Słownik heparyna co to znaczy.
Definicja HEPARYNA. Co to jest mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania.

Czy przydatne?

Definicja HEPARYNA

Co to znaczy HEPARYNA: związek chemiczny zbudowany z łańcuchów mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania). Występu­je w sporych ilościach w komórkach tucznych. H. potęgując działanie antytombiny III hamuje pro­ces krzepnięcia krwi, uniemożliwiając przejście protrombiny w trombinę. Stosuje się ją profilak­tycznie i leczniczo. Heparynę niefrakcjonowaną podaje się dożylnie (po podaniu domięśniowym tworzą się krwiaki), przeważnie w ciągłym wle­wie, w leczeniu chorób zakrzepowych. Lecze­nie należy prowadzić w uwarunkowaniach szpitalnych z uwagi na konieczność stałego monitorowania układu krzepnięcia i interwencji w przypadku pojawie­nia się powikłań w pierwszej kolejności krwotocznych. W profilaktyce dolegliwości zakrzepowo-zatorowej, przeważnie u osób unieruchomionych, ze zła­maniami kończyn dolnych i miednicy, z pora­żeniami albo nowotworami złośliwymi stosuje się preparaty H. frakcjonowanej - drobnocząsteczkowej (wytwarza się je z krótkich łańcuchów H.). To jest standard leczniczy i praktycznie każda oso­ba z poważnymi obrażeniami dolnej części ciała (leczona w oddziałach urazowo-ortopedycznych i poprzez pewien moment poszpitalny) otrzymu­je H. drobnocząsteczkową. Dawkę określa się w zależności od wskazań i w relacji do wagi pacjenta. W razie H. drobnocząsteczkowej relacja działania przeciwzakrzepowego do ry­zyka powikłań krwotocznych jest korzystniejszy
niż H. niefrakcjonowanej. Wykorzystywanie nie wy­maga wykonywania kontrolnych badań labora­toryjnych. Podaje się je podskórnie, przeważnie raz na dzień. Z powikłań główne są krwa­wienia, a w miejscu podania może powodować powstawanie ognisk martwicy skóry i tkanki pod­skórnej
Definicja HAMOWANIE POSTSYNAPTYCZNE:
Co to jest mecha­nizm wygaszania pobudzeń w układzie nerwo­wym, opierający na hiperpolaryzacji (niewrażli­wy na bodźce) neuronu w następstwie związania się neurotransmittera hamującego heparyna co znaczy.
Definicja HELLEBRYNA:
Co to jest glikozydy wyizo­lowane z ciemiernika o działaniu zbliżonym do strofantyny (działanie nasercowe pobudzające kurczliwość, a zmniejszające przewodnictwo i pobudliwość - arytmie, niewydolność krążenia heparyna krzyżówka.
Definicja HARMALINA:
Co to jest alkaloid wyizolowany z ruty stepowej, należący do ekipy halucynogenów, wywołując omamy wzrokowe, zamroczenie, uczucie rozdwojenia osobowości i drgawki heparyna co to jest.
Definicja HIALINA:
Co to jest o różnym po­chodzeniu i składzie na przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w razie ich poalkoholowego za­palenia, białka osocza w szkliwieniu tętniczek heparyna słownik.

Czym jest HEPARYNA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: