ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE co to znaczy
Słownik ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE. Co znaczy gazowe użytkowane w temp. niższej od ich tw.

Czy przydatne?

Definicja ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE

Co to znaczy rozpuszczalniki organiczne: związki organiczne ciekłe w normalnych uwarunkowaniach albo gazowe użytkowane w temp. niższej od ich tw., użytkowane jako ↑rozpuszczalniki w reakcjach chemicznych z udziałem związków wrażliwych na obecność wody albo substratów trudno rozpuszczalnych w wodzie. R.o. można ogólnie podzielić na polarne (a więc mieszające się z wodą) i niepolarne (a więc niemieszające się z wodą). Do pierwszej podgrupy należą między innymi lekkie ↑alkohole monohydroksylowe, alkohole polihydroksylowe, lekkie ↑aminy, ↑aldehydy, ↑ketony, nie wszystkie ↑etery, ↑bezwodniki kwasów karboksylowych, ↑kwas octowy i in. Do drugiej podgrupy należą ↑węglowodory alifatyczne i aromatyczne, ↑estry kwasów kraboksylowych i in

Czym jest ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE znaczenie w Definicje chemia R .