Słownik ETYN co to znaczy.
Słownik ETYN. Co znaczy wzorze H-C≡C-H. Długość wiązania C≡C wynosi 120pm, a kąty między wiązaniami.

Czy przydatne?

Definicja ETYN

Co to znaczy etyn: acetylen, pierwszy człon szeregu homologicznego alkinów o wzorze H-C≡C-H. Długość wiązania C≡C wynosi 120pm, a kąty między wiązaniami H-C≡C i C≡C-H wynoszą po 180° (hybrydyzacja atomów węgla sp) - cząsteczka e. ma budowę liniową. Wiązanie potrójne C≡C złożona jest z jednego silniejszego wiązania σ i dwóch wiązań π - znacząco mniej trwałych, łatwo ulegających rozerwaniu i dlatego e. jest związkiem bardzo reaktywnym. E. jest bezb., bezwonnym gazem, nieco lżejszym od powietrza, t.w. -82°C. Rozp. w acetonie, słabiej w etanolu i w wodzie. ↑ Ciepło spalania wynosi 32850kJ/m3. Spalanie e. z tlenem daje temp. około 3000°C. Z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe (2,8÷7,3% e.). Sprężanie e. do ciśnienia wyższego niż 1,5 MPa skutkuje jego wybuch, dlatego jest przechowywany pod bezpiecznym ciśnieniem 1,2 MPa w stalowych butlach wypełnionych porowatą substancją nasyconą acetonem. W powietrzu e. pali się świecącym, silnie kopcącym płomieniem, co jest wywołane jego niecałkowitym spalaniem i rozkładem do węgla i wodoru. E. wykazuje właściwości związków nienasyconych. Przyłącza dwie cząsteczki Br2, nie mniej jednak na początku powstaje 1,2-dibromoeten, a w dalszym ciągu 1,1,2,2-tetrabromoetan. Reakcja uwodornienia e. także przebiega (w obecności katalizatora) fazami; na początku powstaje ↑ eten (etylen), a w dalszym ciągu etan. Przyłączanie do e. w odpowiednich uwarunkowaniach jednej cząsteczki HCl daje w rezultacie CH2=CHCl (chlorek winylu - surowiec do otrzymywania polimeru - polichlorku winylu - PCV). Przyłączanie do e. wody w obecności HgSO4/H2SO4 daje w rezultacie etanal CH3CHO (↑ aldehyd octowy). Reakcja bazuje na przyłączeniu jednej cząsteczki wody do wiązania potrójnego, w rezultacie czego powstaje nietrwały [CH2=CHOH] - enol, który ulega przegrupowaniu do cząsteczki aldehydu octowego (↑ izomeryzacja). Na skalę przemysłową e. wytwarza się z ↑ karbidu CaC2, produkowanego poprzez spiekanie tlenku wapnia z koksem. Inna sposób bazuje na rozkładzie metanu w temp. łuku elektrycznego (piroliza metanu w temp. około 1500°C). E. znalazł wykorzystanie w palnikach acetylenowych (spawanie i cięcie metali), do oświetlania (lampy karbidowe) i w pierwszej kolejności jako surowiec do produkcji aldehydu octowego, alkoholu etylowego, acetonu, kwasu octowego, akrylonitrylu, chlorku winylu, octanu winylu, dienów itp

Definicja ENERGIA JONIZACJI:
Co to jest potrzebna do oderwania elektronu z atomu albo cząsteczki. E.j. jest wielkością charakterystyczną dla danego pierwiastka i pozwala scharakteryzować jego elektroujemność i powiązane z nią właściwości etyn.
Definicja ELEKTRON:
Co to jest cząstka elementarna, mająca niekorzystny ładunek elektryczny e = 1,602177·10-19 C i masę spoczynkową me = 9,1094·10-31kg (masa e. jest 1836 razy mniejsza od masy protonu). Energia spoczynkowa etyn.
Definicja ETER DIETYLOWY:
Co to jest 34,6°C; bezb., palna (tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem), lotna ciecz o charakterystycznym zapachu. Eter otrzymuje się z alkoholu etylowego (↑ etanol). Użytkowany w lecznictwie i jako etyn.
Definicja ELEKTRONY WOLNE:
Co to jest elektrony wolnych par elektronowych, na przykład dwie pary elektronów walencyjnych atomu tlenu w cząsteczce wody. Por. elektrony niewążące etyn.

Czym jest ETYN znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: