Słownik woda zeolityczna węgle co to znaczy.
ZNACZENIE Woda Zeolityczna, Węgle Kopalne, Wiązanie Heteropolarne, Wietrzenie, Witamina H, Wiązanie.

Słownik chemiczny: przykłady na W

 • Co to znaczy Węglowodany Informacje albo sacharydy, rodzina związków org. składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku słodkim. Z chem. punktu widzenia to są co to jest.
 • Co to znaczy Absorpcyjne Widmo Informacje intensywności pochłanianego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo absorpcyjne w podczerwieni definicja.
 • Co to znaczy B12 Witamina Informacje kobalamina - czerwone, igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu, t.t. 220°C z rozkładem. Występuje w wątrobie. Dobowe co znaczy.
 • Co to znaczy Gaszone Wapno Informacje wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 otrzymywanego w procesie działania wodą (lasowanie, gaszenie) na tlenek wapnia (↑ wapno palone): CaO + H2O Ca słownik.
 • Co to znaczy Atomowe Wiązanie Informacje ↑ wiązanie kowalencyjne znaczenie.
 • Co to znaczy Podwójna Wymiana Informacje dwoma złożonymi związkami chem. (przynajmniej binarnymi (↑ związki binarne)), polegająca na wzajemnej zamianie komponentów odpowiednio z czym jest.
 • Co to znaczy WITAMINA C, kwas askorbinowy Informacje L-gulonowego; związek aktywny optycznie; bezb. kryształy o kwaśnym smaku, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu, t.t. 192°C z rozkładem co oznacza.
 • Co to znaczy Chlorowane Wapno Informacje w trakcie działania chlorem na wodorotlenek wapnia, którego gł. składnikiem jest chloran(I) chlorek wapnia CaCl(ClO). Białe ciało stałe, o krzyżówka.
 • Co to znaczy Wymrażanie Informacje substancji różniących się temp. krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w uwarunkowaniach normalnych oziębia się najlepszy.
 • Co to znaczy Węgliki Informacje metalami, na przykład Al4C3. Węgliki typu jonowego są reaktywne i w reakcji z wodą dają przeważnie ↑ metan (w odróżnieniu do ↑ acetylenków przykłady.
 • Co to znaczy Wolfram Informacje Wolframum), pierwiastek chem., metal, Z = 74, m.at. 183,85u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1781 r.; metaliczny encyklopedia.
 • Co to znaczy Wysalanie Informacje wytrącanie związku org. z roztworu wodnego poprzez dodanie do niego roztworu soli metali, na przykład NaCl jak działa.
 • Co to znaczy Krystalizacyjna Woda Informacje występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone położenia w sieci pojęcie.
 • Co to znaczy Koordynacyjne Wysycenie Informacje poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Fizyczne Właściwości Informacje charakteryzujące substancję pod względem wyglądu, stanu skupienia, parametrów mechanicznych i tym podobne Do w.f. należą między innymi opis.
 • Co to znaczy Radoczynne Wody Informacje ↑ wody mineralne informacje.
 • Co to znaczy Wapń Informacje Calcium), pierwiastek chem., metal, Z = 20, m.at. 40,078u, ekipa ↑ berylowców. ↑ Wapno palone, jako materiał budowlany, znane było w co to jest.
 • Co to znaczy Wiwianit Informacje minerał, Fe3(PO4)2·8H2O, bezb., niebieski albo czarny definicja.
 • Co to znaczy Wulkanizacja Informacje ogrzewania kauczuku naturalnego albo syntetycznego z siarką i odpowiednim dodatkiem przyspieszającym (na przykład difenyloguanidyną co znaczy.
 • Co to znaczy Emisyjne Widmo Informacje intensywności emitowanego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo fluorescencyjne i widmo słownik.
 • Co to znaczy Pogazowa Woda Informacje suchej destylacji węgla kopalnego, zawiera gł. ↑ amoniak, sole amonowe i produkty smołowe. Użytkowana do otrzymywania amoniaku i siarczanu znaczenie.
 • Co to znaczy Walina Informacje metylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w białkach roślinnych i w większości białek zwierzęcych, jest substratem w syntezie kwasu czym jest.
 • Co to znaczy Standardowe Warunki Informacje ciśnienia i temp.; temp. standardowa T = 298,16K ≈ 298K (25°C) i ciśnienie standardowe p = 1013,25hPa (1 atm) ≈ 1013hPa (w 1984 r. IUPAC co oznacza.
 • Co to znaczy B5 Witamina Informacje ↑ peptyd; żółtawa, oleista ciecz, rozp. w wodzie, nierozp. w alkoholu etylowym; trwała tylko w roztworach obojętnych. Występuje w drożdżach krzyżówka.
 • Co to znaczy Sodu Węglan Informacje Na2CO3, występuje w przyrodzie w formie minerału sody rodzimej Na2CO3·10H2O; bezb. albo biały, rozp. w wodzie; aktualnie otrzymywany najlepszy.
 • Co to znaczy Waga Informacje pomiaru ciężaru substancji. W zależności od stopnia dokładności ważenia wyróżniamy wagi techniczne (dokładność ważenia do 10 mg) i przykłady.
 • Co to znaczy Wanadowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ wanad, ↑ niob, ↑ tantal, ↑ dubn. Wszystkie pierwiastki to metale encyklopedia.
 • Co to znaczy D Witamina Informacje związków (w. D2 (kalcyferol), w. D3, w. D4, w. D5) o podobnym składzie, ciała stałe albo ciecze nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach i jak działa.
 • Co to znaczy Wapień Informacje barwy białej, żółtawej albo szarej; zbudowana z ↑ kalcytu; użytkowana do wyrobu wapna, cementu, szkła, a również w hutnictwie pojęcie.
 • Co to znaczy Chlorowa Woda Informacje chloru w wodzie (t = 20°C; 2,3obj. chloru w 1obj. wody), posiada własności silnie utleniające i bakteriobójcze na skutek tworzącego się wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Ciężka Woda Informacje związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż w trakcie opis.
 • Co to znaczy Peptydowe Wiązanie Informacje ekipa -CO-NH- powstająca w rezultacie kondensacji grup aminowej i karboksylowej (na przykład aminokwasów informacje.
 • Co to znaczy Metali Wodorotlenki Informacje ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH Na+ + OH-. Liczba co to jest.
 • Co to znaczy Uproszczony Wzór Informacje ↑ wzór grupowy definicja.
 • Co to znaczy Pojedyncza Wymiana Informacje ↑ zamiana prosta co znaczy.
 • Co to znaczy B2 Witamina Informacje laktoflawina - żółtopomarańczowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. 280÷290°C z rozkładem; wrażliwa na działanie słownik.
 • Co to znaczy Wodorowęglany Informacje nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce anion HCO3-. Użytkowane w przemyśle spożywczym (NaHCO3, a znaczenie.
 • Co to znaczy Prosta Wymiana Informacje dwoma związkami chem., z których jeden jest złożony (przynajmniej binarny (↑ związki binarne)), polegająca na zamianie jednego składnika w czym jest.
 • Co to znaczy Gazowana Woda Informacje ↑ woda sodowa co oznacza.
 • Co to znaczy Uproszczony Strukturalny Wzór Informacje ↑ wzór grupowy krzyżówka.
 • Co to znaczy Willemit Informacje minerał, Zn2SiO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV najlepszy.
 • Co to znaczy Elektronowy Wzór Informacje wzór chem. z zaznaczonymi elektronami walencyjnymi par wolnych i wiążących, symbolizowanymi kropkami przykłady.
 • Co to znaczy Wiskoza Informacje procesie otrzymywania jedwabiu sztucznego (wiskozowego; ↑ jedwab sztuczny); lepka, pomarańczowa ciecz otrzymana poprzez rozpuszczenie encyklopedia.
 • Co to znaczy Witalizm Informacje witalistyczną lub teorią vis vitalis (z łaciny - siła życiowa), zarzucona dziś koncepcja naukowo-filozoficzna, która zakładała, iż zjawiska jak działa.
 • Co to znaczy Wolframit Informacje minerał, (Fe,Mn)WO4, barwy czarnej; ruda wolframu pojęcie.
 • Co to znaczy Zasadowe Kwasowo Wskaźniki Informacje parametry alkacymetryczne) - związki chem. o właściwościach słabych kwasów albo zasad, których jony są zabarwione odmiennie niż cząsteczki wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Destylowana Woda Informacje poprzez destylację (czasami dwukrotną albo wielokrotną - woda redestylowana; ↑ destylacja), w trakcie której usuwa się z wody opis.
 • Co to znaczy WSPÓŁCZYNNIKI STECHIOMETRYCZNE RÓWNANIA CHEMICZ. Informacje przed symbolami albo wzorami substratów i produktów reakcji w równaniu chemicznym, wskazujące w jakich relacjach molowych reagują ze sobą informacje.
 • Co to znaczy Alkaliczne Wody Informacje ↑ wody mineralne co to jest.
 • Co to znaczy Kowalencyjne Wiązanie Informacje tworzone poprzez uwspólnione elektrony wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez atomy niemetali i w kryształach definicja.
 • Co to znaczy Adolphe Charles Wurtz Informacje franc., prof. Ecole Medicine i Sorbony, odkrył metodę syntezy węglowodorów alifatycznych (tak zwany ↑ reakcja Wurtza) z chlorowcoalkili co znaczy.
 • Co to znaczy Węgiel Informacje Carboneum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 6, m.at. 12,0107u, ekipa ↑ węglowców. Znany od starożytności. W przyrodzie występuje w stanie słownik.
 • Co to znaczy Węglowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ węgiel, ↑ krzem, ↑ german, ↑ cyna, ↑ ołów, ↑ ununkwad. Węgiel jest znaczenie.
 • Co to znaczy Wytrącanie Informacje z roztworu substancji, które w ustalonych uwarunkowaniach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to zazwyczaj wodnych roztworów soli, z czym jest.
 • Co to znaczy Wybuch Wielki Informacje Big Bang), start czasu, przestrzeni i ↑ materii tworzącej Wszechświat (stąd pytanie, co było przed W.W., który stanowi start czasu, jest co oznacza.
 • Co to znaczy Atomowy Wodór Informacje formie pojedynczych atomów; znacząco bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy się z tlenem, fluorowcami, siarką krzyżówka.
 • Co to znaczy Σ Wiązanie Informacje kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym σ, gdzie para elektronów wiążących jest rozmieszczona symetrycznie wokół osi wiązania, na najlepszy.
 • Co to znaczy Wazelina Informacje zawierająca gł. związki o 22 i 23 atomach węgla w cząsteczce. Nierozp. w wodzie, rozp. w benzynie, eterze dietylowym i chloroformie. Biała przykłady.
 • Co to znaczy WAALS VAN DER JOHANNES DIDERIK Informacje holenderski, badał oddziaływania międzycząsteczkowe (wiązanie van der Waalsa, siły van der Waalsa, promień van der Waalsa), podał równanie encyklopedia.
 • Co to znaczy Aktywny Węgiel Informacje złożona jest z węgla amorficznego mającego porowatą strukturę. Otrzymywany z drewna, torfu, ↑ węgla kamiennego poprzez zwęglenie. Do jak działa.
 • Co to znaczy Wapiennik Informacje piec użytkowany do wypalania ↑ wapieni w celu otrzymania ↑ wapna palonego pojęcie.
 • Co to znaczy Promieniowania Widmo Informacje promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Utleniona Woda Informacje ↑ nadtlenek wodoru opis.
 • Co to znaczy Wartościowość Informacje wiązań, jakie może stworzyć atom danego pierwiastka z innymi atomami tworząc cząsteczkę; umożliwia pisanie ↑ wzorów chem. W. jest wyrażana informacje.
 • Co to znaczy Nasycone Węglowodory Informacje których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację sp3 co to jest.
 • Co to znaczy Kreskowy Wzór Informacje wzór chem. z zaznaczonymi wiązaniami w formie kresek; na przykład dla wody H-O-H definicja.
 • Co to znaczy Mineralne Wody Informacje występujące w przyrodzie, pozyskiwane z różnego rodzaju ujęć i źródeł z podwyższoną zawartością rozpuszczonych w nich soli mineralnych. W co znaczy.
 • Co to znaczy Elektronu Wzbudzenie Informacje elektronu z niższego stanu energetycznego (na przykład ↑ stanu podstawowego) na wyższy (↑ stany wzbudzone), zachodzące wskutek pochłonięcia słownik.
 • Co to znaczy Stereochemiczne Wzory Informacje przestrzenne wzory związków, prezentujące rzeczywistą strukturę związku, na przykład ułożenie podstawników przy ↑ asymetrycznych atomach znaczenie.
 • Co to znaczy Żelaziste Wody Informacje ↑ wody mineralne czym jest.
 • Co to znaczy Przestrzenny Wzór Informacje wzór przedstawiający rozmieszczenie atomów albo grup atomów cząsteczki związku chem. w przestrzeni, np co oznacza.
 • Co to znaczy Wytrawianie Informacje oczyszczanie powierzchni stali dzięki kwasu siarkowego przed procesem cynkowania, cynowania, malowania. Por. trawienie krzyżówka.
 • Co to znaczy Woda Informacje oksydan; tlenek wodoru; związek chem. o wzorze H2O, substancja o zasadniczym znaczeniu dla życia, odgrywa wielką rolę w funkcjonowaniu najlepszy.
 • Co to znaczy WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Informacje procentach relacja ilości produktu uzyskiwanego w reakcji do wydajności teoretycznej (↑ wydajność teoretyczna reakcji chemicznej). Niekiedy przykłady.
 • Co to znaczy Chemiczne Wiązanie Informacje oddziaływania jąder i elektronów w atomach tworzących cząsteczkę, energetycznie trwały stan powstający w rezultacie oddawania encyklopedia.
 • Co to znaczy Koordynacyjne Wiązanie Informacje AKCEPTOROWE) - wiązanie chem. opierające na przesunięciu pary elektronowej od atomu donora do atomu akceptora. Na przykład Proton jest jak działa.
 • Co to znaczy Półstrukturalny Wzór Informacje ↑ wzór grupowy pojęcie.
 • Co to znaczy Elektronowe Pary Wolne Informacje ↑ elektrony wolne wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Normalne Warunki Informacje temp. 0°C (273K) i ciśnienie 1013 hPa opis.
 • Co to znaczy Wodorosole Informacje wieloprotonowych kwasów (ulegającym wielostopniowej dysocjacji), gdzie niektóre atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu, na przykład informacje.
 • Co to znaczy Kropkowy Wzór Informacje ↑ wzór elektronowy co to jest.
 • Co to znaczy Potrójne Wiązanie Informacje złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i dwóch wiązań π (stworzonych dzięki definicja.
 • Co to znaczy WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony Informacje przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na co znaczy.
 • Co to znaczy B7 Witamina Informacje ↑ wit. H słownik.
 • Co to znaczy Uniwersalne Wskaźniki Informacje ↑ parametry kwasowo-zasadowe znaczenie.
 • Co to znaczy Miękka Woda Informacje woda, która nie zawiera soli wapnia i magnezu, dzięki czemu po dodaniu środka powierzchniowo-czynnego łatwo tworzy pianę czym jest.
 • Co to znaczy Fotograficzne Wywoływacze Informacje z substancji wywołującej, tzn. redukującej naświetlone ziarna substancji światłoczułej (na przykład bromku srebra) do srebra (na przykład ↑ co oznacza.
 • Co to znaczy K Witamina Informacje ekipy związków chem. (wit. K1, w. K2, w. K3); jasnożółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach. Dobowe zapotrzebowanie krzyżówka.
 • Co to znaczy Ozonowa Warstwa Informacje znajdująca się 25 km nad powierzchnią Ziemi; pochłania kompletnie promieniowanie UV-C (200÷280 nm) i w 90% promieniowanie UV-B (280÷320 nm najlepszy.
 • Co to znaczy Witeryt Informacje minerał, BaCO3, jeden z głownych minerałów baru przykłady.
 • Co to znaczy WŁÓKNA CHEMICZNE W MEDYCYNIE Informacje użytkowane gł. w chirurgii do wyrobu nici, dzianin i tkanin. Nici chirurgiczne, wykonane w poliamidów, poliestrów i poli(alkoholu encyklopedia.
 • Co to znaczy Metaliczne Wiązanie Informacje występujące w kryształach metali (i większości stopów, a nawet nie wszystkich związków chem., tak zwany związków metalicznych), jako jak działa.
 • Co to znaczy Węglowodory Informacje węgla z wodorem. Wielka ekipa związków, gazowych, ciekłych i stałych, stanowiących element zainteresowania ↑ chemii org. Przemysłowo pojęcie.
 • Co to znaczy Ogólny Wzór Informacje relacje ilościowe pierwiastków w związkach należących do danego ↑ szeregu homologicznego. Na przykład wzór ogólny nasyconych alkoholi wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Jonowe Wiązanie Informacje powstałe wskutek przejścia elektronów walencyjnych od jednego z tworzących go atomów do drugiego. Powstałe wówczas jony przyciągają się opis.
 • Co to znaczy Umowny Wzór Informacje wzór przedstawiający budowę cząsteczki albo jej fragmentu dzięki umownych znaków, na przykład: Et-OH etanol, Me-X fluorowcopochodna metanu informacje.
 • Co to znaczy Aktywności Współczynnik Informacje korygujący, ustala jaka część molarnego stężenia (c) stanowi stężenie czynne (a): W bardzo rozcieńczonych roztworach f jest bliski jedności co to jest.
 • Co to znaczy Florenty Zygmunt Wróblewski Informacje pol., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z K. Olszewskim) dokonał skroplenia definicja.
 • Co to znaczy Einsteina Wzór Informacje ↑ równoważność masy i energii co znaczy.
 • Co to znaczy WITAMINA B14, kwas folinowy Informacje pochodna ↑ kwasu foliowego; użytkowana do leczenia anemii słownik.
 • Co to znaczy WODA SODOWA, woda gazowana Informacje opracowany poprzez nasycenie wody (regularnie z dodatkami smakowymi, jak w razie oranżady czy Coca-Coli) ↑ tlenkiem węgla(IV). Mechanizm znaczenie.
 • Co to znaczy Morska Woda Informacje powierzchni Ziemi w formie mórz i oceanów, zawiera sporą liczba rozpuszczonych w niej soli mineralnych (szczególnie NaCl czym jest.
 • Co to znaczy Chromatogramu Wywoływanie Informacje chromatogramu, użytkowana w chromatografii bibułowej i cienkowarstwowej w razie, gdy rozdzielane frakcje są niewidoczne albo słabo widoczne co oznacza.
 • Co to znaczy Elementarny Wzór Informacje empiryczny, doświadczalny; wzór związku chem., opisujący jedynie ilościowe udziały pierwiastków w cząsteczce, w nielicznych sytuacjach (dla krzyżówka.
 • Co to znaczy Balmera Wzór Informacje 1855 r. pozwalający obliczyć długości fal odpowiadającym liniom widmowym w ↑ widmie emisyjnym wodoru: gdzie λ - długość fali; RH - stała najlepszy.
 • Co to znaczy Królewska Woda Informacje obj. stężonego kwasu solnego HCl i jednej obj. stężonego kwasu azotowego(V) HNO3, ma mocne właściwości utleniające dzięki wydzielającemu przykłady.
 • Co to znaczy Cieczy Wrzenie Informacje wydzielania się pary nie tylko na powierzchni, ale także we wnętrzu cieczy. Pęcherzyki gazu zawarte w cieczy służą jako zarodniki wrzenia i encyklopedia.
 • Co to znaczy W Informacje znak ↑ wolframu jak działa.
 • Co to znaczy A Witamina Informacje wspólna witaminy A1 (↑ retinol) i witaminy A2, jasnożółta, oleista ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach, alkoholu etylowym pojęcie.
 • Co to znaczy WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Informacje jaką powinno się dostać w reakcji chemicznej, obliczona opierając się na stechiometrycznego równania tej reakcji dla danej ilości wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Twarda Woda Informacje pewne związki chem., na przykład sole wapnia i magnezu, wodorowęglany, siarczany. Dodanie do takiej wody mydła skutkuje powstawanie nierozp opis.
 • Co to znaczy Wodór Informacje Hydrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H. Cavendisha. W przyrodzie informacje.
 • Co to znaczy Podwójne Wiązanie Informacje złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i jednego wiązania π (powstałego w co to jest.
 • Co to znaczy Szkieletowy Wzór Informacje wzór przedstawiający budowę cząsteczki uwzględniając jedynie szkielet węglowy i ↑ wzory grupowe ↑ grup funkcyjnych, np definicja.
 • Co to znaczy Glikozydowe N Wiązanie Informacje cząsteczkę tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych) i cukru (↑ rybozy) i ↑ deoksyrybozy); atomem wiążącym jest co znaczy.
 • Co to znaczy Chemiczne Właściwości Informacje charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi trwałość słownik.
 • Co to znaczy Wodorki Informacje innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia jonowe wodoru z znaczenie.
 • Co to znaczy Gruntowe Wody Informacje występujące w porach i szczelinach skorupy ziemskiej), których górna granica, zwana zwierciadłem w.g., leży w zasięgu oddziaływania czym jest.
 • Co to znaczy Nienasycone Węglowodory Informacje których cząsteczki zawierają wiązania wielokrotne węgiel-węgiel (podwójne albo potrójne lub i jedne, i drugie). Węglowodory nienasycone z co oznacza.
 • Co to znaczy Nernsta Wzór Informacje zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π krzyżówka.
 • Co to znaczy Piec Wielki Informacje wysokości powyżej 20 m, służy do otrzymywania ↑ surówki poprzez redukcję rud żelaza (↑ hematyt, ↑ magnetyt, ↑ limonit, ↑ syderyt) koksem w najlepszy.
 • Co to znaczy Asymetryczny Węgiel Informacje cząsteczce związku optycznie czynnego oznaczany zazwyczaj C*, posiada dołączone do niego cztery różne podstawniki, poprzez co cząsteczka przykłady.
 • Co to znaczy Wapienna Woda Informacje roztwór wodny wodorotlenku (↑ wodorotlenki metali) wapnia (zawiera 1,7g Ca(OH)2 w 1dm3 roztworu). Użytkowana do identyfikowania CO2 encyklopedia.
 • Co to znaczy Bromowa Woda Informacje 5% roztwór bromu w wodzie (roztwór nasycony - 3,55g Br2/100g w t = 20°C), mający właściwości utleniające i bakteriobójcze: Br2 + H2O ⇆ HBr jak działa.
 • Co to znaczy Kamienny Węgiel Informacje zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270 mln lat temu pojęcie.
 • Co to znaczy WODÓR IN STATU NASCENDI Informacje ↑ wodór atomowy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Siarczane Wody Informacje ↑ wody mineralne opis.
 • Co to znaczy Witaminy Informacje o różnorodnej budowie, pochodzenia naturalnego albo pozyskiwana syntetycznie. Witaminy są konieczne do prawidłowego funkcjonowania informacje.
 • Co to znaczy Π Wiązanie Informacje kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym π, gdzie para elektronów wiążących skupiona jest w dwóch obszarach rozmieszczonych co to jest.
 • Co to znaczy Wurcyt Informacje minerał, ZnS (krystalizuje w układzie heksagonalnym definicja.
 • Co to znaczy Zasolona Woda Informacje wprowadzana do środowiska poprzez nie wszystkie zakłady przemysłowe (w szczególności kopalnie), zawierająca ↑ chlorek sodu; skutkuje co znaczy.
 • Co to znaczy Walencyjne Wysycenie Informacje poprzez atom pierwiastka wszystkich ↑ elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo atom siarki słownik.
 • Co to znaczy Barytowa Woda Informacje wodny wodorotlenku Ba(OH)2 wykorzystywany w chemii analitycznej do wykrywania dwutlenku węgla (↑ tlenek węgla(IV)) dzięki zachodzącej znaczenie.
 • Co to znaczy Woski Informacje substancje stałe podobne do tłuszczów, produkowane poprzez rośliny i zwierzęta jako powłoki ochronne; mieszaniny estrów nasyconych kwasów czym jest.
 • Co to znaczy WIĄZANIE VAN DER WAALSA Informacje ↑ oddziaływania van der Waalsa co oznacza.
 • Co to znaczy Wybuch Informacje reakcja chem., która przebiega z sporą szybkością i z wydzielaniem dużej ilości gazów, a tym samym ze wzrostem ciśnienia, co skutkuje krzyżówka.
 • Co to znaczy Zdelokalizowane Wiązanie Informacje obejmujące swym zasięgiem (a więc łączące) więcej niż dwa atomy; wiązanie łączące tylko dwa atomy nazywa się zlokalizowanym. W.z. jest najlepszy.
 • Co to znaczy Gorzkie Wody Informacje ↑ wody mineralne przykłady.
 • Co to znaczy Spolaryzowane Kowalencyjne Wiązanie Informacje powstające w rezultacie uwspólnienia elektronów atomów różniących się nieznacznie ↑ elektroujemnością; jednak wspólna para elektronowa jest encyklopedia.
 • Co to znaczy Włókna Informacje więc w. roślinne, twory zbudowane z szeregów bardzo wydłużonych komórek (sklerenchymatycznych) o grubych ściankach. W tkankach roślinnych w jak działa.
 • Co to znaczy Wanilina Informacje kremowe albo bezb. kryształy, t.t. 82°C, słabo rozp. w wodzie, lepiej w etanolu. Substancja zapachowa owoców wanilii, pozyskiwana pojęcie.
 • Co to znaczy Empiryczny Wzór Informacje ↑ wzór elementarny wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Węglany Informacje nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką rolę opis.
 • Co to znaczy Peter Waage Informacje norweski, prof. uniwersytetu w Christianii (aktualnie Oslo, od 1862). Badał kinetykę reakcji chem. Współodkrywca (z C.M. Guldbergiem) ↑ informacje.
 • Co to znaczy E Witamina Informacje związków, pochodnych fenolu - tokoferoli; żółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach; wrażliwe na działanie utleniaczy co to jest.
 • Co to znaczy Aromatyczne Węglowodory Informacje węglowodory o cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej budowie cząsteczki, których wzory strukturalne przewidują wysoce nienasycony charakter definicja.
 • Co to znaczy Sumaryczny Wzór Informacje tylko rodzaj pierwiastka i liczbę jego atomów w jego cząsteczce, na przykład dla etanu - C2H6, wody - H2O, kwasu siarkowego - H2SO4 co znaczy.
 • Co to znaczy Chemiczny Wzór Informacje składu i budowy cząsteczki związku chem.; poszczególne typy wzorów różnią się stopniem szczegółowości informacji o wiązaniach atomów ze słownik.
 • Co to znaczy Alfred Werner Informacje szwajcarski, zajmował się badaniem budowy ↑ związków kompleksowych i badaniami z zakresu ↑ stereochemii i ↑ izomerii. W 1913 r. Nagroda znaczenie.
 • Co to znaczy Wanad Informacje Vanadium), pierwiastek chem., metal, Z = 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w 1801 r. (Francuska Akademia czym jest.
 • Co to znaczy Jonowa Wymiana Informacje fizykochem. opierający na zamianie jonów (na przykład kationów metali, anionów reszt kwasowych), zawartych w roztworze, na jony H+aq i OH co oznacza.
 • Co to znaczy Amoniakalna Woda Informacje 10÷25% wodny roztwór amoniaku, użytkowany między innymi do otrzymywania amoniaku i jego związków krzyżówka.
 • Co to znaczy WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROTLENKOWYCH Informacje ↑ pOH najlepszy.
 • Co to znaczy Wypełniacz Informacje do tworzyw sztucznych czy gumy, zazwyczaj w celu odpowiedniego zmodyfikowania ich właściwości, takich jak trwałość, wytrzymałość na przykłady.
 • Co to znaczy B11 Witamina Informacje ↑ kwas foliowy encyklopedia.
 • Co to znaczy Fazowy Wykres Informacje ↑ diagram fazowy jak działa.
 • Co to znaczy Sodu Wodorowęglan Informacje ↑ soda oczyszczona pojęcie.
 • Co to znaczy Pełny Strukturalny Wzór Informacje wzór chem. przedstawiający położenie wszystkich atomów i wszystkich wiązań w cząsteczce, np wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Winyl Informacje rodnika etenylowego CH2=CH·, otrzymywanego poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ etenu; stosowana dziś jeszcze w nazwach opis.
 • Co to znaczy Wielocukry Informacje ↑ polisacharydy informacje.
 • Co to znaczy Pp Witamina Informacje niacyna) i amid kwasu nikotynowego (nikotynamid); kwas nikotynowy: białe igłowe kryształy, t.t. 236°C, trudno rozp. w wodzie; amid kwasu co to jest.
 • Co to znaczy Palone Wapno Informacje tlenku wapnia CaO. Biały proszek, chłonący na powietrzu CO2. W reakcji z wodą (lasowanie, gaszenie) daje Ca(OH)2 (↑ wapno gaszone definicja.
 • Co to znaczy B1 Witamina Informacje bezb., igłowe kryształy o gorzkim smaku, rozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym; t.t. 247°C z rozkładem. Występuje w otrębach co znaczy.
 • Co to znaczy B Witamina Informacje nazwa ekipy witamin: B1, B2, B5, B6, B7 (H), B11, B12, PP słownik.
 • Co to znaczy Burns Robert Woodward Informacje chemik am., prof. Harvard University, badał systemy reakcji org. (reguły Woodwarda i Hoffmanna), autor syntez wielu związków, takich jak: ↑ znaczenie.
 • Co to znaczy B6 Witamina Informacje adermina - nazwa obejmująca trzy związki; bezb. kryształy, rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. około 160/210°C. Występuje w ziarnach czym jest.
 • Co to znaczy WYCHWYT ELEKTRONU, wychwyt K Informacje polegająca na reakcji elektronu (zazwyczaj z powłoki K danego atomu) z protonem i emisji neutrina elektronowego (υe), odpowiednio z co oznacza.
 • Co to znaczy Słoneczny Wiatr Informacje korpuskularne rozchodzące się z prędkością 500 km·s-1 i wysyłane w okolicy promieniowania elektromagnetycznego poprzez Słońce; złożona jest krzyżówka.
 • Co to znaczy Sodu Wodorotlenek Informacje albo kaustyczna); biała, higroskopijna masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie. Roztwory wodne w.s. są silnie alkaliczne najlepszy.
 • Co to znaczy Friedrich Wöhler Informacje niem., studiował medycynę, doktoryzował się w 1823 r. w Heidelbergu. Z rekomendacji Gmelina studiował do 1824 r. chemię u Berzeliusa w przykłady.
 • Co to znaczy Brunatny Węgiel Informacje zawierający około 70% węgla pierwiastkowego. Powstał w trzeciorzędzie, zatem stopień uwęglenia pośredni pomiędzy ↑ węglem kamiennym i ↑ encyklopedia.
 • Co to znaczy Wodorowe Wiązanie Informacje między atomem wodoru związanym z atomem silnie elektroujemnego pierwiastka, na przykład ↑ fluoru, ↑ tlenu, ↑ azotu w jednej cząsteczce, z jak działa.
 • Co to znaczy H Witamina Informacje związek chem., bezb. igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i etanolu, t.t. 233°C. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 10-5g. Niedobór skutkuje pojęcie.
 • Co to znaczy Wietrzenie Informacje powodowany poprzez impulsy mechaniczne (wiatr, zwiększanie objętości poprzez zamarzającą wodę) i chem. W. chem. obejmuje mechanizmy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Heteropolarne Wiązanie Informacje ↑ wiązanie jonowe opis.
 • Co to znaczy Kopalne Węgle Informacje kopalnych obejmująca: ↑ antracyt, ↑ węgiel kamienny, ↑ węgiel brunatny, ↑ torf. W.k. poddaje się przeróbce obejmującej: spalanie w celu informacje.
 • Co to znaczy Zeolityczna Woda Informacje woda w lukach sieci krystalicznej, która może być usunięta bez zmiany struktury sieci, na przykład w ↑ zeolitach, montmorylonicie itp co to jest.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja ZNACZENIE Woda Zeolityczna, Węgle Kopalne, Wiązanie Heteropolarne, Wietrzenie, Witamina H, Wiązanie Wodorowe, Węgiel Brunatny, Wöhler Friedrich, Wodorotlenek Sodu, Wiatr co to znaczy.

Tłumaczenie Słownik Woda Zeolityczna, Węgle Kopalne, Wiązanie Heteropolarne co to jest.