Słownik hematopoeza co to znaczy.
Definicja HEMATOPOEZA. Co to jest komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem.

Czy przydatne?

Definicja HEMATOPOEZA

Co to znaczy Hematopoeza: hemopoeza; wytwarzanie przedmiotów upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe narządy, takie jak grasica, węzły chłonne, śledziona i grudki chłonne przewodu pokarmowego, wytwa­rzają limfocyty. Wżyciu płodowym H. ma miejsce
w wątrobie i śledzionie. U dzieci szpik czerwony obejmuje całą przestrzeń jam szpikowych i objęto­ścią dorównuje szpikowi osób dorosłych. Od 4rż. w jamie szpikowej pojawiają się komórki tłuszczo­we (żółty szpik kostny), ok. 20r.ż. szpik czerwo­ny aktualny jest tylko w nasadach kości długich i w kościach płaskich (czaszka, miednica, kręgi). Ok. 40r.ż. jego objętość minimalizuje się o ko­lejne 50%. W szpiku czerwonym znajduje się zrąb odgrywający rolę rusztowania i mikrośrodowiska dostarczającego niezbędnych czynników stymulujących przyrost, różnicowanie i dojrzewa­nie komórek hematopoetycznych. Układ zatok z centralnymi naczyniami żylnymi odprowadza do krążenia gotowe przedmioty morfotyczne, które przedostały się z gniazd komórek hematopoetycz­nych, otoczonych zrębem. Wszystkie komórki krwi wywodzą się z komórki pluripotencjalnej pnia (komórka macierzysta), która dzieląc się dostarcza jednej potomnej komórki pl u ri potencjalnej (zasila pulę komórek macierzystych, utrzymując ich sta­łą liczbę) i drugą, która wchodzi w cykl podzia­łów i różnicowania do odpowiedniego elementu morfotycznego w zależności od obecnych po­trzeb organizmu (pod wpływem czynników mo­dulujących uwalnianych poprzez komórki zrębu). Powstają dwie kluczowe linie komórkowe: limfoidalna dająca start limfocytom B szpikowym (bez stymulującego udziału antygenu) i lim­focytom T przechodzącym w celu dalszego doj­rzewania do grasicy, mieloidalna dająca start krwinkom białym o typie granulocytów i monocytów i płytkom krwi, czerwonym ciałkom i eozynocytom. We inicjalnych fazach rozwoju, morfologia komórek jest bardzo zbliżona, różnią się jednak pomiędzy sobą antygenami powierzch­niowymi (można je rozróżnić przy zastosowaniu odpo­wiednich przeciwciał -> erytropoeza)
Definicja HARMALINA:
Co to jest alkaloid wyizolowany z ruty stepowej, należący do ekipy halucynogenów, wywołując omamy wzrokowe, zamroczenie, uczucie rozdwojenia osobowości i drgawki HEMATOPOEZA.
Definicja HIPERBILIRUBINEMIA:
Co to jest bilirubiny w surowicy krwi; powodem może być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność albo powody pozawątrobowe powodujące nadmierny rozpad krwinek z uwolnieniem hemoglobiny HEMATOPOEZA.
Definicja HORMONALNA TERAPIA ZASTĘPCZA:
Co to jest wywoływanych w organizmie kobiet niedoborem hormonów płciowych (es­trogeny, progesteron). Niedobór ten spowodowany jest fizjologicznym procesem starzenia się or­ganizmu (menopauza naturalna) albo HEMATOPOEZA.
Definicja HODOWLA DROBNOUSTROJÓW:
Co to jest izolacji i badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych pożywkach w optymalnych uwarunkowaniach fizycznych. Nie wszystkie drobnoustroje (wirusy, riketsje) hoduje się na HEMATOPOEZA.

Czym jest HEMATOPOEZA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: