfery uwalniany co to jest.
 • Co to znaczy Nieorganiczna Chemia Informacje chemia pierwiastków i związków chem. z wyłączeniem ↑ związków org definicja.
 • Co to znaczy Cyklizacja Informacje związków cyklicznych (pierścieniowych) ze związków acyklicznych (łańcuchowych). W rezultacie prowadzenia cyklizacji otrzymuje się liczne ↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Proste Cukry Informacje monosachrydy słownik.
 • Co to znaczy Celobioza Informacje ↑ glukozy występującej w formie ↑ piranozowej. Wytwór częściowej hydrolizy ↑ celulozy. Tworzy białe igły, rozp. w wodzie, trudno rozp. w znaczenie.
 • Co to znaczy Chlorowodór Informacje duszącym zapachu, 1,27 razy cięższy od powietrza, niepalny, t.w. -85°C, t.t. -112°C. Bardzo dobrze rozp. w wodzie (z wydzielaniem ciepła czym jest.
 • Co to znaczy Cerusyt Informacje minerał, PbCO3, jeden z ważniejszych minerałów ołowiu co oznacza.
 • Co to znaczy Chromowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: chrom, molibden, wolfram, seaborg. Wszystkie pierwiastki to metale krzyżówka.
 • Co to znaczy Chloramina Informacje 1) Związek chem. o wzorze NH2Cl. 2) Chloraminy - ekipa związków org. zawierających grupę funkcyjną -NHCl albo -NCl2 najlepszy.
 • Co to znaczy Sodu Chlorek Informacje bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 801°C. Użytkowany jako środek spożywczy i konserwant żywności, do otrzymywania kwasu przykłady.
 • Co to znaczy Chlor Informacje Chlorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 17, m.at. 35,453u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K.W. Scheelego. W przyrodzie encyklopedia.
 • Co to znaczy Chromit Informacje minerał, FeCr2O4, kluczowy minerał chromu. Użytkowany do otrzymywania chromu i produkcji cegły ogniotrwałej jak działa.
 • Co to znaczy Cyna Informacje Stannum), pierwiastek chem., metal, Z = 50, m.at. 118,69u, ekipa ↑ węglowców. Znana od starożytności w formie ↑ brązów - stopów z miedzią czy jest.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja KRZYŻÓWKA Cyna, Chromit, Chlor, Chlorek Sodu, Chloramina, Chromowce, Cerusyt, Chlorowodór, Celobioza, Cukry Proste, Cyklizacja, Chemia Nieorganiczna, Cykl Węgla, Ciąg co to znaczy.

Tłumaczenie Co znaczy Cyna, Chromit, Chlor, Chlorek Sodu, Chloramina, Chromowce co to jest.