Słownik ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE co to znaczy.
Słownik ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE. Co znaczy jeden albo więcej atomów innych niż węgiel (tak zwany.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE

Co to znaczy związki heterocykliczne: cykliczne związki organiczne, zawierające w pierścieniu jeden albo więcej atomów innych niż węgiel (tak zwany heteroatomów). Najprostszym, trójczłonowym z.h. jest tlenek etylenu, należy jednak zauważyć, iż to jest związek nietrwały; większe znaczenie mają z.h. o pierścieniach 5- i 6-członowych, które występują jako przedmioty składowe cząsteczek wielu związków odgrywających ważne role w organizmach żywych. Z.h. mogą także składać się ze skondensowanych układów pierścieni (↑ chinolina). Heteroatomem może być tlen (↑ furan), siarka (↑ tiofen), azot (↑ pirol), rzadziej bor, fosfor, krzem, arsen, selen i inne (raczej w związkach pozyskiwanych sztucznie). Z.h. można podzielić na alifatyczne (na przykład uwodorniony furan, a więc tetrahydrofuran; dioksan) i aromatyczne (furan, pirol, ↑ pirydyna). Pierwsza ekipa ulega w większości reakcjom charakterystycznym dla węglowodorów alifatycznych (w pierwszej kolejności ↑ alkanów), zaś druga - dla węglowodorów aromatycznych (a więc w pierwszej kolejności substytucji elektrofilowej w pierścieniu; ↑ węglowodory aromatyczne, ↑ reakcja substytucji elektrofilowej w układzie aromatycznym). Pierwsza ekipa może także ulegać reakcjom degradacji pierścienia, z kolei w razie aromatycznych z.h. jest ona mniej albo bardziej utrudniona. Nie wszystkie aromatyczne z.h. łatwo się utleniają (na przykład furan i pirol), inne, takie jak pirydyna, są odporne na utlenianie. Do pochodnych z.h. odgrywających znaczącą rolę w przyrodzie i życiu człowieka należą: hem, chlorofil (pochodne pirolu), hormony (serotonina, auksyna - pochodne indolu), barwniki (indygo - pochodna indolu), nikotyna (pochodna pirydyny), chinina (pochodna chinoliny) i zasady ↑ purynowe i ↑ pirymidynowe, występujące w ↑ kwasach nukleinowych

Definicja ZWIĄZKI AZOWE:
Co to jest związki org. zawierające w swym szkielecie azową grupę funkcyjną ( -N=N-), na przykład C6H5-N=N-C6H5. Służą jako substancje wyjściowe do produkcji barwników azowych związki heterocykliczne.
Definicja ZWIĄZKI NITROWE:
Co to jest posiadające w swej strukturze przynajmniej jedną grupę nitrową -NO2. Istnieją alifatyczne związki nitrowe R-NO2 i aromatyczne związki nitrowe Ar-NO2. Te ostatnie odgrywają większą rolę na skutek związki heterocykliczne.
Definicja ZANIECZYSZCZENIA GLEBY:
Co to jest występujące w glebie w ilości wykraczającej poza normalną zawartość, pochodzące między innymi z: a) odpadów komunalnych, takich jak śmieci, które nie ulegają ↑ biodegradacji i ścieki (w szczególności związki heterocykliczne.
Definicja ŻUŻEL:
Co to jest mieszanina składników mineralnych rudy, popiołu, paliwa - pływająca jako zanieczyszczenie na powierzchni płynnego metalu w trakcie wytapiania go z rudy. Żużel jest oddzielany od metalu związki heterocykliczne.

Czym jest ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: