hormonalna terapia zastępcza co to znaczy
Hormonalna Terapia Zastępcza, Hydruria, Hornera Objaw, Hemizygota, Harmalina, Hamowanie.

Słownik i definicje chemiczne na H

 • Co znaczy HAPTOKORRYNA Definicja ślinianki, która pod wpływem zmo­dyfikowania poprzez enzymy trzustkowe tworzy kompleks z witaminą B12, kierując się podobnie jak czynnik
 • Co znaczy HEMOSTAZA Definicja z uszkodzonego naczynia krwionośnego i warunkujących utrzyma- nie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płyn­nym. Jest rezultatem
 • Co znaczy HEMIHIDROSIS Definicja symptomem zniszczenia zwojów współczulnych po tej samej stronie. Regularnie jest symptomem ubocznym zabiegów operacyjnych prowadzą­cych do
 • Co znaczy HACZYK Definicja artroskopii jako próbnik tkankowy i w ope­racjach żylaków do flebektomii. Jest także określe­niem haczykowatego kształtu tworów kostnych na
 • Co znaczy HALUCYNACJE Definicja smakowe. To są wrażenia zmy­słowe powstające bez adekwatnych bodźców z zewnątrz, są jednak odbierane jako odzwier­ciedlenie realnego świata
 • Co znaczy HALUCYNOGENY Definicja ośrodkowego układu nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina, PCP (dawniej użytkowana jako środek znieczulający w
 • Co znaczy HAMARTIA Definicja rozwojowe opierające na nieprawi­dłowym składzie i układzie (cytoarchitektonice) komórek w danej tkance. Jest wadliwym zesta­wieniem
 • Co znaczy HAMARTOMA Definicja ogni­skowego rozrostu komórek i tkanek aktualnych w narządzie, jednak bez uformowania typo­wych dla tego narządu struktur. Przeważnie nie
 • Co znaczy HAPLOIDALNOŚĆ Definicja której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zbiór
 • Co znaczy HEMOSYDEROZA Definicja przeładowaniem żelazem tkanek orga­nizmu. Rzadko bywa chorobą uwarunkowaną genetycznie. Częściej jest rezultatem wzrostu ilo­ści żelaza po
 • Co znaczy HEPARYNOIDY Definicja mające sporo wspólnych cech z hepa­rynami drobnocząsteczkowymi. Stosuje się je rzadko u osób uczulonych na heparynę i w formie żelu albo
 • Co znaczy HARTNUPA CHOROBA Definicja zaburzenie wchłaniania nie wszystkich aminokwasów (raczej tryptofanu) z przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się wysypką i wa­dami
 • Co znaczy HARVEY WILLIAM - (1578-1667) Definicja krwi. Jako pierwszy użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew płynie w naczyniach krwionośnych zawsze w tym samym kierunku, a centralnym
 • Co znaczy HEIMLICHA ZABIEG Definicja głownych procedur ratujących ży­cie, gdy dochodzi do całkowitego zamknięcia dróg oddechowych (zadławienia) poprzez ciało obce. Rękoczyn ten
 • Co znaczy HEKSACHLOROCYKLOHEKSAN Definicja wchłaniający się z przewodu pokarmowego w szczególności w obecności tłuszczu. Odkłada się w wątrobie i nerkach. Działa silnie pobudzająco
 • Co znaczy HELISA - (helix) Definicja biologicznych polimerów na przykład bia­łek, kwasów nukleinowych. Charakteryzuje się strukturą spiralną z powtarzającym się wzorem rotacji
 • Co znaczy HEMAGLUTYNACJA Definicja zdarzenie zlepiania się krwinek czer­wonych w obecności swoistych przeciwciał albo czynników nieswoistych (bakterie, wirusy, enzy­my
 • Co znaczy HEMATOSPERMIA Definicja sporadycznym zjawiskiem bez podło­ża chorobowego na przykład w następstwie przedłużonej abstynencji seksualnej, częstym albo przerywa­nym
 • Co znaczy HEMOFILTRACJA Definicja w okresie hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne ciśnienie po ze­wnętrznej stronie błony albo częściowo hamując odpływ
 • Co znaczy HEMOGLOBINA - (Hb) Definicja globulina) i metaloporfiryny (hem). Złożona jest z 4 łańcuchów polipeptydowych. U człowieka, w erytrocytach występują: hemo­globina A (90
 • Co znaczy HEROINA-(C21H23N05) Definicja substancja o mocnym działaniu przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie stoso­wana w lecznictwie z racji na ryzyko silnego
 • Co znaczy HIALINA Definicja po­chodzeniu i składzie na przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w razie ich poalkoholowego
 • Co znaczy HIALURONIDAZA Definicja katalizujących hydrolizę kwasu hialuronowego, ułatwiając rozprzestrzenianie się różnych materiałów w tkankach. Występując w spermie
 • Co znaczy HIGIENA Definicja ma­terialnego i społecznego i zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na
 • Co znaczy HIPERALDOSTERONIZM Definicja być zaburzeniem o charakterze pierwotnym, może także być ob­jawem chorób, gdzie kora nadnerczy wy­dziela nadmiar hormonu naśladując
 • Co znaczy HIPERCHOLESTEROLEMIA Definicja suro­wicy krwi. Kluczowe lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy) krążą w surowicy jako komplek­sy z białkami (lipoproteiny). Może być
 • Co znaczy HIPERKALCEMIA Definicja występuje hiperkalcemia sa­moistna, (na przykład przy nadczynności przytarczyc) i wywołana przedawkowaniem witaminy D. Symptomy
 • Co znaczy HIPERKALIEMIA Definicja razie nad­miernej podaży z pokarmem, nadmiernego uwalniania z komórek (rozpad, nie wszystkie leki, kwasica, cukrzyca) albo ograniczonego
 • Co znaczy HIPNOZA Definicja zmienionej świadomości od bardzo nieznaczne­go do przypominającego głęboki sen, zależnie od indywidualnej podatności i sugestii hipnotyzera
 • Co znaczy HIPOAZOTURIA Definicja z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich chorobach, przy
 • Co znaczy HIPOKALIEMIA Definicja pojawia się w niedoborach pokarmowych, wzmożonej utracie poprzez przewód pokarmowy (biegunka, wymioty, przetoki jelitowe), utracie poprzez
 • Co znaczy HIPOKRATES Definicja przed naszą erą); grecki doktor, jego edukacji, spisane poprzez uczniów i ujęte w dziele Corpus Hipocraticum, stały się źródłem wiedzy
 • Co znaczy HIPOKRATESA PALCE Definicja wynikająca z przerostu po­liczków paznokciowych. Pojawiają się jako symptom wielu chorób, raczej serca i płuc. Spo­tyka się także palce
 • Co znaczy HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA Definicja obniżenie ci­śnienia krwi, po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą albo stojącą (powyżej 20mmHg). Nie to jest odrębne schorzenie, ale
 • Co znaczy HIRSCHSPRUNGA CHOROBA Definicja okrężnicy spowo­dowane brakiem w ścianie jelita grubego przywspółczulnych zwojów nerwowych. Pozba­wiony unerwienia odcinek jelita nie
 • Co znaczy HIRSUTYZM Definicja zazwyczaj nieowłosionych, o charak­terze przypominającym typ męski (symptom wirylizacji). Powszechna jest predyspozycja rodzinna, a
 • Co znaczy HIRSZFELD LUDWIG Definicja Niemczech. Jest jednym z twór­ców edukacji o ekipach krwi i ich dziedziczeniu. Raczej jego zasługą jest sposobność przetacza­nia krwi. II
 • Co znaczy HISTERIA Definicja charakte­ryzujące się różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest rezultatem dysocjacji, a więc procesu, gdzie różne
 • Co znaczy HODOWLA NARZĄDÓW Definicja się na osiągnięciach ge­netyki wykorzystywana uzyskiwaniu różnych tkanek czy nawet całych organów przydzielonych do prze­szczepów. Ich
 • Co znaczy HOMEOSTAZA Definicja względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach: izolo­wany układ
 • Co znaczy HORMON Definicja produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek
 • Co znaczy HYDROKOLOIDY Definicja wchłaniania wody. Stosowane jako rodzaj specjalnego opatrunku, składającego się z kawałka nieprzezroczystego poliuretanu, pokrytego
 • Co znaczy HEMATOPOEZA Definicja upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe narządy, takie
 • Co znaczy HEMODYLUCJA Definicja wywołujące przyrost objętości osocza i pomniejszenie masy krwinek. Jest skutkiem ubocz­nym stosowania wlewów dożylnych (kroplówek
 • Co znaczy HIPERNATREMIA Definicja Występuje w przypadku nadmiernej po­daży sodu w pożywieniu i wodzie, straty wody (poty, wymioty, biegunka, moczówka prosta), zespole
 • Co znaczy HIPOTROFIA Definicja kierujący do pomniejszenia masy ciała o 10-30%. Może dotyczyć poszczególnych organów na przykład macicy u sędziwych kobiet z po­wodu braku
 • Co znaczy HOMOKARNOZYNOZA Definicja niedoborem enzymatycznym, który prowadzi do gromadzenia się w płynie mózgowo-rdzeniowym i mózgu dipeptydu karnozyny (histydyna i GABA
 • Co znaczy HOMEOPATIA Definicja podawanie substancji, które w większych dawkach powodują symptomy cho­robowe (trucizn) podobne do danej dolegliwości, w takim rozcieńczeniu
 • Co znaczy hak Definicja hipokampa, stanowiąc część -> układu lim- bicznego; 2) nazwa narzędzia stosowanego w chirurgii celem rozsunięcia tkanek ułatwia­jąc dostęp
 • Co znaczy H1PERMETRIA Definicja wykonywanie ruchów dowol­nych w nadmiernym zakresie (brak precyzji). Jest symptomem uszkodzenia móżdżku
 • Co znaczy HAMMANA OBJAW Definicja skrzypiący, metaliczny dźwięk słyszalny w rejonie przedsercowej u nie­których chorych z perforacją przełyku
 • Co znaczy HABITUACJA Definicja stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia synap­tycznego
 • Co znaczy HAEMOPHILUS Definicja HAEMOPHILUS HAFNIA hak HALLER ALBRECHT HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA HALUCYNACJE HALUCYNOGENY HALUCYNOIDY HAŁAS HAMARTIA HAMARTOMA HAMARTOMA
 • Co znaczy HALLER ALBRECHT Definicja Haller. Szwajcarski fizjolog, botanik i literat. Jego majątek naukowy dotyczy anato­mii i fizjologii (jest artystą tej nazwy, którą objął
 • Co znaczy HAMOWANIE RECYPROKALNE Definicja ośrodków mózgowych unerwiających mięśnie antagonistyczne. Zapobiega jednoczesnemu kurczeniu się mięśni o przeciwnym działaniu na przykład
 • Co znaczy HALUCYNOIDY Definicja wrażenia powstające bez bodźców działających z zewnątrz. Doznania te chory oce­nia krytycznie, uważa je za symptom chorobowy. Występują w
 • Co znaczy HAPTEN Definicja antygenem masie cząsteczkowej, która może, w sposób specyficzny reagować z przeciwcia­łem, lecz sama nie może wywoływać produkcji
 • Co znaczy HAPTOGLOBINA Definicja uwalnianą z erytrocytów we­wnątrz naczyń krwionośnych. Uniemożliwia przedostawanie się jej do moczu. Połączenie H. z hemoglobiną jest
 • Co znaczy HARTOWANIE Definicja fizjologicznie impuls w konsekwencji po­wtarzalnej ekspozycji. Odmianą jest habituacja i reakcja na niedokrwienie płatów skórnych
 • Co znaczy HEINEGO-MEDINA CHOROBA Definicja przednich rdze­nia, nagminne porażenie dziecięce. To jest ostra dolegliwość wirusowa spowodowana poprzez wirusa typu polio. Człowiek jest
 • Co znaczy HELICOBACTER PYLORI Definicja wybiórczo zasiedla komór­ki żołądka wydzielające śluz. Jest jedynym mi­kroorganizmem rozmnażającym się w kwaśnym środowisku soku
 • Co znaczy HEMIGASTREKTOMIA Definicja częściowym wycięciu żołądka (około 50-60%) i połączeniu kikuta żołądka z dwu­nastnicą (wycięcie żołądka sposobem Billroth I albo Rydygiera
 • Co znaczy HEMOGLOBINURIA Definicja ciemnobrązowa barwa moczu) z rozpadłych krwinek czerwonych, może do­prowadzić do uszkodzenia nerek. W oparze­niach wynika z uszkodzenia
 • Co znaczy HEMOLIZA Definicja wynaczynienia krwi (na przykład krwiak w mięśniach), w szpiku kostnym, śledzionie i wą­trobie albo wewnątrz naczyń krwionośnych (w
 • Co znaczy HEPARYNA Definicja mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania). Występu­je w sporych ilościach w komórkach tucznych. H. potęgując
 • Co znaczy HETERORECEPTORY Definicja presynaptycznych, reagujących na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończeniach nerwowych i docierających do H. w
 • Co znaczy HIPERBARIA Definicja ciśnieniu; powiększa to pracę odde­chową, na przykład w trakcie nurkowania czy w komorach kesonowych. Sprężone powietrze ma więk­szą
 • Co znaczy HIPERBILIRUBINEMIA Definicja surowicy krwi; powodem może być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność albo powody pozawątrobowe powodujące
 • Co znaczy HIPERKALCEMICZNY PRZEŁOM Definicja wywołanych bardzo wysokim stężeniem wapnia w surowi­cy krwi w przebiegu nadczynności przytarczyc. Symptomy P są bardzo dramatyczne
 • Co znaczy HIPERKAPNIA Definicja cząstkowe dwutlenku węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład odma opłucnowa, obrzęk płuc) albo nagroma­dzenia tego
 • Co znaczy HIPOCHONDRIA Definicja zdrowie z nadmierną koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym odczuwaniem bodźców z wnętrza organizmu i lękowym
 • Co znaczy HIPOTERAPIA Definicja uszkodzeniami układu nerwowego o róż­nej etiologii, przez kontakt fizyczny i w pierwszej kolejności jazdę konną. Znajduje zastosowa­nie w
 • Co znaczy HOMOCYSTYNURIA Definicja moczu wynikające z genetycz­nie uwarunkowanego niedoboru enzymatycz­nego. Symptomy kliniczne obejmujązmiany kostne podobne jak w zespole
 • Co znaczy HIPOTERMIA Definicja utrzymuje stałą temperaturę (35-37°C), co regulowane jest poprzez podwzgórze. Czynniki nerwowe z podwzgórza pobudzają odpowied­nie
 • Co znaczy HIPOWENTYLACJA Definicja kierujące do spadku ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Powody mogą leżeć w uszkodzeniu ośrodka
 • Co znaczy HISTAMINA Definicja tkankowym (autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwo­wym. Działa przy udziale
 • Co znaczy HISTIOCYTOZA X Definicja kwasochłonnego, chorobę Han-da-Schullera-Christiana (histiocytoza rozsiana, przewlekła) i chorobę Abta-Letterera-Siwego (histiocytoza
 • Co znaczy HODOWLA WSOBNA Definicja rozmnażania osobników spo­krewnionych. Regularnie powstałe osobniki są homozygotyczne pod względem wielu nieko­rzystnych cech. Dlatego
 • Co znaczy HORMOEZA RADIACYJNA Definicja żywych wpływu pewnych dawek promieniowania jonizującego. Uważane jest (w odróżnieniu do tak zwany hipote­zy bezprogowej), iż biologiczne
 • Co znaczy HIPOPROTEINEMIA Definicja albo jego frakcji na przykład hipoalbuminemia). Pojawia się w stanach niedożywie­nia (kwashiorkor, przetoki jelitowe), w stanach straty
 • Co znaczy HIPERTERMIA Definicja nadmiernego wzrostu temp. cia­ła. Rozwija się, gdy liczba powstającego ciepła w organizmie przekracza możliwości jego straty. Regularnie
 • Co znaczy HIPNOGRAM Definicja wykres EEG przedstawiają­cy przebieg potencjałów elektrycznych mózgu w okresie różnych stadiów snu
 • Co znaczy HEMOKRYNIA Definicja wprost do krwi. Jest zjawiskiem charakterystycznym dla gruczołów wydziela­nia wewnętrznego (dokrewnych) nie mających przewodów
 • Co znaczy HIPOKRATESA TWARZ Definicja przeważnie w zapaleniu otrzewnej). Charakterystyczne są: zaostrzony nos, wpadnięte oczy, zapadnięte policzki, spie­czone usta i ziemista
 • Co znaczy HETEROZJA Definicja przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników kompletnie z sobą nie spokrewnionych (kojarze­nie
 • Co znaczy HEMISFEREKTOMIA Definicja operacyjnego usunięcia jednej z pół­kul mózgu (aktualnie usuwa się korę mózgową z zachowaniem wzgórza i jąder pod korowych). Przyczynił się
 • Co znaczy HAMOWANIE ZWROTNE Definicja opierający na zaha­mowaniu wydzielania albo obniżenie poziomu czynnika pobudzającego poprzez skutek tego po­budzenia. Odpowiednikiem jest
 • Co znaczy HIPOGONADYZM Definicja ustalenie zespołu ob­jawów wywołanych niedostatkiem hormonów płciowych, zazwyczaj spowodowanych niewydol­nością gruczołów dokrewnych
 • Co znaczy HEMOFILIA Definicja spowodowana niedoborem jednego z czynników krzepnięcia (globulina antyhemofilowa). Istnieją 2 kluczowe postacie dolegliwości: hemofilia A
 • Co znaczy HIPOTONIA Definicja w rezultacie uszkodzenia łuku odru­chowego, którego całość zapewnia utrzymanie prawidłowego napięcia. W jego następstwie do­chodzi do
 • Co znaczy HASSALA-CIAŁKA Definicja grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym
 • Co znaczy HEPATOMEGALIA Definicja być dolegliwości wątroby (na przykład zapalenie) albo ogólnoustrojowe na przykład niewydol­ność krążenia
 • Co znaczy HEMIBALIZM Definicja wyrzucania, obejmujące dogłowowe części kończyn, przeważnie górnych. Ogranicza­ją się do jednej strony. Są przeważnie symptomem uszkodzenia
 • Co znaczy HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA Definicja polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a w dalszym ciągu płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu endolimfy w
 • Co znaczy HEKSOZY Definicja cukry łatwe, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza
 • Co znaczy HEMADSORBCJA Definicja czerwonych do komórek zakażonych nie­którymi gatunkami wirusów w hodowlach in vitro. Stanowi podstawę do wykrywania zaka­żeń hodowli
 • Co znaczy HASZYSZ Definicja i liści konopi indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne działanie psychozotwórcze o zindywidualizownym efekcie. Od
 • Co znaczy HAUSTRACJE Definicja rezultatem tonicznych skurczów taśm okręż­nicy leżących w błonie mięśniowej ściany jelita grubego. Wypuklenia ściany na zewnątrz na­zywamy
 • Co znaczy HEBERDENA GUZKI Definicja powstające w zmianach zwy­rodnieniowych ręki umiejscowione po stronie wyprostnej u podstawy paliczków dystalnych dłoni. Zazwyczaj są bolące
 • Co znaczy HEMOSYDERYNA Definicja nierozpuszczalnych, wewnątrzkomór­kowych złogów w wątrobie i szpiku. Złogi te mogą być wykorzystane poprzez organizm w okre­się niedoborów
 • Co znaczy HELIKAZA-DNA Definicja w trakcie procesu jego replikacji. Mechanizm ten dzieje się w trakcie replikacji DNA w procesie podziału komórki. Przesuwając się wzdłuż
 • Co znaczy HETEROSEKSUALIZM Definicja przeciwnej. Jest naturalną, bio­logicznie uzasadnioną orientacją seksualną. Osobnicy H. przejawiają niekiedy, przejściowo, raczej w
 • Co znaczy HIALURONOWY KWAS Definicja składnik mukoprotein i mukopolisacharydów; występuje między innymi w skórze, ciele szklistym oka, pępowinie, otocz­ce komórki jajowej
 • Co znaczy HELLEBRYNA Definicja działaniu zbliżonym do strofantyny (działanie nasercowe pobudzające kurczliwość, a zmniejszające przewodnictwo i pobudliwość - arytmie
 • Co znaczy HEMOGLOBINEMIA Definicja hemoglobiny w surowicy krwi. Jest zjawiskiem patologicznym związanym z nasilo­ną hemolizą (przetoczenie krwi obcej grupowo, zatrucia na
 • Co znaczy HIPERKOREKCJA Definicja kończyny albo wygięcia kręgosłupa, przekraczająca dopuszczalne normy anatomicz­ne. Skutkuje zniekształcenie. Bywa użytkowana celowo w
 • Co znaczy HIPERMNEZJA Definicja dokładnego odtwarzania tych engramów pamięciowych, których odtworzenie w normal­nych uwarunkowaniach byłoby niemożliwe. Występuje w nie
 • Co znaczy HIPERTELORYZM Definicja wada budowy czaszki po­wodująca zbyt szerokie rozstawienie oczu
 • Co znaczy HIPPLA-LINDAUA CHOROBA Definicja naczyniak płodowy móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi torbielami nerek, trzustki i wątroby, rakiem z komórek nerkowych. U
 • Co znaczy HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG Definicja macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku niepłodności. Jest badaniem
 • Co znaczy HISTONY Definicja zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki tworzeniu
 • Co znaczy HISTOPLAZMOZA Definicja Histoplasma capsulatum. Dolegliwość dotyczy przeważnie płuc, czasami mogą być zajęte inne narządy (histoplazmoza rozsiana, która może być
 • Co znaczy HODOWLA DROBNOUSTROJÓW Definicja drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych pożywkach w optymalnych uwarunkowaniach fizycznych. Nie wszystkie
 • Co znaczy HOMEOBOX Definicja cha­rakterystycznej sekwencji, składający się ze 180 par zasad, kodujący odcinek łańcucha polipeptydowego wiążącego DNA (homeodomena). Jest
 • Co znaczy HOMEODOMENA Definicja aminokwasów i kodowana poprzez homeobox. Złożona jest z 4 obszarów helikalnych, z których jeden bierze udział w transkrypcji
 • Co znaczy HYDROLIZA Definicja albo jon reagują z jonami wody tworząc kilka cząsteczek albo jonów. Ulegają jej sole słabych kwasów i silnych zasad, silnych kwasów i
 • Co znaczy HELLERA OPERACJA Definicja zwieracza przełyku na odcinku kilku centymetrów poprzez dostęp z lewostronnej torakotomii. Użytkowany w achalazji przełyku. Jej rezultaty
 • Co znaczy HISA PĘCZEK Definicja serca, zaczyna się w prawym przedsionku i biegnie pod wsierdziem w prawej komorze serca. Przewodzi czynniki elektryczne z węzła
 • Co znaczy HYBRYDOMA Definicja nowotworów, wykorzystywanych do wytwarzania sporych ilości przeciwciał monoklinalnych. Komórki hybrydoma są klonem ustalonej komórki
 • Co znaczy Hemoroidy - leczenie hemoroidów Definicja wykorzystywanie preparatu Alveo - Alveo piję od listopada 2004. A już rok 2005 od samego początku upływa mi bez swędzeń i krwawień w
 • Co znaczy HOMEOTYCZNE GENY Definicja tożsamość poszczególnych segmentów DNA. Z tego powodu mutacje tych genów mogą wywołać, iż jedna część ciała zostanie zastąpiona inną (na
 • Co znaczy HIPOGLIKEMIA Definicja glukozy poniżej 2,5mmol/l. Stan ten jest przeważnie następstwem nadmiernej odpo­wiedzi insulinowej na podwyższenie stężenia glukozy we krwi
 • Co znaczy HOMOSEKSUALIZM Definicja zachowań seksualnych wobec osobników własnej płci. Przejściowe zachowa­nia H. są typowe dla okresu dojrzewania i wie­ku młodzieńczego
 • Co znaczy HYDROKOLONOTERAPIA Definicja grubego wodą, uprzednio filtrowaną, wyjałowioną, ogrzaną i podaną pod odpowiednim ciśnieniem. Wodę wlewa się poprzez odbyt, używając do
 • Co znaczy HIPERWENTYLACJA Definicja płuc mogące prowadzić do pomniejszenia ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla we krwi tętniczej (zasadowica). Najważ­niejszymi powodami są
 • Co znaczy HEMOGLOBINOPATIA Definicja powstawanie hemoglobiny o nieprawidłowej strukturze, co w różnym stop- niu upośledza jej funkcję. Leczenie jest obja­wowe, aczkolwiek spore
 • Co znaczy HISTEREKTOMIA Definicja wycięciu macicy. Niekiedy jest rozsze­rzany o usuwanie jajników (h. z przydatkami). Wskazaniami do zabiegu jest przeważnie choro­ba
 • Co znaczy HAMOWANIE POSTSYNAPTYCZNE Definicja układzie nerwo­wym, opierający na hiperpolaryzacji (niewrażli­wy na bodźce) neuronu w następstwie związania się neurotransmittera
 • Co znaczy HARMALINA Definicja należący do ekipy halucynogenów, wywołując omamy wzrokowe, zamroczenie, uczucie rozdwojenia osobowości i drgawki
 • Co znaczy HEMIZYGOTA Definicja sprzężonych z płcią (z chromosomem X). Nie posiada pary chromosomów płciowych (jak kobieta - XX), ale posiada parę X i Y. Nie jest więc
 • Co znaczy HORNERA OBJAW Definicja zachodzenie na siebie kości czaszki płodu na zdjęciach rtg, świadczące o wewnątrz-macicznej zgonu płodu. W trakcie porodu to jest symptom
 • Co znaczy HYDRURIA Definicja wydzielanie dużej ilości moczu o niskiej gęstości względnej (moczówka prosta, przewodnienie
 • Co znaczy HORMONALNA TERAPIA ZASTĘPCZA Definicja organizmie kobiet niedoborem hormonów płciowych (es­trogeny, progesteron). Niedobór ten spowodowany jest fizjologicznym procesem starzenia

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Hormonalna Terapia Zastępcza, Hydruria, Hornera Objaw, Hemizygota, Harmalina, Hamowanie Postsynaptyczne, Histerektomia, Hemoglobinopatia, Hiperwentylacja co to znaczy.

Słownik Hormonalna Terapia Zastępcza, Hydruria, Hornera Objaw co to jest.