Słownik heparyna co to znaczy.
Definicja HEPARYNA. Co to jest mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania.

Czy przydatne?

Definicja HEPARYNA

Co to znaczy Heparyna: związek chemiczny zbudowany z łańcuchów mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania). Występu­je w sporych ilościach w komórkach tucznych. H. potęgując działanie antytombiny III hamuje pro­ces krzepnięcia krwi, uniemożliwiając przejście protrombiny w trombinę. Stosuje się ją profilak­tycznie i leczniczo. Heparynę niefrakcjonowaną podaje się dożylnie (po podaniu domięśniowym tworzą się krwiaki), przeważnie w ciągłym wle­wie, w leczeniu chorób zakrzepowych. Lecze­nie należy prowadzić w uwarunkowaniach szpitalnych z uwagi na konieczność stałego monitorowania układu krzepnięcia i interwencji w przypadku pojawie­nia się powikłań w pierwszej kolejności krwotocznych. W profilaktyce dolegliwości zakrzepowo-zatorowej, przeważnie u osób unieruchomionych, ze zła­maniami kończyn dolnych i miednicy, z pora­żeniami albo nowotworami złośliwymi stosuje się preparaty H. frakcjonowanej - drobnocząsteczkowej (wytwarza się je z krótkich łańcuchów H.). To jest standard leczniczy i praktycznie każda oso­ba z poważnymi obrażeniami dolnej części ciała (leczona w oddziałach urazowo-ortopedycznych i poprzez pewien moment poszpitalny) otrzymu­je H. drobnocząsteczkową. Dawkę określa się w zależności od wskazań i w relacji do wagi pacjenta. W razie H. drobnocząsteczkowej relacja działania przeciwzakrzepowego do ry­zyka powikłań krwotocznych jest korzystniejszy
niż H. niefrakcjonowanej. Wykorzystywanie nie wy­maga wykonywania kontrolnych badań labora­toryjnych. Podaje się je podskórnie, przeważnie raz na dzień. Z powikłań główne są krwa­wienia, a w miejscu podania może powodować powstawanie ognisk martwicy skóry i tkanki pod­skórnej
Definicja HIALINA:
Co to jest o różnym po­chodzeniu i składzie na przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w razie ich poalkoholowego za­palenia, białka osocza w szkliwieniu tętniczek heparyna.
Definicja HIRSZFELD LUDWIG:
Co to jest le­karz pracujący w Niemczech. Jest jednym z twór­ców edukacji o ekipach krwi i ich dziedziczeniu. Raczej jego zasługą jest sposobność przetacza­nia krwi. II Wojnę Światową spędził w Polsce heparyna.
Definicja HEMOFILTRACJA:
Co to jest podobne do krążenia w okresie hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne ciśnienie po ze­wnętrznej stronie błony albo częściowo hamując odpływ krwi, co powiększa ciśnienie w przedzia­le heparyna.
Definicja HIPERNATREMIA:
Co to jest sodowych w surowicy. Występuje w przypadku nadmiernej po­daży sodu w pożywieniu i wodzie, straty wody (poty, wymioty, biegunka, moczówka prosta), zespole Cushinga, przewlekłych kłębuszkowych heparyna.

Czym jest HEPARYNA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: