Słownik higiena co to znaczy.
Definicja HIGIENA. Co to jest zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do.

Czy przydatne?

Definicja HIGIENA

Co to znaczy Higiena: wiedza o wpływach środowiska ma­terialnego i społecznego i zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na celu eliminowanie ze środowiska i postępo­wania człowieka czynników niekorzystnych dla zdrowia i wprowadzania bądź umacniania gest­ników pozytywnych. Wiedza i zalecenia H. są przyswajane z dorobku różnych dziedzin medy­cyny i pozamedycznych i z prowadzenia wła­snych badań. H. psychiczna jest wydzieloną z H. ogólnej dziedziną zajmującą się ustaleniem norm i prawidłowości w dziedzinie zdrowia psychiczne­go jednostek i grup socjalnych i tworzeniem środków zapobiegających zaburzeniom zdro­wia psychicznego. H. szkolna zajmuje się ochro­ną i poprawą zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci w wieku szkolnym, zarówno tych żyjących w środowisku domowym, jak i tych z zakładów wychowawczych (internaty, bursy, domy dziecka, domy poprawcze)
Definicja HEMODYLUCJA:
Co to jest zawartości pły­nów we krwi wywołujące przyrost objętości osocza i pomniejszenie masy krwinek. Jest skutkiem ubocz­nym stosowania wlewów dożylnych (kroplówek), regularnie użytkowany w przygotowaniu HIGIENA.
Definicja HEKSOZY:
Co to jest cukry łatwe, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza HIGIENA.
Definicja HASSALA-CIAŁKA:
Co to jest występujące w części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym mechanizmom de-generacyjnym HIGIENA.
Definicja HORNERA OBJAW:
Co to jest da­chówkowate zachodzenie na siebie kości czaszki płodu na zdjęciach rtg, świadczące o wewnątrz-macicznej zgonu płodu. W trakcie porodu to jest symptom prawidłowej adaptacji główki płodu do kanału HIGIENA.

Czym jest HIGIENA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: