Słownik POLON co to znaczy.
Słownik POLON. Co znaczy pierwiastek chem., metal, Z = 84, m.at. 208,9824u, ekipa ↑ tlenowców.

Czy przydatne?

Definicja POLON

Co to znaczy polon: znak Po, (z łaciny Polonium - Polonia oznacza Polska), pierwiastek chem., metal, Z = 84, m.at. 208,9824u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską Curie i P. Curie. Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjącymi izotopami p. są: naturalny 210Po (τ1/2 = 138,4 dni) i otrzymany sztucznie 209Po (τ1/2 = 103 lata). Izotop 210Po (człon szeregu ↑ uranowo-radowego) przekształca się w izotop ołowiu 206Pb; izotop 209Po otrzymuje się poprzez bombardowanie izotopu bizmutu 209Bi neutronami. W przyrodzie występuje w minerałach uranu (zawartość polonu w minerałach uranu wynosi około 0,1 mg w 1 tonie rudy; ↑ uran); zawartość p. w skorupie ziemskiej: 1,4·10-14% mas. Występuje w dwóch odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków): polon α (gęstość 9,19g·cm-3) i polon β (gęstość 9,4g·cm-3); temp. przemiany wynosi 37°C, jednak w konsekwencji ciepła wydzielanego w rezultacie przemian promieniotwórczych obie odmiany współistnieją w dziedzinie temp. 17÷57°C. P. jest srebrzystoszary, t.t. 254°C, t.w. 926°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów p. 6s26p4, w związkach występuje na -II, II, IV (najtrwalszy) i VI stopniu utlenienia. Tlenek p. PoO2 powstaje poprzez spalanie p. w powietrzu. Tworzy również PoO i bardzo nietrwały PoO3. Roztwarza się w kwasie azotowym(V), siarkowym(VI) i wodzie królewskiej dając związki Po (IV). Aczkolwiek jest pierwiastkiem szlachetniejszym od miedzi i srebra , na gorąco roztwarza się w kwasie fluorowodorowym (do [PoF6]2-) i chlorowodorowym. W reakcji z kwasem chlorowodorowym tworzy się początkowo PoCl2, który w dalszym ciągu ulega utlenieniu do PoCl4; mechanizm utleniania wywołany jest rozkładem wody poprzez emitowane promieniowanie á. W wyższych temp. reaguje z fluorowcami (dając PoX4), siarką i wodorem (1000°C, powstaje bardzo nietrwały H2Po). Tlenek PoO2 i wodorotlenek Po(OH)4 wykazuje właściwości amfoteryczne z przewagą właściwości zasadowych. Użytkowany jako źródło neutronów (mieszanina Po-Be), źródło prawie czystego promieniowania α w badaniach naukowych. Czysty metal otrzymuje się w trakcie elektrolizy soli polonu. Silnie toksyczny

Definicja PASTEUR LOUIS:
Co to jest chemik i bakteriolog, zapoczątkował postęp stereochemii. W r. 1848 udowodnił, iż czynność optyczna związana jest z asymetrią naturalnych związków org. Badał sposoby wykorzystywane rozdzielaniu form D polon.
Definicja PRZEGRUPOWANIE WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWE:
Co to jest ↑ izomeryzacja polon.
Definicja PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ SZTUCZNA:
Co to jest ↑ promieniotwórczość polon.
Definicja PRAWO KIRCHHOFFA:
Co to jest zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2 - ΔH1) = ΔCp (T2 - T1); gdzie ΔH2 - entalpia reakcji w temp. T2, ΔH1 - entalpia polon.

Czym jest POLON znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: