Słownik albuminy aleksja krzyżówka co to znaczy.
AFEKTYWNE CHOROBY co znaczy ARTYKULACJA krzyżówka ACETYLEN co to jest ABU BAKR AR RAZI słownik.

Słownik i definicje chemiczne na A

 • Co znaczy Albuminy Definicja jaja); nazwa ta funkcjonowała już w starożytno­ści, pierwotnie oznaczała białko jaja ptasiego, które przyjmuje po ugotowaniu białą barwę co znaczy.
 • Co znaczy Aleksja Definicja wybiórczy kupiony brak umiejętności do rozumienia słów pisanych. Symptom uszko­dzenia zakrętu kątowego mózgu. Regularnie to­warzyszy afazji krzyżówka.
 • Co znaczy Aminoacyduria Definicja wydzielanie w moczu podwyższonych ilości jednego albo więcej aminokwasów co to jest.
 • Co znaczy Szkliwa Abrazja Definicja niedorozwój albo strata szkliwa koron zębowych powstała w rezultacie urazu zęba albo zaburzeń w jego rozwoju słownik.
 • Co znaczy Atelosteogenezja Definicja rodzaj śmiertelnej osteochondrodestrofii występującej u noworodków (krótkie kończyny, maczugowate stopy, rozszczep podniebienia czym jest.
 • Co znaczy Anoda Definicja tnia elektroda co oznacza.
 • Co znaczy Akumetria Definicja badania słuchu. Bazuje na wymawianiu szeptem z odległości 4-6 metrów słów zawierających w prze­wadze tony niskie (mur, chór, wór) i tony tłumaczenie.
 • Co znaczy Aceton Definicja zwią­zek chemiczny, najprostszy przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą o charakterystycznym zapachu jabłek przykłady.
 • Co znaczy Anisakioza Definicja spowodowana spożyciem żywych larw nicienia Anisalus simplex znajdujących się w mięsie ryb morskich (raczej dorsze, śledzie). Spożyta definicja.
 • Co znaczy Aortografia Definicja aorty z użyciem kontrastu; kontrast podaje się poprzez szczególny cewnik wprowadzony do aorty wstecznie poprzez jedną z tętnic udowych w encyklopedia.
 • Co znaczy Angiologia Definicja dział medycyny przeznaczony nauce o naczyniach krwionośnych i naczyniach chłonnych jak działa.
 • Co znaczy Arsfenamina Definicja salwarsan; związek chemiczny zawierający arsen. Dawniej szeroko użytkowany w leczeniu kiły, aktualnie z lecznictwa kompletnie wycofany czy jest.
 • Co znaczy Autosomy Definicja organizmów rozdzielno płciowvch niezależnie od chromosomów płci (X,Y). U ludzi 22 pary autosomów są homologiczne, gdyż oba chromosomy danej pojęcie.
 • Co znaczy Adenina Definicja azotowych pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której złożona jest pomiędzy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Widmo Absorpcji Definicja określonej długości fali, które ulega po­chłonięciu, gdy światło przechodzi poprzez jakąś substancję. Widmo absorpcji jest opis.
 • Co znaczy Apomorfina Definicja środek pobudzający przekaźnictwo dopaminergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym powodując przyrost agresji informacje.
 • Co znaczy Atopia Definicja immunologiczne wynikające z reakcji nadwrażliwości typu I, gdzie antygen (alergen) łączy się ze specyficznym przeciwciałem typu Ig E znaczenie.
 • Co znaczy Aerofagia Definicja który po­lega na połykaniu powietrza. Prowadzi do wzdęcia, odbijań, wymiotów i bólów w nad­brzuszu. Występuje u osób z pewnymi cho­robami co znaczy.
 • Co znaczy Angiochirurgia Definicja jeden z działów chirurgii zajmujący się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i naczyń chłonnych krzyżówka.
 • Co znaczy Antywitaminy Definicja działające antagonistycznie do witamin, blokują miejsca ich fizjologicznego działania w tkankach i narządach, nie wpływając równocześnie na co to jest.
 • Co znaczy Agrawacja Definicja przesadne demonstrowanie poprzez chorego ciężkości objawów chorobo­wych regularnie u niego nawet nie występują­cych słownik.
 • Co znaczy Akupresura Definicja masaż uciskowy realizowany palcami w ustalonych punktach albo meridiany (linie) ciała czym jest.
 • Co znaczy Iwanowicz Aleksiej Abrikosow Definicja anatomopatolog rosyjski, od 1904r. - prosektor szpitala miejskiego w Mo­skwie; lata: 1904-1918 - docent prywatny; lata: 1918-1920 co oznacza.
 • Co znaczy Afp Definicja charakterze glikoproteiny syntetyzowane w momencie pło­dowym i przechodzące do krwi matki i pły­nu owodniowego. W momencie ciąży i u tłumaczenie.
 • Co znaczy Absorpcja Definicja wchłanianie; pobieranie sub­stancji, na przykład poprzez takie tkanki jak skóra, błona śluzowa czy nabłonek przewodu pokarmowe przykłady.
 • Co znaczy Douglas Edgar Adrian Definicja fizjolog. Badacz czynności układu nerwowego i narządów zmysłów. Jego bada­nia są fundamentem współczesnej edukacji o prze­wodzeniu pobudzeń definicja.
 • Co znaczy Aldehydy Definicja charaktery­styczne dla aldehydów (także dla ketonów) jest posiadanie w cząsteczce ekipy karbonylowej C=0 decydującej o ich własnościach encyklopedia.
 • Co znaczy Abstynencja Definicja się od uzależniających środków (między innymi alkoho­lu, narkotyków, używek) i zachowań, po­prawiających samopoczucie, pobudzających jak działa.
 • Co znaczy Astenopia Definicja powstające raczej wskutek nie skorygowanej okularami wady wzroku, przeważnie nadwzroczności albo zeza. Objawia się przeważnie bólami oczu i czy jest.
 • Co znaczy Azot Definicja pierwiastek chemiczny z gatunku 15 układu okresowego(azotowce). Występuje obficie w atmosferze ziemskiej (78% objętościowo). Azot jest pojęcie.
 • Co znaczy Antystreptolizyny Definicja w surowicy krwi ludzkiej, skierowane przeciw streptolizynie O, jednej z toksyn produkowanych poprzez paciorkowce hemolizujące ekipy A wyjaśnienie.
 • Co znaczy Arenawirusy Definicja zapalenia opon i splotów naczyniówkowych mózgu i inne spokrewnione morfologicznie, zazwyczaj przenoszone poprzez gryzonie, a czasami z opis.
 • Co znaczy Adhd Definicja HyperactM-ty Disorder - zespót nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami informacje.
 • Co znaczy Autofagia Definicja mechanizm degradowania poprzez komórkę wybranych uszkodzonych, obumarłych albo zużytych przedmiotów jej struktury. Autofagia dotyczy znaczenie.
 • Co znaczy Atak Definicja wystąpienie ostrych objawów dolegliwości poprzednio nieujawnionej albo nagłe nasilenie już istniejącej na przykład kolki nerkowej w kamicy co znaczy.
 • Co znaczy Aneuploidalność Definicja obecności jednego bądź kilku dodatkowych chromosomów, bądź braku jednego albo kilku chromosomów. Osoba, która zawiera o jeden chromosom krzyżówka.
 • Co znaczy Alodynia Definicja występowanie bólu wywołanego poprzez impuls, który na ogół go nie wywołuje (na przykład łagodny dotyk co to jest.
 • Co znaczy Nosa Nieżyt Alergiczny Definicja występowania ocenia się na 10-15% populacji, jego specjalne nasilenie występu­je w momencie dojrzewania, może mieć charak­ter całoroczny słownik.
 • Co znaczy Aorta Definicja tętniczym ludzkiego układu krwionośnego. Z lewą komorą serca jest połączona dzięki zastawki aortalnej. Przebieg tętnicy głównej dzielimy na czym jest.
 • Co znaczy Asynergia Definicja współdziałanie różnych części ciała w trakcie wykonywania ruchów złożonych przy zachowanej sprawności układu ruchu. Przejawia się tym, iż co oznacza.
 • Co znaczy Przynasadowa Aklazja Definicja cha­rakteryzująca się występowaniem mnogich wyrośli kostno-chrzęstnych w rejonie przynasad kości; schorzenie to prowadzi do defor­macji tłumaczenie.
 • Co znaczy Asystolia Definicja komór serca z brakiem aktywności elektrycznej mięśnia sercowego w EKG, co prowadzi do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych (brak przykłady.
 • Co znaczy Alopatia Definicja medycyny konwencjonalnej zakładająca wykorzystywanie leków działających przeciwnie do objawów dolegliwości na przykład w nadciśnieniu leki definicja.
 • Co znaczy Amylazy Definicja trawiące skrobię; odznacza się a-amylazę i p-amylazę. a amylaza, wydzielana poprzez gruczoły ślinowe i trzustkę, jest endoglikozydazą i encyklopedia.
 • Co znaczy Aksoplazma Definicja akso­nu w miarę uboga w organelle. Występuje w niej spora liczba neurofilamentów i neurotubul. W obrębie aksoplazmy zachodzi w obu jak działa.
 • Co znaczy Agenezja Definicja wada rozwojowa polegająca na braku zawiązka i rozwoju danego narządu (na przykład agenezja nerek czy jest.
 • Co znaczy Antropometria Definicja w antropologii opartych na pomiarach ludzkiego ciała. Mierzy odcinki między punktami antropometrycznymi, obwody, kąty pomiędzy liniami i pojęcie.
 • Co znaczy Anksjolityki Definicja leki przeciwlękowe o różnym nasileniu działania nasennego i uspokajającego. Długookresowe ich wykorzystywanie może prowadzić do uzależnienia wyjaśnienie.
 • Co znaczy Astazja Definicja trudność w utrzymaniu pozycji wyprostnej; pojawia się przy uszkodzeniach móżdżku opis.
 • Co znaczy Amoniak Definicja drażniącym zapachu powodującym łzawienie i podrażnienie błon śluzowych oczu i nosa. W sporym stężeniu może być śmiertelny informacje.
 • Co znaczy Adiuwant Definicja substancja niewykazująca czynności biologicznej, wzmacniająca jednak skuteczność aktywnych preparatów, którym to­warzyszy znaczenie.
 • Co znaczy Anestetyki Definicja znieczulenie ogólne przez odwracalne hamowanie przekazywania bodźców nerwowych i osłabienie aktywności siatkowo korowej. Anestetyki mają na co znaczy.
 • Co znaczy Angioneuropatie Definicja czynnościowe naczyń krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zaburzeń naczynioruchowych, które przeważnie nie wywołują następstw krzyżówka.
 • Co znaczy Azotany Definicja kwasów azotowych. Azotyny są estrami kwasu azotawego HNOr Azotany są estrami kwasu azotowego HN03. i mają wykorzystanie w medycynie na co to jest.
 • Co znaczy Agnozja Definicja zaburzenie psychiczne, gdzie chory jest niezdolny do rozpoznawania elementów i zjawisk, spo­wodowane nieprawidłowym pojmowaniem i słownik.
 • Co znaczy Anoreksja Definicja psychiczny jest dolegliwość u której podstaw leżą problemy psychospołeczne, takie jak nie spełnienie wymagań co do własnego wyglądu czym jest.
 • Co znaczy Anatomia Definicja kształcie żywego ustroju. Posługuje się jako sposobem badania rozcinaniem i dzieleniem organizmu na części, skąd także wzięła się nazwa co oznacza.
 • Co znaczy Antyonkogeny Definicja nowotworową komórek. Efektem ich defektu jest wyeliminowanie systemów skutecznej naprawy uszkodzonego w rezultacie różnych mechanizmów tłumaczenie.
 • Co znaczy Autoradiografia Definicja wykrywaniu lokalizacji izotopów promieniotwórczychw w obiekcie przy zastosowaniu emulsjifotograficznej, użytkowana do wykrywania substancji przykłady.
 • Co znaczy Aglutynacja Definicja opierający na zlepianiu antygenów pod wpływem swoistej surowicy i znajdują­cych się w niej swoistych przeciwciał. Od­gest ten można definicja.
 • Co znaczy Andropauza Definicja rozpoczynający się zazwyczaj po 50 r.ż. Charakteryzują go: uderzenia gorąca, impotencja, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, depresja i encyklopedia.
 • Co znaczy Akomodacja Definicja mechanizm, w trakcie którego następuje zmiana refrakcji oka, co jest skutkiem wzrostu krzywizny so­czewki. Soczewka w stanie spoczynku ma jak działa.
 • Co znaczy Absynt Definicja gorzki, moc­ny (pow. 60%) likier o zielonej barwie, uzy­skiwany poprzez macerację piołunu i innych ziół (raczej anyżu, kopru włoskiego i czy jest.
 • Co znaczy Alkoholizm Definicja opierające między innymi na utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu objawów głodu alkoholowego, skoncentrowaniu myśli na piciu alkoholu i pojęcie.
 • Co znaczy Anion Definicja albo ich ekipa (cząsteczka) posiadająca niekorzystny ładunek elektryczny wywołany podłączeniem dodatkowych elektronów. W trakcie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Angina Definicja migdałków podniebiennych; dolegliwość spowodowana przeważnie poprzez paciorkowce i wirusy. Zaczyna się nagle bólem gardła i gorączką opis.
 • Co znaczy Astemizol Definicja bloker receptora H. bez działania uspokajającego. Należyty w chorobach alergicznych, pomocniczo w infekcjach (w przeziębieniu minimalizuje informacje.
 • Co znaczy Angiotensynogen Definicja polipeptyd produkowany w wątrobie i wydzielany do krwioobiegu. Pod wpływem działania reniny przekształca się w angiotensynę znaczenie.
 • Co znaczy Anorchia Definicja znikających jąder; u 1/20000 mężczyzn, jądra uprzednio obecne zostają zresorbowane w życiu płodowym albo po urodzeniu. Mężczyźni ci mają co znaczy.
 • Co znaczy Asymilacja Definicja przyswajanie; każdy mechanizm pobierania i włączania w strukturę komórki wszelkich związków organicznych i mineralnych z otoczenia krzyżówka.
 • Co znaczy Artrodeza Definicja zupełne albo prawie zupełne zniesienie ruchów w stawie w następstwie łącznotkankowego,chrzestnego albo kostnego zrośnięcia się ze sobą co to jest.
 • Co znaczy Ametastazja Definicja definicja z zakresu embriologii znaczy zaburzenie rozwoju tkanek, opierające na braku prawidłowej migracji komórek, co może aby powodem słownik.
 • Co znaczy Audiogram Definicja badania audiometrycznego. Rezultat uzyskuje się łącząc ze sobą poszczególne punkty (próg słyszenia dla danej częstotliwości w dB), które czym jest.
 • Co znaczy Adaptacja Definicja przy­stosowania się do zmieniającego środowiska; 2) mechanizm powstawania modyfikacji przysto­sowawczych zwiększających szanse przeżycia i co oznacza.
 • Co znaczy Akromegalia Definicja większości przypadków gruczolakami przy­sadki mózgowej kierująca do nadmier­nego wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku dojrzałym. Jej tłumaczenie.
 • Co znaczy Ambrozja Definicja napój bogów zapewniający nieśmiertelność i urodę. Od wieków za roślinę mającą takie właściwości uważano szałwię lekarską. Panowało przykłady.
 • Co znaczy Asklepios Definicja sztuki lekarskiej (w mitologii rzymskiej Eskulap). Syn Apollina, uczeń centaura Chirona, tata Machaona - internisty), Podalejrosa (chirurga definicja.
 • Co znaczy Adrenokortykotropina Definicja adrenokortykotropowy, kortykotropina; hormon tropowy wydzielany poprzez przedni płat przysadki mózgowej. ACTH jest jedno-łańcuchowym encyklopedia.
 • Co znaczy Amebioza Definicja pełzakowa, czerwonka amebowa; dolegliwość inwazyjna jelita grubego spowodowana trofozoitami ameby (pełzaka) Entamoeba histolytica jak działa.
 • Co znaczy Antycholinerciki Definicja acetylocholiny w mięśniach gładkich (gruczoły ślinowe - suchość, przyspieszenie czynności serca, przyrost temp. i pobudzenie psychiczne) i czy jest.
 • Co znaczy Aspergillus Definicja grzybów występujący w glebie i rozkładających się resztkach organicznych zwierzęcych i roślinnych. Zakażenie następuje poprzez wdychanie pojęcie.
 • Co znaczy Artrogrypoza Definicja wrodzona; istotę dolegliwości stanowią zaburzenia rozwoju mięśni na kroku płodowym. Następstwem tego jest upośledzenie rozwoju i wtórne wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ambulatorium Definicja chorych przychodzących; placówka służby zdrowia przeznaczoną do udzielania podstawowej pomocy medycznej, znajdująca się na ustalonym opis.
 • Co znaczy Anomia Definicja elementów wynikająca z uszkodzenia (zawał, guz, uraz, krwotok) ośrodków mowy w lewej półkuli mózgu. Jest postacią afazji ruchowej albo informacje.
 • Co znaczy Antyseptyka Definicja sepsis-gniciu; dosłownie: zapobieganie gniciu); odkażenie bakteriologiczne, jest to postępowanie mające na celu zabicie wszystkich znaczenie.
 • Co znaczy Antyemetyki Definicja leki obniżające pobudliwość ośrodka wymiotnego i znoszące ruchy antyperystaltyczne żołądka, hamując odruchy wymiotne; użytkowane między co znaczy.
 • Co znaczy Akupunktura Definicja sposób leczenia pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł krzyżówka.
 • Co znaczy Audiologia Definicja edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu co to jest.
 • Co znaczy Angiotensyna Definicja układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) kontrolującego wydzielanie aldosteronu poprzez nadnercza, a pośrednio powodujący przyrost słownik.
 • Co znaczy Medyczna Akademia Definicja medyczna zajmująca się kształceniem lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów pielęgniarstwa. Jako samodzielne wyż­sze uczelnie czym jest.
 • Co znaczy Autoliza Definicja mechanizm rozkładu wielkocząsteczkowych składników komórek (białka, kwasy nukleinowe) zachodzącym pod wpływem wewnątrz komórkowych enzymów co oznacza.
 • Co znaczy Anosmia Definicja nierozpoznawalny, gdy jest zaburzeniem jednostronnym. Powstaje w rezultaty schorzeń wewnątrz nosowych (obrzęk albo przeszkoda w nosie tłumaczenie.
 • Co znaczy Atrocytoza Definicja zagęszczania cząsteczek białka i lipidów wlizosomach komórkowych. Występuje w kanlikach nerek przy znacznym nadmiarze białka w przesączu przykłady.
 • Co znaczy Artrotomia Definicja opierający na otwarciu stawu poprzez przecięcie pokrywających go tkanek. Z reguły poprzedza dalsze działania operacyjne, takie jak definicja.
 • Co znaczy Kwas Acetylosalicylowy Definicja nazwa octanu kwasu salicylowego. Został zsyntetyzowany w 1897r. poprzez Felixa Hoffmanna - niemieckiego chemika, który pracował wówczas dla encyklopedia.
 • Co znaczy Arszenik Definicja nazwa tlenku arsenu; jest białym, słabo rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i zasadach, jest toksyczny. Fakt jak działa.
 • Co znaczy Anorectica Definicja ABRIKOSOW ALEKSIEJ IWANOWiCZ ABSORPCJA ABSORPCJI WIDMO ABSTYNENCJA ABSYNT ABU BAKR AR RAZI ABULIA ACETON ACETONEMIA ACETONURIA ACETOOCTAN czy jest.
 • Co znaczy Arefleksja Definicja się w rezultacie uszkodzenia którejkolwiek części łuku odruchowego, czyli zarówno jego części doprowadzającej (aferentnej), odprowadzającej pojęcie.
 • Co znaczy Aerofobia Definicja powie­trzem (na przykład przeciągami, wiatrem, zawianiem); aerofobia to także lęk przed ruchem w po­wietrzu (na przykład przed podróżą wyjaśnienie.
 • Co znaczy Amnezja Definicja symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa opis.
 • Co znaczy Antagonista Definicja w narządzie ruchu mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista informacje.
 • Co znaczy Anizokoria Definicja nierówność źrenic; przeważnie jest symptomem uszkodzenia nerwu okoruchowego albo wzrokowego (urazy, kiła, zespół Homera znaczenie.
 • Co znaczy Antyoksydanty Definicja zwany wymiatacze wolnych rodników tlenowych; same ulegają łatwo utlenianiu chroniąc tym samym przed utlenianiem inne substancje co znaczy.
 • Co znaczy Ambitendencja Definicja symptom opierający na tendencji do jednoczesnego wykonywania dwu sprzecznych ze sobą czynów krzyżówka.
 • Co znaczy Aspermia Definicja porcji ejakulatu ilości mniejszej niż 0,5 ml nasienia. Aspermia może być efektem wad rozwojowych, urazów, chorób zakaźnych albo zabiegów co to jest.
 • Co znaczy Arystoteles Definicja ki, uważany za ojca współczesnego przyrodoznawstwa. Jako pierwszy prowadził badania nad roślinami. Wewnętrzną, budowę rośliny i jej słownik.
 • Co znaczy Aminopeptydazy Definicja egzopeptydazy działające na N-końcowe wiązania peptydowe polipeptydów i oligopeptydów czym jest.
 • Co znaczy Afakia Definicja ocznej będą­cy rezultatem zaburzeń rozwojowych albo ope­racyjnego usunięcia na skutek zmętnienia. Afakia może być skorygowana szkłem co oznacza.
 • Co znaczy Atenolol Definicja receptora (3-adrenergicznego, działający wybiórczo na mięsień sercowy (kardioselektywny). Użytkowany w nadciśnieniu tętniczym, chorobie tłumaczenie.
 • Co znaczy Afrodyzjaki Definicja lub wzmacniające popęd płciowy zawiera­jące witaminy i mikroelementy. Wykonywa­ne są regularnie z wyciągów z roślin (na przykład lubczyk przykłady.
 • Co znaczy Amplifikacja Definicja kopii genu. Może zachodzić jako skutek na nasilone zapotrzebowanie na produkty nie wszystkich genów. Umożliwia stworzenie większej liczby definicja.
 • Co znaczy Algina Definicja polisacharyd występujący w ścia­nach komórkowych brunatnie, stosowana jest przy wyrobie leków i kosmetyków encyklopedia.
 • Co znaczy Algodystrofia Definicja występu­jący przeważnie w rezultacie urazu. Charakteryzuje się bólem, obrzękiem, zaczerwienieniem skóry, nadmierną potliwością. System jak działa.
 • Co znaczy Apraksja Definicja wykonywania celowych, wyuczonych czynności ruchowych, z wyjątkiem możliwości fizycznych i chęci ich wykonania. Apraksja zdarza się w czy jest.
 • Co znaczy Antymetabolity Definicja uniemożliwiające normalny przebieg przemiany materii w żywej komórce w konsekwencji zastępowania poprawnych metabolitów w istotnych pojęcie.
 • Co znaczy Atonia Definicja mięśni szkieletowych i gładkich. Atonia jelita grubego -niedowład jelita grubego; rozszerzenie jelita grubego i zatrzymanie jego czynności wyjaśnienie.
 • Co znaczy Asertywność Definicja pozwalający na w przypadkach trudnych przeciwstawienie się i wypowiedzenie swych żądań wobec innych (na przykład uciszenie hałasującego opis.
 • Co znaczy Aloes Definicja jednoliściennych sukulentów liściowych z rodz. aloesowa-tych obejmujący około 200 do niego formy: drzewiaste, krzewiaste, byliny i liany informacje.
 • Co znaczy Akantoliza Definicja strata łączności pomiędzy ko­mórkami znaczenie.
 • Co znaczy Astenia Definicja psychopatolo-gicznych o znacznej różnorodności obrazów klinicznych, zależnych od czynnika wywołującego i od osobowości chorego. Na obraz co znaczy.
 • Co znaczy Antytoksyny Definicja albo neutralizujące toksyny, przeważnie bakteryjne na przykład A. błonicza. Przeważnie działają na zasadzie reakcji antygen przeciwciało. A krzyżówka.
 • Co znaczy Antybiogram Definicja antybiotykowrażliwość; ustala opisowo wrażliwość wyhodowanej w uwarunkowaniach laboratoryjnych kultury bakteryjnej na antybiotyki. Pobrany co to jest.
 • Co znaczy Astenik Definicja ciała, szczupła, o długich kończynach, cienkiej szyi, wąskiej klatce piersiowej, odznaczająca się nieśmiałym i drażliwym usposobieniem słownik.
 • Co znaczy Aktomiozyna Definicja białko kurczliwe mięśni, wytwór połączenia aktyny z miozyną czym jest.
 • Co znaczy Achondroplazja Definicja drodysplazja; dolegliwość dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana jest zaburzeniem rozwoju chrząstki, gdzie przyrost co oznacza.
 • Co znaczy Alienacja Definicja więzi ze środowiskiem społecznym, charakterystycz­na dla sporych ośrodków miejskich w społe­czeństwach przemysłowych. Definicja alienacji tłumaczenie.
 • Co znaczy Acetonuria Definicja symptom acetonemii charakte­ryzujący się nadmiernym wydalaniem aceto­nu z moczem, występujący na przykład w cukrzycy przykłady.
 • Co znaczy Adenozynomonofosforan Definicja adenozynomonofosforowy, kwas adenylowy; nukleotyd, który zawiera adeninę, rybozę i fosforan. W organizmie może ulec fosforylacji dając definicja.
 • Co znaczy Anergia Definicja organizmu na bodźce środowiska. Przeważnie spowodowana jest znacznym osłabieniem organizmu, upośledzeniem umiejętności życiowych albo mocną encyklopedia.
 • Co znaczy Aseptyka Definicja celu dążenie do jałowości bakteriologicznej (na przykład pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych) w celu niedopuszczenia jak działa.
 • Co znaczy Autoagresja Definicja występowanie w organizmie przeciwciał skierowanych przeciw własnym antygenom. Może być powodem wielu chorób autoimmunizacyjnych czy jest.
 • Co znaczy Acetooctan Definicja orga­niczny kwas będący jednym z trzech ciał keto­nowych w organizmie człowieka. Acetooctan ulega samoistnej dekarboksylacji do ace­tonu pojęcie.
 • Co znaczy Autotransfuzja Definicja tkankowego z tkanek do naczyń żylnych włosowatychna skutek znacznego obniżenia ciśnienia filtracyjnego i przewagi ciśnienia onkotycznego wyjaśnienie.
 • Co znaczy Angiografia Definicja rentgenowskie naczyń krwionośnych opierające na wykonaniu serii zdjęć (angiogramów) po uprzednim wprowadzeniu do nich środka cieniującego opis.
 • Co znaczy Afonia Definicja wydobycia głosu wywołana uszkodzeniem narządu głosu. Afonia może być spowodowana obustron­nym porażeniem strun głosowych na przykład w informacje.
 • Co znaczy Antyandrogeny Definicja umiejętność konkurencji o receptor androgenowy i tym samym uniemożliwiające dostęp do niego androgenom i wywołujące symptomy ich deficytu znaczenie.
 • Co znaczy Anabolizm Definicja komórkowego, w rezultacie, których prostsze substancje łączą się w związki o bardziej złożonej budowie (białka, kwasy nukleinowe co znaczy.
 • Co znaczy Autoplastyka Definicja tkankowego swoimi tkankami chorego (na przykład przeszczep mięśnia brzuchatego łydki w miejsce ubytku tkanek miękkich podudzia stworzonych krzyżówka.
 • Co znaczy Atetoza Definicja spół ruchów mimowolnych przeważnie występujących w przeciwstawnych częściach ciała co to jest.
 • Co znaczy Choroba Addisona Definicja wynikająca z niedoczynności nadnerczy i związanego z tym niewystarczającego wydzie­lania glikokortykoidów i mineralokortykoidów słownik.
 • Co znaczy Anatoksyna Definicja pozbawiona działania toksycznego, lecz zachowująca właściwości antygenowe. Użytkowana do aktywnego uodparniania ludzi i zwierząt jako czym jest.
 • Co znaczy Aflatoksyny Definicja poprzez pleśń grzyba Aspergillus flavus i Aspe-ogillus fumigatus wykazujące działanie tok­syczne, mutageniczne i teratogeniczne na tkanki i co oznacza.
 • Co znaczy Amfetamina Definicja rkotyk syntetyczny działający pobudzająco na mózg (wzmaga wydolność pamięciową na krótki czas), łatwo kierujący do uzależnienia tłumaczenie.
 • Co znaczy Artrocrafia Definicja rentgenowskiego stawu po podaniu do jego wnętrza środka cieniującego (kontrastu) dodatnio (preparaty jodowe) albo ujemnie (gaz). Kontrast przykłady.
 • Co znaczy Astrocyty Definicja układu nerwowego (składnik gleju), spełniające rolę podporową w relacji do komórek nerwowych. Mają liczne wypustki, z których przynajmniej definicja.
 • Co znaczy Achromatyzm Definicja uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w encyklopedia.
 • Co znaczy Apokamnoza Definicja miastenii opierający na stopniowym wyczerpywaniu się mięśni w trakcie powtarzających się ruchów. Każdy następny ruch jest słabszy od jak działa.
 • Co znaczy Automatyzm Definicja druchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości czy jest.
 • Co znaczy Apetyt Definicja pokarmu uwarunkowana bodźcami zewnętrznymi i doświadczeniem a również uczucie przyjemności łączące się z jedzeniem. A. w relacji do pojęcie.
 • Co znaczy Asenizacja Definicja usunięcie płynnych nieczystości, fekaliów z danej miejscowości; polepszenie jej warunków higienicznych (uzdrowotnienie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Akceleracja Definicja roz­woju dzieci w relacji do pokoleń po­przedzających. Objawia się wcześniejszym dojrzewaniem płciowym, wcześniejszym wyrzynaniem zębów opis.
 • Co znaczy Agranulocytoza Definicja dolegliwość objawiająca się zmniejszeniem liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi. Prowa­dzi do wzmożenia podatności na zakażenia informacje.
 • Co znaczy Asthenozoospermia Definicja pomniejszenie odsetka plemników wykazujących poprawny ruch w próbce nasienia znaczenie.
 • Co znaczy Anodoncja Definicja rozwojowa polegająca na całkowitym braku zębów. Częściej jednak brakuje tylko nie wszystkich (na przykład trzecich zębów trzonowych co znaczy.
 • Co znaczy Auranofina Definicja użytkowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. W przeciwieństwie od złota podawanego w iniekcji częściej skutkuje zaburzenia ze krzyżówka.
 • Co znaczy Androgeny Definicja męskie hormony płciowe co to jest.
 • Co znaczy Ameba Definicja przedstawiciel najprostszego rzędu pierwotniaków z pod gromady korzeńionóżek. Pozbawiona jest szkieletu i porusza się dzięki nibynóżek słownik.
 • Co znaczy Autoklaw Definicja wykorzystywane do przeprowadzania różnych mechanizmów fizycznych w podwyższonym ciśnieniu i temp.. W medycynie użytkowany do sterylizacji czym jest.
 • Co znaczy Aktywność Definicja indywi­dualna cecha jednostki, która bazuje na zwiększonej niż u innych osobników in­tensywności i częstotliwości realizowanych czynności co oznacza.
 • Co znaczy Azotniak Definicja wapniowy; składnik nawozów azotowych, użytkowany także w przemyśle do hartowania stali i syntez chemicznych. Na tkanki żywe działa żrąco tłumaczenie.
 • Co znaczy Autyzm Definicja są całościowe zaburzenia rozwojowe okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem rozwoju zdolności socjalnych, brakiem mowy przykłady.
 • Co znaczy Aplazja Definicja które-go zawiązek istnieje (na przykład nerki) albo także kupiony zanik ekipy komórek. Przeważnie dotyczy komórek szpiku kostnego (aplazja definicja.
 • Co znaczy Analgezja Definicja bólu; analgezja spowodowana może być poprzez chorobowe zaburzenie przewodzenia bodźców bólowych albo poprzez leki działające na ośrodkowy encyklopedia.
 • Co znaczy Audiometria Definicja słuchu realizowane dzięki audiometru; badając przewodnictwo powietrzne stosuje się częstotliwości od 125Hz do 10000Hz nadawane w odstępach jak działa.
 • Co znaczy Alona Definicja otrzymywany z liści aloesu. Zawiera glikozydy drażniące śluzówkę jelit i wzmagające ich perystaltykę. Użytkowana jako środek czy jest.
 • Co znaczy Antromastoidektomia Definicja opierający na otwarciu jamy sutkowej i wycięciu komórek powietrznych w obrębie wyrostka sutkowatego czaszki, w taki sposób, by powstała pojęcie.
 • Co znaczy Anhedonia Definicja dalszym ciągu wytrysk bez przeżywania orgazmu. Powodem jest brak czucia narządów płciowych o podłożu psychogennym (osobowości histeryczne wyjaśnienie.
 • Co znaczy Aids Definicja immune deficiency syndrome), zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną, wyrażającą się wystąpieniem wtórnych zakażeń opis.
 • Co znaczy Atrepsja Definicja dziecka powstałe wskutek niedostatecznego odżywiania, różnego rodzaju chorób, złej pielęgnacji kierujące do ciężkiego wyniszczenia całego informacje.
 • Co znaczy Akrofilia Definicja zaburzenie preferencji seksual­nych, gdzie wysokość stanowi przedmiot de­wiacyjnych zachowań seksualnych znaczenie.
 • Co znaczy Adiadochokineza Definicja dysdiadochokineza; upośledzenie wykonywania szybkich, rytmicz­nych, naprzemiennych ruchów; występuje raczej w schorzeniach móżdżku co znaczy.
 • Co znaczy Anafilaksja Definicja zespół charakterystycznych objawów klinicznych wywołujący gwałtowną reakcję alergiczną typu I kierującą do aktywacji mastocytów i bazofilów krzyżówka.
 • Co znaczy Acyduria Definicja wydalanie moczu o odczynie kwaśnym co to jest.
 • Co znaczy Adenozynotrifosforan Definicja adenozynotrifosforowy; nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Powstaje w rezultacie fosforylacji oksydacyjnej słownik.
 • Co znaczy Autowakcynacja Definicja uprzednio autoszczepionki podskórnie albo rzadziej domięśniowo we wzrastających dawkach, co 2 dni poprzez moment ok. miesiąca. Stosuje się czym jest.
 • Co znaczy Aerogastria Definicja nadmiar powietrza w żo­łądku, występujący w konsekwencji połykania (na przykład w rezultacie aerofagii co oznacza.
 • Co znaczy Antyport Definicja cytoplazmatyczne za pośrednictwem transporterów 2 substancji w przeciwnych kierunkach. Odgrywa zasadniczą rolę w transporcie substancji w tłumaczenie.
 • Co znaczy Autoantygeny Definicja komórkach danego organizmu (na przykład układ ABO i HLA), w uwarunkowaniach poprawnych nie powodujące odpowiedzi immunologicznej w przykłady.
 • Co znaczy Ambiwalencja Definicja jednoczesne przeżywanie sprzecznych uczuć (przyjemnych i przykrych na przykład miłość i nienawiść) albo sprzecznych postaw w relacji do definicja.
 • Co znaczy Asklepiades Definicja naszą erą); grecki doktor i filozof, reformator medycyny starożytnej. Od około 90 r. przed naszą erą działał w Rzymie, stosował łatwe i encyklopedia.
 • Co znaczy Antybiotyp Definicja rodzaj antybiotyków, na które wrażliwa jest wyhodowana bakteria. Antybiotyp stanowi podstawę racjonalnej antybiotykoterapii jak działa.
 • Co znaczy Allomnezja Definicja zafałszowanie prawdziwych wspomnień, poprzez zmianę ich treści, umiejscowienia w okresie czy jest.
 • Co znaczy Ataksja Definicja zaburzenie motoryki działań celowych. Bazuje ona na niemożności wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych i ruchów celowych kończynami pojęcie.
 • Co znaczy Acholia Definicja całkowity brak wydalania żółci do jelita. Powodem jest wewnątrz wątrobowy albo zewnątrz wątrobowy za­stój żółci. Fundamentalnym symptomem wyjaśnienie.
 • Co znaczy Aminotransferazy Definicja klasy transferaz, katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup aminowych z różnych opis.
 • Co znaczy Aktyna Definicja o masie cząsteczkowej 43000. Aktyna wspólnie z miozyną wchodzi w skład budowy nitek, które tworzą włókienka będące elementami kurczliwymi informacje.
 • Co znaczy Azathioprina Definicja immunosupresyjny jest inhibitorem przemiany puryn. Jest silnie toksyczna - może powodować neutropenic (obniżoną liczbę neutrofilów znaczenie.
 • Co znaczy Afazja Definicja burzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu co znaczy.
 • Co znaczy Antygen Definicja polisacharydowe albo kwasy nukleinowe pobudzające organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzone do organizmu z zewnątrz, na krzyżówka.
 • Co znaczy Akacja Definicja mimozowatych obejmująca liczne gatunki kolczastych drzew albo krzewów (około 1300 gatunków), wy­stępująca w podzwrotnikowych obszarach co to jest.
 • Co znaczy Aldosteron Definicja należący do mineralokortykoidów wydzielanych poprzez warstwę kłębkową komórek kory nadnerczy. Aldosteron znajduje się w organizmie słownik.
 • Co znaczy Apatia Definicja stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich czym jest.
 • Co znaczy Asparagina Definicja endogenny, amid kwasu asparaginowego albo kwasu amino bursztynowego; powszechny składnik białek. Odgrywa znaczną rolę w metabolicznych co oznacza.
 • Co znaczy Akatyzja Definicja charak­teryzujące się poczuciem niepokoju i lęku. Bazuje na tym, iż pacjent mimo ogólnego zu­bożenia ruchowego, odczuwa przymus cho­dzenia tłumaczenie.
 • Co znaczy Acetylocholina Definicja kwasu octowego, neuroprzekaźnik. Zsyntetyzo-wana w 1867 roku poprzez niemieckiego chemika Adolfa von Bayera, a jej rola fizjologiczna przykłady.
 • Co znaczy Antygeny Definicja wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy i bakterie, mają na swej definicja.
 • Co znaczy Antyarytmiki Definicja ekipa leków użytkowana w zaburzeniach rytmu serca. Ich zadanie bazuje na zapobieganiu powstawania zaburzeń rytmu serca, ich przerwaniu bądź encyklopedia.
 • Co znaczy Alloploid Definicja ze zmieszania dwóch różnych gatunków; zawiera dwa albo więcej zestawy chromosomów pochodzące od każdego z gatunków wyjściowych (—> jak działa.
 • Co znaczy Atropina Definicja wyizolowany w 1830 roku z korzeni Wilczej jagody (Atropa belladonna) poprzez niemieckiego farmaceutę Meina. Jako środek porażający czy jest.
 • Co znaczy Alergen Definicja substancja wywołująca reakcje alergiczną pojęcie.
 • Co znaczy Agonista Definicja protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Arsonwalizacja Definicja bieg wykorzystujący prądy elektryczne wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach opis.
 • Co znaczy Azotemia Definicja krwi poziomu związków azotu (amoniak, mocznik). Występuje w razie upośledzenia eliminacji związków azotu z organizmu w niewydolności nerek informacje.
 • Co znaczy Angioorganopatie Definicja naczyń krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zmian degeneracyjnych, zapalnych i zakrzepowych, które wywołują zwężenie albo znaczenie.
 • Co znaczy Apoenzym Definicja aktywny dopiero po połączeniu ze składnikiem niebiałkowym (koenzymem). Apoenzym decyduje o swoistości enzymu, a regularnie również o co znaczy.
 • Co znaczy Astrologia Definicja próbująca określić wpływ oddziaływań kosmosu na zachowanie człowieka. Edukacja oparta na dowodach kwestionuje wartość astrologii krzyżówka.
 • Co znaczy Amniopunkcja Definicja użytkowana sposób diagnostyki prenatalnej w II trymestrze ciąży. Zazwyczaj realizowana w 15-17 tygodniu ciąży. Pod kontrolą co to jest.
 • Co znaczy Argininemia Definicja dziedziczne zaburzenie metabolizmu argininy w rezultacie defektu enzymatycznego argininazy (rozkład argininy do ornityny i mocznika słownik.
 • Co znaczy Angiokardiografia Definicja uwidocznienie żył, tętnic albo jam serca w obrazie rentgenowskim po podaniu środka cieniującego, pozwalający na ustalenie ich morfologii czym jest.
 • Co znaczy Audiometr Definicja aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu co oznacza.
 • Co znaczy Anaplazja Definicja przekształcenie komórek kierujące do ich niekontrolowanego rozrostu i straty umiejętności do różnicowania się tłumaczenie.
 • Co znaczy Asparaginaza Definicja asparaginę; użytkowany w onkologii jako lek (Elspar) skutkuje ubytek asparaginy, od której zależne są komórki białaczkowe (w ostrej przykłady.
 • Co znaczy Antykoncepcja Definicja antykoncepcja może być użytkowana zarówno poprzez mężczyzn jak i kobiety w sposób okresowy albo ciągły. Znajdują tu wykorzystanie: doustne definicja.
 • Co znaczy Amatoksyny Definicja polipeptydy cykliczne znajdujące się w grzybach kapeluszowych należących do rodzaju Amanita (muchomory). Amatoksyny są odporne na gotowanie encyklopedia.
 • Co znaczy Antyestrogeny Definicja przeciwnego działania w narządach docelowych niż estrogeny. Działają raczej w komórkach narządów wrażliwych na estrogeny (sutek, macica jak działa.
 • Co znaczy Aerozole Definicja substancje stałe w nośniku gazowym. Przeważnie prze­chowywane w szczególnych naczyniach pod powiększonym ciśnieniem. Aerozole stosuje się czy jest.
 • Co znaczy Aromaterapia Definicja wciera się w skórę, używa w kąpieli albo wdycha olejki roślinne. W praktyce wykorzystuje się koncentraty olejków aromatycznych, uważanych pojęcie.
 • Co znaczy Anemia Definicja nie znaczy oczywiście niedostatku ilości krwi, ale jej gorszą jakość – obniżoną umiejętność przenoszenia tlenu z płuc do narządów i tkanek wyjaśnienie.
 • Co znaczy Antacida Definicja solny w żołądku, podwyższając pH. Użytkowane są wspomagająco w leczeniu dolegliwości wrzodowej żołądka i dwunastnicy i przy zarzucaniu opis.
 • Co znaczy Asparaginian Definicja aminokwas zawierający w łańcuchu bocznym dwie karboksylowe ekipy o odczynie kwaśnym. To jest neuroprzekaźnik pobudzający w ośrodkowym informacje.
 • Co znaczy Adsorpcja Definicja gro­madzeniu się gazów, płynów albo substancji rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił znaczenie.
 • Co znaczy Arteria Definicja zobacz tętnica co znaczy.
 • Co znaczy Aldolaza Definicja liaz; katalizuje rozpad fruktozo - 1,6-bisfosforanu na fosfodihydroksyaceton i aldehyd 3- fosfo-glicerynowy, to jest jedna z reakcji krzyżówka.
 • Co znaczy Antypsychiatria Definicja edukacji zaprzeczający istnieniu chorób psychicznych i potępiający terapię biologiczną tych chorób i jej instytucjonalny charakter. Wg co to jest.
 • Co znaczy Arterioskleroza Definicja miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek kierujące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku wieńcowym, siatkówce, nerkach słownik.
 • Co znaczy Atlas Definicja krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny czym jest.
 • Co znaczy Acetylofenetydyna Definicja prze­ciwbólowy działający także przeciwgorącz­kowe i uspokajająco. Aktualnie wycofywany z racji na skłonność do nadużywania i działanie co oznacza.
 • Co znaczy Antybiotyki Definicja przemiany materii bakterii, grzybów, mchów i tym podobne.. których zadaniem jest działanie przeciwko chorobotwórczym mikroorganizmom, które tłumaczenie.
 • Co znaczy Apopleksja Definicja ogniskowe albo uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się ponad 24 godz. albo kierujące do zgonu spowodowane jedynie chorobami przykłady.
 • Co znaczy Abulia Definicja albo brak woli, niemożność podjęcia decyzji, powodują­ce spadek energii życiowej i pomniejszenie potrzeb i zainteresowań. Może być definicja.
 • Co znaczy Thomas Addison Definicja doktor i anatom, w latach: 1820-1857 - doktor i wykładowca w Guy's Hospital w Londy­nie. Autor prac o zapaleniu płuc, gruźlicy. W 1849 r encyklopedia.
 • Co znaczy Antybiotykozależność Definicja tym, iż w trakcie leczenia antybiotykami pojawia się populacja bakterii zależnych od antybiotyku. Zależnie od stopnia zależności zauważa jak działa.
 • Co znaczy Aniridia Definicja niedorozwój tęczówki; jest rzadką, obustronną chorobą występująca w czterech odmianach: z poprawną albo obniżoną ostrością wzroku, z guzem czy jest.
 • Co znaczy ALERGICZNE ZAPALENIE PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH Definicja dolegliwość płuc spowodowana poprzez antygeny pochodzenia organicznego inhalowane w formie pyłu. An­tygenami są: promieniowce termofilne pojęcie.
 • Co znaczy Albutofilia Definicja zaburzenie preferencji seksu­alnych, gdzie woda jest przedmiotem dewia­cyjnych zachowań seksualnych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Adaptometr Definicja do badania adaptacji pręcików siatkówki oka do ciemno­ści. Trwa ona nawet do ok. 1 godziny, na­tomiast adaptacja do światła nie trwa dłużej opis.
 • Co znaczy Anilina Definicja użytkowana do produkcji barwników leków, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych, a również do barwienia preparatów tkankowych w informacje.
 • Co znaczy Oskrzelowa Astma Definicja na nagłym skurczu oskrzeli któremu towarzyszy obrzęk i nadmierne wytwarzanie wytwarzanie śluzu. Powód astmy oskrzelowej to reakcja znaczenie.
 • Co znaczy Anoderma Definicja nabłonek wyścielający kanał odbytu; jest on pozbawiony włosów, gruczołów łojowych i potowych. Miejsce połączenia A. ze skórą okolicy odbytu co znaczy.
 • Co znaczy Alkaloidy Definicja charak­terze zasadowym występujące w nie wszystkich roślinach. Nazwa wywodzi się od procesu łu­gowania produktów roślinnych celem krzyżówka.
 • Co znaczy Akustykofilia Definicja zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie muzyka i piosenki sta­nowią przedmiot dewiacyjnych zachowań seksu­alnych co to jest.
 • Co znaczy Angioultrasonografia Definicja tętniczych i żylnych przy zastosowaniu fal ultradźwiękowych. Umożliwia ocenę położenia, wielkości i budowy naczynia (ultrasonografia słownik.
 • Co znaczy Alanina Definicja for­mach L i D i a i B. a-alanina występuje w białkach; B-alanina jest jedynym B-amino-kwasem występującym w organizmie człowieka. Jest czym jest.
 • Co znaczy Aklimatyzacja Definicja zapew­niające sprawność organizmu w zmienionych uwarunkowaniach środowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych na przykład do co oznacza.
 • Co znaczy Amimia Definicja ruchów twarzy będąca następstwem pozapiramidowego upośledzenia motoryki. Regularnie towarzyszy akinezie i afazji i chorobie Parkinsona tłumaczenie.
 • Co znaczy Autoprzeciwciała Definicja przeciwciała odpornościowe przeciwko własnym antygenom organizmu. Ich powstawanie jest powodem występowania chorób autoimmunizacyjnych przykłady.
 • Co znaczy Anabioza Definicja charakteryzujący się maksymalnym ograniczeniem czynności życiowych w niedogodnych uwarunkowaniach środowiska. Po zmianie warunków na definicja.
 • Co znaczy Antropunkcja Definicja nakłucie jamy sutkowej w celach diagnostycznych i leczniczych. Realizowane raczej u niemowląt w zapaleniu ucha środkowego encyklopedia.
 • Co znaczy Agalakcja Definicja brak wydzielania mleka w okre­się karmienia piersią jak działa.
 • Co znaczy Autopatognozja Definicja części własnego ciała u nie wszystkich chorych praworęcznych z uszkodzeniem prawego płata ciemieniowego mózgu (na przykład gdy pokazuje mu czy jest.
 • Co znaczy Anoksja Definicja spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar pojęcie.
 • Co znaczy Afekt Definicja odczucie (na przykład radość, strach, zakochanie). Gdy nasilenie afektu wymyka się spod kontroli, może być przeżywane jako źródło wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ambulans Definicja dawniej - przenośny szpital wojskowy albo wóz do przewożenia rannych, aktualnie - ruchoma placówka służby zdrowia przeznaczoną do przewozu opis.
 • Co znaczy Adenowirusy Definicja rodzina DNA wirusów; powodują u człowieka dolegliwości układu odde­chowego, zapalenie spojówek i gardła, ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy informacje.
 • Co znaczy Amputacja Definicja odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części znaczenie.
 • Co znaczy Apoptoza Definicja rezultatem krańcowej postaci autofagii. Zachodzi pod wpływem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które uaktywniają genetycznie co znaczy.
 • Co znaczy Azoospermia Definicja obecności komórek plemnikotwórczych w nasieniu. Powodem mogą być dolegliwości albo substancje hamujące postęp jąder i uszkadzające nabłonek krzyżówka.
 • Co znaczy Arsen Definicja pierwiastek chemiczny z gatunku 15 układu okresowego (azotowce). Jest niezbędnym do życia pierwiastkiem śladowym (w organizmie człowieka co to jest.
 • Co znaczy Aspergiloza Definicja zakażenie albo reakcja alergiczna spowodowana poprzez grzyby z rodzaju Aspergillus (kropidlak). Postacie aspergilozy o największym słownik.
 • Co znaczy A Acetylokoenzym Definicja wytwór szlaków metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje przez przyłącze­nie ekipy czym jest.
 • Co znaczy Amyloidoza Definicja albo umiejscowione odkładanie się amyloidu poza komórkowo, w tkance śródmiąższowej różnych narządów, w sąsiedztwie włókien siateczki albo co oznacza.
 • Co znaczy Artropatia Definicja zarówno jego części chrzestnych, kostnych jak i łącznotkankowych (więzadła, torebka stawowa, ścięgna) w rezultacie długookresowych zaburzeń tłumaczenie.
 • Co znaczy Atawizm Definicja cechy jego odległych filogenetycznie przodków, uwarunkowane genetycznie albo wynikłe wskutek zaburzeń rozwoju zarodkowego na przykład przykłady.
 • Co znaczy Antyhormony Definicja receptory tkankowe swoiste dla odpowiedniego hormonu i wywołujące jego pozorny niedobór, uniemożliwiając specyficzną aktywność docelową definicja.
 • Co znaczy Alergia Definicja stanowią jedną drużynę. W szkole to gimnazjaliści (Dybowscy z Jasiorówki), na boisku - zawodnicy unihokeja, w domu są braćmi - najstarszy encyklopedia.
 • Co znaczy Anoksybionty Definicja Escherichia Coli) i robaki pasożytnicze (na przykład glista ludzka), mogące rozwijać się zarówno w uwarunkowaniach tlenowych jak i jak działa.
 • Co znaczy Autoregulacja Definicja miejscowym, polegającym na umiejętności danej struktury czynnościowej do utrzymania stałych parametrów funkcjonalnych w zmieniających się czy jest.
 • Co znaczy Arginina Definicja występuje w białkach roślinnych i zwierzęcych. Dla człowieka jest aminokwasem częściowo niezbędnym, bo jego wytwarzanie w organizmie jest pojęcie.
 • Co znaczy Akrotomofilia Definicja zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie partner z okaleczo­nym ciałem stanowi przedmiot dewiacyjnych za­chowań seksualnych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Adenozyna Definicja z adeniny połączonej z pierwszym węglem pierścienia rybozy wiązaniem -N9-glikozydowym. Odgrywa istotną rolę w regulacji gest­ności tkanek opis.
 • Co znaczy Astma Definicja regularnie spotykaną chorobą. Na czym ona bazuje? Zjawiskiem leżącym u podstaw astmy jest zwężenie oskrzeli (na­gły, nieodwracalny skurcz informacje.
 • Co znaczy Anodynia Definicja symptom uszkodzenia dróg czuciowych z receptorów bólowych, zarówno w odcinku w najwyższym stopniu obwodowym (zakończenia bólowe na przykład znaczenie.
 • Co znaczy Atrofia Definicja zmniejszanie się objętości komórek, kierujące zazwyczaj do pomniejszenia całego narządu. Zanik może być fizjologiczny, mówi się wówczas o co znaczy.
 • Co znaczy Allele Definicja tego samego genu. Allele zajmują to samo miejsce w chromosomach homologicznych. Determinują one występowanie różnych odmian danej cechy krzyżówka.
 • Co znaczy Asfiksja Definicja zahamowanie ruchów oddechowych w bezdechu pochodzenia neurologicznego (uszkodzenie mózgu) albo zablokowania dróg oddechowych (ciało obce co to jest.
 • Co znaczy Ancylostomatoza Definicja nekatorioza - dolegliwość inwazyjna wywołana zakażeniem poprzez dwa gatunki nicieni: tęgoryjca dwunastnicy (Ancylostoma duodenale) i słownik.
 • Co znaczy Angioplastyka Definicja balonowa- PTA (z angielskiego: percutaneus transluminal angioplasty) przezskórne wewnątrznaczyniowe poszerzenie tętnicy bazuje na czym jest.
 • Co znaczy Albinos Definicja człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry co oznacza.
 • Co znaczy Apoferrytyna Definicja jony żelaza w komórkach ściany jelita. Łączy się z wchłoniętymi jonami żelazowymi tworząc ferrytynę, a ta natomiast w przypadku potrzeby tłumaczenie.
 • Co znaczy Amiotrofia Definicja pomniejszenie masy mięśni szkieletowych. Podłożem zmian zanikowych może być: zanik mięśni miogen-ny albo miopatyczny - przeważnie wrodzony przykłady.
 • Co znaczy Alchemia Definicja chemii upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły definicja.
 • Co znaczy Acystia Definicja wrodzony brak pęcherza moczo­wego encyklopedia.
 • Co znaczy Aminokwasy Definicja użytkowane w lecznictwie w sytuacjach nieprawidłowej gospodarki białkowej, na przykład złego przyswajania białka albo dużej jego straty jak działa.
 • Co znaczy Agresja Definicja ekspresją gniewu, złości spowodowane reakcją na pewne sy­tuacje. Ma na celu rozładowanie nadmierne­go napięcia emocjonalnego. Należy do czy jest.
 • Co znaczy Alastrinum Definicja ospa prawdziwa pojęcie.
 • Co znaczy Amok Definicja charakteryzujące się nasiloną agresją w relacji do przypadkowych osób. Patrz także, zioła AMOK:Babka LancetowataBrzoza BrodawkowataGlistnik wyjaśnienie.
 • Co znaczy Anafrodyzjaki Definicja funkcje seksualne albo je obniżające (w odróżnieniu do afrodyzjaków). Anafrodyzjaki użytkowane od wieków w prawie wszystkich szerokościach opis.
 • Co znaczy Arytmia Definicja rytmu pracy serca, a więc arytmie, pochodzą z zaburzeń w rytmiczności albo częstotliwości powstawania bodźców, albo także z zaburzeń ich informacje.
 • Co znaczy Acetonemia Definicja ace­tonu we krwi spowodowana mocnym katabolizmem tłuszczów przy ograniczonym dostępie gluko­zy. Występuje przy cukrzycy i w momencie znaczenie.
 • Co znaczy Automasaż Definicja pomagającego w rozluźnieniu nadmiernie napiętych mięśni i pobudzającego układy organizmu do wydajniejszej pracy. Bazuje na samodzielnym co znaczy.
 • Co znaczy Apolipoproteiny Definicja białkowa lipoproteid. A. stanowią nośnik nierozpuszczalnych lipidów w surowicy krwi. Sposobem ultrawirowania i elektroforezy (użytkowana w krzyżówka.
 • Co znaczy Adrenalina Definicja hormo­nów wydzielanych poprzez rdzeń nadnerczy; amina katecholowa powstająca poprzez metyla-cję noradrenaliny. Nazwę wprowadził w 1901 roku co to jest.
 • Co znaczy Autosugestia Definicja samego siebie, bez pełnej kontroli świadomości (na przykład o ciężkiej chorobie, o odrażającym wyglądzie). Prowadzi do nabrania przekonań słownik.
 • Co znaczy Albinizm Definicja bielactwo czym jest.
 • Co znaczy Anizeikonia Definicja obrazów między okiem prawymi lewym, mogąca prowadzić do trudności w zlewaniu się obrazów albo tłumienia jednego z nich. Nie dochodzi do co oznacza.
 • Co znaczy Asynklityzm Definicja kierunku ustawienia się główki płodu we wchodzie miednicy w pierwszej fazie porodu wynikające z nieprawidłowego ustawienia macicy tłumaczenie.
 • Co znaczy ABU BAKR AR RAZI Definicja wła­ściwie - Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya al--Razi). Arabski uczony, jeden z największych lekarzy i alchemików średniowiecza. Rhazes przykłady.
 • Co znaczy Acetylen Definicja mający cecha wiązania tlenu. Wdychanie ace­tylenu w sporych stężeniach może prowadzić do zatrucia. Cecha wiązania tlenu poprzez acetylen definicja.
 • Co znaczy Artykulacja Definicja język, wargi, podniebienie miękkie, struny głosowe) i mechanizm kształtowania dźwięków mowy ludzkiej, dzięki części aparatu mowy (na który encyklopedia.
 • Co znaczy Choroby Afektywne Definicja ekipa chorób, gdzie kluczowym ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie. Dolegliwości afektywne występu­ją zazwyczaj po jak działa.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja AFEKTYWNE CHOROBY co znaczy ARTYKULACJA krzyżówka ACETYLEN co to jest ABU BAKR AR RAZI słownik ASYNKLITYZM czym jest ANIZEIKONIA co oznacza ALBINIZM. co to znaczy.

Słownik ALBUMINY co znaczy ALEKSJA krzyżówka AMINOACYDURIA co to jest ABRAZJA co to jest.