Słownik homoseksualizm co to znaczy.
Definicja HOMOSEKSUALIZM. Co to jest wobec osobników własnej płci. Przejściowe zachowa­nia H. są.

Czy przydatne?

Definicja HOMOSEKSUALIZM

Co to znaczy Homoseksualizm: orientacja płciowa pro­wadząca do zachowań seksualnych wobec osobników własnej płci. Przejściowe zachowa­nia H. są typowe dla okresu dojrzewania i wie­ku młodzieńczego (występują u V3 chłopców). Zdecydowana przewarzająca część takich osób staję się heteroseksualna. Ok. 10% mężczyzn wyka­zuje poprzez całe życie preferencje H. 2/3 osób ze
skłonnościami H. jest zdolna do stosunków hete­roseksualnych, a nawet czerpie z nich przyjem­ność (biseksualizm). Preferencyjny (wyłączny) H. należy odróżnić od H. sytuacyjnego (fakultatyw­nego). Zachowania takie obserwuje się pośród kobiet (miłość lesbijska albo od imienia gr. poetki -safizm) i mężczyzn przebywających długo tylko z przedstawicielami własnej płci (na przykład marynarze, więźniowie). Po zmianie środowiska wracają do uprzedniej aktywności heteroseksualnej. Przy­gesty H. nie są znane. Istotną rolę zdaje się hor­monalne zaprogramowanie mózgu w momencie płodowym. Ok. 25% H. mężczyzn jest zdol­nych do długookresowych związków partnerskich, pozostali bardzo regularnie wdają się w przypadko­we, powierzchowne związki z przypadkowymi osobami. To jest przyczyną zwiększonego ryzyka zarażenia chorobami roznoszonymi drogą płcio­wą, szczególnie AIDS. Ok. 5% homoseksu­alnych mężczyzn (w potocznym nazewnictwie - gej z angielskiego gay) przybiera postawę zniewieściałą. Dla środowisk H. charakterystyczny jest kult młodości i atrakcyjności fizycznej z czym wiąże się częste u osób starszych poczucie izolacji i od­rzucenia poprzez własne środowisko. Kobiety homo­seksualne (lesbijki) częściej tworzą stałe związki i znacząco rzadziej niż mężczyźni angażują się w przypadkowe kontakty. Powodem może być predyspozycja psychiczna jak także większa tole­rancja socjalna dla związków kobiet (lesbijskich). Leczenie H. (psychoterapia z technikami behawioralnymi) jest niewskazane i nieefektyw­ne. Stosuje się jedynie u osób, które same do­magają się pomocy i przeważnie zorientowane jest na zaakceptowanie własnej seksualności (eliminacja wewnętrznej homofobii). Brak jest uznanych teorii wyjaśniających stworzenie orien­tacji H. Jako iż nie jest właściwa tylko dla ludzi, rozważano teorie ewolucyjne (doszukiwano się lepszych możliwości przekazania swoich genów na przykład teoria miłego faceta - kobiety wolą opiekuń­czych i delikatniejszych mężczyzn, nie wyjaśnia jednak zjawiska H. u kobiet), dietyczne i stre­sowe (częściej dzieci matek, które przeżyły głód w ciąży; na przykład nareszcie II Wojny Światowej w Ho­landii panował głód, pośród dzieci tych matek H. jest podwójnie częstszy niż w ogólnej populacji), chociaż w najwyższym stopniu udokumentowany jest wpływ zaburzeń hormonalnych w momencie pło­dowym (podwyższenie u matki poziomu mę­skich hormonów płciowych skutkuje zmiany w dojrzewaniu mózgu, a szczególnie jego czę­ści odpowiedzialnej za ukierunkowanie popędu seksualnego). Najprawdopodobniej jednak zjawi­sko H. jest bardzo niejednolite i brak jest jednej, takiej samej powody we wszystkich przypad­kach
Definicja HARTNUPA CHOROBA:
Co to jest występujące zaburzenie wchłaniania nie wszystkich aminokwasów (raczej tryptofanu) z przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się wysypką i wa­dami ośrodkowego układu nerwowego. Nagro­madzone w jelicie HOMOSEKSUALIZM.
Definicja HELLEBRYNA:
Co to jest glikozydy wyizo­lowane z ciemiernika o działaniu zbliżonym do strofantyny (działanie nasercowe pobudzające kurczliwość, a zmniejszające przewodnictwo i pobudliwość - arytmie, niewydolność krążenia HOMOSEKSUALIZM.
Definicja HORMOEZA RADIACYJNA:
Co to jest do­broczynnego dla organizmów żywych wpływu pewnych dawek promieniowania jonizującego. Uważane jest (w odróżnieniu do tak zwany hipote­zy bezprogowej), iż biologiczne efekty małych dawek prowadzą do HOMOSEKSUALIZM.
Definicja HIALURONIDAZA:
Co to jest en­zymów katalizujących hydrolizę kwasu hialuronowego, ułatwiając rozprzestrzenianie się różnych materiałów w tkankach. Występując w spermie ułatwiają wnikanie plemników do jaja, są także HOMOSEKSUALIZM.

Czym jest HOMOSEKSUALIZM znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: