Słownik WODORKI co to znaczy.
Słownik WODORKI. Co znaczy wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli.

Czy przydatne?

Definicja WODORKI

Co to znaczy wodorki: związki wodoru z innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia jonowe wodoru z bardziej od wodoru elektrododatnimi metalami 1, 2 i 3 ekipy układu okresowego. W wodorkach tego typu, na przykład w CaH2, LiH, wodór występuje na -I stopniu utlenienia. Są bezb. i krystaliczne, ogrzane ulegają rozkładowi. Reagują z wodą wydzielając wodór na przykład CaH2 + H2O CaO + 2H2. b) Wodorki metaliczne - związki wodoru z metalami zewnątrzprzejściowymi i wewnatrzprzejściowymi. Atomy wodoru w w. metalicznych znajdują się pomiędzy węzłami sieci metalicznych tworząc niestechiometryczne stopy metali z wodorem. c) Wodorki kowalencyjne - związki wodoru z pierwiastkami grup 14-17 układu okresowego, na przykład NH3, SnH4, HF. Są związkami lotnymi, ich trwałość maleje ze wzrostem masy atom. i właściwości metalicznych pierwiastka. W w. fluorowców (HF, HCl, HBr, HJ) zaznacza się spory udział wiązania jonowego upodabniając je do wodorków typu soli

Definicja WĘGIEL KAMIENNY:
Co to jest zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270 mln lat temu (moment karboński) w rezultacie przemian szczątków roślinnych wodorki.
Definicja WAPNO PALONE:
Co to jest tlenku wapnia CaO. Biały proszek, chłonący na powietrzu CO2. W reakcji z wodą (lasowanie, gaszenie) daje Ca(OH)2 (↑ wapno gaszone). Pozyskiwane w rezultacie prażenia wapieni: CaCO3 CaO + CO2 wodorki.
Definicja WYWOŁYWANIE CHROMATOGRAMU:
Co to jest chromatogramu, użytkowana w chromatografii bibułowej i cienkowarstwowej w razie, gdy rozdzielane frakcje są niewidoczne albo słabo widoczne. W.ch. wykonuje się poprzez spryskiwanie zawierającej wodorki.
Definicja WODA GAZOWANA:
Co to jest ↑ woda sodowa wodorki.

Czym jest WODORKI znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: