tasiemce co to znaczy
Definicja TASIEMCE. Co to jest złożony cykl postępowy ze zmianą żywicieli. Żywicielami pośrednimi.

Czy przydatne?

Definicja TASIEMCE

Co to znaczy Tasiemce: (cestoda); wewnętrznie pasożytujące płazińce przechodzące złożony cykl postępowy ze zmianą żywicieli. Żywicielami pośrednimi są bez­kręgowce albo kręgowce, z kolei ostatecznymi z reguły kręgowce, u których żyją raczej w prze­wodzie pokarmowym. Długość ciała waha się w granicach od kilkuset mikrometrów do kilku, a na­wet kilkunastu metrów. U większości gatunków cia­ło złożona jest ze skoleksu (główki), szyjki i proglotydów (członów tasiemca) wielokrotnie powtarzających się w rezultacie strobilizacji (połączenia identycznych ele­mentów). Odznacza się proglotydy młodociane, bez rozwiniętych narządów rozrodczych, pro­glotydy dojrzałe (rozrodcze), w pełni rozwinięte, a również proglotydy maciczne (jajowe) ze znikłymi gonadami, zawierające zapłodnione jaja. Na skoleksie występują narządy czepne w formie bruzd przyssawkowych (u bruzdogłowca) albo przyssawek (u tasiemców uzbrojonych i nieuzbrojonych) i kurczliwego ryjka opatrzonego hakami (u tasiemca uzbrojonego). Szyjka jest strefą wzrostową i zazwyczaj pośrodku całego życia tasiemca odrastają od niej no­we człony. Schorzenia u człowieka i zwierząt wy­wołane poprzez tasiemce to —»tasiemczyce.
Naj­częstszą tasiemczycą w Euro­pie jest zakaże­nie ta­siem­cem nie­uzbrojo­nym.
TASIEMCZYCE - teniozy teniarynchozy (z łaciny taenia - tasiemiec), cestodozy; dolegliwości inwazyjne spowodowane poprzez pasożytnicze gatunki tasiemca. Najczęstszą tasiemczycą w Europie z racji na zwyczaj spożywania surowego mięsa i zanieczysz­czenie środowiska ściekami jest zakażenie tasiem­cem nieuzbrojonym (Taenia saginata). Żywicielem tasiemca jest człowiek, a postacie larwalne paso­żyta rozwijają się u bydła. Tasiemiec pasożytują­cy w jelicie cienkim człowieka ma długość 4-10 m i złożona jest z ok. 2000 członów, z których każ­dy zawiera 100000 jaj. Końcowe człony macicz­ne wypełzają czynnie poprzez odbyt na zewnątrz. Jaja tasiemca rozwijają się dalej wyłącznie u bydła, pośrodku 10-12 tygodni powstaje z nich postać pę­cherzykowa wągier (cysticerkus), który jest postacią zakaźną dla człowieka. Najczęstszą dolegliwością są symptomy powiązane z samoistnym odchodzeniem członów tasiemca. Występują także bóle brzucha, mdłości, strata masy ciała nawet przy regularnie wzmożonym łaknieniu. Leczenie jest farmakolo­giczne - normalnie (w 95%), wystarcza pojedyncza dawka preparatu prazykwantel albo niklozamid. Brak wydalania członów tasiemca, poprzez co naj­mniej 4 miesiące świadczy o pełnym wyleczeniu. Tasiemiec uzbrojony (Taenia solium) jest różna tym od nieuzbrojonego, iż jego główka (skoleks) jest uzbrojona w haczyki. Jaja tasiemca wydalane z ka­łem mogą zarażać człowieka. Naturalnym żywi­cielem pośrednim tej postaci tasiemca jest świnia, w jej mięśniach rozwija się wągier (cysticerkus). Wągrzyca jest niebezpieczną dolegliwość spowodo­wana zarażeniem jajami tasiemca uzbrojonego (nie wągrami). Człowiek staje się wówczas żywicie­lem pośrednim (eliminując faza pośredni rozwo­ju tasiemca w organizmie świni). Drogą brudnych rąk znajdujące się w środowisku jaja tasiemca mo­gą przedostać się do żołądka człowieka. Typowe inne źródła zakażeń to: nie myte jarzyny, owoce i tym podobne Uwolnione z jaj w jelicie larwy (onkosfery - za­opatrzone w 6 haczyków) przebijają ścianki jelita i wędrują z krwią do różnych tkanek człowieka. Symptomy kliniczne są ściśle powiązane z umiejscowie­niem, liczbą wągrów i odpornością człowieka na ich inwazję. Najczęstsza i w najwyższym stopniu niebez­pieczna jest wągrzyca ośrodkowego układu nerwo­wego. Wągry regularnie lokalizują się w gałce ocznej i mogą prowadzić do ślepoty. Moment wylęgania dolegliwości trwa czasem kilka lat. Symptomy wągrzycy mózgu są powiązane z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego i dlatego pojawiają się między innymi: drgawki, bóle głowy, wymioty, zaburzenia widze­nia, halucynacje, zaburzenia emocjonalne. Le­czenie jest trudne. Niekiedy udaje się likwidować pojedyncze wągry chirurgicznie. Mimo stosowa­nia nowoczesnych leków przeciwpasożytniczych rokowanie w wągrzycy ośrodkowego układu ner­wowego nie jest pewne. Wągrzyca świń w państwach Europy zachodniej została kompletnie zlikwido­wana, rejonami endemicznymi są państwa Amery­ki Łacińskiej, Afryki i Azji południowo-wschodniej. W Polsce na szczęście aktualnie występuje duża­dycznie. Fundamentalnym zapobieganiem tasiemczycy jest unikanie spożywania surowego mięsa wieprzowego, w szczególności nie badanego. Ważna jest profilaktyka polegająca raczej na przestrzeganiu
Patrz także, zioła TASIEMCE:Dynia Zwykła

Czym jest TASIEMCE znaczenie w Słownik chemiczny T .