Słownik ETERY co to znaczy.
Słownik ETERY. Co znaczy ↑dehydratacji ↑alkoholi połączonej z ↑dimeryzacją, o wzorze ogólnym w.

Czy przydatne?

Definicja ETERY

Co to znaczy etery: ekipa związków organicznych będących oficjalnie produktami ↑dehydratacji ↑alkoholi połączonej z ↑dimeryzacją, o wzorze ogólnym w najprostszym przypadku R-O-R? (przeważnie R=R?). To są związki słabo polarne, rozpuszczają się w wodzie słabiej niż wyjściowe alkohole (niezależnie od eterów cyklicznych w rodzaju ↑tetrahydrofuranu), mają charakterystyczny ostry zapach i tw. niższą od wyjściowych alkoholi. Najlżejszy eter, eter dimetylowy CH3OCH3 jest gazem, pozostałe, począwszy od ↑eteru dietylowego są cieczami, a najcięższe - ciałami stałymi. E. są niewiele reaktywne, lecz bardzo łatwopalne; ↑hydrolizie ulegają opornie, lecz w miarę łatwo tworzą wybuchowe ↑nadtlenki, poprzez co przy ogrzewaniu e. należy zachować ostrożność i nigdy na przykład nie destylować eteru do sucha. Otrzymuje się je raczej sposobem Williamsona z fluorowcopochodnych węglowodorów i ↑alkoholanów. Oprócz e. prostych znane są także e. cykliczne, których cząsteczki tworzą pierścienie (jak wspomniany tetrahydrofuran), polietery i polietery cykliczne (dioksan, e. koronowe)

Definicja EMISJA BETA PLUS:
Co to jest cząstki β (e+), a więc ↑ pozytonu, i ↑ neutrina elektronowego poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa maleje o 1, a liczba masowa pozostaje bez zmiany. W etery.
Definicja ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH:
Co to jest oddziaływań van der Waalsa, skutek energetyczny związany z: wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczkowych; wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczek polarnych i indukowanymi etery.
Definicja ELEKTRODA JODOWA:
Co to jest z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny jod i jony jodkowe: Pt, I2/I-. W półogniwie jodowym zachodzi mechanizm odwracalny I2 + 2e- ⇆ 2I-. Standardowy potencjał elektrody jodowej wynosi etery.
Definicja EKSPLOZJA:
Co to jest ↑ wybuch etery.

Czym jest ETERY znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: