Słownik STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ co to znaczy.
Słownik STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA. Co znaczy potęgach równych ich współczynnikom.

Czy przydatne?

Definicja STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA

Co to znaczy stała równowagi chemicznej stężeniowa: Kc - relacja iloczynu stężeń produktów reakcji chem. (w potęgach równych ich współczynnikom stechiometrycznym) do iloczynu stężeń substratów (w odpowiednich potęgach) w stanie równowagi chem. Dla reakcji aA + bB ⇆ cC + dD stężeniowa stała równowagi Kc wyraża się wzorem: . Stała Kc jest wielkością charakterystyczną dla danej reakcji i zależy tylko od temp. W reakcjach endotermicznych ze wzrostem temp. rośnie, a w reakcjach egzotermicznych maleje. Dla reakcji chem. biegnących w układach, gdzie substancje występują w stanie gazowym, stosuje się powszechnie ciśnieniową stałą równowagi reakcji. Zastępując we wzorze na Kc stężenia substancji w stanie gazowym wartościami ciśnień pi poszczególnych składników, otrzymuje się wyrażenie pozwalające wyliczyć ciśnieniową stałą równowagi reakcji Im większa jest stała równowagi, tym większe są stężenia produktów reakcji w stanie równowagi. Przykładami stałych równowagi chemicznej są: ↑ stała dysocjacji elektrolitycznej, stała trwałości kompleksu i in

Definicja SKŁAD MASOWY:
Co to jest ↑ skład chemiczny stała równowagi chemicznej stężeniowa.
Definicja SKŁAD CHEMICZNY I BUDOWA ZIEMI:
Co to jest jest z metalicznego jądra, którego gł. składnikami są żelazo i nikiel. Jądro ma średni promień 3470 km. Nad jądrem znajduje się warstwa przejściowa zbudowana gł. z tlenków metali ciężkich; jej stała równowagi chemicznej stężeniowa.
Definicja STRONCJANIT:
Co to jest minerał, SrCO3, bezb. albo żółtawy, przezroczysty; użytkowany do otrzymywania strontu stała równowagi chemicznej stężeniowa.
Definicja SUBLIMACJA:
Co to jest przemiana fazowa; przejście etapy stałej substancji w gaz z pominięciem etapy ciekłej. Zdarzenie używane do oczyszczania substancji stała równowagi chemicznej stężeniowa.

Czym jest STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: