Słownik aminotransferazy co to znaczy.
Definicja AMINOTRANSFERAZY. Co to jest przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas.

Czy przydatne?

Definicja AMINOTRANSFERAZY

Co to znaczy Aminotransferazy: transaminazy: enzymy z klasy transferaz, katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup aminowych z różnych aminokwasów na a-ketoglutaran w celu przemiany w NHa~. Do głownych aminotransferaz zalicza się aminotransfera-zę asparaginową (AspAT) katalizującą przeniesienie ekipy aminowej z asparaginianu na a-ketoglutaran i aminotransferazę alaninową (AlAT) katlizującą przeniesienie ekipy aminowej z alaniny na aketoglutaran. W klinice znaczy się ich poziom w surowicy krwi, w diagnostyce chorób wątroby i zawału mięśnia sercowego
Definicja ACETYLOKOENZYM A:
Co to jest wspól­ny wytwór szlaków metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje przez przyłącze­nie ekipy acetylowej do koenzymu A. Acetylokoenzym A przenosi aminotransferazy.
Definicja ASPARAGINA:
Co to jest endogenny, amid kwasu asparaginowego albo kwasu amino bursztynowego; powszechny składnik białek. Odgrywa znaczną rolę w metabolicznych procesach układu nerwowego wpływając na stan umysłowy (spokój aminotransferazy.
Definicja ASTROLOGIA:
Co to jest tematyka wiedzy próbująca określić wpływ oddziaływań kosmosu na zachowanie człowieka. Edukacja oparta na dowodach kwestionuje wartość astrologii aminotransferazy.
Definicja ACETONEMIA:
Co to jest zawartość ace­tonu we krwi spowodowana mocnym katabolizmem tłuszczów przy ograniczonym dostępie gluko­zy. Występuje przy cukrzycy i w momencie głodzenia. Symptomami acetonemii są wymioty, odwodnienie aminotransferazy.

Czym jest AMINOTRANSFERAZY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: