Słownik hematopoeza co to znaczy.
Definicja HEMATOPOEZA. Co to jest komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem.

Czy przydatne?

Definicja HEMATOPOEZA

Co to znaczy HEMATOPOEZA: hemopoeza; wytwarzanie przedmiotów upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe narządy, takie jak grasica, węzły chłonne, śledziona i grudki chłonne przewodu pokarmowego, wytwa­rzają limfocyty. Wżyciu płodowym H. ma miejsce
w wątrobie i śledzionie. U dzieci szpik czerwony obejmuje całą przestrzeń jam szpikowych i objęto­ścią dorównuje szpikowi osób dorosłych. Od 4rż. w jamie szpikowej pojawiają się komórki tłuszczo­we (żółty szpik kostny), ok. 20r.ż. szpik czerwo­ny aktualny jest tylko w nasadach kości długich i w kościach płaskich (czaszka, miednica, kręgi). Ok. 40r.ż. jego objętość minimalizuje się o ko­lejne 50%. W szpiku czerwonym znajduje się zrąb odgrywający rolę rusztowania i mikrośrodowiska dostarczającego niezbędnych czynników stymulujących przyrost, różnicowanie i dojrzewa­nie komórek hematopoetycznych. Układ zatok z centralnymi naczyniami żylnymi odprowadza do krążenia gotowe przedmioty morfotyczne, które przedostały się z gniazd komórek hematopoetycz­nych, otoczonych zrębem. Wszystkie komórki krwi wywodzą się z komórki pluripotencjalnej pnia (komórka macierzysta), która dzieląc się dostarcza jednej potomnej komórki pl u ri potencjalnej (zasila pulę komórek macierzystych, utrzymując ich sta­łą liczbę) i drugą, która wchodzi w cykl podzia­łów i różnicowania do odpowiedniego elementu morfotycznego w zależności od obecnych po­trzeb organizmu (pod wpływem czynników mo­dulujących uwalnianych poprzez komórki zrębu). Powstają dwie kluczowe linie komórkowe: limfoidalna dająca start limfocytom B szpikowym (bez stymulującego udziału antygenu) i lim­focytom T przechodzącym w celu dalszego doj­rzewania do grasicy, mieloidalna dająca start krwinkom białym o typie granulocytów i monocytów i płytkom krwi, czerwonym ciałkom i eozynocytom. We inicjalnych fazach rozwoju, morfologia komórek jest bardzo zbliżona, różnią się jednak pomiędzy sobą antygenami powierzch­niowymi (można je rozróżnić przy zastosowaniu odpo­wiednich przeciwciał -> erytropoeza)
Definicja HASSALA-CIAŁKA:
Co to jest występujące w części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym mechanizmom de-generacyjnym hematopoeza co to jest.
Definicja HIPPLA-LINDAUA CHOROBA:
Co to jest dolegliwość, gdzie naczyniak płodowy móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi torbielami nerek, trzustki i wątroby, rakiem z komórek nerkowych. U części chorych wy­stępuje czerwienica związana hematopoeza definicja.
Definicja HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA:
Co to jest pobudliwości błędnika, polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a w dalszym ciągu płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu endolimfy w kanałach błędnika). Obser­wuje się w tym hematopoeza co znaczy.
Definicja HAMOWANIE ZWROTNE:
Co to jest system regulacyjny, opierający na zaha­mowaniu wydzielania albo obniżenie poziomu czynnika pobudzającego poprzez skutek tego po­budzenia. Odpowiednikiem jest pobudzenie oddy­chania poprzez przyrost hematopoeza słownik.

Czym jest HEMATOPOEZA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: