Słownik halucynacje co to znaczy.
Definicja HALUCYNACJE. Co to jest wrażenia zmy­słowe powstające bez adekwatnych bodźców z zewnątrz.

Czy przydatne?

Definicja HALUCYNACJE

Co to znaczy Halucynacje: omamy słuchowe, wzroko­we, węchowe i smakowe. To są wrażenia zmy­słowe powstające bez adekwatnych bodźców z zewnątrz, są jednak odbierane jako odzwier­ciedlenie realnego świata zewnętrznego. Mogą dotyczyć jednego albo wielu zmysłów. Występują w psychozach, majaczeniach, w padaczce, po urazach mózgu, w razie stosowania substancji halucynogennych. Omamy poalkoholowe występują po nagłym przerwaniu pi­cia alkoholu, przy długim jego nadużywaniu. Pojawiają się złudzenia i omamy słuchowe, które mogą wzbudzić przerażenie i panikę. W łagodniejszych postaciach występują budzą­ce przestrach marzenia senne. W halucyno­zie (omamach) świadomość nie jest zaburzona. Symptomy ustępują po 1 -3 tyg. Od momentu od­stawienia alkoholu. Po ponownym rozpoczęciu picia alkoholu symptomy nawracają. Do halucynogenów zaliczamy sporo leków, pomiędzy inny­mi amfetaminę i jej pochodne
Definicja HETERORECEPTORY:
Co to jest recep­torów presynaptycznych, reagujących na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończeniach nerwowych i docierających do H. w rezultacie dyfuzji z krwioobiegu. Na takiej dro­dze HALUCYNACJE.
Definicja HELLERA OPERACJA:
Co to jest na na­cięciu dolnego zwieracza przełyku na odcinku kilku centymetrów poprzez dostęp z lewostronnej torakotomii. Użytkowany w achalazji przełyku. Jej rezultaty są lepsze niż po rozszerzaniu przełyku HALUCYNACJE.
Definicja HEPARYNA:
Co to jest zbudowany z łańcuchów mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania). Występu­je w sporych ilościach w komórkach tucznych. H. potęgując działanie antytombiny III hamuje pro­ces HALUCYNACJE.
Definicja HODOWLA DROBNOUSTROJÓW:
Co to jest izolacji i badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych pożywkach w optymalnych uwarunkowaniach fizycznych. Nie wszystkie drobnoustroje (wirusy, riketsje) hoduje się na HALUCYNACJE.

Czym jest HALUCYNACJE znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: