Słownik cecha probiercza cavendh co to znaczy.
Cecha Probiercza, Cd-3 I Cd-4, Cavendish Henry, Cannizzaro Stanislao, Chlorek Sodu, Cynkowce.

Słownik chemiczny: przykłady na C

 • Co to znaczy Celuloid Informacje składające się z ↑ nitrocelulozy - 70÷74%, kamfory (20÷30%) i ↑ barwników i wypełniaczy (1,5÷3%). C. jest tworzywem termoplastycznym co to jest.
 • Co to znaczy Celuloza Informacje jest rzędu 102÷105. Polisacharyd występujący jako składnik błony komórkowej roślin wyższych. Drewno zawiera 45÷50% c., a bawełna około 90 definicja.
 • Co to znaczy Cement Informacje otrzymywany poprzez wypalenie w piecu obrotowym, w temp. do 1400°C, mieszaniny zmielonego kamienia wapiennego i gliny z wodą. C. złożona co znaczy.
 • Co to znaczy Cementyt Informacje węglik żelaza, Fe3C, związek chem. trwały w wysokich temp.; rozkłada się poniżej 1070°C słownik.
 • Co to znaczy Chiralności Centrum Informacje cząsteczce asymetryczne otoczenie, tzn. pozbawione środka symetrii (↑ przedmioty symetrii), płaszczyzny symetrii i osi symetrii o wysokiej znaczenie.
 • Co to znaczy Koordynacji Centrum Informacje pierwiastka, wykazujący umiejętności elektronoakceptorowe, a więc dysponujący wolnymi orbitalami walencyjnymi, dzięki których może tworzyć czym jest.
 • Co to znaczy Cer Informacje Cerium), pierwiastek chem., metal, Z = 58, m.at. 140,115u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty poprzez M. Klaprotha i niezależnie J.J. Berzeliusa co to jest.
 • Co to znaczy Cerusyt Informacje minerał, PbCO3, jeden z ważniejszych minerałów ołowiu definicja.
 • Co to znaczy Chalcedon Informacje Użytkowany w mechanice precyzyjnej do wyrobu łożysk, pryzmatów wag; odmiany nieprzezroczyste ładnie zabarwione są kamieniami co znaczy.
 • Co to znaczy Chemia Informacje przyrodnicza o substancjach i ich przemianach i towarzyszących tym przemianom zmianach właściwości, w szczególności w trakcie reakcji chem słownik.
 • Co to znaczy Analityczna Chemia Informacje dział chemii zajmujący się reakcjami chemicznymi i zjawiskami fizycznymi używanymi w ↑ analizie chemicznej znaczenie.
 • Co to znaczy Koordynacyjna Chemia Informacje zajmujący się badaniem ↑ związków kompleksowych, teoriami budowy tych związków i wpływem ich budowy na właściwości fizykochem. Element czym jest.
 • Co to znaczy Kwantowa Chemia Informacje dział chemii teoretycznej; zajmuje się badaniem układów chem. w oparciu o ↑ mechanikę kwantową co to jest.
 • Co to znaczy Środowiska Chemia Informacje zajmujący się naturalnymi i wytworzonymi poprzez człowieka substancjami w jego otoczeniu obejmujący ich wykrywanie, monitorowanie definicja.
 • Co to znaczy Teoretyczna Chemia Informacje badaniem właściwości układów chem., stosując teoretyczne sposoby fizyki i matematyki; obejmuje ↑ termodynamikę, mechanikę statystyczną i ↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Eugene Michael Chevreul Informacje chemik franc., w latach 1809-1823 jako pierwszy ustalił skład mydeł i tłuszczy. Od niego wywodzą się takie nazwy jak kwas lanolinowy słownik.
 • Co to znaczy Chinina Informacje alkaloid; biały proszek, trudno rozp. w wodzie, t.t. 177°C. Pozyskiwana z kory chinowca (drzewa chinowego). W formie soli (kwasu znaczenie.
 • Co to znaczy Chinolina Informacje heterocykliczny (C9H7N, t.w. 238°C) zbudowany z pierścienia benzenowego skondensowanego z pierścieniem pirydynowym, poprzez co ma czym jest.
 • Co to znaczy Chloramina Informacje 1) Związek chem. o wzorze NH2Cl. 2) Chloraminy - ekipa związków org. zawierających grupę funkcyjną -NHCl albo -NCl2 co to jest.
 • Co to znaczy Potasu V Chloran Informacje substancja krystaliczna, rozp. w wodzie, t.t. 370°C; w trakcie ogrzewania rozkłada się z wydzieleniem tlenu (ponad 500°C powstaje KCl i O2 definicja.
 • Co to znaczy V Chlorany Informacje chlorowego(V) HClO3. Suche są mocnymi utleniaczami (reakcja może przebiegać w sposób wybuchowy); na przykład mieszanina chloranu sodowego co znaczy.
 • Co to znaczy Glinu Chlorek Informacje kryształy hydrolizujące na powietrzu z wydzielaniem HCl. Rozp. w wodzie, eterze dietylowym, chloroformie. Z wody krystalizuje w formie słownik.
 • Co to znaczy Potasu Chlorek Informacje kryształy rozp. w wodzie i w eterze dietylowym, t.t. 776°C. Użytkowany jako nawóz potasowy. W przyrodzie występuje jako minerał sylwin znaczenie.
 • Co to znaczy Kwasowe Chlorki Informacje karboksylowych R-COOH, Ar-COOH albo kwasów sulfonowych R-SO3H, Ar-SO3H, gdzie ekipa OH została zastąpiona poprzez chlor: R-COCl, Ar-COCl, R czym jest.
 • Co to znaczy Chlorofil Informacje występujący w komórkach roślinnych. Rozp. w alkoholu etylowym. Odgrywa istotną rolę w procesie ↑ fotosyntezy. Cząsteczka c. złożona jest ze co to jest.
 • Co to znaczy Chloroform Informacje CHCl3, bezb., nierozp. w wodzie ciecz o charakterystycznym ↑ zapachu, t.w. 61°C. C. otrzymuje się kierując się wapnem chlorowanym CaCl(OCl definicja.
 • Co to znaczy Chlorowodór Informacje duszącym zapachu, 1,27 razy cięższy od powietrza, niepalny, t.w. -85°C, t.t. -112°C. Bardzo dobrze rozp. w wodzie (z wydzielaniem ciepła co znaczy.
 • Co to znaczy Chłodnica Informacje laboratoryjnej, służy do skraplania par wrzącej cieczy. Ma kształt prostej albo wyprofilowanej rury (na przykład chłodnica kulkowa słownik.
 • Co to znaczy Jądrowych Reaktorów Chłodziwo Informacje stosowana do przenoszenia ciepła od rdzenia na zewnątrz. Chłodziwem może być: powietrze, tlenek węgla(IV), hel, woda, ciężka woda, ciekły znaczenie.
 • Co to znaczy Ciepło Informacje energii odniesiona do procesu jej przekazywania, na przykład w trakcie przemiany fazowej, takiej jak zmiana stanu skupienia w trakcie czym jest.
 • Co to znaczy Cholesterol Informacje należący do ekipy ↑ steroidów; płatki, t.t. 148°C; nierozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym, rozp. w innych rozpuszczalnikach co to jest.
 • Co to znaczy Kesonowa Choroba Informacje płucne) pojawiające się u nurków, którzy nurkują swobodnie albo z akwalungiem i zbyt błyskawicznie wynurzają się ze znaczących głębokości definicja.
 • Co to znaczy Popromienna Choroba Informacje pojawiających się z powodu napromieniowania organizmu promieniowaniem jonizującym, przy adekwatnie dużej ↑ dawce promieniowania atakuje co znaczy.
 • Co to znaczy Chromowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: chrom, molibden, wolfram, seaborg. Wszystkie pierwiastki to metale słownik.
 • Co to znaczy Ciągliwość Informacje metali na przykład: ↑ miedzi, ↑ złota albo ↑ srebra, przejawiająca się w tym, iż pod wpływem rozciągania nie rozpadają się, a jedynie znaczenie.
 • Co to znaczy Nadkrytyczne Ciecze Informacje równocześnie cechy stanu ciekłego i gazowego, istnieją w obszarze ponad ↑ temp. krytycznej i ponad i poniżej ↑ ciśnienia krytycznego czym jest.
 • Co to znaczy Kryształy Ciekłe Informacje związki org. (na przykład bromek cholesterylu C27H45Br, p kwinkwefenyl o wydłużonych cząsteczkach, zawierających układy wiązań, które co to jest.
 • Co to znaczy Co Informacje znak ↑ kobaltu definicja.
 • Co to znaczy Cyjanokobalamina Informacje ↑ wit. B12 co znaczy.
 • Co to znaczy Alfa Cząstka Informacje α) - ↑ heliony słownik.
 • Co to znaczy Rudolf Clausius Informacje niem., zajmował się termodynamiką, wprowadził definicja entropii, był współtwórcą kinetycznej teorii gazów. Uzasadnił odkrytą poprzez B.P znaczenie.
 • Co to znaczy Pierre Curie Informacje franc., prof. uniwersytetu w Paryżu. Badał własności magnetyczne i elektryczne kryształów (w 1880 r. odkrył zdarzenie piezoelektryczności czym jest.
 • Co to znaczy Potasu Cyjanek Informacje KCN, bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca(!), t.t 634,5°C. Użytkowana w syntezach, metalurgii Ag i Au co to jest.
 • Co to znaczy Cyjanopan Informacje bezrozpuszczalnikowy użytkowany do łączenia prawie wszystkich materiałów niezależnie od porowatych na przykład papieru i tkanin; mechanizm definicja.
 • Co to znaczy Iii Cyjanożelaziany Informacje heksacyjanożelaziany(III) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]3-. K3[Fe(CN)6], czerwone rozp. w wodzie ciało stałe, użytkowane co znaczy.
 • Co to znaczy Gwiazdowy Cykl Informacje gwiazd, której przebieg zależy w pierwszej kolejności od masy danej gwiazdy. Kluczowym procesem określającym ewolucję gwiazd jest zmiana słownik.
 • Co to znaczy Ozonowy Cykl Informacje zaniku ↑ ozonu w atmosferze ziemskiej: NO2 + hυ (UV) NO + O, O + O2 O3, O3 + NO NO2 + O2. Warstwa ozonowa chroni powierzchnię Ziemi przed znaczenie.
 • Co to znaczy Tlenu Cykl Informacje przyrodzie - tlen, niezbędny w procesie oddychania: O2 CO2, jest pobierany z atmosfery poprzez organizmy żywe i odtwarzany poprzez rośliny czym jest.
 • Co to znaczy Węgla Cykl Informacje przyrodzie - ze źródeł naturalnych (oddychanie organizmów żywych, rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do atmosfery uwalniany co to jest.
 • Co to znaczy Wody Cykl Informacje przyrodzie - cykl zmian stanów skupienia wody i wykorzystywania jej poprzez organizmy roślinne i zwierzęce (a również poprzez człowieka w definicja.
 • Co to znaczy Cykloalkany Informacje nasycone, których cząsteczki w formie pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla, znajdujących się w stanie hybrydyzacji sp3 co znaczy.
 • Co to znaczy Cyna Informacje Stannum), pierwiastek chem., metal, Z = 50, m.at. 118,69u, ekipa ↑ węglowców. Znana od starożytności w formie ↑ brązów - stopów z miedzią słownik.
 • Co to znaczy Cyrkon Informacje Ziconium), pierwiastek chem., metal, Z = 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.H. Klaprotha w 1789 r znaczenie.
 • Co to znaczy Heterojądrowe Cząsteczki Informacje cząsteczki zbudowane z atomów o różnych jądrach, na przykład dwóch różnych izotopów czym jest.
 • Co to znaczy Cząstki Informacje których zbudowany jest atom, i nośniki odpowiedzialne za przenoszenie sił (na przykład oddziaływań elektromagnetycznych, ↑ sił jądrowych co to jest.
 • Co to znaczy Elementarne Cząstki Informacje niepodzielne bez wewnętrznej struktury. Na początku poznano elektron, proton i neutron jako tworzące atomy i ich jądra i fotony. W dalszym definicja.
 • Co to znaczy Optyczna Czynność Informacje skręcania płaszczyzny drgań światła spolaryzowanego poprzez związki optycznie aktywne. Rozmiar kąta skręcania zależy od stężenia substancji co znaczy.
 • Co to znaczy Chryzotyl Informacje minerał, ↑ serpentyn słownik.
 • Co to znaczy Krytyczne Ciśnienie Informacje ↑ diagram fazowy znaczenie.
 • Co to znaczy Cr Informacje znak ↑ chromu czym jest.
 • Co to znaczy Słodowy Cukier Informacje ↑ maltoza co to jest.
 • Co to znaczy Chromit Informacje minerał, FeCr2O4, kluczowy minerał chromu. Użytkowany do otrzymywania chromu i produkcji cegły ogniotrwałej definicja.
 • Co to znaczy Elektronowa Chmura Informacje ↑ gaz elektronowy co znaczy.
 • Co to znaczy Cu Informacje znak ↑ miedzi słownik.
 • Co to znaczy Gronowy Cukier Informacje ↑ glukoza znaczenie.
 • Co to znaczy Inwertowany Cukier Informacje mieszanina ↑ glukozy i ↑ fruktozy powstała w trakcie hydrolizy ↑ sacharozy; w czasie hydrolizy zachodzi ↑ inwersja skręcalności optycznej czym jest.
 • Co to znaczy Mlekowy Cukier Informacje ↑ laktoza co to jest.
 • Co to znaczy Ołowiowy Cukier Informacje ↑ octan ołowiu(II definicja.
 • Co to znaczy Cukry Informacje ↑ węglowodany co znaczy.
 • Co to znaczy Cefalosporyny Informacje ekipa ↑ antybiotyków zbliżonych budową do ↑ penicylin słownik.
 • Co to znaczy Proste Cukry Informacje monosachrydy znaczenie.
 • Co to znaczy Cyklizacja Informacje związków cyklicznych (pierścieniowych) ze związków acyklicznych (łańcuchowych). W rezultacie prowadzenia cyklizacji otrzymuje się liczne ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Cykloalkeny Informacje cyklicznej, pierścieniowej, mające wiązanie (wiązania) podwójne w pierścieniu, na przykład cyklopenten, cykloheksen, cyklohepten i tym co to jest.
 • Co to znaczy Mason James Crafts Informacje 1839-1917) chemik am., opracował z Ch. Friedelem metodę alkilowania pierścieni aromatycznych definicja.
 • Co to znaczy Calgon Informacje związek chem., (NaPO3)6, heksa(metafosforan(V) sodu); białe ciało stałe użytkowane do zmiękczania wody co znaczy.
 • Co to znaczy Aniliniowy Chlorek Informacje zwyczajowa chlorowodorek aniliny), sól ↑ aniliny i ↑ kwasu chlorowodorowego, o wzorze [C6H5NH3]+Cl-; substancja krystaliczna, t.t. 198°C słownik.
 • Co to znaczy Azotu Cykl Informacje przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego) do atmosfery uwalniany jest NH3, który w dalszym ciągu ulega znaczenie.
 • Co to znaczy Cytozyna Informacje aminopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład ↑ kwasów nukleinowych - a konkretnie części nukleozydowych (↑ nukleozydy czym jest.
 • Co to znaczy Elektrofilowy Czynnik Informacje nieujemny albo cząsteczka z luką elektronową; pełni rolę akceptora elektronów w reakcjach substytucji elektrofilowej (↑ reakcja substytucji co to jest.
 • Co to znaczy Cyjanowodór Informacje ciecz (t.w. 27°C), o zapachu gorzkich migdałów, silnie trująca (dawka śmiertelna wynosi około 50÷60 mg)! C. tworzy z jonem żelaza(III definicja.
 • Co to znaczy C Informacje znak ↑ węgla co znaczy.
 • Co to znaczy Chlor Informacje Chlorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 17, m.at. 35,453u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K.W. Scheelego. W przyrodzie słownik.
 • Co to znaczy Winylu Chlorek Informacje ↑ chloroeten znaczenie.
 • Co to znaczy Chlorowcoalkile Informacje ↑ halogenowęglowodory, halogenki alkilowe czym jest.
 • Co to znaczy Reakcji Ciepło Informacje ↑ entalpia reakcji co to jest.
 • Co to znaczy Owocowy Cukier Informacje ↑ fruktoza definicja.
 • Co to znaczy Fizyczna Chemia Informacje dział chemii zajmujący się fizycznymi właściwościami układów chem. i opisujący je w języku matematyki co znaczy.
 • Co to znaczy Amonu Chlorek Informacje kryształy pozyskiwane w reakcji ↑ amoniaku z chlorowodorem NH3 + HCl NH4Cl. Ogrzewany sublimuje i rozkłada się do substratów - amoniaku i słownik.
 • Co to znaczy Ceryt Informacje minerał, M3(Ca,FeII)(H3Si3O13), M = lantanowce o Z = 57÷63, użytkowany do otrzymywania lantanowców znaczenie.
 • Co to znaczy Cf Informacje znak ↑ kalifornu czym jest.
 • Co to znaczy Wapnia Chlorek Informacje CaCl2; bezb., silnie higroskopijna substancja krystaliczna; użytkowana jako środek suszący i do otrzymywania mieszanin chłodzących co to jest.
 • Co to znaczy Chloroeten Informacje przedstawiciel chlorowcopochodnych węglowodorów, o wzorze CH2=CHCl. Bezb. gaz (t.w. -12 do -14°C), otrzymywany w rezultacie eliminacji definicja.
 • Co to znaczy Celofan Informacje pozyskiwana z ↑ celulozy, podobnie jak sztuczny jedwab (przez ↑ ksantogenian celulozy - wiskozę), zawiera około 12% ↑ gliceryny jako co znaczy.
 • Co to znaczy Chromofory Informacje zawierające wiązania podwójne, występujące w ↑ barwnikach. Warunkują to, iż związek ma pasma absorpcyjne w dziedzinie światła widzialnego słownik.
 • Co to znaczy Główny Ciąg Informacje rozwoju gwiazdy, w trakcie którego w jej wnętrzu zachodzi synteza termojądrowa wodoru w hel. Czas trwania gwiazdy w c.g. zależy od jej masy znaczenie.
 • Co to znaczy Anthony Carlisle Informacje 1768-1840) - chemik angielski, zobacz Nicholson William czym jest.
 • Co to znaczy Cd Informacje znak ↑ kadmu co to jest.
 • Co to znaczy Chalkantyt Informacje minerał, CuSO4·5H2O, przezroczysty, barwy niebieskiej definicja.
 • Co to znaczy Chalkopiryt Informacje minerał, CuFeS2, kluczowa ruda użytkowana do otrzymywania miedzi co znaczy.
 • Co to znaczy Chalkozyn Informacje minerał, Cu2S, zawiera domieszki srebra, surowiec do otrzymywania miedzi słownik.
 • Co to znaczy Acetylu Chlorek Informacje CH3-COCl, ciecz o t.w. 51°C (↑ chlorki kwasowe znaczenie.
 • Co to znaczy Benzoilu Chlorek Informacje C6H5-COCl, ciecz o t.w. 197°C (↑ chlorki kwasowe czym jest.
 • Co to znaczy Benzylu Chlorek Informacje ciecz nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.w. 179°C. Otrzymywany w rezultacie chlorowania toluenu w uwarunkowaniach reakcji co to jest.
 • Co to znaczy Siarki Cykl Informacje przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do atmosfery uwalniane są H2S i siarczki org definicja.
 • Co to znaczy Powiek Do Cienie Informacje jednorodne mieszaniny substancji org. i nieorg. (talk, tlenek tytanu(IV), kaolin) z dodatkiem barwników, perły kosmetycznej (do cieni co znaczy.
 • Co to znaczy Chromatografia Informacje rozdzielenia składników określonej mieszaniny w rezultacie ich zróżnicowanego podziału pomiędzy fazą ruchomą a nieruchomą. Z racji na słownik.
 • Co to znaczy Chromianka Informacje ↑ chrom znaczenie.
 • Co to znaczy Chiralność Informacje przedmiotu z jego odbiciem lustrzanym; nienakładalność przedmiotu na jego odbicie lustrzane. O tym, czy dany element jest chiralny decydują czym jest.
 • Co to znaczy Chlorometan Informacje CH3Cl; bezb. gaz otrzymywany poprzez chlorowanie ↑ metanu pod ciśnieniem, w podwyższonej temp. Rozp. w wodzie i rozpuszczalnikach org.; ma co to jest.
 • Co to znaczy Chloropikryna Informacje CCl3NO2, żółtawa ciecz, nierozp. w wodzie, trucizna; użytkowana jako środek chwastobójczy i grzybobójczy; dawniej jako ↑ bojowy środek definicja.
 • Co to znaczy Chlorowcowanie Informacje ↑ halogenowanie co znaczy.
 • Co to znaczy Aniliny Chlorowodorek Informacje ↑ chlorek aniliniowy słownik.
 • Co to znaczy Cholina Informacje hydroksyetylotrimetyloamoniowy, związek chem.; bezb. substancja krystaliczna rozpływająca się na powietrzu, posiada mocne właściwości znaczenie.
 • Co to znaczy Miarowy Cylinder Informacje menzurką. Naczynie laboratoryjne wykorzystywane do przybliżonego odmierzania objętości cieczy, zazwyczaj w dziedzinie od 10 do 1000 cm3. Ma czym jest.
 • Co to znaczy Beta Cząstka Informacje β) - ↑ elektron β- albo ↑ pozyton β+ wysyłany poprzez jądro atomowe, które ulega przemianie typu beta co to jest.
 • Co to znaczy Węgla Czterochlorek Informacje ↑ tetrachlorometan definicja.
 • Co to znaczy Nukleofilowy Czynnik Informacje niekorzystny albo cząsteczka posiadająca wolne pary elektronowe; pełni rolę donora elektronów w ↑ reakcjach substytucji nukleofilowej, na co znaczy.
 • Co to znaczy Chlorowce Informacje ↑ fluorowce słownik.
 • Co to znaczy Czad Informacje ↑ tlenek węgla(II), zobacz także zaczadzenie znaczenie.
 • Co to znaczy Cez Informacje Ceasium), pierwiastek chem., metal, Z = 55, m.at. 132,9054u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1860 r. poprzez R. Bunsena i G. Kirchhoffa. Czysty czym jest.
 • Co to znaczy Chlorargyryt Informacje minerał, AgCl, bezb co to jest.
 • Co to znaczy Metylu Chlorek Informacje ↑ chlorometan definicja.
 • Co to znaczy Chrom Informacje Chromium), pierwiastek chem., metal, Z = 24, m.at. 51,996u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1798 r.; czysty metal co znaczy.
 • Co to znaczy Cyjaniany Informacje ekipa związków chem., sole kwasu cyjanowego (↑ kwas cyjanowy słownik.
 • Co to znaczy Sodu Cyklaminian Informacje ↑ syntetyczna substancja słodząca, 30 razy słodsza od sacharozy, białe ciało stałe dobrze rozp. w wodzie znaczenie.
 • Co to znaczy Cynk Informacje Zincum), pierwiastek chem., metal, Z = 30, m.at. 65,38u, ekipa ↑ cynkowców. Znany od starożytności w formie rud; czysty metal wytapiano już czym jest.
 • Co to znaczy Cynkowanie Informacje elementów z żelaza albo stali warstewką cynku - w celu ochrony przed ↑ korozją. Mechanizm ten wykonuje się elektrolitycznie albo poprzez co to jest.
 • Co to znaczy Ca Informacje znak ↑ wapnia definicja.
 • Co to znaczy Cyrkon Informacje zawiera domieszki lantanowców, kluczowy surowiec do otrzymywania pierwiastka cyrkonu; przezroczyste odmiany są kamieniami szlachetnymi (↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Homoatomowe Cząsteczki Informacje cząsteczki zbudowane z atomów jednego pierwiastka, na przykład F2; termin użytkowany raczej w razie cząsteczek dwuatomowych słownik.
 • Co to znaczy Ce Informacje znak ↑ ceru znaczenie.
 • Co to znaczy Nieorganiczna Chemia Informacje chemia pierwiastków i związków chem. z wyłączeniem ↑ związków org czym jest.
 • Co to znaczy Cegła Informacje otrzymywany w rezultacie wysuszenia i wypalenia odpowiedniego rodzaju ↑ gliny poprzez co zyskuje twardość i wytrzymałość. Cegłę ogniotrwałą co to jest.
 • Co to znaczy Celestyn Informacje minerał, SrSO4, jeden z głównych minerałów strontu. Użytkowany do otrzymywania soli strontu definicja.
 • Co to znaczy Celobioza Informacje ↑ glukozy występującej w formie ↑ piranozowej. Wytwór częściowej hydrolizy ↑ celulozy. Tworzy białe igły, rozp. w wodzie, trudno rozp. w co znaczy.
 • Co to znaczy Radiacyjna Chemia Informacje zajmująca się badaniem reakcji wywoływanych poprzez ↑ promieniowanie korpuskularne i ↑ promieniowanie elektromagnetyczne. Jako źródła słownik.
 • Co to znaczy Heteroatomowe Cząsteczki Informacje zbudowane z atomów przynajmniej dwóch różnych pierwiastków, na przykład HF; termin użytkowany raczej w razie cząsteczek dwuatomowych znaczenie.
 • Co to znaczy Chryzopraz Informacje minerał, kamień półszlachetny, zielona odmiana ↑ chalcedonu czym jest.
 • Co to znaczy Parowania Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią parowania co to jest.
 • Co to znaczy Fazowej Przemiany Ciepło Informacje pobrana w trakcie zmiany etapy określonej masy substancji w danych uwarunkowaniach zewnętrznych, na przykład: ciepło topnienia, ciepło definicja.
 • Co to znaczy Spalania Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią spalania co znaczy.
 • Co to znaczy Topnienia Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią topnienia słownik.
 • Co to znaczy Tworzenia Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpia tworzenia znaczenie.
 • Co to znaczy Cs Informacje użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący, działa jako lakrymator (↑ bojowe środki trujące); t.t. 95°C, żółte kryształy słabo rozp. w wodzie czym jest.
 • Co to znaczy Sodu Cyjanek Informacje NaCN, t.t. 564°C; bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca co to jest.
 • Co to znaczy Rozpuszczania Ciepło Informacje definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią rozpuszczania definicja.
 • Co to znaczy Cl Informacje znak ↑ chloru co znaczy.
 • Co to znaczy Cm Informacje znak ↑ kiuru słownik.
 • Co to znaczy Crown Informacje ↑ szkło potasowo-wapniowe; typ ↑ szkła optycznego o bardzo dużej przejrzystości i małym współczynniku załamania światła znaczenie.
 • Co to znaczy Cs Informacje znak ↑ cezu czym jest.
 • Co to znaczy Ii Cyjanożelaziany Informacje heksacyjanożelaziany(II) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]4-. K4[Fe(CN)6]·2H2O, żółte rozp. w wodzie ciało stałe, użytkowane co to jest.
 • Co to znaczy Termodynamiczny Cykl Informacje termodynamicznych układu wykorzystywany wymianie energii cieplnej w mechaniczną (a więc ciepła na pracę; w silnikach) albo na odwrót definicja.
 • Co to znaczy Cynober Informacje minerał, HgS, główna ruda rtęci, użytkowana do otrzymywania rtęci i jako czerwona farba co znaczy.
 • Co to znaczy Cynowanie Informacje pokrywanie elementów metalowych ochronną warstwą cyny, realizowane podobnie jak cynkowanie słownik.
 • Co to znaczy Cysteina Informacje aminokwas zawierający siarkę: kwas 2-amino-3-tiopropanowy. Ekipa tiolowa -SH cysteiny łatwo się utlenia, nawet pod wpływem tlenu z znaczenie.
 • Co to znaczy Cytryn Informacje minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy żółtej (pochodzącej od domieszek związków żelaza czym jest.
 • Co to znaczy Cząsteczka Informacje najmniejsza część związku chem. zachowująca jego właściwości chem. W uproszczony sposób budowę cząsteczki przedstawiają ↑ wzory chemiczne co to jest.
 • Co to znaczy Homojądrowe Cząsteczki Informacje cząsteczki zbudowane z precyzyjnie takich samych atomów (takich samych izotopów definicja.
 • Co to znaczy Chlorobenzen Informacje ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.w. 132°C. Związek otrzymuje się poprzez chlorowanie benzenu w uwarunkowaniach co znaczy.
 • Co to znaczy Organiczna Chemia Informacje chemia związków węgla, z wyłączeniem jego związków nieorg. (tlenków, węglanów i tym podobne; ↑ związki organiczne słownik.
 • Co to znaczy Cynkowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: cynk, kadm, rtęć, ununbi. Wszystkie to metale. Konfiguracja elektronów znaczenie.
 • Co to znaczy Sodu Chlorek Informacje bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 801°C. Użytkowany jako środek spożywczy i konserwant żywności, do otrzymywania kwasu czym jest.
 • Co to znaczy Stanislao Cannizzaro Informacje chemik włoski, współtwórca teorii atomistycznej, wykazał słuszność hipotezy Avogadra, wyznaczył masy atomowe wielu pierwiastków wg Avogadra co to jest.
 • Co to znaczy Henry Cavendish Informacje chemik angielski, w 1766 odkrył wodór (uznał wodór za nowy pierwiastek odkryty w 1661 poprzez Boyle´a jako palne powietrze ), zbadał skład definicja.
 • Co to znaczy CD-3 i CD-4 Informacje związki chem., użytkowane jako wywoływacze w fotografii barwnej co znaczy.
 • Co to znaczy Probiercza Cecha Informacje odcisku, znajdujący się na przedmiotach wykonanych z metali szlachetnych zawierający wiadomości dotyczące: rodzaju metalu szlachetnego słownik.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Cecha Probiercza, Cd-3 I Cd-4, Cavendish Henry, Cannizzaro Stanislao, Chlorek Sodu, Cynkowce, Chemia Organiczna, Chlorobenzen, Cząsteczki Homojądrowe co to znaczy.

Tłumaczenie Cecha Probiercza, Cd-3 I Cd-4, Cavendish Henry, Cannizzaro co to jest.