Słownik homeopatia co to znaczy.
Definicja HOMEOPATIA. Co to jest które w większych dawkach powodują symptomy cho­robowe (trucizn.

Czy przydatne?

Definicja HOMEOPATIA

Co to znaczy Homeopatia: sposób mająca za zadanie leczyć przez podawanie substancji, które w większych dawkach powodują symptomy cho­robowe (trucizn) podobne do danej dolegliwości, w takim rozcieńczeniu, jakie nie skutkuje ujem­nych skutków dla zdrowia. Postępowanie takie podyktowane jest zasadą (z łaciny) similia similibus curantur - podobne leczy podobne; substancja, która w większym stężeniu skutkuje w organi­zmie określone symptomy, w małych ilościach leczy te symptomy spowodowane poprzez jakąkolwiek choro­bę (stosuje się taki lek, który wywołuje symptomy identyczne jak leczona dolegliwość). Homeopa­tia powstała w XIXw, wynaleziona została poprzez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna. Posługuje się specyficznymi postaciami leku: po­tencje, paranalewki, globulki. Sposób ta została zdezawuowana badaniami naukowymi, jako ra­cjonalnie bezsensowna. Eufemistycznie należy do dziedziny tak zwany medycyny niekonwencjonal­nej. Użytkowane rozcieńczenia rzędu 10"20-10"30 sprowadzają się do podawania czystego rozpusz­czalnika albo substancji wypełniającej na przykład globulki. Zdaniem zwolenników tej sposoby leczenia isto­tą technologii produkcji leków homeopatycznych jest, prócz rozcieńczania, wielokrotne wstrzą­sanie wodnym roztworem substancji mającej le­czyć (dynamizacja leku). Wiara homeopatów opiera się między innymi na badaniach Francuza J. Bene-veniste, który za własne osiągnięcia uhonorowa­ny został poprzez Uniwersytet Harvarda nagrodą Ig-Nobla (corocznie przyznawana za w najwyższym stopniu niedorzeczne doniesienia naukowe). Przygoto­wanie popularnego preparatu homeopatyczne­go oscillococcinum z wyciągu z serca i wątroby dzikiej kaczki bazuje na: rozcieńczeniu ekstrak­tu z tych narządów w relacji 1:100 i ope­rację taką powtarza się 200 razy (w ten sposób 1 cząsteczka z kaczej wątroby przypada na 10400 cząsteczek wody, co jest naukowo niemożliwe -preparatyka taka kończy się uzyskaniem czystej wody). Powstała woda jest zdaniem Benebeniste obdarzona leczniczą pamięcią, a więc niema­terialną zdolnością leczniczą (woda taka ma być efektywna dzięki zachowaniu pierwotnych wibracji, a więc echa związku chemicznego, kiedyś w tej wodzie rozpuszczonego - pamięć wody). Inną istotną zasadą H. jest wiara, iż na każdą choro­bę jest tylko jeden lek. Warto chociaż pamiętać, iż zasada działania szczepionek jest bardzo po­dobna do zasad homeopatii, sam Hahnemann miał sporo sukcesów leczniczych i nadal wie­lu ludzi wierzy (doznając na sobie) w lecznicze działanie homeopatii.
Patrz także, zioła HOMEOPATIA:Aloes UzbrojonyArnika GórskaKalina KoralowaKasztanowiec ZwyczajnyRozchodnik Ostry
Definicja HALUCYNOGENY:
Co to jest wywołujące stan pobudzenia ośrodkowego układu nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina, PCP (dawniej użytkowana jako środek znieczulający w weterynarii) i licz­ne egzotyczne HOMEOPATIA.
Definicja HORMON:
Co to jest biologicznie aktywna produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek klasyfikuje ich funkcję. Wydzielanie H HOMEOPATIA.
Definicja HETEROZJA:
Co to jest zdarzenie lep­szego przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników kompletnie z sobą nie spokrewnionych (kojarze­nie niekrewniacze). Wyjaśnieniem jest fakt, iż HOMEOPATIA.
Definicja HEROINA-(C21H23N05):
Co to jest pochodna morfiny; substancja o mocnym działaniu przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie stoso­wana w lecznictwie z racji na ryzyko silnego uzależnienia pacjenta, bo jest bardzo mocnym HOMEOPATIA.

Czym jest HOMEOPATIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: