Słownik hterektomia hamartoma co to znaczy.
HIPOPROTEINEMIA co znaczy HALLER ALBRECHT krzyżówka HEMOGLOBINA - (Hb) co to jest HIPOAZOTURIA.

Słownik i definicje chemiczne na H

 • Co znaczy Histerektomia Definicja bazuje­jący na wycięciu macicy. Niekiedy jest rozsze­rzany o usuwanie jajników (h. z przydatkami). Wskazaniami do zabiegu jest przeważnie co znaczy.
 • Co znaczy Hamartoma Definicja konsekwencji ogni­skowego rozrostu komórek i tkanek aktualnych w narządzie, jednak bez uformowania typo­wych dla tego narządu struktur krzyżówka.
 • Co znaczy Histoplazmoza Definicja poprzez grzyb Histoplasma capsulatum. Dolegliwość dotyczy przeważnie płuc, czasami mogą być zajęte inne narządy (histoplazmoza rozsiana co to jest.
 • Co znaczy Helix Helisa Definicja przestrzen­na wielu biologicznych polimerów na przykład bia­łek, kwasów nukleinowych. Charakteryzuje się strukturą spiralną z powtarzającym słownik.
 • Co znaczy Hipogonadyzm Definicja ustalenie zespołu ob­jawów wywołanych niedostatkiem hormonów płciowych, zazwyczaj spowodowanych niewydol­nością gruczołów dokrewnych czym jest.
 • Co znaczy Hemosyderoza Definicja prze­wlekłym przeładowaniem żelazem tkanek orga­nizmu. Rzadko bywa chorobą uwarunkowaną genetycznie. Częściej jest rezultatem wzrostu co oznacza.
 • Co znaczy Hydrokoloidy Definicja potencjale wchłaniania wody. Stosowane jako rodzaj specjalnego opatrunku, składającego się z kawałka nieprzezroczystego poliuretanu tłumaczenie.
 • Co znaczy Heparyna Definicja zbudowany z łańcuchów mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania). Występu­je w sporych ilościach w komórkach przykłady.
 • Co znaczy Hipotrofia Definicja zaburzeń odżywienia kierujący do pomniejszenia masy ciała o 10-30%. Może dotyczyć poszczególnych organów na przykład macicy u sędziwych definicja.
 • Co znaczy Hormon Definicja aktywna produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych encyklopedia.
 • Co znaczy Hak Definicja przedniej czę­ści hipokampa, stanowiąc część -> układu lim- bicznego; 2) nazwa narzędzia stosowanego w chirurgii celem rozsunięcia tkanek jak działa.
 • Co znaczy Hiperkorekcja Definicja odła­mów, osi kończyny albo wygięcia kręgosłupa, przekraczająca dopuszczalne normy anatomicz­ne. Skutkuje zniekształcenie. Bywa użytkowana czy jest.
 • Co znaczy Haszysz Definicja kwitną­cych pędów i liści konopi indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne działanie psychozotwórcze o pojęcie.
 • Co znaczy Hialuronidaza Definicja en­zymów katalizujących hydrolizę kwasu hialuronowego, ułatwiając rozprzestrzenianie się różnych materiałów w tkankach. Występując w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ciałka Hassala Definicja części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm opis.
 • Co znaczy Hemoglobinemia Definicja wolnej hemoglobiny w surowicy krwi. Jest zjawiskiem patologicznym związanym z nasilo­ną hemolizą (przetoczenie krwi obcej grupowo, zatrucia informacje.
 • Co znaczy Twarz Hipokratesa Definicja zwiastujące zgon (przeważnie w zapaleniu otrzewnej). Charakterystyczne są: zaostrzony nos, wpadnięte oczy, zapadnięte policzki, spie­czone znaczenie.
 • Co znaczy Hemostaza Definicja po­wstrzymujący krwotok z uszkodzonego naczynia krwionośnego i warunkujących utrzyma- nie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płyn­nym co znaczy.
 • Co znaczy Haczyk Definicja stosowane w artroskopii jako próbnik tkankowy i w ope­racjach żylaków do flebektomii. Jest także określe­niem haczykowatego kształtu tworów krzyżówka.
 • Co znaczy Dna Helikaza Definicja podwój­ną helisę DNA w trakcie procesu jego replikacji. Mechanizm ten dzieje się w trakcie replikacji DNA w procesie podziału komórki co to jest.
 • Co znaczy Zastępcza Terapia Hormonalna Definicja wywoływanych w organizmie kobiet niedoborem hormonów płciowych (es­trogeny, progesteron). Niedobór ten spowodowany jest fizjologicznym słownik.
 • Co znaczy Hiperbaria Definicja pod­wyższonym ciśnieniu; powiększa to pracę odde­chową, na przykład w trakcie nurkowania czy w komorach kesonowych. Sprężone powietrze ma czym jest.
 • Co znaczy Heterozja Definicja zdarzenie lep­szego przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników kompletnie z sobą nie co oznacza.
 • Co znaczy Halucynogeny Definicja stan pobudzenia ośrodkowego układu nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina, PCP (dawniej użytkowana jako środek tłumaczenie.
 • Co znaczy Guzki Heberdena Definicja no-kostne guzki powstające w zmianach zwy­rodnieniowych ręki umiejscowione po stronie wyprostnej u podstawy paliczków dystalnych dłoni przykłady.
 • Co znaczy Zwrotne Hamowanie Definicja system regulacyjny, opierający na zaha­mowaniu wydzielania albo obniżenie poziomu czynnika pobudzającego poprzez skutek tego po­budzenia definicja.
 • Co znaczy Hipercholesterolemia Definicja cholesterolu w suro­wicy krwi. Kluczowe lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy) krążą w surowicy jako komplek­sy z białkami encyklopedia.
 • Co znaczy Homocystynuria Definicja homocysteiny w moczu wynikające z genetycz­nie uwarunkowanego niedoboru enzymatycz­nego. Symptomy kliniczne obejmujązmiany kostne podobne jak działa.
 • Co znaczy Pęczek Hisa Definicja bodźcoprze-wodzącego serca, zaczyna się w prawym przedsionku i biegnie pod wsierdziem w prawej komorze serca. Przewodzi czynniki czy jest.
 • Co znaczy Recyprokalne Hamowanie Definicja na siebie ośrodków mózgowych unerwiających mięśnie antagonistyczne. Zapobiega jednoczesnemu kurczeniu się mięśni o przeciwnym działaniu na pojęcie.
 • Co znaczy Hipokaliemia Definicja surowicy krwi; pojawia się w niedoborach pokarmowych, wzmożonej utracie poprzez przewód pokarmowy (biegunka, wymioty, przetoki jelitowe wyjaśnienie.
 • Co znaczy Histamina Definicja mocnym hormonem tkankowym (autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwo­wym opis.
 • Co znaczy Hialina Definicja różnym po­chodzeniu i składzie na przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w razie ich poalkoholowego informacje.
 • Co znaczy Hirsutyzm Definicja włosów w okolicach zazwyczaj nieowłosionych, o charak­terze przypominającym typ męski (symptom wirylizacji). Powszechna jest predyspozycja znaczenie.
 • Co znaczy Higiena Definicja środowiska ma­terialnego i społecznego i zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów co znaczy.
 • Co znaczy Homeostaza Definicja do utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach krzyżówka.
 • Co znaczy Homokarnozynoza Definicja spowodowana niedoborem enzymatycznym, który prowadzi do gromadzenia się w płynie mózgowo-rdzeniowym i mózgu dipeptydu karnozyny (histydyna co to jest.
 • Co znaczy Hematopoeza Definicja przedmiotów upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe słownik.
 • Co znaczy Homeobox Definicja cha­rakterystycznej sekwencji, składający się ze 180 par zasad, kodujący odcinek łańcucha polipeptydowego wiążącego DNA (homeodomena). Jest czym jest.
 • Co znaczy Hipotonia Definicja mięśni, po­jawia się w rezultacie uszkodzenia łuku odru­chowego, którego całość zapewnia utrzymanie prawidłowego napięcia. W jego co oznacza.
 • Co znaczy Hiperkapnia Definicja ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład odma opłucnowa, obrzęk płuc) albo tłumaczenie.
 • Co znaczy Hemisferektomia Definicja zabieg operacyjnego usunięcia jednej z pół­kul mózgu (aktualnie usuwa się korę mózgową z zachowaniem wzgórza i jąder pod korowych przykłady.
 • Co znaczy Hsg Histerosalpingografia Definicja światła jamy macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku niepłodności definicja.
 • Co znaczy Choroba Lindaua Hippla Definicja dolegliwość, gdzie naczyniak płodowy móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi torbielami nerek, trzustki i wątroby, rakiem z komórek encyklopedia.
 • Co znaczy Haustracje Definicja które są rezultatem tonicznych skurczów taśm okręż­nicy leżących w błonie mięśniowej ściany jelita grubego. Wypuklenia ściany na zewnątrz jak działa.
 • Co znaczy Histony Definicja charakte­rze zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki czy jest.
 • Co znaczy Hipoterapia Definicja pacjen­tów z uszkodzeniami układu nerwowego o róż­nej etiologii, przez kontakt fizyczny i w pierwszej kolejności jazdę konną. Znajduje pojęcie.
 • Co znaczy Zabieg Heimlicha Definicja Heimlicha; jedna z głownych procedur ratujących ży­cie, gdy dochodzi do całkowitego zamknięcia dróg oddechowych (zadławienia) poprzez ciało wyjaśnienie.
 • Co znaczy Heteroseksualizm Definicja osobników płci przeciwnej. Jest naturalną, bio­logicznie uzasadnioną orientacją seksualną. Osobnicy H. przejawiają niekiedy, przejściowo opis.
 • Co znaczy Hiperaldosteronizm Definicja organizmie. Może być zaburzeniem o charakterze pierwotnym, może także być ob­jawem chorób, gdzie kora nadnerczy wy­dziela nadmiar hormonu informacje.
 • Co znaczy Hipernatremia Definicja surowicy. Występuje w przypadku nadmiernej po­daży sodu w pożywieniu i wodzie, straty wody (poty, wymioty, biegunka, moczówka prosta znaczenie.
 • Co znaczy Hiperwentylacja Definicja gest­ności oddechowej płuc mogące prowadzić do pomniejszenia ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla we krwi tętniczej (zasadowica co znaczy.
 • Co znaczy Hipowentylacja Definicja od­dechowej płuc kierujące do spadku ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Powody mogą leżeć w krzyżówka.
 • Co znaczy Ortostatyczna Hipotonia Definicja ortostatyczne; nadmierne obniżenie ci­śnienia krwi, po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą albo stojącą (powyżej 20mmHg). Nie to jest co to jest.
 • Co znaczy Heksozy Definicja cukry łatwe, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza słownik.
 • Co znaczy Hemofilia Definicja choro­ba spowodowana niedoborem jednego z czynników krzepnięcia (globulina antyhemofilowa). Istnieją 2 kluczowe postacie dolegliwości czym jest.
 • Co znaczy Hipertermia Definicja ciepl­na; stan nadmiernego wzrostu temp. cia­ła. Rozwija się, gdy liczba powstającego ciepła w organizmie przekracza możliwości jego straty co oznacza.
 • Co znaczy Hiperteloryzm Definicja wada budowy czaszki po­wodująca zbyt szerokie rozstawienie oczu tłumaczenie.
 • Co znaczy Hemodylucja Definicja pły­nów we krwi wywołujące przyrost objętości osocza i pomniejszenie masy krwinek. Jest skutkiem ubocz­nym stosowania wlewów dożylnych przykłady.
 • Co znaczy Heteroreceptory Definicja recep­torów presynaptycznych, reagujących na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończeniach nerwowych i docierających definicja.
 • Co znaczy Hamartia Definicja miejscowe za­burzenie rozwojowe opierające na nieprawi­dłowym składzie i układzie (cytoarchitektonice) komórek w danej tkance. Jest encyklopedia.
 • Co znaczy Hemadsorbcja Definicja krwi­nek czerwonych do komórek zakażonych nie­którymi gatunkami wirusów w hodowlach in vitro. Stanowi podstawę do wykrywania zaka­żeń jak działa.
 • Co znaczy Drobnoustrojów Hodowla Definicja badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych pożywkach w optymalnych uwarunkowaniach fizycznych. Nie czy jest.
 • Co znaczy Hemoglobinopatia Definicja powodujące powstawanie hemoglobiny o nieprawidłowej strukturze, co w różnym stop- niu upośledza jej funkcję. Leczenie jest obja­wowe pojęcie.
 • Co znaczy Objaw Hammana Definicja skrzypiący, metaliczny dźwięk słyszalny w rejonie przedsercowej u nie­których chorych z perforacją przełyku wyjaśnienie.
 • Co znaczy Hipokrates Definicja erą-377r. przed naszą erą); grecki doktor, jego edukacji, spisane poprzez uczniów i ujęte w dziele Corpus Hipocraticum, stały się źródłem opis.
 • Co znaczy Hipotermia Definicja or­ganizm utrzymuje stałą temperaturę (35-37°C), co regulowane jest poprzez podwzgórze. Czynniki nerwowe z podwzgórza pobudzają informacje.
 • Co znaczy Hemigastrektomia Definicja opierający na częściowym wycięciu żołądka (około 50-60%) i połączeniu kikuta żołądka z dwu­nastnicą (wycięcie żołądka sposobem Billroth I znaczenie.
 • Co znaczy Radiacyjna Hormoeza Definicja dla organizmów żywych wpływu pewnych dawek promieniowania jonizującego. Uważane jest (w odróżnieniu do tak zwany hipote­zy bezprogowej co znaczy.
 • Co znaczy Histeria Definicja nerwicy charakte­ryzujące się różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest rezultatem dysocjacji, a więc procesu, gdzie krzyżówka.
 • Co znaczy Haptoglobina Definicja hemoglobinę uwalnianą z erytrocytów we­wnątrz naczyń krwionośnych. Uniemożliwia przedostawanie się jej do moczu. Połączenie H. z co to jest.
 • Co znaczy Narządów Hodowla Definicja działalność opierająca się na osiągnięciach ge­netyki wykorzystywana uzyskiwaniu różnych tkanek czy nawet całych organów przydzielonych do słownik.
 • Co znaczy Hemoglobinuria Definicja hemoglobiny (ciemnobrązowa barwa moczu) z rozpadłych krwinek czerwonych, może do­prowadzić do uszkodzenia nerek. W oparze­niach wynika z czym jest.
 • Co znaczy Kaloryczna Próba Hallpike Definicja błędnika, polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a w dalszym ciągu płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu endolimfy co oznacza.
 • Co znaczy Hiperbilirubinemia Definicja bilirubiny w surowicy krwi; powodem może być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność albo powody pozawątrobowe tłumaczenie.
 • Co znaczy Halucynacje Definicja wzroko­we, węchowe i smakowe. To są wrażenia zmy­słowe powstające bez adekwatnych bodźców z zewnątrz, są jednak odbierane jako przykłady.
 • Co znaczy Hematospermia Definicja może być sporadycznym zjawiskiem bez podło­ża chorobowego na przykład w następstwie przedłużonej abstynencji seksualnej, częstym albo definicja.
 • Co znaczy Hiperkalcemia Definicja wapnia we krwi; występuje hiperkalcemia sa­moistna, (na przykład przy nadczynności przytarczyc) i wywołana przedawkowaniem witaminy D encyklopedia.
 • Co znaczy Choroba Medina Heinego Definicja zapalenie rogów przednich rdze­nia, nagminne porażenie dziecięce. To jest ostra dolegliwość wirusowa spowodowana poprzez wirusa typu polio jak działa.
 • Co znaczy Hapten Definicja porównaniu z antygenem masie cząsteczkowej, która może, w sposób specyficzny reagować z przeciwcia­łem, lecz sama nie może wywoływać czy jest.
 • Co znaczy Haploidalność Definicja sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają pojęcie.
 • Co znaczy Hemoliza Definicja czerwonych w miejscu wynaczynienia krwi (na przykład krwiak w mięśniach), w szpiku kostnym, śledzionie i wą­trobie albo wewnątrz naczyń wyjaśnienie.
 • Co znaczy Hydroliza Definicja gdzie cząsteczka albo jon reagują z jonami wody tworząc kilka cząsteczek albo jonów. Ulegają jej sole słabych kwasów i silnych zasad opis.
 • Co znaczy Hellebryna Definicja ciemiernika o działaniu zbliżonym do strofantyny (działanie nasercowe pobudzające kurczliwość, a zmniejszające przewodnictwo i pobudliwość informacje.
 • Co znaczy Hipnogram Definicja wykres EEG przedstawiają­cy przebieg potencjałów elektrycznych mózgu w okresie różnych stadiów snu znaczenie.
 • Co znaczy Pylori Helicobacter Definicja specyficznie i wybiórczo zasiedla komór­ki żołądka wydzielające śluz. Jest jedynym mi­kroorganizmem rozmnażającym się w kwaśnym środowisku co znaczy.
 • Co znaczy Operacja Hellera Definicja na­cięciu dolnego zwieracza przełyku na odcinku kilku centymetrów poprzez dostęp z lewostronnej torakotomii. Użytkowany w achalazji krzyżówka.
 • Co znaczy Hipoglikemia Definicja obniżenie stężenia glukozy poniżej 2,5mmol/l. Stan ten jest przeważnie następstwem nadmiernej odpo­wiedzi insulinowej na podwyższenie co to jest.
 • Co znaczy Choroba Hartnupa Definicja występujące zaburzenie wchłaniania nie wszystkich aminokwasów (raczej tryptofanu) z przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się wysypką i słownik.
 • Co znaczy Hemoroidów Leczenie Hemoroidy Definicja hemoroidów przez wykorzystywanie preparatu Alveo - Alveo piję od listopada 2004. A już rok 2005 od samego początku upływa mi bez swędzeń i czym jest.
 • Co znaczy Hybrydoma Definicja komórkowych sztucznych nowotworów, wykorzystywanych do wytwarzania sporych ilości przeciwciał monoklinalnych. Komórki hybrydoma są klonem co oznacza.
 • Co znaczy Hemokrynia Definicja gru­czołowych wprost do krwi. Jest zjawiskiem charakterystycznym dla gruczołów wydziela­nia wewnętrznego (dokrewnych) nie mających tłumaczenie.
 • Co znaczy Haptokorryna Definicja produkowa­na poprzez ślinianki, która pod wpływem zmo­dyfikowania poprzez enzymy trzustkowe tworzy kompleks z witaminą B12, kierując się przykłady.
 • Co znaczy Hemosyderyna Definicja formie nierozpuszczalnych, wewnątrzkomór­kowych złogów w wątrobie i szpiku. Złogi te mogą być wykorzystane poprzez organizm w okre­się definicja.
 • Co znaczy Palce Hipokratesa Definicja deformacja palców wynikająca z przerostu po­liczków paznokciowych. Pojawiają się jako symptom wielu chorób, raczej serca i płuc. Spo­tyka encyklopedia.
 • Co znaczy X Histiocytoza Definicja obejmują­ca: ziarniniaka kwasochłonnego, chorobę Han-da-Schullera-Christiana (histiocytoza rozsiana, przewlekła) i chorobę Abta-Letterera jak działa.
 • Co znaczy Hydruria Definicja wydzielanie dużej ilości moczu o niskiej gęstości względnej (moczówka prosta, przewodnienie czy jest.
 • Co znaczy Halucynoidy Definicja psychosen-sorycznych, wrażenia powstające bez bodźców działających z zewnątrz. Doznania te chory oce­nia krytycznie, uważa je za symptom pojęcie.
 • Co znaczy Hemihidrosis Definicja połowy cia­ła; jest symptomem zniszczenia zwojów współczulnych po tej samej stronie. Regularnie jest symptomem ubocznym zabiegów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ludwig Hirszfeld Definicja le­karz pracujący w Niemczech. Jest jednym z twór­ców edukacji o ekipach krwi i ich dziedziczeniu. Raczej jego zasługą jest sposobność opis.
 • Co znaczy H1Permetria Definicja wykonywanie ruchów dowol­nych w nadmiernym zakresie (brak precyzji). Jest symptomem uszkodzenia móżdżku informacje.
 • Co znaczy Hydrokolonoterapia Definicja płukaniu jelita grubego wodą, uprzednio filtrowaną, wyjałowioną, ogrzaną i podaną pod odpowiednim ciśnieniem. Wodę wlewa się poprzez odbyt znaczenie.
 • Co znaczy Kwas Hialuronowy Definicja składnik mukoprotein i mukopolisacharydów; występuje między innymi w skórze, ciele szklistym oka, pępowinie, otocz­ce komórki jajowej co znaczy.
 • Co znaczy Homeodomena Definicja z 60 aminokwasów i kodowana poprzez homeobox. Złożona jest z 4 obszarów helikalnych, z których jeden bierze udział w transkrypcji krzyżówka.
 • Co znaczy Geny Homeotyczne Definicja które określają tożsamość poszczególnych segmentów DNA. Z tego powodu mutacje tych genów mogą wywołać, iż jedna część ciała zostanie co to jest.
 • Co znaczy C21H23N05 Heroina Definicja morfiny; substancja o mocnym działaniu przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie stoso­wana w lecznictwie z racji na ryzyko silnego słownik.
 • Co znaczy Hipochondria Definicja troski o swoje zdrowie z nadmierną koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym odczuwaniem bodźców z wnętrza organizmu czym jest.
 • Co znaczy Hemaglutynacja Definicja czer­wonych; zdarzenie zlepiania się krwinek czer­wonych w obecności swoistych przeciwciał albo czynników nieswoistych (bakterie, wirusy co oznacza.
 • Co znaczy Heksachlorocykloheksan Definicja dobrze wchłaniający się z przewodu pokarmowego w szczególności w obecności tłuszczu. Odkłada się w wątrobie i nerkach. Działa silnie tłumaczenie.
 • Co znaczy Hepatomegalia Definicja jego powodem mogą być dolegliwości wątroby (na przykład zapalenie) albo ogólnoustrojowe na przykład niewydol­ność krążenia przykłady.
 • Co znaczy Harmalina Definicja ruty stepowej, należący do ekipy halucynogenów, wywołując omamy wzrokowe, zamroczenie, uczucie rozdwojenia osobowości i drgawki definicja.
 • Co znaczy Choroba Hirschsprunga Definicja rozszerzenie okrężnicy spowo­dowane brakiem w ścianie jelita grubego przywspółczulnych zwojów nerwowych. Pozba­wiony unerwienia odcinek encyklopedia.
 • Co znaczy Habituacja Definicja polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia jak działa.
 • Co znaczy Homeopatia Definicja leczyć przez podawanie substancji, które w większych dawkach powodują symptomy cho­robowe (trucizn) podobne do danej dolegliwości, w takim czy jest.
 • Co znaczy Hemizygota Definicja się do cech sprzężonych z płcią (z chromosomem X). Nie posiada pary chromosomów płciowych (jak kobieta - XX), ale posiada parę X i Y. Nie pojęcie.
 • Co znaczy Heparynoidy Definicja sub­stancje mające sporo wspólnych cech z hepa­rynami drobnocząsteczkowymi. Stosuje się je rzadko u osób uczulonych na heparynę i w formie wyjaśnienie.
 • Co znaczy HARVEY WILLIAM - (1578-1667) Definicja odkrywca krążenia krwi. Jako pierwszy użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew płynie w naczyniach krwionośnych zawsze w tym samym opis.
 • Co znaczy Haemophilus Definicja HACZYK HAEMOPHILUS HAFNIA hak HALLER ALBRECHT HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA HALUCYNACJE HALUCYNOGENY HALUCYNOIDY HAŁAS HAMARTIA HAMARTOMA informacje.
 • Co znaczy Homoseksualizm Definicja pro­wadząca do zachowań seksualnych wobec osobników własnej płci. Przejściowe zachowa­nia H. są typowe dla okresu dojrzewania i wie­ku znaczenie.
 • Co znaczy Hiperkaliemia Definicja Pojawia się w razie nad­miernej podaży z pokarmem, nadmiernego uwalniania z komórek (rozpad, nie wszystkie leki, kwasica, cukrzyca) albo co znaczy.
 • Co znaczy Hartowanie Definicja na negatywny fizjologicznie impuls w konsekwencji po­wtarzalnej ekspozycji. Odmianą jest habituacja i reakcja na niedokrwienie płatów krzyżówka.
 • Co znaczy Hipnoza Definicja przejściowy stan zmienionej świadomości od bardzo nieznaczne­go do przypominającego głęboki sen, zależnie od indywidualnej podatności i co to jest.
 • Co znaczy Hemofiltracja Definicja podobne do krążenia w okresie hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne ciśnienie po ze­wnętrznej stronie błony albo słownik.
 • Co znaczy Przełom Hiperkalcemiczny Definicja zespół objawów wywołanych bardzo wysokim stężeniem wapnia w surowi­cy krwi w przebiegu nadczynności przytarczyc. Symptomy P są bardzo czym jest.
 • Co znaczy Postsynaptyczne Hamowanie Definicja pobudzeń w układzie nerwo­wym, opierający na hiperpolaryzacji (niewrażli­wy na bodźce) neuronu w następstwie związania się co oznacza.
 • Co znaczy Objaw Hornera Definicja da­chówkowate zachodzenie na siebie kości czaszki płodu na zdjęciach rtg, świadczące o wewnątrz-macicznej zgonu płodu. W trakcie porodu to tłumaczenie.
 • Co znaczy Hemibalizm Definicja o cha­rakterze wyrzucania, obejmujące dogłowowe części kończyn, przeważnie górnych. Ogranicza­ją się do jednej strony. Są przeważnie przykłady.
 • Co znaczy Wsobna Hodowla Definicja kojarzeniu do rozmnażania osobników spo­krewnionych. Regularnie powstałe osobniki są homozygotyczne pod względem wielu nieko­rzystnych cech definicja.
 • Co znaczy Hipermnezja Definicja zdol­ność dokładnego odtwarzania tych engramów pamięciowych, których odtworzenie w normal­nych uwarunkowaniach byłoby niemożliwe. Występuje encyklopedia.
 • Co znaczy Hipoazoturia Definicja związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich jak działa.
 • Co znaczy Hb Hemoglobina Definicja białkowej (globulina) i metaloporfiryny (hem). Złożona jest z 4 łańcuchów polipeptydowych. U człowieka, w erytrocytach występują czy jest.
 • Co znaczy Albrecht Haller Definicja Albert von Haller. Szwajcarski fizjolog, botanik i literat. Jego majątek naukowy dotyczy anato­mii i fizjologii (jest artystą tej nazwy pojęcie.
 • Co znaczy Hipoproteinemia Definicja białka w osoczu (albo jego frakcji na przykład hipoalbuminemia). Pojawia się w stanach niedożywie­nia (kwashiorkor, przetoki jelitowe), w wyjaśnienie.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja HIPOPROTEINEMIA co znaczy HALLER ALBRECHT krzyżówka HEMOGLOBINA - (Hb) co to jest HIPOAZOTURIA słownik HIPERMNEZJA czym jest HODOWLA WSOBNA co oznacza. co to znaczy.

Słownik HISTEREKTOMIA co znaczy HAMARTOMA krzyżówka HISTOPLAZMOZA co to jest co to jest.