Słownik hipoterapia co to znaczy.
Definicja HIPOTERAPIA. Co to jest nerwowego o róż­nej etiologii, przez kontakt fizyczny i w.

Czy przydatne?

Definicja HIPOTERAPIA

Co to znaczy Hipoterapia: leczenie i rehabilitacja pacjen­tów z uszkodzeniami układu nerwowego o róż­nej etiologii, przez kontakt fizyczny i w pierwszej kolejności jazdę konną. Znajduje zastosowa­nie w terapii dzieci na przykład z mózgowym poraże­niem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem, apraksją (nie umieją zaplanować czynności, są niezdarne), moczeniem nocnym, znerwicowa­ne, lecz również dorosłych ze stwardnieniem rozsia­nym, alkoholizmem czy narkomanią, są także ekipy młodzieży trudnej wychowawczo. Przeciwwska­zana dla osób z odleżynami, zapaleniem pęche­rza i nerek, niewydolnością krążenia, hemofilią, skoliozą i dysplazją bioder. Terapeuci (hipotera-peuci) to: psychologowie, pedagodzy, logopedzi, neurolodzy po szczególnym kursie {Polskie Towa­rzystwo Hipoterapeutyczne we współpracy z Pol­skim Związkiem Jeździeckim). Działanie lecznicze H. wynika z kontaktu fizycznego i psychiczne­go z sporym spokojnym i posłusznym zwierzę­ciem, o które trzeba dbać (czesanie, karmienie i tym podobne). Bazuje także na przenoszeniu ruchu zwierzę­cia na tułów, barki i głowę jeźdźca (działają także siły odśrodkowe, dośrodkowe i tym podobne). Ruch nadany jeźdźcowi jest podobny do ruchów wykonywa­nych w trakcie chodzenia zdrowych ludzi. Siedzi się na koniu na oklep, ciepły grzbiet rozgrzewa i masuje. Napięte mięśnie rozluźniają się, a osła­bione i wiotkie pracują ulegając wzmocnieniu, pobudzone zostają łuki odruchowe warunkujące poprawną postawę ciała i czucie ułożenia po­specjalnych części ciała
Definicja HABITUACJA:
Co to jest polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia synap­tycznego. Umożliwia to ignorowanie powta­rzających się HIPOTERAPIA.
Definicja HAPLOIDALNOŚĆ:
Co to jest sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zbiór chromosomów, gdy zle­wają się w trakcie HIPOTERAPIA.
Definicja HEMODYLUCJA:
Co to jest zawartości pły­nów we krwi wywołujące przyrost objętości osocza i pomniejszenie masy krwinek. Jest skutkiem ubocz­nym stosowania wlewów dożylnych (kroplówek), regularnie użytkowany w przygotowaniu HIPOTERAPIA.
Definicja HIPOPROTEINEMIA:
Co to jest stężenia białka w osoczu (albo jego frakcji na przykład hipoalbuminemia). Pojawia się w stanach niedożywie­nia (kwashiorkor, przetoki jelitowe), w stanach straty białka z moczem (zespół nerczycowy) i HIPOTERAPIA.

Czym jest HIPOTERAPIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: