Słownik SKIEROWUJĄCY WPŁYW co to znaczy.
Słownik SKIEROWUJĄCY WPŁYW PODSTAWNIKÓW. Co znaczy aromatycznego, opierający na tym, iż reakcje.

Czy przydatne?

Definicja SKIEROWUJĄCY WPŁYW PODSTAWNIKÓW

Co to znaczy skierowujący wpływ podstawników: skutek wywierany poprzez ↑ podstawniki pierścienia aromatycznego, opierający na tym, iż reakcje przyłączania następnych podstawników drogą substytucji elektrofilowej (↑ reakcja substytucji elektrofilowej w układzie aromatycznym) przebiegają tylko przy ustalonych atomach węgla w pierścieniu. Na przykład nitrowanie toluenu, w którego cząsteczce występują trzy nierównocenne miejsca do podstawienia (↑ orto, ↑ meta i ↑ para), z uwagi na skierowujący wpływ ekipy metylowej zachodzi gł. w pozycjach orto i para (96%). Skutek ten wykorzystuje się w reakcjach syntezy org., ustalając przy syntezie wielopodstawionej pochodnej związku aromatycznego właściwą kolejność wprowadzania podstawników. Z racji na s.w.p. podstawniki dzieli się w chemii org. na podstawniki I rodzaju (aktywują albo słabo dezaktywują pierścień aromatyczny w położeniu orto i para, prowadząc do powstawania pochodnych orto i para) i podstawniki II rodzaju (mocno dezaktywują pierścień w położeniu orto i para, prowadząc do powstawania gł. pochodnych meta.) Do podstawników I rodzaju należą: ekipa aminowa -NH2 i jej pochodne -NHR i -NR2; ekipa hydroksylowa -OH i jej pochodne -O- (sole), -OR (etery) i OCOR (karboksylany); ekipa tiolowa -SH; ekipa fenylowa -C6H5 i łatwe i rozgałęzione ekipy alkilowe; halogeny. Do podstawników II rodzaju należą: ekipa karbonylowa -CO- (również aldehydowa, karboksylowa i karboksylanowa), amidowa -CONH2, sulfonowa -SO3H, nitrylowa -CN, nitrowa -NO2, jony typu -NR3+ i nie wszystkie halogenowodory

Definicja SKŁAD OBJĘTOŚCIOWY:
Co to jest ↑ skład chemiczny skierowujący wpływ podstawników.
Definicja SÓL FIZJOLOGICZNA:
Co to jest chlorku sodu o stężeniu 0,9%, odpowiadającym stężeniu tego związku w osoczu krwi albo innych płynach ustrojowych (s.f. jest izotoniczna z osoczem), stosowany w medycynie do przemywania ran skierowujący wpływ podstawników.
Definicja SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI:
Co to jest liczbowe ustalenie elektroujemności, na przykład ↑ skala elektroujemności Paulinga, ↑ skala elektroujemności Allreda-Rochowa skierowujący wpływ podstawników.
Definicja ŚRODKI DOPINGUJĄCE:
Co to jest należące do dwóch grup: ↑ związków steroidowych i niesteroidowych. Pierwsze - anaboliki, środki anaboliczne - są zbliżone do androgenów, lecz nie wykazują albo wykazują słabe działanie hormonalne skierowujący wpływ podstawników.

Czym jest SKIEROWUJĄCY WPŁYW znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: