Słownik adaptacja co to znaczy.
Definicja ADAPTACJA. Co to jest zmieniającego środowiska; 2) mechanizm powstawania modyfikacji.

Czy przydatne?

Definicja ADAPTACJA

Co to znaczy Adaptacja: umiejętność organizmu do przy­stosowania się do zmieniającego środowiska; 2) mechanizm powstawania modyfikacji przysto­sowawczych zwiększających szanse przeżycia i reprodukcji; 3) przystosowawcze zmiany na­rządów poddanych działaniu powtarzających się albo długookresowych bodźców; 4) dostosowa­nie się do zwyczajów, norm i zasad panujących w określonej ekipie socjalnej. Adaptacja główki - przystosowanie się główki płodu do kanału rodnego w okresie porodu. Umoż­liwione to jest dzięki przesuwaniu się kości czaszki względem siebie w miejscach niezrośniętych szwów i częściowym odkształcaniu się kości czaszki, które nie są jeszcze całko­wicie rozwinięte. W rezultacie adaptacji główka płodu wymienia kształt z kulistego na walco­waty, co umożliwia jej przejście poprzez kanał rodny. Po porodzie czaszka odzyskuje prawi­dłowy kształt, aczkolwiek czasem mogą pozostać jej trwałe odkształcenia. Adaptacja receptorów - zdarzenie opierające na stopniowym obniża-
niu się częstotliwości potencjałów czynnościo­wych w nerwie czuciowym, gdy na receptor działa impuls o stałej sile poprzez dłuższy czas. Stopień adaptacji receptorów jest różny w za­leżności od rodzaju narządu zmysłu. Recep­tory adaptujące się natychmiast, nazywane są receptorami fazowymi (na przykład receptory dotyku). Receptory adaptujące się bardzo wolno i nie do końca nazywane są receptorami fonicz­nymi (na przykład receptory w zatoce tętnicy szyjnej, wrzecionka nerwowo - mięśniowe, narządy czucia zimna i bólu). Adaptacja wysokościo­wa - zmiany przystosowawcze w organizmie zachodzące przy długotrwałym działaniu nie­dotlenienia wywołanego obniżeniem ciśnie­nia parcjalnego tlenu na sporych wysokościach. W rezultacie adaptacji wysokościowej docho­dzi do podniesienia tolerancji niedoboru tle­nowego.
Patrz także, zioła ADAPTACJA:Jeżyna FałdowanaMarchew Siewna
Definicja Anemia:
Co to jest niedokrwistość, nie znaczy oczywiście niedostatku ilości krwi, ale jej gorszą jakość – obniżoną umiejętność przenoszenia tlenu z płuc do narządów i tkanek. Tlen jest przenoszony poprzez czerwony adaptacja.
Definicja ANTYESTROGENY:
Co to jest przeciwnego działania w narządach docelowych niż estrogeny. Działają raczej w komórkach narządów wrażliwych na estrogeny (sutek, macica, pochwa, podwzgórze, przysadka) blokując ich działanie. W adaptacja.
Definicja Arytmia:
Co to jest normalnego rytmu pracy serca, a więc arytmie, pochodzą z zaburzeń w rytmiczności albo częstotliwości powstawania bodźców, albo także z zaburzeń ich przewodzenia, a więc tak zwany bloków. Mogą także adaptacja.
Definicja ANGIOPLASTYKA:
Co to jest balonowa- PTA (z angielskiego: percutaneus transluminal angioplasty) przezskórne wewnątrznaczyniowe poszerzenie tętnicy bazuje na wprowadzeniu do światła tętnicy cewnika zakończonego balonikiem adaptacja.

Czym jest ADAPTACJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: