Słownik aglutynina aeroby tlenowce co to znaczy.
Aglutynina, Aeroby, Tlenowce, Aerobionty, Oksybionty, Adaptor, Białko Adaptorowe, Adaks, Acylo-Coa.

Definicje i słownik biologiczny na A

 • Definicja Akrosom Biologia przekształcony lizosom w przedniej części główki plemnika; zawiera różne enzymy pozwalające na wniknięcie główki do komórki jajowej (przez co to jest.
 • Definicja Aktywator Biologia Aktywator to białko, które po związaniu się z DNA powiększa częstość inicjacji transkrypcji z promotora.Treść hasła pochodzi z Wikipedi definicja.
 • Definicja Albinizm Biologia wynikający z niezdolności do syntezy melaniny, spowodowany jest nieobecnością dominującego genu, warunkującego syntezę enzymu - tyrozynazy co znaczy.
 • Definicja Allele Biologia alternatywne formy danego genu, zajmujące to samo miejsce (locus) w parze chromosomów. Każdemu chromosomowi (niezależnie od chromosomów X i słownik.
 • Definicja Wielokrotne Allele Biologia termin odnosi się do 3 albo większej liczby genów,które występują w 1 locus,czyli mogą zajmować odpowiadające sobie pozycje w parze znaczenie.
 • Definicja Allochoria Biologia obcosiewność) - u roślin nasiennych roziewanie nasion przy użyciu czynników zewnętrznych. Rozróżniami kilka typów allochorii: hydrochoria czym jest.
 • Definicja Allopatryczność Biologia zajwisko opierające na występowaniu populacji albo spokrewnionych gatunków na wzajemnie wykluczających się obszarach geograficznych, na co to jest.
 • Definicja Allopoliploid Biologia amfiploid) - organizm poliploidalny powstały w konsekwencji skrzyżowania dwóch gatunków i zawierający zdwojone genomy każdego z typów definicja.
 • Definicja Ekologia Ambrozja Biologia zdarzenie współżycia grzybów niższych z nie wszystkimi bezkręgowcami, na przykład kornikami, termitami, nie wszystkimi mrówkami, larwami co znaczy.
 • Definicja Amebocyt Biologia komórki znajdujące się w mezoglei, którą wytwarzają. Prócz mezoglei wytwarzają krzemionke i węglan wapnia. Ich funkcją jest zbieranie słownik.
 • Definicja Środowiskowy Audyt Biologia znaczy narzędzie kierowania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji znaczenie.
 • Definicja Amensalizm Biologia zależności międzygatunkowych, gdzie obecność jednego gatunku wpływa niekorzystnie na gatunek drugi. Obecność tego drugiego gatunku dla czym jest.
 • Definicja Amfetamina Biologia użytkowane nazwy: benzedryna, psychedryna, perwityna) to jedna z gatunku substancji psychotropowych - związków chemicznych wykazujących co to jest.
 • Definicja Anabioza Biologia krańcowego obniżenia aktywności życiowej organizmu, zazwyczaj odpowiadając na negatywne warunki środowiska naturalnego. Można ją definicja.
 • Definicja Anabolizm Biologia część metabolizmu, która związana jest ze wzrostem tkanek organizmu. Regularnie mechanizmy metaboliczne dzieli się na anaboliczne co znaczy.
 • Definicja Analiza długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) Biologia fragmentów restrykcyjnych jest sposobem inżynierii genetycznej wykorzystującą polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). W słownik.
 • Definicja Angina Biologia najczęstszym rozumieniu jest ostrym zapaleniem migdałków podniebiennych i błony śluzowej gardła, spowodowanym poprzez bakterie paciorkowców znaczenie.
 • Definicja Antropopresja Biologia ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Antropopresja może być czym jest.
 • Definicja Antybiotyki Biologia substancje chemiczne - naturalne, produkowane poprzez drobnoustroje, lecz również syntetyczne, wytwarzane poprzez człowieka, które są co to jest.
 • Definicja Golgiego Aparat Biologia jednostka każdego aparatu Golgiego - diktiosom - złożona jest ze stosu cystern i odpączkowujących pęcherzyków. Aparat Golgiego występuje w definicja.
 • Definicja Szparkowy Aparat Biologia struktury wielokomórkowe pochodzenia epidermalnego roślin wykorzystywane do kontrolowanej zamiany gazowej. Szparki tworzą się we co znaczy.
 • Definicja Aplanospory Biologia nieruchliwe, regularnie mające postać przetrwalników mejospory a więc zarodniki tworzone w trakcie mejozy.Treść hasła pochodzi z Wikipedi słownik.
 • Definicja Apomiksja Biologia rozmnażania, gdzie osobniki potomne tworzone są z jednej komórki bez udziału mechanizmów płciowych. W najszerszej definicji znaczy znaczenie.
 • Definicja Arboretum Biologia dendrologiczny (z łaciny arbor - drzewo) - wyodrębniony region, na którym znajduje się zestawienie drzew i krzewów, utrzymywany w celu czym jest.
 • Definicja Archaebacteria Biologia Archaebacteria - dawna nazwa Archea. Użytkowana jest także nazwa archeonyTreść hasła pochodzi z Wikipedi co to jest.
 • Definicja Artefakt Biologia się do struktury tkanki albo komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nie istnieje w żadnym żywym organizmie definicja.
 • Definicja Kosmobiologia Egzobiologia Astrobiologia Biologia egzobiologia, kosmobiologia), edukacja powstała w rezultacie zbliżenia się zainteresowań i pól badawczych astronomii i biologii. Burzliwy co znaczy.
 • Definicja Atmosfera Biologia powłoka otaczająca planetę. Atmosfera Ziemska jest niejednorodną powłoką złożoną z mieszaniny gazów zwanej powietrzem. Prócz gazów takich słownik.
 • Definicja Jonów Transport Aktywny Biologia jonów to jest transport jonów poprzez błony biologiczne na zasadzie transportu aktywnego. Odpowiednikiem aktywnego transportu jonów jest znaczenie.
 • Definicja Amitoza Biologia Amitoza - podział bezpośredni komórki na dwie komórki potomne czym jest.
 • Definicja Antykodon Biologia Antykodon - trójka nukleotydów w tRNA tworząca komplementarne pary z odpowiednim kodonem w mRNA co to jest.
 • Definicja Autosomy Biologia Autosomy - wszystkie chromosomy prócz płciowych definicja.
 • Definicja Alloploidy Biologia Organizmy zawierające genomy należące do dwóch różnych gatunków co znaczy.
 • Definicja Adaptacja Biologia Adaptacja przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych uwarunkowaniach bytowych słownik.
 • Definicja Allelopatia Biologia allelon (wzajemny) i pathos (cierpieć)) - szkodliwy albo korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych poprzez rośliny danego znaczenie.
 • Definicja Adaptor Biologia adaptorowe - w ogólnym rozumieniu białko, które nie ma aktywności enzymatycznej, a własną funkcję pełni przez asocjację z innymi białkami czym jest.
 • Definicja Amniopunkcja Biologia Amniopunkcja - metoda pozwalająca pobrać płyn owodniowy w celu ustalenia kariotypu rozwijającego się zarodka co to jest.
 • Definicja Aneuploidia Biologia Aneuploidia - brak albo nadmiar jednego albo kilku chromosomów w relacji do liczby podstawowej dla danego gatunku definicja.
 • Definicja Autekologia Biologia ekologii zajmujący się badaniem wzajemnych związków między zwierzętami i roślinami, a otoczeniem w jakim się znajdują (środowisko co znaczy.
 • Definicja Arachnologia Biologia Arachnologia,tematyka edukacji zajmująca się badaniem różnych gatunków pajęczaków słownik.
 • Definicja Areał Biologia botanice jak i zoologii znaczy region występowania danego gatunku. W ekologii znaczy teren występowania populacji albo ograniczeny zasięg znaczenie.
 • Definicja Angiogeneza Biologia mechanizm tworzenia nowych naczyń włosowatych. Zachodzi w rozwoju embrionalnym, może również zachodzić w życiu pozapłodowym zarówno jako czym jest.
 • Definicja Akineta Biologia nitkowatych sinic i nie wszystkich glonów, żyjących w błyskawicznie zmieniających się uwarunkowaniach, formy nieruchliwego stadium o co to jest.
 • Definicja Alkaptonuria Biologia Dolegliwość genetyczna, autosomalna uwarunkowana genem recesywnym. Brak aktywnego enzymu-oksydazy kwasu homogentyzynowego definicja.
 • Definicja Aktynomikoza Biologia zakaźna dolegliwość ludzi i zwierząt (gł. bydła), spowodowana poprzez promieniowce powodujące tworzenie się twardych guzów z ogniskami co znaczy.
 • Definicja Acydofil Biologia tolerujący bądź preferujący życie w środowisku kwaśnym (= o niskim pH, nawet poniżej 2). Do acydofili należą raczej wybrane gatunki słownik.
 • Definicja Aerator Biologia urządzenie napowietrzające. W rolnictwie służy do spulchniania gleby przez niszczenie jej zaskorupiałej powierzchni. Aeratory użytkowane są znaczenie.
 • Definicja Aeroplankton Biologia ogół organizmów unoszących się biernie w atmosferze, które nie mogą przeciwstawić się ruchom powietrza. Do organizmów takich należy czym jest.
 • Definicja Akant Biologia motyw dekoracyjny w formie stylizowanego liścia śródziemnomorskiej rośliny, występujący w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu, potem co to jest.
 • Definicja Akceleracja Biologia biologii znaczy poprzednie (w porównaniu z innymi narządami) wykształcenie się jakiegoś narządu w rozwoju zarodka; szybsze dojrzewanie definicja.
 • Definicja Allosomy Biologia Chromosomy płciowe (allosomy) - chromosomy warunkujące płeć.przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i męskich co znaczy.
 • Definicja Alpinarium Biologia Alpinarium - ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, gdzie odtwarzane jest górskie środowisko naturalne z wysokogórskimi roślinami słownik.
 • Definicja Alrauna Biologia Alrauna (z niemieckiego) - korzeń mandragory, któremu przypisywano właściwości magiczne znaczenie.
 • Definicja Sierpowata Anemia Biologia dolegliwość genetyczna uwarunkowana genem współdominującym. Hemoglobina typu S w łańcuchu b zamiast kwasu glutaminowego zawiera walinę czym jest.
 • Definicja Anizogamia Biologia Anizogamia to typ rozmnażania płciowego, gdzie obie gamety są ruchliwe i różnią się od siebie wielkością.Treść hasła pochodzi z Wikipedi co to jest.
 • Definicja Antropochoria Biologia jeden ze sposobów rozprzestrzeniania nasion roślin. Rozprzestrzenianie diaspor roślin poprzez człowieka, przypadkowo na przykład definicja.
 • Definicja Kórniku W Arboretum Biologia to największe i najstarsze w Polsce arboretum. Zostało założone w 1. połowie XIX wieku poprzez Tytusa Działyńskiego i jego syna Jana. Na co znaczy.
 • Definicja Antykoncepcja Biologia zestaw technik zapobiegających niezaplanowanemu poczęciu dziecka w czasie relacji płciowego. Skuteczność metod antykoncepcyjnych ustala się słownik.
 • Definicja Apoptoza Biologia zaprogramowana zgon komórki - dlatego mechanizmowi usuwane są zużyte albo uszkodzone komórki. Można ją przyrównać do zaplanowanego znaczenie.
 • Definicja Anemochoria Biologia ze sposobów rozprzestrzeniania nasion roślin, opierający na roznoszeniu nasion poprzez wiatr. Nie wszystkie rośliny wykształciły czym jest.
 • Definicja Addycja Biologia Odmiennie insercja - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (lub kilku) do łańcucha DNA co to jest.
 • Definicja Adrenodoksyna Biologia białko biorące udział w transporcie elektronów z NADPH na cytochrom P450 w mitochondrium. Adrenodoksyna zawiera jony żelaza powiązane z definicja.
 • Definicja Agrochemia Biologia Agrochemia - edukacja zajmująca się żyznością gleby i zagadnieniami nawożenia co znaczy.
 • Definicja Akarologia Biologia Akarologia to edukacja o roztoczach (Acarina słownik.
 • Definicja Abioseton Biologia także tryptonem to zawiesina rozłożystych szczątków organicznych i nieorganicznych z wietrzejących skał. Nadmiar tej zawiesiny skutkuje znaczenie.
 • Definicja Abiotyczność Biologia synonim biotyczności, a więc życia. Abiotyczny znaczy martwy, nieożywiony, z kolei biotyczny - żywy. Abiotyczne składniki środowiska tworzą czym jest.
 • Definicja Abysal Abisal Biologia strefa głębinowa, najuboższa w składniki pokarmowe, pozbawiona światła strefa mórz i oceanów, charakteryzująca się niską temperaturą (około co to jest.
 • Definicja Aborcja Biologia łaciny abortus - poronienie) to celowe, przedwczesne zakończenie ciąży, skutkujące śmiercią zarodka albo płodu. Samoistne przedwczesne definicja.
 • Definicja Chemia Absorpcja Biologia w rozumieniu inżynierii chemicznej mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą. Kierunek transportu masy jest z etapy lotnej co znaczy.
 • Definicja Fizyka Absorpcja Biologia chemia) (z łaciny absorbere, wchłaniać) to zdarzenie i mechanizm pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej albo słownik.
 • Definicja Abzymy Biologia przeciwciała o charakterze enzymatycznym. Uzyskuje się je odpowiadając na antygeny będące analogami stanu przejściowego danej reakcji znaczenie.
 • Definicja Acetabularia Biologia gigantycznych rozmiarów rodzaj jednokomórkowych i jednojądrzastych glonów morskich należący do zielenic. Charakterystyczny jest czym jest.
 • Definicja Acetylocholina Biologia jest mediator neurochemiczny syntetyzowany w neuronach cholinergicznych. Prekursorem acetylocholiny jest cholina, która przenika z co to jest.
 • Definicja A Acetylokoenzym Biologia Acetylo-CoA - czynny octan, wysokoenergetyczny organiczny związek chemiczny odgrywający najważniejszą rolę w metabolizmie. Złożona jest z definicja.
 • Definicja Agrocenoza Biologia ekologiczny, który został utworzony poprzez człowieka w celu zmaksymalizowania plonów. Układowi temu towarzyszy uproszczony skład gatunkowy co znaczy.
 • Definicja Achatina Biologia afrykańskich ślimaków lądowych osiagających gigantyczne rozmiary hodowanych niekiedy jako zwierzęta domowe.Achatina achatina Linnaeus, 1758 słownik.
 • Definicja Acydotrofizm Biologia jest naturalne zakwaszanie wód. Występuje przeważnie w rejonach wulkanicznych i o dużej aktywności sejsmicznej. Wywołany jest znaczenie.
 • Definicja Coa Acylo Biologia octan, zwany acetylokoenzymem A. Jest najważniejszym związkiem w oddychaniu tlenowym. W matrycy mitochondrialnej jest włączony w cykl czym jest.
 • Definicja Adaks Biologia nasomaculatus - gatunek z rodz. krętorogich, zaliczany do antylop. Pierwotnie występował na całej Saharze: od Mauretanii, Maroka i Algierii co to jest.
 • Definicja Adaptorowe Białko Adaptor Biologia adaptorowe - w ogólnym rozumieniu białko, które nie ma aktywności enzymatycznej, a własną funkcję pełni przez asocjację z innymi białkami definicja.
 • Definicja Aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty Biologia tlenowce, aerobionty, oksybionty) - wszelakie organizmy wykorzystujące tlen w procesie oddychania jako ostateczny akceptor protonów i co znaczy.
 • Definicja Aglutynina Biologia Aglutynina to przeciwciało biorące udział w zlepianiu aglutynogenów w trakcie aglutynacji.Treść hasła pochodzi z Wikipedi słownik.

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Aglutynina, Aeroby, Tlenowce, Aerobionty, Oksybionty, Adaptor, Białko Adaptorowe, Adaks, Acylo-Coa, Acydotrofizm, Achatina, Agrocenoza, Acetylokoenzym A co to jest.

Słownik Aglutynina, Aeroby, Tlenowce, Aerobionty, Oksybionty co to znaczy.