Słownik ETYN co to znaczy.
Słownik ETYN. Co znaczy wzorze H-C≡C-H. Długość wiązania C≡C wynosi 120pm, a kąty między wiązaniami.

Czy przydatne?

Definicja ETYN

Co to znaczy etyn: acetylen, pierwszy człon szeregu homologicznego alkinów o wzorze H-C≡C-H. Długość wiązania C≡C wynosi 120pm, a kąty między wiązaniami H-C≡C i C≡C-H wynoszą po 180° (hybrydyzacja atomów węgla sp) - cząsteczka e. ma budowę liniową. Wiązanie potrójne C≡C złożona jest z jednego silniejszego wiązania σ i dwóch wiązań π - znacząco mniej trwałych, łatwo ulegających rozerwaniu i dlatego e. jest związkiem bardzo reaktywnym. E. jest bezb., bezwonnym gazem, nieco lżejszym od powietrza, t.w. -82°C. Rozp. w acetonie, słabiej w etanolu i w wodzie. ↑ Ciepło spalania wynosi 32850kJ/m3. Spalanie e. z tlenem daje temp. około 3000°C. Z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe (2,8÷7,3% e.). Sprężanie e. do ciśnienia wyższego niż 1,5 MPa skutkuje jego wybuch, dlatego jest przechowywany pod bezpiecznym ciśnieniem 1,2 MPa w stalowych butlach wypełnionych porowatą substancją nasyconą acetonem. W powietrzu e. pali się świecącym, silnie kopcącym płomieniem, co jest wywołane jego niecałkowitym spalaniem i rozkładem do węgla i wodoru. E. wykazuje właściwości związków nienasyconych. Przyłącza dwie cząsteczki Br2, nie mniej jednak na początku powstaje 1,2-dibromoeten, a w dalszym ciągu 1,1,2,2-tetrabromoetan. Reakcja uwodornienia e. także przebiega (w obecności katalizatora) fazami; na początku powstaje ↑ eten (etylen), a w dalszym ciągu etan. Przyłączanie do e. w odpowiednich uwarunkowaniach jednej cząsteczki HCl daje w rezultacie CH2=CHCl (chlorek winylu - surowiec do otrzymywania polimeru - polichlorku winylu - PCV). Przyłączanie do e. wody w obecności HgSO4/H2SO4 daje w rezultacie etanal CH3CHO (↑ aldehyd octowy). Reakcja bazuje na przyłączeniu jednej cząsteczki wody do wiązania potrójnego, w rezultacie czego powstaje nietrwały [CH2=CHOH] - enol, który ulega przegrupowaniu do cząsteczki aldehydu octowego (↑ izomeryzacja). Na skalę przemysłową e. wytwarza się z ↑ karbidu CaC2, produkowanego poprzez spiekanie tlenku wapnia z koksem. Inna sposób bazuje na rozkładzie metanu w temp. łuku elektrycznego (piroliza metanu w temp. około 1500°C). E. znalazł wykorzystanie w palnikach acetylenowych (spawanie i cięcie metali), do oświetlania (lampy karbidowe) i w pierwszej kolejności jako surowiec do produkcji aldehydu octowego, alkoholu etylowego, acetonu, kwasu octowego, akrylonitrylu, chlorku winylu, octanu winylu, dienów itp

Definicja ELEKTRODA JODOWA:
Co to jest z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny jod i jony jodkowe: Pt, I2/I-. W półogniwie jodowym zachodzi mechanizm odwracalny I2 + 2e- ⇆ 2I-. Standardowy potencjał elektrody jodowej wynosi etyn.
Definicja ENTALPIA TOPNIENIA:
Co to jest topnienia; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba substancji mogła przejść w stan ciekły. Wartość bezwzględna e.t. jest równa etyn.
Definicja ETER NAFTOWY:
Co to jest jedna z frakcji pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej, o t.w. 40÷70°C, składająca się z pentanów i heksanów. Użytkowany go jako rozpuszczalnik etyn.
Definicja ELEKTRODA WODOROWA:
Co to jest z ↑ platyny pokrytej czernią platynową (rozdrobnioną platyną), zanurzona w temp. 25°C, w roztworze kwasu o stężeniu 1 mol·dm-3, obmywana gazowym wodorem pod ciśnieniem normalnym (1013,25 hPa etyn.

Czym jest ETYN znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: