Słownik WIĄZANIE JONOWE co to znaczy.
Słownik WIĄZANIE JONOWE. Co znaczy walencyjnych od jednego z tworzących go atomów do drugiego.

Czy przydatne?

Definicja WIĄZANIE JONOWE

Co to znaczy wiązanie jonowe: wiązanie chem., powstałe wskutek przejścia elektronów walencyjnych od jednego z tworzących go atomów do drugiego. Powstałe wówczas jony przyciągają się wzajemnie, co wyjaśnia przyczynę fiz. tworzenia tego wiązania i jego nazwę. Atom pierwiastka mniej elektroujemnego oddaje elektrony, z kolei atom pierwiastka bardziej elektroujemnego przyjmuje je. Na przykład Na + Cl Na+ + Cl-. W rezultacie oddania elektronu oba jony uzyskują konfigurację elektronową najbliższego helowca (kation Na+ - neonu, anion Cl- - argonu). W rzeczywistości wiązania w pełni jonowe w związkach chem. nie występują. Wiązanie w najwyższym stopniu zbliżone do jonowego występuje w związkach utworzonych z atomów pierwiastków silnie różniących się elektroujemnością, na przykład w halogenkach litowców (dla CsF wiązanie ma w 92% charakter jonowy i 8% charakter kowalencyjny)

Definicja WODOROSOLE:
Co to jest wieloprotonowych kwasów (ulegającym wielostopniowej dysocjacji), gdzie niektóre atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu, na przykład wodorosiarczan(VI) magnezu Mg(HSO4)2, wodorofosforan(V wiązanie jonowe.
Definicja WZÓR NERNSTA:
Co to jest zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π - potencjał elektrody, Π0 - potencjał standardowy tej wiązanie jonowe.
Definicja WĘGLOWODORY NASYCONE:
Co to jest których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację sp3 (tetraedryczny atom węgla) - wiązania skierowane do naroży tetraedru wiązanie jonowe.
Definicja WIĄZANIE σ:
Co to jest wiązanie kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym σ, gdzie para elektronów wiążących jest rozmieszczona symetrycznie wokół osi wiązania, na przykład wiązanie C-C w etanie wiązanie jonowe.

Czym jest WIĄZANIE JONOWE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: