Słownik witamina wzór ogólny widmo co to znaczy.
Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wapno Gaszone, Woda Ciężka, Witamina B12, Waals Van Der.

Słownik chemiczny: przykłady na W

 • Co to znaczy Elektronu Wzbudzenie Informacje elektronu z niższego stanu energetycznego (na przykład ↑ stanu podstawowego) na wyższy (↑ stany wzbudzone), zachodzące wskutek pochłonięcia co to jest.
 • Co to znaczy Wodorki Informacje innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia jonowe wodoru z definicja.
 • Co to znaczy Gazowana Woda Informacje ↑ woda sodowa co znaczy.
 • Co to znaczy Peter Waage Informacje norweski, prof. uniwersytetu w Christianii (aktualnie Oslo, od 1862). Badał kinetykę reakcji chem. Współodkrywca (z C.M. Guldbergiem) ↑ słownik.
 • Co to znaczy Wanadowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ wanad, ↑ niob, ↑ tantal, ↑ dubn. Wszystkie pierwiastki to metale znaczenie.
 • Co to znaczy Wanilina Informacje kremowe albo bezb. kryształy, t.t. 82°C, słabo rozp. w wodzie, lepiej w etanolu. Substancja zapachowa owoców wanilii, pozyskiwana czym jest.
 • Co to znaczy Chlorowane Wapno Informacje w trakcie działania chlorem na wodorotlenek wapnia, którego gł. składnikiem jest chloran(I) chlorek wapnia CaCl(ClO). Białe ciało stałe, o co to jest.
 • Co to znaczy Palone Wapno Informacje tlenku wapnia CaO. Biały proszek, chłonący na powietrzu CO2. W reakcji z wodą (lasowanie, gaszenie) daje Ca(OH)2 (↑ wapno gaszone definicja.
 • Co to znaczy Ozonowa Warstwa Informacje znajdująca się 25 km nad powierzchnią Ziemi; pochłania kompletnie promieniowanie UV-C (200÷280 nm) i w 90% promieniowanie UV-B (280÷320 nm co znaczy.
 • Co to znaczy Aktywny Węgiel Informacje złożona jest z węgla amorficznego mającego porowatą strukturę. Otrzymywany z drewna, torfu, ↑ węgla kamiennego poprzez zwęglenie. Do słownik.
 • Co to znaczy Asymetryczny Węgiel Informacje cząsteczce związku optycznie czynnego oznaczany zazwyczaj C*, posiada dołączone do niego cztery różne podstawniki, poprzez co cząsteczka znaczenie.
 • Co to znaczy Brunatny Węgiel Informacje zawierający około 70% węgla pierwiastkowego. Powstał w trzeciorzędzie, zatem stopień uwęglenia pośredni pomiędzy ↑ węglem kamiennym i ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Sodu Węglan Informacje Na2CO3, występuje w przyrodzie w formie minerału sody rodzimej Na2CO3·10H2O; bezb. albo biały, rozp. w wodzie; aktualnie otrzymywany co to jest.
 • Co to znaczy Węglany Informacje nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką rolę definicja.
 • Co to znaczy Węglowodory Informacje węgla z wodorem. Wielka ekipa związków, gazowych, ciekłych i stałych, stanowiących element zainteresowania ↑ chemii org. Przemysłowo co znaczy.
 • Co to znaczy Aromatyczne Węglowodory Informacje węglowodory o cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej budowie cząsteczki, których wzory strukturalne przewidują wysoce nienasycony charakter słownik.
 • Co to znaczy Π Wiązanie Informacje kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym π, gdzie para elektronów wiążących skupiona jest w dwóch obszarach rozmieszczonych znaczenie.
 • Co to znaczy Chemiczne Wiązanie Informacje oddziaływania jąder i elektronów w atomach tworzących cząsteczkę, energetycznie trwały stan powstający w rezultacie oddawania czym jest.
 • Co to znaczy Jonowe Wiązanie Informacje powstałe wskutek przejścia elektronów walencyjnych od jednego z tworzących go atomów do drugiego. Powstałe wówczas jony przyciągają się co to jest.
 • Co to znaczy Koordynacyjne Wiązanie Informacje AKCEPTOROWE) - wiązanie chem. opierające na przesunięciu pary elektronowej od atomu donora do atomu akceptora. Na przykład Proton jest definicja.
 • Co to znaczy Kowalencyjne Wiązanie Informacje tworzone poprzez uwspólnione elektrony wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez atomy niemetali i w kryształach co znaczy.
 • Co to znaczy Spolaryzowane Kowalencyjne Wiązanie Informacje powstające w rezultacie uwspólnienia elektronów atomów różniących się nieznacznie ↑ elektroujemnością; jednak wspólna para elektronowa jest słownik.
 • Co to znaczy Potrójne Wiązanie Informacje złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i dwóch wiązań π (stworzonych dzięki znaczenie.
 • Co to znaczy Wodorowe Wiązanie Informacje między atomem wodoru związanym z atomem silnie elektroujemnego pierwiastka, na przykład ↑ fluoru, ↑ tlenu, ↑ azotu w jednej cząsteczce, z czym jest.
 • Co to znaczy Piec Wielki Informacje wysokości powyżej 20 m, służy do otrzymywania ↑ surówki poprzez redukcję rud żelaza (↑ hematyt, ↑ magnetyt, ↑ limonit, ↑ syderyt) koksem w co to jest.
 • Co to znaczy Wybuch Wielki Informacje Big Bang), start czasu, przestrzeni i ↑ materii tworzącej Wszechświat (stąd pytanie, co było przed W.W., który stanowi start czasu, jest definicja.
 • Co to znaczy Wapń Informacje Calcium), pierwiastek chem., metal, Z = 20, m.at. 40,078u, ekipa ↑ berylowców. ↑ Wapno palone, jako materiał budowlany, znane było w co znaczy.
 • Co to znaczy B Witamina Informacje nazwa ekipy witamin: B1, B2, B5, B6, B7 (H), B11, B12, PP słownik.
 • Co to znaczy Węgiel Informacje Carboneum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 6, m.at. 12,0107u, ekipa ↑ węglowców. Znany od starożytności. W przyrodzie występuje w stanie znaczenie.
 • Co to znaczy Witalizm Informacje witalistyczną lub teorią vis vitalis (z łaciny - siła życiowa), zarzucona dziś koncepcja naukowo-filozoficzna, która zakładała, iż zjawiska czym jest.
 • Co to znaczy A Witamina Informacje wspólna witaminy A1 (↑ retinol) i witaminy A2, jasnożółta, oleista ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach, alkoholu etylowym co to jest.
 • Co to znaczy B1 Witamina Informacje bezb., igłowe kryształy o gorzkim smaku, rozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym; t.t. 247°C z rozkładem. Występuje w otrębach definicja.
 • Co to znaczy B6 Witamina Informacje adermina - nazwa obejmująca trzy związki; bezb. kryształy, rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. około 160/210°C. Występuje w ziarnach co znaczy.
 • Co to znaczy K Witamina Informacje ekipy związków chem. (wit. K1, w. K2, w. K3); jasnożółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach. Dobowe zapotrzebowanie słownik.
 • Co to znaczy Pp Witamina Informacje niacyna) i amid kwasu nikotynowego (nikotynamid); kwas nikotynowy: białe igłowe kryształy, t.t. 236°C, trudno rozp. w wodzie; amid kwasu znaczenie.
 • Co to znaczy Witaminy Informacje o różnorodnej budowie, pochodzenia naturalnego albo pozyskiwana syntetycznie. Witaminy są konieczne do prawidłowego funkcjonowania czym jest.
 • Co to znaczy Chemiczne Właściwości Informacje charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi trwałość co to jest.
 • Co to znaczy Włókna Informacje więc w. roślinne, twory zbudowane z szeregów bardzo wydłużonych komórek (sklerenchymatycznych) o grubych ściankach. W tkankach roślinnych w definicja.
 • Co to znaczy Amoniakalna Woda Informacje 10÷25% wodny roztwór amoniaku, użytkowany między innymi do otrzymywania amoniaku i jego związków co znaczy.
 • Co to znaczy Chlorowa Woda Informacje chloru w wodzie (t = 20°C; 2,3obj. chloru w 1obj. wody), posiada własności silnie utleniające i bakteriobójcze na skutek tworzącego się słownik.
 • Co to znaczy Krystalizacyjna Woda Informacje występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone położenia w sieci znaczenie.
 • Co to znaczy Wapienna Woda Informacje roztwór wodny wodorotlenku (↑ wodorotlenki metali) wapnia (zawiera 1,7g Ca(OH)2 w 1dm3 roztworu). Użytkowana do identyfikowania CO2 czym jest.
 • Co to znaczy Sodu Wodorotlenek Informacje albo kaustyczna); biała, higroskopijna masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie. Roztwory wodne w.s. są silnie alkaliczne co to jest.
 • Co to znaczy Metali Wodorotlenki Informacje ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH Na+ + OH-. Liczba definicja.
 • Co to znaczy Atomowy Wodór Informacje formie pojedynczych atomów; znacząco bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy się z tlenem, fluorowcami, siarką co znaczy.
 • Co to znaczy Gruntowe Wody Informacje występujące w porach i szczelinach skorupy ziemskiej), których górna granica, zwana zwierciadłem w.g., leży w zasięgu oddziaływania słownik.
 • Co to znaczy Mineralne Wody Informacje występujące w przyrodzie, pozyskiwane z różnego rodzaju ujęć i źródeł z podwyższoną zawartością rozpuszczonych w nich soli mineralnych. W znaczenie.
 • Co to znaczy Einsteina Wzór Informacje ↑ równoważność masy i energii czym jest.
 • Co to znaczy Friedrich Wöhler Informacje niem., studiował medycynę, doktoryzował się w 1823 r. w Heidelbergu. Z rekomendacji Gmelina studiował do 1824 r. chemię u Berzeliusa w co to jest.
 • Co to znaczy Zasadowe Kwasowo Wskaźniki Informacje parametry alkacymetryczne) - związki chem. o właściwościach słabych kwasów albo zasad, których jony są zabarwione odmiennie niż cząsteczki definicja.
 • Co to znaczy WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Informacje procentach relacja ilości produktu uzyskiwanego w reakcji do wydajności teoretycznej (↑ wydajność teoretyczna reakcji chemicznej). Niekiedy co znaczy.
 • Co to znaczy WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ Informacje jaką powinno się dostać w reakcji chemicznej, obliczona opierając się na stechiometrycznego równania tej reakcji dla danej ilości słownik.
 • Co to znaczy Jonowa Wymiana Informacje fizykochem. opierający na zamianie jonów (na przykład kationów metali, anionów reszt kwasowych), zawartych w roztworze, na jony H+aq i OH znaczenie.
 • Co to znaczy Wypełniacz Informacje do tworzyw sztucznych czy gumy, zazwyczaj w celu odpowiedniego zmodyfikowania ich właściwości, takich jak trwałość, wytrzymałość na czym jest.
 • Co to znaczy Koordynacyjne Wysycenie Informacje poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce co to jest.
 • Co to znaczy Wytrącanie Informacje z roztworu substancji, które w ustalonych uwarunkowaniach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to zazwyczaj wodnych roztworów soli, z definicja.
 • Co to znaczy Nernsta Wzór Informacje zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π co znaczy.
 • Co to znaczy Siarczane Wody Informacje ↑ wody mineralne słownik.
 • Co to znaczy Sodu Wodorowęglan Informacje ↑ soda oczyszczona znaczenie.
 • Co to znaczy Wartościowość Informacje wiązań, jakie może stworzyć atom danego pierwiastka z innymi atomami tworząc cząsteczkę; umożliwia pisanie ↑ wzorów chem. W. jest wyrażana czym jest.
 • Co to znaczy Wymrażanie Informacje substancji różniących się temp. krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w uwarunkowaniach normalnych oziębia się co to jest.
 • Co to znaczy Destylowana Woda Informacje poprzez destylację (czasami dwukrotną albo wielokrotną - woda redestylowana; ↑ destylacja), w trakcie której usuwa się z wody definicja.
 • Co to znaczy B2 Witamina Informacje laktoflawina - żółtopomarańczowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. 280÷290°C z rozkładem; wrażliwa na działanie co znaczy.
 • Co to znaczy WSPÓŁCZYNNIKI STECHIOMETRYCZNE RÓWNANIA CHEMICZ. Informacje przed symbolami albo wzorami substratów i produktów reakcji w równaniu chemicznym, wskazujące w jakich relacjach molowych reagują ze sobą słownik.
 • Co to znaczy Węglowodany Informacje albo sacharydy, rodzina związków org. składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku słodkim. Z chem. punktu widzenia to są znaczenie.
 • Co to znaczy Absorpcyjne Widmo Informacje intensywności pochłanianego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo absorpcyjne w podczerwieni czym jest.
 • Co to znaczy Normalne Warunki Informacje temp. 0°C (273K) i ciśnienie 1013 hPa co to jest.
 • Co to znaczy Zdelokalizowane Wiązanie Informacje obejmujące swym zasięgiem (a więc łączące) więcej niż dwa atomy; wiązanie łączące tylko dwa atomy nazywa się zlokalizowanym. W.z. jest definicja.
 • Co to znaczy WODA SODOWA, woda gazowana Informacje opracowany poprzez nasycenie wody (regularnie z dodatkami smakowymi, jak w razie oranżady czy Coca-Coli) ↑ tlenkiem węgla(IV). Mechanizm co znaczy.
 • Co to znaczy Woski Informacje substancje stałe podobne do tłuszczów, produkowane poprzez rośliny i zwierzęta jako powłoki ochronne; mieszaniny estrów nasyconych kwasów słownik.
 • Co to znaczy Nasycone Węglowodory Informacje których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację sp3 znaczenie.
 • Co to znaczy WITAMINA C, kwas askorbinowy Informacje L-gulonowego; związek aktywny optycznie; bezb. kryształy o kwaśnym smaku, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu, t.t. 192°C z rozkładem czym jest.
 • Co to znaczy Walencyjne Wysycenie Informacje poprzez atom pierwiastka wszystkich ↑ elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo atom siarki co to jest.
 • Co to znaczy Standardowe Warunki Informacje ciśnienia i temp.; temp. standardowa T = 298,16K ≈ 298K (25°C) i ciśnienie standardowe p = 1013,25hPa (1 atm) ≈ 1013hPa (w 1984 r. IUPAC definicja.
 • Co to znaczy Wybuch Informacje reakcja chem., która przebiega z sporą szybkością i z wydzielaniem dużej ilości gazów, a tym samym ze wzrostem ciśnienia, co skutkuje co znaczy.
 • Co to znaczy D Witamina Informacje związków (w. D2 (kalcyferol), w. D3, w. D4, w. D5) o podobnym składzie, ciała stałe albo ciecze nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach i słownik.
 • Co to znaczy Promieniowania Widmo Informacje promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania znaczenie.
 • Co to znaczy Balmera Wzór Informacje 1855 r. pozwalający obliczyć długości fal odpowiadającym liniom widmowym w ↑ widmie emisyjnym wodoru: gdzie λ - długość fali; RH - stała czym jest.
 • Co to znaczy Wolfram Informacje Wolframum), pierwiastek chem., metal, Z = 74, m.at. 183,85u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1781 r.; metaliczny co to jest.
 • Co to znaczy Półstrukturalny Wzór Informacje ↑ wzór grupowy definicja.
 • Co to znaczy W Informacje znak ↑ wolframu co znaczy.
 • Co to znaczy Wanad Informacje Vanadium), pierwiastek chem., metal, Z = 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w 1801 r. (Francuska Akademia słownik.
 • Co to znaczy Peptydowe Wiązanie Informacje ekipa -CO-NH- powstająca w rezultacie kondensacji grup aminowej i karboksylowej (na przykład aminokwasów znaczenie.
 • Co to znaczy Wielocukry Informacje ↑ polisacharydy czym jest.
 • Co to znaczy B7 Witamina Informacje ↑ wit. H co to jest.
 • Co to znaczy Witeryt Informacje minerał, BaCO3, jeden z głownych minerałów baru definicja.
 • Co to znaczy Wiwianit Informacje minerał, Fe3(PO4)2·8H2O, bezb., niebieski albo czarny co znaczy.
 • Co to znaczy WODÓR IN STATU NASCENDI Informacje ↑ wodór atomowy słownik.
 • Co to znaczy Wapiennik Informacje piec użytkowany do wypalania ↑ wapieni w celu otrzymania ↑ wapna palonego znaczenie.
 • Co to znaczy Wapień Informacje barwy białej, żółtawej albo szarej; zbudowana z ↑ kalcytu; użytkowana do wyrobu wapna, cementu, szkła, a również w hutnictwie czym jest.
 • Co to znaczy Wazelina Informacje zawierająca gł. związki o 22 i 23 atomach węgla w cząsteczce. Nierozp. w wodzie, rozp. w benzynie, eterze dietylowym i chloroformie. Biała co to jest.
 • Co to znaczy Alfred Werner Informacje szwajcarski, zajmował się badaniem budowy ↑ związków kompleksowych i badaniami z zakresu ↑ stereochemii i ↑ izomerii. W 1913 r. Nagroda definicja.
 • Co to znaczy Kamienny Węgiel Informacje zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270 mln lat temu co znaczy.
 • Co to znaczy B11 Witamina Informacje ↑ kwas foliowy słownik.
 • Co to znaczy WITAMINA B14, kwas folinowy Informacje pochodna ↑ kwasu foliowego; użytkowana do leczenia anemii znaczenie.
 • Co to znaczy Woda Informacje oksydan; tlenek wodoru; związek chem. o wzorze H2O, substancja o zasadniczym znaczeniu dla życia, odgrywa wielką rolę w funkcjonowaniu czym jest.
 • Co to znaczy Miękka Woda Informacje woda, która nie zawiera soli wapnia i magnezu, dzięki czemu po dodaniu środka powierzchniowo-czynnego łatwo tworzy pianę co to jest.
 • Co to znaczy Wodór Informacje Hydrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H. Cavendisha. W przyrodzie definicja.
 • Co to znaczy Alkaliczne Wody Informacje ↑ wody mineralne co znaczy.
 • Co to znaczy Gorzkie Wody Informacje ↑ wody mineralne słownik.
 • Co to znaczy Radoczynne Wody Informacje ↑ wody mineralne znaczenie.
 • Co to znaczy Fazowy Wykres Informacje ↑ diagram fazowy czym jest.
 • Co to znaczy Podwójna Wymiana Informacje dwoma złożonymi związkami chem. (przynajmniej binarnymi (↑ związki binarne)), polegająca na wzajemnej zamianie komponentów odpowiednio z co to jest.
 • Co to znaczy Pojedyncza Wymiana Informacje ↑ zamiana prosta definicja.
 • Co to znaczy Prosta Wymiana Informacje dwoma związkami chem., z których jeden jest złożony (przynajmniej binarny (↑ związki binarne)), polegająca na zamianie jednego składnika w co znaczy.
 • Co to znaczy Wysalanie Informacje wytrącanie związku org. z roztworu wodnego poprzez dodanie do niego roztworu soli metali, na przykład NaCl słownik.
 • Co to znaczy Wytrawianie Informacje oczyszczanie powierzchni stali dzięki kwasu siarkowego przed procesem cynkowania, cynowania, malowania. Por. trawienie znaczenie.
 • Co to znaczy Stereochemiczne Wzory Informacje przestrzenne wzory związków, prezentujące rzeczywistą strukturę związku, na przykład ułożenie podstawników przy ↑ asymetrycznych atomach czym jest.
 • Co to znaczy Umowny Wzór Informacje wzór przedstawiający budowę cząsteczki albo jej fragmentu dzięki umownych znaków, na przykład: Et-OH etanol, Me-X fluorowcopochodna metanu co to jest.
 • Co to znaczy Uproszczony Wzór Informacje ↑ wzór grupowy definicja.
 • Co to znaczy Przestrzenny Wzór Informacje wzór przedstawiający rozmieszczenie atomów albo grup atomów cząsteczki związku chem. w przestrzeni, np co znaczy.
 • Co to znaczy Heteropolarne Wiązanie Informacje ↑ wiązanie jonowe słownik.
 • Co to znaczy WIĄZANIE VAN DER WAALSA Informacje ↑ oddziaływania van der Waalsa znaczenie.
 • Co to znaczy Willemit Informacje minerał, Zn2SiO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV czym jest.
 • Co to znaczy Utleniona Woda Informacje ↑ nadtlenek wodoru co to jest.
 • Co to znaczy WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROTLENKOWYCH Informacje ↑ pOH definicja.
 • Co to znaczy Uproszczony Strukturalny Wzór Informacje ↑ wzór grupowy co znaczy.
 • Co to znaczy Elektronowy Wzór Informacje wzór chem. z zaznaczonymi elektronami walencyjnymi par wolnych i wiążących, symbolizowanymi kropkami słownik.
 • Co to znaczy Pełny Strukturalny Wzór Informacje wzór chem. przedstawiający położenie wszystkich atomów i wszystkich wiązań w cząsteczce, np znaczenie.
 • Co to znaczy Sumaryczny Wzór Informacje tylko rodzaj pierwiastka i liczbę jego atomów w jego cząsteczce, na przykład dla etanu - C2H6, wody - H2O, kwasu siarkowego - H2SO4 czym jest.
 • Co to znaczy Σ Wiązanie Informacje kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym σ, gdzie para elektronów wiążących jest rozmieszczona symetrycznie wokół osi wiązania, na co to jest.
 • Co to znaczy Waga Informacje pomiaru ciężaru substancji. W zależności od stopnia dokładności ważenia wyróżniamy wagi techniczne (dokładność ważenia do 10 mg) i definicja.
 • Co to znaczy Walina Informacje metylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w białkach roślinnych i w większości białek zwierzęcych, jest substratem w syntezie kwasu co znaczy.
 • Co to znaczy Kopalne Węgle Informacje kopalnych obejmująca: ↑ antracyt, ↑ węgiel kamienny, ↑ węgiel brunatny, ↑ torf. W.k. poddaje się przeróbce obejmującej: spalanie w celu słownik.
 • Co to znaczy Węgliki Informacje metalami, na przykład Al4C3. Węgliki typu jonowego są reaktywne i w reakcji z wodą dają przeważnie ↑ metan (w odróżnieniu do ↑ acetylenków znaczenie.
 • Co to znaczy Węglowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ węgiel, ↑ krzem, ↑ german, ↑ cyna, ↑ ołów, ↑ ununkwad. Węgiel jest czym jest.
 • Co to znaczy Nienasycone Węglowodory Informacje których cząsteczki zawierają wiązania wielokrotne węgiel-węgiel (podwójne albo potrójne lub i jedne, i drugie). Węglowodory nienasycone z co to jest.
 • Co to znaczy Słoneczny Wiatr Informacje korpuskularne rozchodzące się z prędkością 500 km·s-1 i wysyłane w okolicy promieniowania elektromagnetycznego poprzez Słońce; złożona jest definicja.
 • Co to znaczy Atomowe Wiązanie Informacje ↑ wiązanie kowalencyjne co znaczy.
 • Co to znaczy Metaliczne Wiązanie Informacje występujące w kryształach metali (i większości stopów, a nawet nie wszystkich związków chem., tak zwany związków metalicznych), jako słownik.
 • Co to znaczy Glikozydowe N Wiązanie Informacje cząsteczkę tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych) i cukru (↑ rybozy) i ↑ deoksyrybozy); atomem wiążącym jest znaczenie.
 • Co to znaczy Wietrzenie Informacje powodowany poprzez impulsy mechaniczne (wiatr, zwiększanie objętości poprzez zamarzającą wodę) i chem. W. chem. obejmuje mechanizmy czym jest.
 • Co to znaczy Winyl Informacje rodnika etenylowego CH2=CH·, otrzymywanego poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ etenu; stosowana dziś jeszcze w nazwach co to jest.
 • Co to znaczy Wiskoza Informacje procesie otrzymywania jedwabiu sztucznego (wiskozowego; ↑ jedwab sztuczny); lepka, pomarańczowa ciecz otrzymana poprzez rozpuszczenie definicja.
 • Co to znaczy B5 Witamina Informacje ↑ peptyd; żółtawa, oleista ciecz, rozp. w wodzie, nierozp. w alkoholu etylowym; trwała tylko w roztworach obojętnych. Występuje w drożdżach co znaczy.
 • Co to znaczy E Witamina Informacje związków, pochodnych fenolu - tokoferoli; żółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach; wrażliwe na działanie utleniaczy słownik.
 • Co to znaczy Barytowa Woda Informacje wodny wodorotlenku Ba(OH)2 wykorzystywany w chemii analitycznej do wykrywania dwutlenku węgla (↑ tlenek węgla(IV)) dzięki zachodzącej znaczenie.
 • Co to znaczy Bromowa Woda Informacje 5% roztwór bromu w wodzie (roztwór nasycony - 3,55g Br2/100g w t = 20°C), mający właściwości utleniające i bakteriobójcze: Br2 + H2O ⇆ HBr czym jest.
 • Co to znaczy Królewska Woda Informacje obj. stężonego kwasu solnego HCl i jednej obj. stężonego kwasu azotowego(V) HNO3, ma mocne właściwości utleniające dzięki wydzielającemu co to jest.
 • Co to znaczy Szkieletowy Wzór Informacje wzór przedstawiający budowę cząsteczki uwzględniając jedynie szkielet węglowy i ↑ wzory grupowe ↑ grup funkcyjnych, np definicja.
 • Co to znaczy Fizyczne Właściwości Informacje charakteryzujące substancję pod względem wyglądu, stanu skupienia, parametrów mechanicznych i tym podobne Do w.f. należą między innymi co znaczy.
 • Co to znaczy WŁÓKNA CHEMICZNE W MEDYCYNIE Informacje użytkowane gł. w chirurgii do wyrobu nici, dzianin i tkanin. Nici chirurgiczne, wykonane w poliamidów, poliestrów i poli(alkoholu słownik.
 • Co to znaczy Morska Woda Informacje powierzchni Ziemi w formie mórz i oceanów, zawiera sporą liczba rozpuszczonych w niej soli mineralnych (szczególnie NaCl znaczenie.
 • Co to znaczy Pogazowa Woda Informacje suchej destylacji węgla kopalnego, zawiera gł. ↑ amoniak, sole amonowe i produkty smołowe. Użytkowana do otrzymywania amoniaku i siarczanu czym jest.
 • Co to znaczy Twarda Woda Informacje pewne związki chem., na przykład sole wapnia i magnezu, wodorowęglany, siarczany. Dodanie do takiej wody mydła skutkuje powstawanie nierozp co to jest.
 • Co to znaczy Zasolona Woda Informacje wprowadzana do środowiska poprzez nie wszystkie zakłady przemysłowe (w szczególności kopalnie), zawierająca ↑ chlorek sodu; skutkuje definicja.
 • Co to znaczy Zeolityczna Woda Informacje woda w lukach sieci krystalicznej, która może być usunięta bez zmiany struktury sieci, na przykład w ↑ zeolitach, montmorylonicie itp co znaczy.
 • Co to znaczy Wodorosole Informacje wieloprotonowych kwasów (ulegającym wielostopniowej dysocjacji), gdzie niektóre atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu, na przykład słownik.
 • Co to znaczy Wodorowęglany Informacje nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce anion HCO3-. Użytkowane w przemyśle spożywczym (NaHCO3, a znaczenie.
 • Co to znaczy Adolphe Charles Wurtz Informacje franc., prof. Ecole Medicine i Sorbony, odkrył metodę syntezy węglowodorów alifatycznych (tak zwany ↑ reakcja Wurtza) z chlorowcoalkili czym jest.
 • Co to znaczy WYCHWYT ELEKTRONU, wychwyt K Informacje polegająca na reakcji elektronu (zazwyczaj z powłoki K danego atomu) z protonem i emisji neutrina elektronowego (υe), odpowiednio z co to jest.
 • Co to znaczy WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony Informacje przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na definicja.
 • Co to znaczy Żelaziste Wody Informacje ↑ wody mineralne co znaczy.
 • Co to znaczy Wolframit Informacje minerał, (Fe,Mn)WO4, barwy czarnej; ruda wolframu słownik.
 • Co to znaczy Burns Robert Woodward Informacje chemik am., prof. Harvard University, badał systemy reakcji org. (reguły Woodwarda i Hoffmanna), autor syntez wielu związków, takich jak: ↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Florenty Zygmunt Wróblewski Informacje pol., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z K. Olszewskim) dokonał skroplenia czym jest.
 • Co to znaczy Cieczy Wrzenie Informacje wydzielania się pary nie tylko na powierzchni, ale także we wnętrzu cieczy. Pęcherzyki gazu zawarte w cieczy służą jako zarodniki wrzenia i co to jest.
 • Co to znaczy Uniwersalne Wskaźniki Informacje ↑ parametry kwasowo-zasadowe definicja.
 • Co to znaczy Aktywności Współczynnik Informacje korygujący, ustala jaka część molarnego stężenia (c) stanowi stężenie czynne (a): W bardzo rozcieńczonych roztworach f jest bliski jedności co znaczy.
 • Co to znaczy Wurcyt Informacje minerał, ZnS (krystalizuje w układzie heksagonalnym słownik.
 • Co to znaczy Fotograficzne Wywoływacze Informacje z substancji wywołującej, tzn. redukującej naświetlone ziarna substancji światłoczułej (na przykład bromku srebra) do srebra (na przykład ↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Chromatogramu Wywoływanie Informacje chromatogramu, użytkowana w chromatografii bibułowej i cienkowarstwowej w razie, gdy rozdzielane frakcje są niewidoczne albo słabo widoczne czym jest.
 • Co to znaczy Chemiczny Wzór Informacje składu i budowy cząsteczki związku chem.; poszczególne typy wzorów różnią się stopniem szczegółowości informacji o wiązaniach atomów ze co to jest.
 • Co to znaczy Empiryczny Wzór Informacje ↑ wzór elementarny definicja.
 • Co to znaczy Kreskowy Wzór Informacje wzór chem. z zaznaczonymi wiązaniami w formie kresek; na przykład dla wody H-O-H co znaczy.
 • Co to znaczy Kropkowy Wzór Informacje ↑ wzór elektronowy słownik.
 • Co to znaczy Elektronowe Pary Wolne Informacje ↑ elektrony wolne znaczenie.
 • Co to znaczy Podwójne Wiązanie Informacje złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i jednego wiązania π (powstałego w czym jest.
 • Co to znaczy Elementarny Wzór Informacje empiryczny, doświadczalny; wzór związku chem., opisujący jedynie ilościowe udziały pierwiastków w cząsteczce, w nielicznych sytuacjach (dla co to jest.
 • Co to znaczy Wulkanizacja Informacje ogrzewania kauczuku naturalnego albo syntetycznego z siarką i odpowiednim dodatkiem przyspieszającym (na przykład difenyloguanidyną definicja.
 • Co to znaczy WAALS VAN DER JOHANNES DIDERIK Informacje holenderski, badał oddziaływania międzycząsteczkowe (wiązanie van der Waalsa, siły van der Waalsa, promień van der Waalsa), podał równanie co znaczy.
 • Co to znaczy B12 Witamina Informacje kobalamina - czerwone, igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu, t.t. 220°C z rozkładem. Występuje w wątrobie. Dobowe słownik.
 • Co to znaczy Ciężka Woda Informacje związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż w trakcie znaczenie.
 • Co to znaczy Gaszone Wapno Informacje wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 otrzymywanego w procesie działania wodą (lasowanie, gaszenie) na tlenek wapnia (↑ wapno palone): CaO + H2O Ca czym jest.
 • Co to znaczy Emisyjne Widmo Informacje intensywności emitowanego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo fluorescencyjne i widmo co to jest.
 • Co to znaczy Ogólny Wzór Informacje relacje ilościowe pierwiastków w związkach należących do danego ↑ szeregu homologicznego. Na przykład wzór ogólny nasyconych alkoholi definicja.
 • Co to znaczy H Witamina Informacje związek chem., bezb. igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i etanolu, t.t. 233°C. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 10-5g. Niedobór skutkuje co znaczy.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wapno Gaszone, Woda Ciężka, Witamina B12, Waals Van Der Johannes Diderik, Wulkanizacja, Wzór Elementarny, Wiązanie co to znaczy.

Tłumaczenie Witamina H, Wzór Ogólny, Widmo Emisyjne, Wapno Gaszone co to jest.