Słownik terapia co to znaczy.
Definicja TERAPIA. Co to jest objawów dolegliwości albo zwalczenie jej powody. W większości.

Czy przydatne?

Definicja TERAPIA

Co to znaczy TERAPIA: leczenie; postępowanie lekarskie mające na celu złagodzenie objawów dolegliwości albo zwalczenie jej powody. W większości przypadków schorzeń przewlekłych możliwe jest leczenie skutkowe, a więc zwalczające symptomy dolegliwości a nie jej powody. Leczenie przyczynowe możliwe jest w razie chorób o podłożu infekcyjnym (zakażenie bakteryjne, grzybicze). W zależności od rodzaju użytkowanych metod, odznacza się kilka fundamentalnych metod leczenia. Leczenie operacyjne wiąże się z ingerencją chirurgiczną i bazuje przeważnie na wycięciu chorobowo zmienionego organu, na przykład wycięcie wyrostka robaczkowego. Leczenie farmakologiczne bazuje na podawaniu preparatów farmaceutycznych zwalczających symptomy schorzenia. Leczenie klimatyczne bazuje na przebywaniu osoby chorej w regionach bogatych w naturalne źródła lecznicze położonych z dala od aglomeracji przemysłowych. Leczenie paliatywne znaczy zespół działań mających na celu złagodzenie skutków zaawansowanej dolegliwości nowotworowej i bólu nowotworowego. Leczenie radykalne to rodzaj leczenia chirurgicznego opierający na całkowitym wycięciu zmiany nowotworowej wspólnie z otaczającymi tkankami. Możliwe jest tylko we wstępnym stadium zaawansowania dolegliwości nowotworowej. Leczenie skojarzone także odnosi się do onkologii i bazuje ono na łącznym stosowaniu kilku metod terapeutycznych (leczenie operacyjne, radioterapia i leczenie cytostatyczne) w celu powiększenia przeżywalności. Leczenie odwykowe prowadzi się w razie uzależnienia fizycznego i psychicznego od alkoholu i/albo narkotyków. Leczenie takie można przeprowadzić jedynie za zgodą chorego albo w rezultacie zasądzonego postępowania karnego. Osobną grupę terapii stanowi psychoterapia, która jest planowym, intencjonalnym, systematycznym oddziaływaniem na pacjenta, przy zastosowaniu słowa, w ramach specyficznego kontaktu, oddziaływania psychoterapeutyczne mogą mieć różne formy: indywidualną, grupową i terapii rodzin i par. Leczenie behawioralna - sposób psychoterapii, gdzie symptomy psychopatologiczne i choroby somatyczne są rozpatrywane jako swoiste i podlegające zmianie metody funkcjonowania. Dzięki odpowiednich procedur usuw-a się wyuczone, niepoprawne schematy zachowania. Leczenie bodźcowa - sztuczne wywołanie miejscowego albo uogólnionego odczynu w celu pobudzenia systemów odpornościowych ustroju. Leczenie elektrowstrząsowa - sposób leczenia użytkowana w psychiatrii - aktualnie rzadko; bazuje na przepuszczaniu ustalonych dawek prądu elektrycznego poprzez tkankę mózgową w celu wywołania uogólnionych napadów drgawek. Leczenie emanacyjna - leczenie emanatami (kuracje pitne, inhalacje, kąpiele). Leczenie genowa - zastąpienie wadliwego genu poprawną wersją albo wprowadzenie do genomu nowej, niezmutowanej kopii. Dzięki inżynierii genetycznej możliwe stało się leczenie nie wszystkich chorób genetycznych. Terapię genową z powodzeniem zastosowano w leczeniu chorych na ADA-SCID, chorobę spowodowaną mutacją w genie kodującym enzym nazywanym w skrócie ADA fang.
Patrz także, zioła Leczenie:Perz Właściwy
Definicja TEMPERAMENT:
Co to jest psychicznych, charakteryzujących dynamikę emocjonalnego życia człowieka, metody wyrażania uczuć i zachowania się. Cechy te to: wrażliwość na bodźce, impulsywność, siła i trwałość reakcji terapia co to jest.
Definicja TĘŻEC:
Co to jest dolegliwość zakaźna wywołana zakażeniem laseczkami tężca (Clostridium tetani). Rezerwuarem zarazków jest kał zwierząt, w szczególności koni, przetrwalniki laseczek tężca zachowują umiejętność terapia definicja.
Definicja TELOMER:
Co to jest chromosomu zawierająca ustaloną sekwencję nukleotydów. T. zabezpieczają chromosomy przed skracaniem w trakcie następnych cykli replikacyjnych, bez nich chromosom ulegając stopniowemu skracaniu terapia co znaczy.
Definicja TETRACYKLINY:
Co to jest bakterio-statycznych o szerokim spektrum działania na bakterie GramH, Craml+', riketsje, prątki gruźlicy. Aktualnie użytkowane w terapii są tetracykliny półsyntetyczne, które lepiej wchłaniane są z terapia słownik.

Czym jest TERAPIA znaczenie w Słownik chemiczny T .

  • Dodano:
  • Autor: