Słownik adaptacja co to znaczy.
Definicja ADAPTACJA. Co to jest zmieniającego środowiska; 2) mechanizm powstawania modyfikacji.

Czy przydatne?

Definicja ADAPTACJA

Co to znaczy ADAPTACJA: umiejętność organizmu do przy­stosowania się do zmieniającego środowiska; 2) mechanizm powstawania modyfikacji przysto­sowawczych zwiększających szanse przeżycia i reprodukcji; 3) przystosowawcze zmiany na­rządów poddanych działaniu powtarzających się albo długookresowych bodźców; 4) dostosowa­nie się do zwyczajów, norm i zasad panujących w określonej ekipie socjalnej. Adaptacja główki - przystosowanie się główki płodu do kanału rodnego w okresie porodu. Umoż­liwione to jest dzięki przesuwaniu się kości czaszki względem siebie w miejscach niezrośniętych szwów i częściowym odkształcaniu się kości czaszki, które nie są jeszcze całko­wicie rozwinięte. W rezultacie adaptacji główka płodu wymienia kształt z kulistego na walco­waty, co umożliwia jej przejście poprzez kanał rodny. Po porodzie czaszka odzyskuje prawi­dłowy kształt, aczkolwiek czasem mogą pozostać jej trwałe odkształcenia. Adaptacja receptorów - zdarzenie opierające na stopniowym obniża-
niu się częstotliwości potencjałów czynnościo­wych w nerwie czuciowym, gdy na receptor działa impuls o stałej sile poprzez dłuższy czas. Stopień adaptacji receptorów jest różny w za­leżności od rodzaju narządu zmysłu. Recep­tory adaptujące się natychmiast, nazywane są receptorami fazowymi (na przykład receptory dotyku). Receptory adaptujące się bardzo wolno i nie do końca nazywane są receptorami fonicz­nymi (na przykład receptory w zatoce tętnicy szyjnej, wrzecionka nerwowo - mięśniowe, narządy czucia zimna i bólu). Adaptacja wysokościo­wa - zmiany przystosowawcze w organizmie zachodzące przy długotrwałym działaniu nie­dotlenienia wywołanego obniżeniem ciśnie­nia parcjalnego tlenu na sporych wysokościach. W rezultacie adaptacji wysokościowej docho­dzi do podniesienia tolerancji niedoboru tle­nowego.
Patrz także, zioła ADAPTACJA:Jeżyna FałdowanaMarchew Siewna
Definicja ANGINA:
Co to jest migdałków podniebiennych; dolegliwość spowodowana przeważnie poprzez paciorkowce i wirusy. Zaczyna się nagle bólem gardła i gorączką, którym towarzyszą dreszcze, ból głowy i ból mięśni i stawów adaptacja co znaczy.
Definicja AGNOZJA:
Co to jest zaburzenie psychiczne, gdzie chory jest niezdolny do rozpoznawania elementów i zjawisk, spo­wodowane nieprawidłowym pojmowaniem i przetwarzaniem wrażeń odbieranych za po­średnictwem jakiegokolwiek ze adaptacja krzyżówka.
Definicja ALBINIZM:
Co to jest bielactwo adaptacja co to jest.
Definicja Androgeny:
Co to jest męskie hormony płciowe adaptacja słownik.

Czym jest ADAPTACJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: