ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE co to znaczy
Słownik ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE. Co znaczy jeden albo więcej atomów innych niż węgiel (tak zwany.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE

Co to znaczy związki heterocykliczne: cykliczne związki organiczne, zawierające w pierścieniu jeden albo więcej atomów innych niż węgiel (tak zwany heteroatomów). Najprostszym, trójczłonowym z.h. jest tlenek etylenu, należy jednak zauważyć, iż to jest związek nietrwały; większe znaczenie mają z.h. o pierścieniach 5- i 6-członowych, które występują jako przedmioty składowe cząsteczek wielu związków odgrywających ważne role w organizmach żywych. Z.h. mogą także składać się ze skondensowanych układów pierścieni (↑ chinolina). Heteroatomem może być tlen (↑ furan), siarka (↑ tiofen), azot (↑ pirol), rzadziej bor, fosfor, krzem, arsen, selen i inne (raczej w związkach pozyskiwanych sztucznie). Z.h. można podzielić na alifatyczne (na przykład uwodorniony furan, a więc tetrahydrofuran; dioksan) i aromatyczne (furan, pirol, ↑ pirydyna). Pierwsza ekipa ulega w większości reakcjom charakterystycznym dla węglowodorów alifatycznych (w pierwszej kolejności ↑ alkanów), zaś druga - dla węglowodorów aromatycznych (a więc w pierwszej kolejności substytucji elektrofilowej w pierścieniu; ↑ węglowodory aromatyczne, ↑ reakcja substytucji elektrofilowej w układzie aromatycznym). Pierwsza ekipa może także ulegać reakcjom degradacji pierścienia, z kolei w razie aromatycznych z.h. jest ona mniej albo bardziej utrudniona. Nie wszystkie aromatyczne z.h. łatwo się utleniają (na przykład furan i pirol), inne, takie jak pirydyna, są odporne na utlenianie. Do pochodnych z.h. odgrywających znaczącą rolę w przyrodzie i życiu człowieka należą: hem, chlorofil (pochodne pirolu), hormony (serotonina, auksyna - pochodne indolu), barwniki (indygo - pochodna indolu), nikotyna (pochodna pirydyny), chinina (pochodna chinoliny) i zasady ↑ purynowe i ↑ pirymidynowe, występujące w ↑ kwasach nukleinowych

Czym jest ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE znaczenie w Definicje chemia Z .