aglutynina aeroby tlenowce co to znaczy
Aglutynina, Aeroby, Tlenowce, Aerobionty, Oksybionty, Adaptor, Białko Adaptorowe, Adaks, Acylo-Coa.

Definicje i słownik biologiczny na A

 • Definicja Akrosom Co to jest przedniej części główki plemnika; zawiera różne enzymy pozwalające na wniknięcie główki do komórki jajowej (przez miejscowe strawienie jej
 • Definicja Aktywator Co to jest Aktywator to białko, które po związaniu się z DNA powiększa częstość inicjacji transkrypcji z promotora.Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Albinizm Co to jest niezdolności do syntezy melaniny, spowodowany jest nieobecnością dominującego genu, warunkującego syntezę enzymu - tyrozynazy
 • Definicja Allele Co to jest zajmujące to samo miejsce (locus) w parze chromosomów. Każdemu chromosomowi (niezależnie od chromosomów X i Y u mężczyzny) odpowiada
 • Definicja Wielokrotne Allele Co to jest do 3 albo większej liczby genów,które występują w 1 locus,czyli mogą zajmować odpowiadające sobie pozycje w parze chromosomów. Zygota może
 • Definicja Allochoria Co to jest nasiennych roziewanie nasion przy użyciu czynników zewnętrznych. Rozróżniami kilka typów allochorii: hydrochoria (poprzez wodę
 • Definicja Allopatryczność Co to jest na występowaniu populacji albo spokrewnionych gatunków na wzajemnie wykluczających się obszarach geograficznych, na przykład różnych
 • Definicja Allopoliploid Co to jest poliploidalny powstały w konsekwencji skrzyżowania dwóch gatunków i zawierający zdwojone genomy każdego z typów rodzicielskich. Liczba
 • Definicja Ekologia Ambrozja Co to jest współżycia grzybów niższych z nie wszystkimi bezkręgowcami, na przykład kornikami, termitami, nie wszystkimi mrówkami, larwami galasówek
 • Definicja Amebocyt Co to jest mezoglei, którą wytwarzają. Prócz mezoglei wytwarzają krzemionke i węglan wapnia. Ich funkcją jest zbieranie zbędnych produktów przemiany
 • Definicja Środowiskowy Audyt Co to jest kierowania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, mechanizmu kierowania i
 • Definicja Amensalizm Co to jest międzygatunkowych, gdzie obecność jednego gatunku wpływa niekorzystnie na gatunek drugi. Obecność tego drugiego gatunku dla pierwszego jest
 • Definicja Amfetamina Co to jest benzedryna, psychedryna, perwityna) to jedna z gatunku substancji psychotropowych - związków chemicznych wykazujących działanie pobudzające
 • Definicja Anabioza Co to jest aktywności życiowej organizmu, zazwyczaj odpowiadając na negatywne warunki środowiska naturalnego. Można ją zaobserwować u licznych ryb
 • Definicja Anabolizm Co to jest która związana jest ze wzrostem tkanek organizmu. Regularnie mechanizmy metaboliczne dzieli się na anaboliczne (wzrostowe) i kataboliczne
 • Definicja Analiza długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) Co to jest restrykcyjnych jest sposobem inżynierii genetycznej wykorzystującą polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). W metodzie tej
 • Definicja Angina Co to jest ostrym zapaleniem migdałków podniebiennych i błony śluzowej gardła, spowodowanym poprzez bakterie paciorkowców hemolizujących ekipy A
 • Definicja Antropopresja Co to jest zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Antropopresja może być scharakteryzowana przez różną skalę
 • Definicja Antybiotyki Co to jest naturalne, produkowane poprzez drobnoustroje, lecz również syntetyczne, wytwarzane poprzez człowieka, które są użytkowane w lecznictwie
 • Definicja Golgiego Aparat Co to jest aparatu Golgiego - diktiosom - złożona jest ze stosu cystern i odpączkowujących pęcherzyków. Aparat Golgiego występuje w niemal wszystkich
 • Definicja Szparkowy Aparat Co to jest wielokomórkowe pochodzenia epidermalnego roślin wykorzystywane do kontrolowanej zamiany gazowej. Szparki tworzą się we inicjalnych stadiach
 • Definicja Aplanospory Co to jest mające postać przetrwalników mejospory a więc zarodniki tworzone w trakcie mejozy.Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Apomiksja Co to jest osobniki potomne tworzone są z jednej komórki bez udziału mechanizmów płciowych. W najszerszej definicji znaczy rozmnażanie poprzez nasiona
 • Definicja Arboretum Co to jest łaciny arbor - drzewo) - wyodrębniony region, na którym znajduje się zestawienie drzew i krzewów, utrzymywany w celu naukowo-badawczym (na
 • Definicja Archaebacteria Co to jest Archaebacteria - dawna nazwa Archea. Użytkowana jest także nazwa archeonyTreść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Artefakt Co to jest tkanki albo komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nie istnieje w żadnym żywym organizmie (biofakt).Treść
 • Definicja Kosmobiologia Egzobiologia Astrobiologia Co to jest kosmobiologia), edukacja powstała w rezultacie zbliżenia się zainteresowań i pól badawczych astronomii i biologii. Burzliwy postęp badań
 • Definicja Atmosfera Co to jest planetę. Atmosfera Ziemska jest niejednorodną powłoką złożoną z mieszaniny gazów zwanej powietrzem. Prócz gazów takich jak: azot (78,09
 • Definicja Jonów Transport Aktywny Co to jest transport jonów poprzez błony biologiczne na zasadzie transportu aktywnego. Odpowiednikiem aktywnego transportu jonów jest pompa sodowo
 • Definicja Amitoza Co to jest Amitoza - podział bezpośredni komórki na dwie komórki potomne
 • Definicja Antykodon Co to jest Antykodon - trójka nukleotydów w tRNA tworząca komplementarne pary z odpowiednim kodonem w mRNA
 • Definicja Autosomy Co to jest Autosomy - wszystkie chromosomy prócz płciowych
 • Definicja Alloploidy Co to jest Organizmy zawierające genomy należące do dwóch różnych gatunków
 • Definicja Adaptacja Co to jest Adaptacja przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych uwarunkowaniach bytowych
 • Definicja Allelopatia Co to jest i pathos (cierpieć)) - szkodliwy albo korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych poprzez rośliny danego gatunku albo pochodzących
 • Definicja Adaptor Co to jest rozumieniu białko, które nie ma aktywności enzymatycznej, a własną funkcję pełni przez asocjację z innymi białkami. Termin ten odnosi się
 • Definicja Amniopunkcja Co to jest Amniopunkcja - metoda pozwalająca pobrać płyn owodniowy w celu ustalenia kariotypu rozwijającego się zarodka
 • Definicja Aneuploidia Co to jest Aneuploidia - brak albo nadmiar jednego albo kilku chromosomów w relacji do liczby podstawowej dla danego gatunku
 • Definicja Autekologia Co to jest się badaniem wzajemnych związków między zwierzętami i roślinami, a otoczeniem w jakim się znajdują (środowisko, środowisko nieożywione
 • Definicja Arachnologia Co to jest Arachnologia,tematyka edukacji zajmująca się badaniem różnych gatunków pajęczaków
 • Definicja Areał Co to jest zoologii znaczy region występowania danego gatunku. W ekologii znaczy teren występowania populacji albo ograniczeny zasięg terenu danego
 • Definicja Angiogeneza Co to jest nowych naczyń włosowatych. Zachodzi w rozwoju embrionalnym, może również zachodzić w życiu pozapłodowym zarówno jako mechanizm
 • Definicja Akineta Co to jest wszystkich glonów, żyjących w błyskawicznie zmieniających się uwarunkowaniach, formy nieruchliwego stadium o charakterze zarodników
 • Definicja Alkaptonuria Co to jest Dolegliwość genetyczna, autosomalna uwarunkowana genem recesywnym. Brak aktywnego enzymu-oksydazy kwasu homogentyzynowego
 • Definicja Aktynomikoza Co to jest ludzi i zwierząt (gł. bydła), spowodowana poprzez promieniowce powodujące tworzenie się twardych guzów z ogniskami ropnymi, przeważnie w
 • Definicja Acydofil Co to jest preferujący życie w środowisku kwaśnym (= o niskim pH, nawet poniżej 2). Do acydofili należą raczej wybrane gatunki bakterii i grzybów
 • Definicja Aerator Co to jest rolnictwie służy do spulchniania gleby przez niszczenie jej zaskorupiałej powierzchni. Aeratory użytkowane są również do napowietrzania
 • Definicja Aeroplankton Co to jest unoszących się biernie w atmosferze, które nie mogą przeciwstawić się ruchom powietrza. Do organizmów takich należy zaliczyć bakterie
 • Definicja Akant Co to jest formie stylizowanego liścia śródziemnomorskiej rośliny, występujący w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu, potem powtarzany w
 • Definicja Akceleracja Co to jest poprzednie (w porównaniu z innymi narządami) wykształcenie się jakiegoś narządu w rozwoju zarodka; szybsze dojrzewanie dzieci i młodzieży w
 • Definicja Allosomy Co to jest Chromosomy płciowe (allosomy) - chromosomy warunkujące płeć.przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i męskich
 • Definicja Alpinarium Co to jest Alpinarium - ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, gdzie odtwarzane jest górskie środowisko naturalne z wysokogórskimi roślinami
 • Definicja Alrauna Co to jest Alrauna (z niemieckiego) - korzeń mandragory, któremu przypisywano właściwości magiczne
 • Definicja Sierpowata Anemia Co to jest genetyczna uwarunkowana genem współdominującym. Hemoglobina typu S w łańcuchu b zamiast kwasu glutaminowego zawiera walinę.właściwość
 • Definicja Anizogamia Co to jest Anizogamia to typ rozmnażania płciowego, gdzie obie gamety są ruchliwe i różnią się od siebie wielkością.Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Antropochoria Co to jest rozprzestrzeniania nasion roślin. Rozprzestrzenianie diaspor roślin poprzez człowieka, przypadkowo na przykład przyczepione do ubrania albo
 • Definicja Kórniku W Arboretum Co to jest najstarsze w Polsce arboretum. Zostało założone w 1. połowie XIX wieku poprzez Tytusa Działyńskiego i jego syna Jana. Na powierzchni
 • Definicja Antykoncepcja Co to jest zapobiegających niezaplanowanemu poczęciu dziecka w czasie relacji płciowego. Skuteczność metod antykoncepcyjnych ustala się w medycynie
 • Definicja Apoptoza Co to jest dlatego mechanizmowi usuwane są zużyte albo uszkodzone komórki. Można ją przyrównać do zaplanowanego samobójstwa komórki w organizmie
 • Definicja Anemochoria Co to jest rozprzestrzeniania nasion roślin, opierający na roznoszeniu nasion poprzez wiatr. Nie wszystkie rośliny wykształciły szczególne
 • Definicja Addycja Co to jest Odmiennie insercja - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (lub kilku) do łańcucha DNA
 • Definicja Adrenodoksyna Co to jest transporcie elektronów z NADPH na cytochrom P450 w mitochondrium. Adrenodoksyna zawiera jony żelaza powiązane z siarczkami.Treść hasła
 • Definicja Agrochemia Co to jest Agrochemia - edukacja zajmująca się żyznością gleby i zagadnieniami nawożenia
 • Definicja Akarologia Co to jest Akarologia to edukacja o roztoczach (Acarina
 • Definicja Abioseton Co to jest zawiesina rozłożystych szczątków organicznych i nieorganicznych z wietrzejących skał. Nadmiar tej zawiesiny skutkuje zmętnienie wody, która
 • Definicja Abiotyczność Co to jest więc życia. Abiotyczny znaczy martwy, nieożywiony, z kolei biotyczny - żywy. Abiotyczne składniki środowiska tworzą biotop i to są na
 • Definicja Abysal Abisal Co to jest najuboższa w składniki pokarmowe, pozbawiona światła strefa mórz i oceanów, charakteryzująca się niską temperaturą (około 2 stopnie
 • Definicja Aborcja Co to jest poronienie) to celowe, przedwczesne zakończenie ciąży, skutkujące śmiercią zarodka albo płodu. Samoistne przedwczesne zakończenie ciąży
 • Definicja Chemia Absorpcja Co to jest inżynierii chemicznej mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą. Kierunek transportu masy jest z etapy lotnej do ciekłej. W
 • Definicja Fizyka Absorpcja Co to jest absorbere, wchłaniać) to zdarzenie i mechanizm pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej albo stałej, albo także
 • Definicja Abzymy Co to jest enzymatycznym. Uzyskuje się je odpowiadając na antygeny będące analogami stanu przejściowego danej reakcji enzymatycznej. Przeciwciało może
 • Definicja Acetabularia Co to jest rodzaj jednokomórkowych i jednojądrzastych glonów morskich należący do zielenic. Charakterystyczny jest parasolowaty kształt z wąską nóżką
 • Definicja Acetylocholina Co to jest neurochemiczny syntetyzowany w neuronach cholinergicznych. Prekursorem acetylocholiny jest cholina, która przenika z przestrzeni
 • Definicja A Acetylokoenzym Co to jest octan, wysokoenergetyczny organiczny związek chemiczny odgrywający najważniejszą rolę w metabolizmie. Złożona jest z gatunku octanowej
 • Definicja Agrocenoza Co to jest został utworzony poprzez człowieka w celu zmaksymalizowania plonów. Układowi temu towarzyszy uproszczony skład gatunkowy wszystkich
 • Definicja Achatina Co to jest lądowych osiagających gigantyczne rozmiary hodowanych niekiedy jako zwierzęta domowe.Achatina achatina Linnaeus, 1758 zwany również Giant
 • Definicja Acydotrofizm Co to jest zakwaszanie wód. Występuje przeważnie w rejonach wulkanicznych i o dużej aktywności sejsmicznej. Wywołany jest przedostawaniem się do wody
 • Definicja Coa Acylo Co to jest acetylokoenzymem A. Jest najważniejszym związkiem w oddychaniu tlenowym. W matrycy mitochondrialnej jest włączony w cykl przemian kwasów
 • Definicja Adaks Co to jest rodz. krętorogich, zaliczany do antylop. Pierwotnie występował na całej Saharze: od Mauretanii, Maroka i Algierii aż do Sudanu. Aktualnie
 • Definicja Adaptorowe Białko Adaptor Co to jest rozumieniu białko, które nie ma aktywności enzymatycznej, a własną funkcję pełni przez asocjację z innymi białkami. Termin ten odnosi się
 • Definicja Aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty Co to jest oksybionty) - wszelakie organizmy wykorzystujące tlen w procesie oddychania jako ostateczny akceptor protonów i elektronów (teoria
 • Definicja Aglutynina Co to jest Aglutynina to przeciwciało biorące udział w zlepianiu aglutynogenów w trakcie aglutynacji.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Aglutynina, Aeroby, Tlenowce, Aerobionty, Oksybionty, Adaptor, Białko Adaptorowe, Adaks, Acylo-Coa, Acydotrofizm, Achatina, Agrocenoza, Acetylokoenzym A co to jest.

Słownik Aglutynina, Aeroby, Tlenowce, Aerobionty, Oksybionty co to znaczy.