Słownik ITR co to znaczy.
Słownik ITR. Co znaczy 39, m.at. 88,90585u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1794 r. poprzez J.

Czy przydatne?

Definicja ITR

Co to znaczy itr: znak Y, (z łaciny Yttrium), pierwiastek chem., metal, Z = 39, m.at. 88,90585u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1794 r. poprzez J. Gadolina. Silnie zanieczyszczony metal dostał w 1828 r. F. Wöhler, z kolei czysty metal otrzymano w 1935 r. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: iterbit, gadolinit, fergusonit i ksenotym; zawartość w skorupie ziemskiej: 3 10-3% mas. I. jest srebrzysty i miękki; t.t. 1530°C, t.w. 3338°C, gęstość 4,47g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów i. 4d15s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (jon Y3+ w roztworach wodnych jest bezb.). I. jest czynny chem.; na powietrzu utlenia się do tlenku Y2O3; ogrzany pali się czerwonym płomieniem. W podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, azotem, krzemem, fosforem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w rozcieńczonych kwasach (niezależnie od kwasu fluorowodorowego) wypierając z nich wodór. W stężonych kwasach i zasadach nie roztwarza się. I. jest odporny na działanie ciekłego uranu. Tlenek i wodorotlenek Y(OH)3 mają właściwości amfoteryczne z przewagą zasadowych. Użytkowany w technice jądrowej, medycynie, elektrotechnice i hutnictwie (jako składnik stopów do odtleniania i odsiarczania stopionych metali). Tlenek i. stosuje się do produkcji luminoforów do pokrywania ekranów kineskopów (i. bombardowany elektronami emituje światło czerwone). Czysty metal otrzymuje się poprzez redukcję YF3 wapniem albo redukcję tlenku magnezem

Definicja IZOBARY:
Co to jest jądra atomowe mają identyczną liczbę ↑ nukleonów, a różną ↑ protonów (mają identyczne liczby masowe (A; ↑ liczba masowa), a różne liczby atomowe (Z; ↑ liczba atomowa)). Przykład: Wszystkie nuklidy ITR.
Definicja I:
Co to jest znak ↑ jodu ITR.
Definicja INSULINA:
Co to jest jest z dwóch łańcuchów ↑ peptydowych, związanych dwoma mostkami dwusiarczkowymi. I. jest hormonem regulującym gospodarkę cukrową, produkowana jest poprzez wysepki Langerhansa w trzustce, a jej ITR.
Definicja ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI:
Co to jest stężeń molowych jonów słabo rozpuszczalnej substancji w roztworze pozostającym w równowadze z osadem. Dla reakcji mAn+ + nBm- ⇆ AmBn↓ i.r. wynosi: KSO = [An+]m [Bm-]n. Wartość KSO jest stała dla ITR.

Czym jest ITR znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: