Słownik harvey william 1578 1667 co to znaczy.
Definicja HARVEY WILLIAM - (1578-1667). Co to jest użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew.

Czy przydatne?

Definicja HARVEY WILLIAM - (1578-1667)

Co to znaczy Harvey William - (1578-1667): angielski le­karz odkrywca krążenia krwi. Jako pierwszy użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew płynie w naczyniach krwionośnych zawsze w tym samym kierunku, a centralnym punktem tego krążenia jest serce. Pod koniec życia zajął się badania­mi embriologicznymi, stał się autorem słynne­go zdania: omne vivum ex ovo (wszystko, co żyje, pochodzi z jaja). Przekreślił tym samym teorię samorództwa, wg której miało powstawać robactwo i nieprzydatne do niczego zwierzęta stanowiące plagę ludzkości.
HASHIMOTO Dolegliwość - wole limfocytowe (limfatyczne); przewlekłe zapalenie tarczycy z charakterystycznymi naciekami z limfocytów w jej miąższu. Jest częstą powodem niedoczyn­ności tarczycy. Częstsza u kobiet. Rozpoczy­na się zazwyczaj między 30 a 50 rokiem życia. Wywołują je impulsy immunologiczne odpo­wiedzialne za agresję układu odpornościowego przeciwko własnej tkance. Regularnie współistnie­je z innymi chorobami autoimmunologicznymi (niedokrwistość złośliwa, reumatoidalne zapale­nie stawów, toczeń układowy i tak dalej). Gruczoł jest bezboleśnie zwiększony. Jest miejscem zwięk­szonej częstości występowania nowotworów. Leczenie bazuje na stałym uzupełnianiu niedo­borów hormonów tarczycy, a przy podejrzeniu przemiany nowotworowej koniecznym staje się wycięcie gruczołu
Definicja HISTONY:
Co to jest białek o charakte­rze zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki tworzeniu białkowego rdzenia (nukleosomu), wokół harvey william - (1578-1667).
Definicja HAPTEN:
Co to jest niższej w porównaniu z antygenem masie cząsteczkowej, która może, w sposób specyficzny reagować z przeciwcia­łem, lecz sama nie może wywoływać produkcji przeciwciał, chyba iż jest połączona z inną harvey william - (1578-1667).
Definicja HAMOWANIE RECYPROKALNE:
Co to jest wpływ na siebie ośrodków mózgowych unerwiających mięśnie antagonistyczne. Zapobiega jednoczesnemu kurczeniu się mięśni o przeciwnym działaniu na przykład pro­stowników i zginaczy stawu harvey william - (1578-1667).
Definicja HAMOWANIE POSTSYNAPTYCZNE:
Co to jest mecha­nizm wygaszania pobudzeń w układzie nerwo­wym, opierający na hiperpolaryzacji (niewrażli­wy na bodźce) neuronu w następstwie związania się neurotransmittera hamującego harvey william - (1578-1667).

Czym jest HARVEY WILLIAM - (1578-1667 znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: