Słownik grzybica żołądka co to znaczy.
Definicja grzybica żołądka. Co to jest Dlaczego przewód pokarmo­wy jest tak istotną częścią naszego.

Czy przydatne?

Definicja grzybica żołądka

Co to znaczy Grzybica Żołądka: Rozmowa z doktor medycyny Wojciechem Urbaczka, pediatrą
Dlaczego przewód pokarmo­wy jest tak istotną częścią naszego organizmu?
Z mojej 27-letniej praktyki lekar­skiej wynika, iż nie można wyle­czyć żadnej dolegliwości, jeżeli przewód
pokarmowy funkcjonuje niepra­widłowo. Nie można również mó­wić o jakimkolwiek procesie uod­porniania, jeśli nie zadbało się w nim o równowagę. Wg mo­ich
spostrzeżeń, w zastraszającym tempie wzrasta liczba osób cho­rych na dysbiozę jelit (zaburzenie flory bakteryjnej), których proble­mem jest burzliwy przyrost drożdżaków białych w przewodzie pokar­mowym. Drożdżaki te współist­nieją z innymi przedstawicielami flory jelitowej i w stanach fizjolo­gicznych wspomagają mechanizmy fer­mentacji.
Kiedy w takim razie stają się groźne dla organizmu?
W rezultacie zaburzeń w organi­zmie dochodzi także do zabu­rzenia pracy przewodu po­karmowego, wówczas nastę­puje nadmierne namnażanie się drożdżaków. Impulsy, które doprowadzają do kandydozy (zakażenia drożdżakowego), to przede wszyst­kim olbrzymia liczba anty­biotyków, przepisywanych lekką ręką poprzez lekarzy, po­dawanie hormonów sterydo­wych, środków antykoncep­cyjnych, dieta z sporą ilością cukru i węglowodanów rafinowanych i rtęć i sre­bro zawarte w plombach den­tystycznych, osłabiających układ odpornościowy.
Jak rozpoznać kandydozę?
Chorzy, nie mając poję­cia o tej chorobie, cierpią na przemęczenie, senność, brak koncentracji, bóle brzu­cha, nawracające biegunki,
wzdęcia, a również przy obni­żonej odporności, na infek­cje dróg oddechowych, mo­czowych, narządów płcio­wych. Dysbioza jelit i grzybica mają olbrzymi wpływ na przebieg wszyst­kich mechanizmów immunolo­gicznych i alergicznych w naszym organizmie. Wy­eliminowanie tych schorzeń pomaga dopiero w skutecz­nym leczeniu innych cho­rób. Pamiętajmy, iż jelita stanowią 80 procent naszego układu immunologicznego (kilka kilogramów węzłów chłonnych), a uzdrowie­nie mechanizmów zachodzących w przewodzie pokarmowym prowadzi dopiero do sukce­su terapeutycznego.
Czy Alveo może wspomóc pro­ces leczenia chorób przewodu pokarmowego?
Alveo doskonale normalizuje zabu­rzenia flory bakteryjnej przewo­du pokarmowego, doprowadzając do osiągnięcia równowagi biolo­gicznej w jelitach.
Do jakiego typu schorzeń może prowadzić brak równowagi bio­logicznej w przewodzie pokar­mowym i jelitach?
W naszym przewodzie pokar­mowym przy procesach gnilnych bardzo błyskawicznie rozmnażają się bakterie Clostridium. To one ra­zem z kwasami żółciowymi two­rzą karcinogenne substancje (metylocholantry), które - jak ostatnio udowodniono - są odpowiedzial­ne za powstawanie raka okrężnicy. Również bakterie Pseudomonas i Pro­teus, należące do bakterii gnilnych, gdy zaczynają dominować, docho­dzi do wydzielania sporych ilości amoniaku. Wówczas odczyn pH wymienia się na zasadowy i docho­dzi do uporczywych zaparć i po-
wstawania wielu substancji rakotwórczych, oddziaływa­jących na jelita. Oprócz tego amoniak działa toksycznie na wątrobę. Gdy ona nie mo­iż poradzić sobie z odtruwa­niem, dochodzi do przenika­nia amoniaku do tkanki mó­zgowej, wówczas pojawia się zespół wątrobowo-mózgowy, objawiający się niedobrym samo­poczuciem, zmęczeniem, za­burzeniami myślenia i kon­centracji i pomniejszoną odpornością na stres.
Czy Alveo może nam pomóc w odzyskaniu owej równowagi?
Jeżeli mamy do czynienia z pod­wyższonym odczynem zasadowym w organizmie, znaczy to niedobór fizjologicznych lakto i bifidobakterii, które nie mogą się prawidło­wo rozwijać w środowisku zasado­wym. Ażeby nasz organizm mógł poprawnie funkcjonować, środo­wisko w jelitach musi być kwaśne. Po usunięciu gnilnej flory bakte­ryjnej Alveo pomaga je odtworzyć. Nie znaczy to, iż suplement le­czy dysbiozę jelit i grzybicę. Bakte­rie gnilne beztlenowe, wywołujące te dolegliwości, należy usunąć. Pomo­gą w tym preparaty naturalne, któ­re wspomagają wytwarzanie w je­litach tlenu, dzia­łającego zabójczo na bakterie bez­tlenowe i nie ma wówczas potrze­aby stosowania antybiotyków. Po takiej kuracji należy wprowa­dzić żywe kultu­ry pałeczek kwa­su mlekowe­go i Alveo, aby utrzymać prawidło­we środowi­sko w jeli­tach i chro­nić przed nawrotami dolegliwości.
- Czy leczenie antybiotykami może być je­dyną powodem dysbiozy jelit?
W jaki sposób jeszcze leczy­my dysbiozę jelit i grzybicę?
Grzyby, a w szczególności drożdżaki, uwielbiają węglowodany. By leczenie była efektywna, prócz podawania Alveo należy ogra­niczyć spożycie węglowodanów, w szczególności tych, które błyskawicznie się wchłaniają, na przykład słodyczy, potraw mącznych, słodkich napojów i alkoholu. Należy również wy­kluczyć ser biały i sery pleśnio­we, piwo i ciasta. W leczeniu drożdżaków ogromną rolę spełnia podawanie witamin z gatunku B, witamin A i C i cynku, sele­nu, magnezu, manganu i kwasu mlekowego, a również sporych ilo­ści czosnku.
- Chorobę tę mogą także spowodować bonusy spożywcze. Należą one I do pseudo alergenów i do­prowadzają do nasilenia I mechanizmów immunologicznych w jelitach. Wywołują, | iż wiązania pomiędzy czer­wonymi ciałkami krwi sta­ją się przepuszczalne i du­iż molekuły pokarmowe przedostają się do naczyń limfatycznych ściany jelit, a w dalszym ciągu do krwiobiegu. To doprowadza do nietole­rancji organizmu i szybkiego postępowania procesu alergizacji. W uszczelnieniu przewodu pokarmowego pomaga również suplementacja Alveo.
Co robić, aby nie dopuścić do nawrotu dolegliwości?
Oczywiście pić Alveo, stoso­wać odpowiednią dietę i probiotyki (preparaty ułatwiają­ce trawienie), których używanie w kuracjach antybiotykowych jest bez względu niezbędne.
Rozmawiała Anna Szulc
żródło-czasopismo: zdrowie i sukces
Patrz także, zioła grzybica żołądka:Glistnik Jaskółcze Ziele
Definicja GLIKOKORTYKOIDY:
Co to jest poprzez korę nadnerczy. Głównym jest kortyzol i kortykosteron. To są hormony kataboliczne powodujące rozpad białek i syntezę węglowodanów z aminokwasów. Przyrost poziomu kortyzolu we krwi jest grzybica żołądka.
Definicja GESTAGENY:
Co to jest płciowe produkowane i wydzielane poprzez ciałko żółte jajnika w cyklu miesiączkowym i poprzez ciałko żółte ciążowe i łożysko w okresie ciąży. Fundamentalnym G. jest progesteron. G. syntetyczne mają grzybica żołądka.
Definicja GWAŁT:
Co to jest nielegalna penetracja któregokolwiek otworu ciała człowieka. To jest akt seksualny dokonany dzięki nacisków albo przemocą. Przeważnie ofiarami gwałtu są kobiety, w razie gwałtu na mężczyznach grzybica żołądka.
Definicja GASTRYNA:
Co to jest hormon tkankowy wydzielany poprzez komórki G., znajdujące się w błonie śluzowej części odźwiernikowej żołądka i w dwunastnicy. Gastryna pobudza wydzielanie kwasu solnego i pepsyny poprzez żołądek grzybica żołądka.

Czym jest grzybica żołądka znaczenie w Słownik chemiczny G .

  • Dodano:
  • Autor: