Słownik homoseksualizm co to znaczy.
Definicja HOMOSEKSUALIZM. Co to jest wobec osobników własnej płci. Przejściowe zachowa­nia H. są.

Czy przydatne?

Definicja HOMOSEKSUALIZM

Co to znaczy HOMOSEKSUALIZM: orientacja płciowa pro­wadząca do zachowań seksualnych wobec osobników własnej płci. Przejściowe zachowa­nia H. są typowe dla okresu dojrzewania i wie­ku młodzieńczego (występują u V3 chłopców). Zdecydowana przewarzająca część takich osób staję się heteroseksualna. Ok. 10% mężczyzn wyka­zuje poprzez całe życie preferencje H. 2/3 osób ze
skłonnościami H. jest zdolna do stosunków hete­roseksualnych, a nawet czerpie z nich przyjem­ność (biseksualizm). Preferencyjny (wyłączny) H. należy odróżnić od H. sytuacyjnego (fakultatyw­nego). Zachowania takie obserwuje się pośród kobiet (miłość lesbijska albo od imienia gr. poetki -safizm) i mężczyzn przebywających długo tylko z przedstawicielami własnej płci (na przykład marynarze, więźniowie). Po zmianie środowiska wracają do uprzedniej aktywności heteroseksualnej. Przy­gesty H. nie są znane. Istotną rolę zdaje się hor­monalne zaprogramowanie mózgu w momencie płodowym. Ok. 25% H. mężczyzn jest zdol­nych do długookresowych związków partnerskich, pozostali bardzo regularnie wdają się w przypadko­we, powierzchowne związki z przypadkowymi osobami. To jest przyczyną zwiększonego ryzyka zarażenia chorobami roznoszonymi drogą płcio­wą, szczególnie AIDS. Ok. 5% homoseksu­alnych mężczyzn (w potocznym nazewnictwie - gej z angielskiego gay) przybiera postawę zniewieściałą. Dla środowisk H. charakterystyczny jest kult młodości i atrakcyjności fizycznej z czym wiąże się częste u osób starszych poczucie izolacji i od­rzucenia poprzez własne środowisko. Kobiety homo­seksualne (lesbijki) częściej tworzą stałe związki i znacząco rzadziej niż mężczyźni angażują się w przypadkowe kontakty. Powodem może być predyspozycja psychiczna jak także większa tole­rancja socjalna dla związków kobiet (lesbijskich). Leczenie H. (psychoterapia z technikami behawioralnymi) jest niewskazane i nieefektyw­ne. Stosuje się jedynie u osób, które same do­magają się pomocy i przeważnie zorientowane jest na zaakceptowanie własnej seksualności (eliminacja wewnętrznej homofobii). Brak jest uznanych teorii wyjaśniających stworzenie orien­tacji H. Jako iż nie jest właściwa tylko dla ludzi, rozważano teorie ewolucyjne (doszukiwano się lepszych możliwości przekazania swoich genów na przykład teoria miłego faceta - kobiety wolą opiekuń­czych i delikatniejszych mężczyzn, nie wyjaśnia jednak zjawiska H. u kobiet), dietyczne i stre­sowe (częściej dzieci matek, które przeżyły głód w ciąży; na przykład nareszcie II Wojny Światowej w Ho­landii panował głód, pośród dzieci tych matek H. jest podwójnie częstszy niż w ogólnej populacji), chociaż w najwyższym stopniu udokumentowany jest wpływ zaburzeń hormonalnych w momencie pło­dowym (podwyższenie u matki poziomu mę­skich hormonów płciowych skutkuje zmiany w dojrzewaniu mózgu, a szczególnie jego czę­ści odpowiedzialnej za ukierunkowanie popędu seksualnego). Najprawdopodobniej jednak zjawi­sko H. jest bardzo niejednolite i brak jest jednej, takiej samej powody we wszystkich przypad­kach
Definicja HEMISFEREKTOMIA:
Co to jest stosowa­ny zabieg operacyjnego usunięcia jednej z pół­kul mózgu (aktualnie usuwa się korę mózgową z zachowaniem wzgórza i jąder pod korowych). Przyczynił się do poznania funkcji poszczegól­nych homoseksualizm co znaczy.
Definicja HARMALINA:
Co to jest alkaloid wyizolowany z ruty stepowej, należący do ekipy halucynogenów, wywołując omamy wzrokowe, zamroczenie, uczucie rozdwojenia osobowości i drgawki homoseksualizm krzyżówka.
Definicja HOMOKARNOZYNOZA:
Co to jest dziedzicz­na spowodowana niedoborem enzymatycznym, który prowadzi do gromadzenia się w płynie mózgowo-rdzeniowym i mózgu dipeptydu karnozyny (histydyna i GABA). Objawia się postępującym spastycznym homoseksualizm co to jest.
Definicja HALLER ALBRECHT:
Co to jest właściwie Albert von Haller. Szwajcarski fizjolog, botanik i literat. Jego majątek naukowy dotyczy anato­mii i fizjologii (jest artystą tej nazwy, którą objął wszystkie poprawne czynności zdrowego homoseksualizm słownik.

Czym jest HOMOSEKSUALIZM znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: