Słownik skand stężenie molalne co to znaczy.
STRYCHNINA co znaczy STAN FAZOWY krzyżówka SIMA co to jest ŚREDNIA WAŻONA słownik SIAL czym jest.

Słownik chemiczny: przykłady na S

 • Co to znaczy Skand Informacje Scandium), pierwiastek chem., metal, Z = 21, m.at. 44,955591u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1879 r. poprzez L. Nilsena. Istnienie skandu co znaczy.
 • Co to znaczy Molalne Stężenie Informacje ca - relacja liczności materii (n) substancji rozpuszczonej do masy rozpuszczalnika (ma krzyżówka.
 • Co to znaczy Słodzące Substancje Syntetyczne Informacje substancje o słodkim smaku użytkowane jako bonusy do żywności, zastępują naturalne substancje słodzące (węglowodany, na przykład sacharozę co to jest.
 • Co to znaczy Serotonina Informacje ↑ neuroprzekaźnik; powiększa ciśnienie krwi, skutkuje skurcz mięśni gładkich; w stanie depresji występuje niedobór s słownik.
 • Co to znaczy Sacharydy Informacje ↑ węglowodany czym jest.
 • Co to znaczy Laboratoryjne Szkło Informacje stosowanego do wyrobu naczyń laboratoryjnych i aparatury chem.; cechuje się sporą odpornością chem., cieplną i małą rozpuszczalnością: ↑ co oznacza.
 • Co to znaczy Arrheniusa Według Sole Informacje kationów metali (lub ekipy amonowej NH4+) i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3-, LiBr Li+ + Br-, NaI Na+ + I-, K3[Fe(CN)6 tłumaczenie.
 • Co to znaczy Metali Napięciowy Szereg Informacje ↑ szereg napięciowy elektrod metalicznych przykłady.
 • Co to znaczy Ołowiowe Potasowo Szkła Informacje szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i PbO; przykłady: ↑ Flint, ↑ szkło kryształowe; użytkowane do wyrobu ↑ szkła optycznego definicja.
 • Co to znaczy Kwantowy Stan Informacje opis elektronu w atomie, dokonany dzięki czterech ↑ liczb kwantowych encyklopedia.
 • Co to znaczy Selen Informacje Selenium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 34, m.at. 78,96u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1817 r. poprzez J.J. Berzeliusa. W przyrodzie jak działa.
 • Co to znaczy Geometryczna Średnia Informacje G - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i czy jest.
 • Co to znaczy Ziemska Skorupa Informacje zewnętrzna) warstwy Ziemi zwanej płaszczem; sięga przeciętnie na głębokość 50 km od powierzchni Ziemi. Złożona jest z dwóch warstw pojęcie.
 • Co to znaczy Szczawian Informacje szczawiowego. Może to być sól (na przykład szczawian sodu NaOOC-COONa), ester (na przykład szczawian metylu CH3OOC-COOCH3) albo sól i ester wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Światło Informacje elektromagnetyczne, dzieli się na trzy zakresy: ↑ podczerwień (długość fali 760÷10000 nm), ↑ światło widzialne (długość fali 380÷760 nm) i opis.
 • Co to znaczy Warzona Sól Informacje sól kuchenna (↑ chlorek sodu) pozyskiwana poprzez zatężanie i odparowanie solanek i roztworów NaCl informacje.
 • Co to znaczy Koordynacji Sfera Informacje jonów albo cząsteczek ↑ ligandów, otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum koordynacji w cząsteczce ↑ związku znaczenie.
 • Co to znaczy Smalec Informacje otrzymywany poprzez wytapianie sadła albo słoniny, pozbawiony wartości odżywczych, zawierający wiele cholesterolu; stosowany do smażenia co znaczy.
 • Co to znaczy Stechiometryczny Stosunek Informacje pierwiastków w związku chemicznym (masowy bądź liczb atomów) albo relacja ilościowy reagentów w reakcji chem. (molowy, masowy, objętościowy krzyżówka.
 • Co to znaczy Pianotwórcza Substancja Informacje ↑ substancja powierzchniowo aktywna utrwalająca pianę co to jest.
 • Co to znaczy Sternity Informacje pochodnych arsenu, użytkowanych jako ↑ bojowe środki trujące wywołujące kichanie, kaszel, a w większych stężeniach wymioty. Do sternitów słownik.
 • Co to znaczy SZKŁA SODOWO-POTASOWO-WAPNIOWE Informacje jako gł. składniki: SiO2, Na2O, K2O i CaO; użytkowane do wyrobu ↑ szkła laboratoryjnego cechuje się mniejszą odpornością chem. od ↑ szkieł czym jest.
 • Co to znaczy Homologiczny Szereg Informacje podobnej budowie i właściwościach chem., których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej jednakowych grup, na przykład grupę -CH2- w co oznacza.
 • Co to znaczy Smaltyn Informacje minerał, (Ni,Co)As3, barwy szarej, ruda niklu i kobaltu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Mineralne Surowce Informacje przyrodzie substancje, otrzymywane w celu zastosowania ich potencjału energetycznego (surowce energetyczne) albo przetworzenia w inne przykłady.
 • Co to znaczy Sulfonowanie Informacje kwasem siarkowym, prowadzi do zastąpienia jednego z atomów wodoru, połączonych z pierścieniem, ekipą sulfonową -SO3H. Powstałe pochodne definicja.
 • Co to znaczy Cząsteczki Symetria Informacje cząsteczki, sprawiająca, iż po ustalonych przekształceniach względem przedmiotów symetrii (obrotach, odbiciach i inwersji; ↑ przedmioty encyklopedia.
 • Co to znaczy Róg Sztuczny Informacje ↑ galalit jak działa.
 • Co to znaczy Tyndalla Smuga Informacje stożek Tyndalla - skutek optyczny powstający w rezultacie rozpraszania światła przechodzącego poprzez koloid. Krótsze fale świetlne czy jest.
 • Co to znaczy Wewnętrzna Sól Informacje dwufunkcyjnego, zawierającego grupę o charakterze kwasowym (na przykład -COOH, -SO3H) i grupę o charakterze zasadowym (na przykład -NH2 pojęcie.
 • Co to znaczy Lód Suchy Informacje węgla o temp. -78°C, powszechnie użytkowany w przemyśle chłodniczym, a również niekiedy do wytwarzania sztucznej mgły. Jego nazwa bierze wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Se Informacje znak ↑ selenu opis.
 • Co to znaczy Jenajskie Szkło Informacje glinowe; skład: SiO2 - 74,5%, Al2O3 - 8,5%, B2O3 - 4,6%, Na2O - 7,7%, BaO - 3,9%, CaO - 0,8% i Mg - 0,1%; typ ↑ szkła laboratoryjnego informacje.
 • Co to znaczy Superfosfat Informacje ↑ nawozy fosforowe znaczenie.
 • Co to znaczy Świeżenie Informacje otrzymywania ↑ stali z roztopionej ↑ surówki poprzez obniżenie zawartości węgla i usuwanie (możliwie całkowite) siarki i fosforu. Ś. można co znaczy.
 • Co to znaczy Reakcji Substraty Informacje pierwiastki albo związki chem.), które wchodzą w reakcję chem. Zapisując przebieg reakcji chemicznej, z lewej strony piszemy substraty a z krzyżówka.
 • Co to znaczy Spiż Informacje brązów, zawierający prócz ↑ miedzi i ↑ cyny, również ↑ cynk i ↑ ołów, a wykazujący znaczącą odporność na ścieranie. Użytkowany do co to jest.
 • Co to znaczy Szkło Informacje ↑ szkło krzemianowe słownik.
 • Co to znaczy Salol Informacje ↑ kwas salicylowy czym jest.
 • Co to znaczy Islandzki Szpat Informacje kalcytu występująca jako bezb., przezroczyste kryształy charakteryzujące się cechą podwójnego załamania światła i dające podwójny obraz co oznacza.
 • Co to znaczy Ilościowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny tłumaczenie.
 • Co to znaczy STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA Informacje iloczynu stężeń produktów reakcji chem. (w potęgach równych ich współczynnikom stechiometrycznym) do iloczynu stężeń substratów (w przykłady.
 • Co to znaczy Słońca Chemiczny Skład Informacje jakościowy i ilościowy) gwiazdy Układu Słonecznego (Słońca); pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,60% masy i to są: wodór (70%mas.), hel definicja.
 • Co to znaczy Czynna Powierzchniowo Substancja Informacje zmniejszająca napięcie powierzchniowe cieczy, ma właściwości zwilżające, emulgujące i pieniące, użytkowana w celu otrzymania trwałej encyklopedia.
 • Co to znaczy Szminki Informacje ↑ kredki do warg jak działa.
 • Co to znaczy Solwatacja Informacje się cząsteczek (albo jonów) substancji rozpuszczonej z cząsteczkami rozpuszczalnika (wody (↑ hydratacja), acetonu (CH3COCH3), acetonitrylu czy jest.
 • Co to znaczy Prosta Substancja Informacje stanie wolnym. Nie wszystkie pierwiastki mogą występować w formie kilku substancji prostych, na przykład ↑ węgiel jako ↑ diament, ↑ grafit pojęcie.
 • Co to znaczy Sodowa Saletra Informacje ↑ azotan(V) sodu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Stroncjanit Informacje minerał, SrCO3, bezb. albo żółtawy, przezroczysty; użytkowany do otrzymywania strontu opis.
 • Co to znaczy Optyczna Skręcalność Informacje ↑ czynność optyczna informacje.
 • Co to znaczy Plancka Stała Informacje jedna z fundamentalnych stałych fizycznych, odkryta około 1900 r. poprzez M. Plancka w trakcie badań promieniowania ciała idealnie znaczenie.
 • Co to znaczy Tyndalla Stożek Informacje ↑ smuga Tyndalla co znaczy.
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Spinowa Informacje spin cząstki. Dla danej cząstki przyjmuje jedną wartość, dla elektronu: s = 1/2 (dla innych cząstek przyjmuje inne wartości, na przykład 1 krzyżówka.
 • Co to znaczy Stront Informacje Stronium), pierwiastek chem., metal, Z = 38, m.at. 87,62u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez A. Crawforda w 1790 r., czysty metal dostał co to jest.
 • Co to znaczy Ernest Georg Stahl Informacje chemik i doktor, prof. medycyny w Halle. Od 1715 r. doktor osobisty króla pruskiego w Berlinie. Opierając się na obserwacji otrzymywania słownik.
 • Co to znaczy Wszechświata Chemiczny Skład Informacje jakościowy i ilościowy) wszystkich poznanych obiektów przestrzeni kosmicznej; pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,655% masy i to są czym jest.
 • Co to znaczy Rydberga Stała Informacje fizyczny występujący we wzorach opisujących serie widmowe i poziomy energetyczne w atomie, przy założeniu nieskończonej masy jądra równa co oznacza.
 • Co to znaczy Mohsa Skala Informacje skala ↑ twardości substancji stałych, przygotowana w 1812 r. poprzez niem. mineraloga F. Mohsa jako skala komparatywna (jeżeli substancja tłumaczenie.
 • Co to znaczy Saturacja Informacje mechanizm nasycania cieczy gazem używany na przykład w trakcie produkcji napojów gazowanych i cukru (nasycanie CO2 przykłady.
 • Co to znaczy Symetrii Środek Informacje ↑ przedmioty symetrii definicja.
 • Co to znaczy Spinele Informacje MIIMIII2O4, MII = Fe, Mg, MIII = Al, Fe, Cr. Do s. należą między innymi: ↑ magnetyt, ↑ chromit i spinel właściwy (MgAl2O4), którego encyklopedia.
 • Co to znaczy Samar Informacje Samariumium), pierwiastek chem., metal, Z = 62, m.at. 150,36u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. poprzez P.E. Lecoq de Boisbaudrana. W jak działa.
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY POWIERZCHNI KSIĘŻYCA ZIEMI Informacje jakościowy i ilościowy) próbek skał księżycowych jest następujący: tlen (34÷48%mas.), krzem (16,8÷21,0%mas.), żelazo (12,1÷16,4%mas czy jest.
 • Co to znaczy Solwent Informacje ↑rozpuszczalnik pojęcie.
 • Co to znaczy Podstawowy Stan Informacje minimalnej energii wewnętrznej układu kwantowego (na przykład atomu albo cząsteczki); w kwantowomechanicznym opisie atomu - stan 1s (↑ wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Wzbudzone Stany Informacje układu kwantowego, charakteryzujące się energią większą niż energia ↑ stanu podstawowego układu. Układ przechodzi ze stanu podstawowego w s opis.
 • Co to znaczy Sorpcja Informacje fizykochem. zjawiska pochłaniania, obejmujące ↑ absorpcję i ↑ adsorpcję informacje.
 • Co to znaczy Sn Informacje znak ↑ cyny znaczenie.
 • Co to znaczy Masowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny co znaczy.
 • Co to znaczy Jędrzej Śniadecki Informacje pol., doktor, biolog i filozof. Prof. Uniwersytetu Wileńskiego, artysta pol. słownictwa chem., autor pierwszego pol. podręcznika chemii krzyżówka.
 • Co to znaczy Destylacja Sucha Informacje substancji bez dostępu powietrza, skutkuje wydzielenie z niej substancji lotnych (gazowych i ciekłych). S.d. węgla kopalnego nazywa się co to jest.
 • Co to znaczy Dozymetryczne Szkło Informacje które wymienia zabarwienie pod wpływem promieniowania jonizującego (zawiera halogenki srebra). Użytkowane do pomiaru czasu i intensywności słownik.
 • Co to znaczy Kryształu Symetria Informacje przestrzeni atomów, jonów albo cząsteczek tworzących kryształ (sieć przestrzenna kryształu) albo symetria zewnętrznej formy kryształu (na czym jest.
 • Co to znaczy Objętościowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny co oznacza.
 • Co to znaczy Stygmasterol Informacje związek chem. należący do ekipy ↑ steroidów. Występuje w ziarnach soi. Użytkowany w przemyśle farmaceutycznym do syntezy ↑ hormonów tłumaczenie.
 • Co to znaczy Smitsonit Informacje minerał, ZnCO3, przezroczysty, bezb., żółty, szary albo brunatny; użytkowany do otrzymywania cynku przykłady.
 • Co to znaczy Układu Składnik Informacje chem., na przykład CO2 - gazowy, stały; H2O - gazowa, ciekła, stała. Układ może zawierać jeden składnik, lecz może tez być dwu- albo definicja.
 • Co to znaczy Fotochromowe Szkło Informacje szkło borowo-glinowe (↑ szkła borowo glinowe); przykładowy skład: SiO2 - 60,1%, Al2O3 - 9,5%, Na2O - 10,0%, B2O3 - 20,0%, AgX (X = F, Cl encyklopedia.
 • Co to znaczy Spilśnianie Informacje jednolitej, zbitej powierzchni. Mechanizm użytkowany w trakcie produkcji filcu (s. tkaniny wełnianej), płyt pilśniowych, papieru jak działa.
 • Co to znaczy SZEREG NAPIĘCIOWY ELEKTROD METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH Informacje metali i niemetali ułożonych w kolejności wzrastania potencjałów standardowych tworzonych poprzez nie elektrod. Szereg podaje potencjały (↑ czy jest.
 • Co to znaczy Stereoizomeria Informacje polegającej na różnej budowie geometrycznej cząsteczki, na różnym przestrzennym położeniu jej fragmentów względem siebie. Kolejność atomów pojęcie.
 • Co to znaczy SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM Informacje związków chem. użytkowanych jako leki w chorobach nowotworowych; ich działanie bazuje na przykład na blokowaniu syntezy kwasów nukleinowych wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Si Informacje znak ↑ krzemu opis.
 • Co to znaczy Fizjologiczna Sól Informacje chlorku sodu o stężeniu 0,9%, odpowiadającym stężeniu tego związku w osoczu krwi albo innych płynach ustrojowych (s.f. jest izotoniczna z informacje.
 • Co to znaczy Rezonansowe Struktury Informacje ↑ struktury graniczne znaczenie.
 • Co to znaczy Silikony Informacje wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych; związki niepalne, o bardzo dużej odporności chem., wytrzymałości mechanicznej i co znaczy.
 • Co to znaczy Substytucja Informacje ↑ reakcja substytucji krzyżówka.
 • Co to znaczy Śniedź Informacje ↑ patyna co to jest.
 • Co to znaczy Spektroskopia Informacje przyrodniczych leżący na pograniczu fizyki i chemii, zajmujący się badaniem widm emisyjnych i absorpcyjnych (↑ widmo promieniowania) w celu słownik.
 • Co to znaczy Białka Czwartorzędowa Struktura Informacje powiązania pojedynczych łańcuchów (podjednostek) wchodzących w skład białka, o cząsteczce składającej się z wielu łańcuchów. Na przykład ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Michał Sędziwój Informacje 1566-1636) pol. alchemik, działał na dworze króla Zygmunta III Wazy i cesarza Rudolfa II w Pradze. W Europie znany jako Sendivogus Polonus co oznacza.
 • Co to znaczy Niestechiometryczny Skład Informacje którego nie można wyrazić ustalonym wzorem chem. Relacje liczbowe ilości poszczególnych pierwiastków związku niestechiometrycznego mogą tłumaczenie.
 • Co to znaczy Sulfonamidy Informacje środki lecznicze, pochodne amidu kwasu sulfanilowego, posiadają działanie bakteriobójcze, np przykłady.
 • Co to znaczy Słodziki Informacje ↑ syntetyczne substancje słodzące definicja.
 • Co to znaczy Sc Informacje znak ↑ skandu encyklopedia.
 • Co to znaczy Chilijska Saletra Informacje ↑ azotan(V) sodu jak działa.
 • Co to znaczy Wodorowa Elektroda Standardowa Informacje z płytki platynowej pokrytej rozdrobnioną platyną (czernią platynową), zanurzona w 1-molowym roztworze mocnego jednoprotonowego kwasu i czy jest.
 • Co to znaczy Glauberska Sól Informacje ↑ siarczan(VI) sodu pojęcie.
 • Co to znaczy Si Informacje Systéme International d´Unités), międzynarodowy metryczny układ jednostek fundamentalnych i pochodnych i ich wielokrotności określanych wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Soman Informacje gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz, hydrolizująca opis.
 • Co to znaczy Sulfochlorek Informacje chlorek kwasowy Ar-SO2Cl albo R-SO2Cl kwasu sulfonowego, otrzymywany w reakcji: R-SO3H + PCl5 R-SO2Cl + POCl3 + HCl informacje.
 • Co to znaczy Skrobia Informacje masie cząsteczkowej sięgającej nawet 100 mln, homopolisacharyd (a więc związek składający się z monomerów jednego rodzaju), którego znaczenie.
 • Co to znaczy Sylvanit Informacje minerał, AuAgTe4, barwy stalowoszarej, rzadki minerał złota co znaczy.
 • Co to znaczy Białka Pierwszorzędowa Struktura Informacje występowania poszczególnych ↑ aminokwasów w cząsteczce białka (ogólnie struktura pierwszorzędowa to kolejność różnych monomerów w krzyżówka.
 • Co to znaczy Jodowana Sól Informacje ↑ sól kuchenna, wzbogacona ze względów zdrowotnych, w związki jodu, gł. KI i NaI co to jest.
 • Co to znaczy Volty Stos Informacje składające się z wielu ułożonych na przemian cynkowych i miedzianych krążków, przedzielonych kawałkami sukna nasyconego kwasem siarkowym słownik.
 • Co to znaczy Stopowe Stale Informacje ↑ stale szlachetne czym jest.
 • Co to znaczy Supertomasyna Informacje ↑ nawozy fosforowe co oznacza.
 • Co to znaczy Światłoczułość Informacje substancji chemicznej na działanie światła. Pod wpływem światła substancja taka może ulegać różnym reakcjom chemicznym, na przykład tłumaczenie.
 • Co to znaczy Siarczany Informacje powstają w reakcji z ↑ kwasem siarkowym(VI) w niskich temp. Przeważnie pozyskiwane są siarczan dimetylu i siarczan dietylu, użytkowane przykłady.
 • Co to znaczy Substancja Informacje rodzaj materii o ściśle ustalonych właściwościach fiz. i chem. i określonej masie definicja.
 • Co to znaczy Butelkowe Szkło Informacje wapniowe; skład: SiO2 - 55÷63%, Na2O - 4÷10%, K2O - 0,6÷2%, CaO - 13÷21% i Fe2O3 - 1,2÷4,4% i Mn2O3 - 0÷7,5%; temp. mięknięcia 500÷600°C encyklopedia.
 • Co to znaczy Światła Spójność Informacje drgań wektorów natężenia pola elektromagnetycznego w wiązce świetlnej; przypadek, kiedy maksimum drgania jednego promienia nakłada się z jak działa.
 • Co to znaczy Widmowe Serie Informacje widmowych w widmach atomowych (↑ widmo emisyjne) odpowiadających falom elektromagnetycznym emitowanym w trakcie przejść elektronu z czy jest.
 • Co to znaczy Sarin Informacje gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno drgawkowym; bezb. ciecz, t.t. 57°C, t.w pojęcie.
 • Co to znaczy Silan Informacje wzorze SiH4, analog metanu. Otrzymywany w reakcji SiCl4 z tetrahydrydoglinianem litu LiAlH4, w środowisku bezwodnym. Znane są również wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kwaśny Smog Informacje zanieczyszczenie powietrza powstające przy sporym nasłonecznieniu w silnie zanieczyszczonym, wilgotnym powietrzu. Gł. składniki s.k. to opis.
 • Co to znaczy ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI Informacje użytkowane do trwałego skręcania włosów; zbiór obejmuje: preparat do skręcania włosów, zawierający sól amonową albo pochodne kwasu informacje.
 • Co to znaczy Sfaleryt Informacje krystalizuje w układzie regularnym), gł. ruda cynku. Użytkowana do otrzymywania cynku i produkcji białej farby (↑ biel cynkowa znaczenie.
 • Co to znaczy Wojciech Świętosławski Informacje fizykochemik pol., prof. Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich. Skonstruował co znaczy.
 • Co to znaczy Wapniowe Potasowo Szkła Informacje szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i CaO; odpowiednikiem jest ↑ szkło crown; użytkowane do wyrobu ↑ szkła laboratoryjnego krzyżówka.
 • Co to znaczy SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA OGNIWA (SEM) Informacje elektrycznych elektrod ↑ ogniwa otwartego (w chwili, gdy poprzez ogniwo nie płynie prąd elektryczny). SEM ogniwa zależy od natężenia prądu co to jest.
 • Co to znaczy Stereochemia Informacje zajmujący się budową przestrzenną cząsteczek chemicznych, jej wpływem na właściwości chem. związków. Obejmuje zagadnienia powiązane z słownik.
 • Co to znaczy Grignarda Synteza Informacje otrzymywanie ↑ związków Grignarda i ich reakcje z innymi związkami chem czym jest.
 • Co to znaczy Białka Trzeciorzędowa Struktura Informacje łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania pomiędzy co oznacza.
 • Co to znaczy Skupienia Stan Informacje materii, postać, w jakiej występuje dana substancja (zazwyczaj odnosząc się do ↑ warunków normalnych albo standardowych (↑ warunki tłumaczenie.
 • Co to znaczy Torowy Szereg Informacje promieniotwórczy 232Th ... 208Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k, gdzie k należy do zbioru przykłady.
 • Co to znaczy Uranowa Smółka Informacje ↑ uraninit definicja.
 • Co to znaczy S Informacje znak ↑ siarki encyklopedia.
 • Co to znaczy Strącanie Informacje ↑ wytrącanie jak działa.
 • Co to znaczy Faradaya Stała Informacje poprzez który należy pomnożyć liczbę moli jonu jednododatniego albo jednoujemnego, by dostać rozmiar ładunku przenoszonego poprzez te jony czy jest.
 • Co to znaczy Stechiometryczny Skład Informacje który można wyrazić ustalonym wzorem chem., na przykład CO2, H2O, a więc taki, gdzie ilości poszczególnych pierwiastków w związku pojęcie.
 • Co to znaczy Magnezu Vi Siarczan Informacje związek chem. o wzorze MgSO4 (bezb. kryształy, t.t. 1124°C), dobrze rozp. w wodzie i glicerolu (↑ gliceryna), nierozp. w etanolu, występuje wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Indyjska Saletra Informacje ↑ azotan(V) potasu opis.
 • Co to znaczy Gorzka Sól Informacje ↑ siarczan(VI) magnezu informacje.
 • Co to znaczy Stymulanty Informacje substancje, na przykład ↑ amfetamina, ↑ kokaina, które powodują stany euforii znaczenie.
 • Co to znaczy Rektyfikowany Spirytus Informacje azeotropowa ↑ etanolu i wody; zawiera 95,5% etanolu i 4,5% wody. Otrzymywany poprzez destylację frakcjonowaną (rektyfikację) spirytusu co znaczy.
 • Co to znaczy Zegarkowe Szkiełko Informacje laboratoryjne w kształcie wycinka powierzchni sferycznej (przypominające szkiełka chroniące tarcze szablonowych zegarów), o średnicy od krzyżówka.
 • Co to znaczy SIARCZAN(VI) AMONU ŻELAZA(II) Informacje związek chem. o wzorze (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O, jasnozielone kryształy rozp. w wodzie, spółka akcyjnaż. należy do najtrwalszych soli żelaza(II co to jest.
 • Co to znaczy Jakościowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny słownik.
 • Co to znaczy Utlenienia Stopień Informacje współczynnik liczbowy informujący, ile elektronów przyjął albo oddał atom pierwiastka. Pierwiastki w stanie wolnym mają stopień czym jest.
 • Co to znaczy Węglowy Szkielet Informacje względów formalnych część cząsteczki związku org., składająca się z samych atomów węgla nie wchodzących w skład grup funkcyjnych. S.w co oznacza.
 • Co to znaczy Krzemianowe Szkło Informacje termoplastyczna mieszanina chem. stopionych tlenków, gł. krzemu, sodu, wapnia, potasu i innych pierwiastków; w zależności od składu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Neptunowy Szereg Informacje promieniotwórczy 237Np ... 209Bi, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 1, gdzie k należy do zbioru przykłady.
 • Co to znaczy Radowy Uranowo Szereg Informacje promieniotwórczy 238U ... 206Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 2, gdzie k należy do zbioru definicja.
 • Co to znaczy SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWWIRUSOWYM Informacje związków chem. użytkowanych jako leki w chorobach wywołanych poprzez wirusy. Do ekipy tej należą między innymi pochodne adamantanu (na encyklopedia.
 • Co to znaczy Hartowane Szkło Informacje krawędziach, pęka na drobne kawałki, nie kaleczące; użytkowane do wyrobu szyb pojazdów mechanicznych. Pozyskiwane poprzez powtórne ogrzanie jak działa.
 • Co to znaczy Sacharoza Informacje cukier buraczany, cukier - związek chem., C12H22O11; disacharyd (↑ dwucukry), ↑ glikozyd, zbudowany z pierścienia α-D-glukozy i β-D czy jest.
 • Co to znaczy Podwójne Wiązania Sprzężone Informacje wiązania podwójne występują naprzemiennie z pojedynczymi, na przykład w butadienie W cząsteczce takiej zdelokalizowane orbitale π obejmują pojęcie.
 • Co to znaczy Iv Węgla Siarczek Informacje CS2, żółta albo bezb. ciecz, t.w. 46,3°C, ruchliwa, łatwopalna. Silna trucizna. Zwykle zawiera zanieczyszczenia powodujące przykrą woń wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Sacharyna Informacje substancja stosowana do słodzenia (↑ syntetyczne substancje słodzące), 300-500 razy słodsza od ↑ sacharozy, dobrze rozp. w wodzie, ciało opis.
 • Co to znaczy Glinowe Borowo Szkła Informacje jako gł. składniki: SiO2, B2O3, Al2O3, Na2O i K2O; przykłady: ↑ szkło jenajskie, ↑ Pyrex, ↑ Duran; użytkowane do wyrobu ↑ szkła informacje.
 • Co to znaczy ŚRODKI DO FARBOWANIA I ROZJAŚNIANIA WŁOSÓW Informacje użytkowane do trwałego (farby) albo nietrwałego (szampony) barwienia włosów na dowolny kolor; odznacza się: farby roślinne (henna i basma znaczenie.
 • Co to znaczy Smog Informacje mieszanina ↑ dymu i ↑ mgły co znaczy.
 • Co to znaczy Białka Drugorzędowa Struktura Informacje łańcucha peptydowego, powstająca na skutek geometrycznej budowy wiązania peptydowego i tworzenia się mostków (przeważnie wodorowych krzyżówka.
 • Co to znaczy Sodu Vi Siarczan Informacje związek chem. o wzorze Na2SO4 (bezb. kryształy, t.t. 884°C), występuje zazwyczaj w formie uwodnionej Na2SO4·10H2O, dobrze rozp. w wodzie co to jest.
 • Co to znaczy Otto Stern Informacje fizykochemik i fizyk, pierwszy Górnoślązak (ur. w Żorach), który dostał Nagrodę Nobla. Studia chem. ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim słownik.
 • Co to znaczy Widzialne Światło Informacje angielskiego visible), część promieniowania elektromagnetycznego o długościach fali w dziedzinie 7,6 · 10-7÷3,8 · 10-7 m, odbierana poprzez czym jest.
 • Co to znaczy Chemicznej Równowagi Stan Informacje gdzie nastąpiło zrównanie szybkości dwu stale biegnących, przeciwnych reakcji chem.: jednej biegnącej od substratów do produktów i drugiej co oznacza.
 • Co to znaczy Solanki Informacje ↑ wody mineralne tłumaczenie.
 • Co to znaczy Stale Informacje węglem (o zawartości węgla do 1,7%), zawierają zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: ↑ manganu, ↑ krzemu, ↑ fosforu i ↑ przykłady.
 • Co to znaczy Sm Informacje znak ↑ samaru definicja.
 • Co to znaczy Smar Informacje substancja użytkowana w celu pomniejszenia tarcia (na przykład wazelina, olej encyklopedia.
 • Co to znaczy Wapniowe Sodowo Szkła Informacje szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, Na2O i CaO; przykłady: ↑ szkło butelkowe, ↑ szkło okienne jak działa.
 • Co to znaczy Skała Informacje jednego albo wielu minerałów powstały w rezultacie ustalonych mechanizmów geologicznych. Skały podzielone są na trzy gł. ekipy: s. magmowe czy jest.
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMU CZŁOWIEKA Informacje jakościowy i ilościowy) organizmu człowieka; pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,31% masy i to są: tlen (65%mas.), węgiel (18%mas pojęcie.
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY I BUDOWA ZIEMI Informacje jest z metalicznego jądra, którego gł. składnikami są żelazo i nikiel. Jądro ma średni promień 3470 km. Nad jądrem znajduje się warstwa wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Klejone Szkło Informacje krawędziach, pęka na drobne kawałeczki, bezpieczne w zastosowaniu - nie można się nim skaleczyć; użytkowane do wyrobu szyb w pojazdach opis.
 • Co to znaczy Układu Stan Informacje charakteryzujących układ, takich jak: ciśnienie, temp., objętość, liczba moli składników, liczba faz, stężenia składników w każdej z faz informacje.
 • Co to znaczy Sensybilizator Informacje substancja, której cząsteczki pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne i umożliwiają w ten sposób przebieg reakcji chem. innej znaczenie.
 • Co to znaczy Szmaragd Informacje minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana berylu (minerału; ↑ beryl), barwy zielonej (pochodzącej od domieszek związków chromu co znaczy.
 • Co to znaczy Sr Informacje znak ↑ strontu krzyżówka.
 • Co to znaczy Podstawników Wpływ Skierowujący Informacje poprzez ↑ podstawniki pierścienia aromatycznego, opierający na tym, iż reakcje przyłączania następnych podstawników drogą substytucji co to jest.
 • Co to znaczy Żrąca Soda Informacje ↑ wodorotlenek sodu słownik.
 • Co to znaczy Sperrylit Informacje minerał, PtAs2, barwy szarobiałej, ruda platyny czym jest.
 • Co to znaczy Williamsona Synteza Informacje eterów alifatycznych w rezultacie działania alkoholanami sodu na halogenki alkilowe, na przykład CH3CH2-Br + CH3CH2ONa CH3CH2-O-CH2CH3 co oznacza.
 • Co to znaczy Węglowa Smoła Informacje pogazowa albo wysokotemperaturowa, pozostałość w procesie produkcji koksu drogą ogrzewania węgla w temp. ~1000°C bez dostępu powietrza (↑ tłumaczenie.
 • Co to znaczy SIŁY VAN DER WAALSA Informacje ↑ oddziaływania van der Waalsa przykłady.
 • Co to znaczy Krystaliczna Sieć Informacje sieć przestrzenna - symetryczny układ punktów w przestrzeni trójwymiarowej obrazujący strukturę kryształu definicja.
 • Co to znaczy Skażony Spirytus Informacje ↑ denaturat encyklopedia.
 • Co to znaczy Jądrowe Siły Informacje wiążące ↑ nukleony (↑ protony i ↑ neutrony) w jądrze atomowym. W porównaniu z siłami elektromagnetycznymi i grawitacyjnymi mają bardzo mały jak działa.
 • Co to znaczy STANDARDOWA ENTALPIA SWOBODNA PRZEMIANY Informacje swobodnej zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu czystych (nie zmieszanych czy jest.
 • Co to znaczy Molowe Stężenie Informacje molarne) - relacja liczności materii (n) substancji rozpuszczonej do obj. roztworu (vr): S.m. znaczy liczbę moli substancji rozpuszczonej w pojęcie.
 • Co to znaczy Piorące Środki Informacje powierzchniowo aktywne: ↑ mydła, ↑ detergenty, substancje znajdujące się w korzeniu mydlinicy; 2) środki do prania zawierające: zgodne ś.p wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Sieciowanie Informacje się dodatkowych wiązań między łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj zawierającymi ugrupowania -CH2-CH2- albo -CH2 opis.
 • Co to znaczy Siarka Informacje Sulphur), pierwiastek chem., niemetal, Z = 16, m.at. 32,066u, ekipa ↑ tlenowców. Znana od starożytności. W przyrodzie występuje w stanie informacje.
 • Co to znaczy Stratosfera Informacje znajdująca się nad ↑ troposferą; sięga do 80 km nad powierzchnię Ziemi. Na wysokości około 25 km występuje największe stężenie ↑ ozonu znaczenie.
 • Co to znaczy Procentowe Stężenie Informacje substancji rozpuszczonej w relacji do masy roztworu: gdzie ms - masa substancji rozpuszczonej, mr - masa roztworu, ma - masa co znaczy.
 • Co to znaczy Optyczne Szkło Informacje szkła, użytkowane do wyrobu przyrządów optycznych i naczyń ozdobnych. Sz.o. są jednorodne i bezb. w całej masie; o w miarę niskich temp krzyżówka.
 • Co to znaczy Szafir Informacje minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy niebieskiej (pochodzącej od domieszek związków tytanu co to jest.
 • Co to znaczy Sulfon Informacje posiadający budowę Ar-SO2-Ar albo Ar-SO2-R lub R-SO2-R. To są bezb. substancje pozyskiwane zazwyczaj w rezultacie utleniania odpowiednich słownik.
 • Co to znaczy Styren Informacje CH=CH2. Ciekła substancja (t.w. 146°C), nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i w benzenie. Otrzymywany z etylobenzenu w rezultacie czym jest.
 • Co to znaczy STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ CIŚNIENIOWA Informacje ↑ stała równowagi chemicznej stężeniowa co oznacza.
 • Co to znaczy Maria Curie Skłodowska Informacje znakomita fizyczka i chemiczka pol., żyła i pracowała we Francji, pierwsza kobieta będąca prof. Sorbony, żona P. Curie. Wspólnie z nim w tłumaczenie.
 • Co to znaczy Elektrolitycznej Dysocjacji Stopień Informacje relacja liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji do początkowej liczby cząsteczek elektrolitu: Stopień dysocjacji może przyjmować przykłady.
 • Co to znaczy Złożona Substancja Informacje składająca się z wielu różnych składników, w przeciwieństwie od ↑ substancji prostej. Do s.z. należą zarówno mieszaniny (konglomeraty wielu definicja.
 • Co to znaczy Wilhelm Friedrich Scheele Informacje szwedzki chemik, samouk, doszedł do swoich odkryć czysto empirycznymi sposobami. Dostał ↑ chlor z HCl i MnO2, odkrył ↑ tlen (z wyjątkiem encyklopedia.
 • Co to znaczy Sód Informacje Natrium), pierwiastek chem., metal, Z = 11, m.at. 22,989768u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H.Davy´ego w 1807 r. W przyrodzie występuje jak działa.
 • Co to znaczy Rozpuszczalna Substancja Informacje ↑ rozpuszczalność czy jest.
 • Co to znaczy Szlam Informacje po przebiegu procesu chem., opadające na dno naczynia reakcyjnego (na przykład elektrolizera) w formie bezpostaciowego osadu (błota). Szlam pojęcie.
 • Co to znaczy Nierozpuszczalna Substancja Informacje ↑ rozpuszczalność wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Okienne Szkło Informacje wapniowe; skład: SiO2 - 72÷75%, Na2O - 13÷15%, CaO - 8÷11,5%, Al2O3 - 0÷2%; temp. mięknięcia 500°C. Użytkowane do wyrobu szyb okiennych opis.
 • Co to znaczy Synteza Informacje 1) mechanizm otrzymywania określonego związku chem.; 2) ↑ reakcja syntezy informacje.
 • Co to znaczy Kolbego Synteza Informacje alkanów o parzystej długości łańcucha w rezultacie reakcji elektrolizy rozpuszczalnych soli kwasów karboksylowych, na przykład 2CH3CH2COO znaczenie.
 • Co to znaczy Spin Informacje momentu pędu cząstki, na przykład elektronu. Dla elektronu ma tylko jedną wartość, ustaloną ↑ spinową liczbą kwantową równą 1/2 i dwie co znaczy.
 • Co to znaczy Paulinga Elektroujemności Skala Informacje elektroujemności pierwiastków, obliczanych opierając się na danych termodynamicznych (energia wiązań pierwiastków). Przyjmując umowną krzyżówka.
 • Co to znaczy Fotochemiczny Smog Informacje Angeles - zanieczyszczenie powietrza powstające w silnie zanieczyszczonym powietrzu przy sporym nasłonecznieniu. Gł. składniki s.f. to: CO co to jest.
 • Co to znaczy Reakcji Szybkości Stała Informacje równaniu kinetycznym reakcji, który nie zależy od reagujących składników, lecz tylko od rodzaju reakcji, temp. i katalizatorów słownik.
 • Co to znaczy Sylwin Informacje minerał, KCl, bezb czym jest.
 • Co to znaczy Promieniotwórczych Rozpadów Szeregi Informacje ze sobą nuklidów promieniotwórczych; każdy człon szeregu powstaje w rezultacie przemiany promieniotwórczej poprzedniego. Odznacza się trzy co oznacza.
 • Co to znaczy Stopy Informacje albo więcej metali, mogą zawierać w swym składzie także pierwiastki niemetaliczne, na przykład C, Si, P, N. Pozyskiwane poprzez stopienie i tłumaczenie.
 • Co to znaczy Chemiczny Skład Informacje pierwiastki i związki chem. tworzą daną mieszaninę albo związek (skład jakościowy) i w jakich ilościach występują w tej mieszaninie albo przykłady.
 • Co to znaczy Zbrojone Szkło Informacje szkło z wtopioną siatką metalową; użytkowane do szklenia, na przykład dachów definicja.
 • Co to znaczy Samozapłon Informacje opierające na samorzutnym rozpoczęciu się reakcji spalania, na przykład wskutek podgrzania substancji do adekwatnie wysokiej temp., zwanej encyklopedia.
 • Co to znaczy Salicylowy Spirytus Informacje salicylowego w 70% etanolu, użytkowany zewnętrznie w medycynie (środek dezynfekujący), dawniej również jako bonus do ciast, czego aktualnie jak działa.
 • Co to znaczy Kwarcowe Szkło Informacje poprzez stopienie kwarcu albo piasku kwarcowego; skład: SiO2 - 100%; mięknie w bardzo wysokiej temp. - około 1300°C, cechuje się sporą czy jest.
 • Co to znaczy Sb Informacje znak ↑ antymonu pojęcie.
 • Co to znaczy Skandowce Informacje okresowego, blok d, do której należą, odpowiednio z najnowszymi ustaleniami, ↑ skand, ↑ itr, ↑ lutet i ↑ lorens; ↑ lantan i ↑ aktyn należą wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Szlachetne Stale Informacje węglem ze specjalnie wprowadzonymi dodatkami stopowymi: chromem, niklem, wanadem, molibdenem, manganem albo cyrkonem. Bonusy stopowe w opis.
 • Co to znaczy Homopoliatomowe Substancje Informacje składające się z wielu atomów tego samego rodzaju. Przykładami s.h. mogą być odmiany alotropowe pierwiastków (ozon O3, diament, grafit informacje.
 • Co to znaczy Żarówkowe Szkło Informacje potasowo-wapniowe; przykładowy skład: SiO2 - 72,2%, Al2O3 - 1,2%, Na2O - 15,4%, K2O - 2,0%, CaO - 5,3%, MgO - 3,7%. Użytkowane do wyrobu znaczenie.
 • Co to znaczy Wodne Szkło Informacje wodne metakrzemianów sodu (szkło sodowe) albo potasu (szkło potasowe), zawiera nadmiar tlenku krzemu(IV) i dodatkowo wodorotlenek sodu co znaczy.
 • Co to znaczy Solanina Informacje glikozyd zawierający jako aglikon pochodną ↑ steranu; bezb. kryształy, t.t. 286°C; trucizna; występuje w ziemniakach (zielone części, owoce krzyżówka.
 • Co to znaczy Dopingujące Środki Informacje należące do dwóch grup: ↑ związków steroidowych i niesteroidowych. Pierwsze - anaboliki, środki anaboliczne - są zbliżone do androgenów co to jest.
 • Co to znaczy Petriego Szalka Informacje laboratoryjne w kształcie płaskiego, otwartego walca o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów i wysokości do centymetra słownik.
 • Co to znaczy Alkaliczne Stapianie Informacje aromatycznych ↑ kwasów sulfonowych z alkaliami (NaOH, KOH) w celu otrzymania fenoli, na przykład C6H5-SO3H + 2NaOH C6H5-OH + Na2SO3 + H2O czym jest.
 • Co to znaczy Chemicznej Reakcji Szybkość Informacje substratów albo produktów reakcji w jednostce czasu; dla układów jednofazowych w formie równania kinetycznego: gdzie: Δcp - wzrost stężenia co oznacza.
 • Co to znaczy Aktynowy Uranowo Szereg Informacje promieniotwórczy 231Pa ... 207Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 3, gdzie k należy do zbioru tłumaczenie.
 • Co to znaczy Kamienna Sól Informacje skała osadowa składająca się z ↑ halitu przykłady.
 • Co to znaczy Salmiak Informacje ↑ chlorek amonu definicja.
 • Co to znaczy SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI ALLREDA-ROCHOWA Informacje elektroujemności pierwiastków, obliczanych opierając się na danych spektroskopowych (rozmiar atomów i ładunek jądra). Obejmuje wszystkie encyklopedia.
 • Co to znaczy Graniczne Struktury Informacje wykorzystywane do zobrazowania położenia elektronów w cząsteczce związku chem. W wielu sytuacjach nie da się przedstawić położenia jak działa.
 • Co to znaczy Arytmetyczna Średnia Informacje A - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i czy jest.
 • Co to znaczy Seryna Informacje hydroksypropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Wchodzi w skład fosfoglicerydów, przemysłowo pozyskiwana z włókien jedwabiu naturalnego. Tworzy pojęcie.
 • Co to znaczy Syderyt Informacje minerał składający się gł. z węglanu żelaza(II), o barwie od żółtej poprzez brunatną i szarą do czarnej. Ruda żelaza używana w hutnictwie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Steran Informacje związek chem.; cykloalkan; stanowi szkielet istotnych biologicznie ↑ steroidów opis.
 • Co to znaczy Cząsteczek Struktura Informacje dotyczące rozmieszczenia atomów względem siebie w cząsteczce: długości wiązań, kąty pomiędzy wiązaniami, kąty torsyjne (skręceń informacje.
 • Co to znaczy Oczyszczona Soda Informacje wodorowęglanu sodu NaHCO3, stosowanego w przemyśle spożywczym i życiu codziennym jako bonus do ciast (spulchniacz, ↑ proszek do pieczenia znaczenie.
 • Co to znaczy Mleczne Szkło Informacje potasowo wapniowe; przykładowy skład: SiO2 - 68%, Al2O3 - 4,5%, Na2O - 13,9%, K2O - 3,5%, CaO - 0,1%, ZnO - 2,0%, Fe2O3 - 5,4% i SnO2 co znaczy.
 • Co to znaczy Srebro Informacje Argentum), pierwiastek chem., metal, Z = 47, m.at. 107,8682u, ekipa ↑ miedziowców. Znane od starożytności (3000 lat przed naszą erą). W krzyżówka.
 • Co to znaczy Ernest Solvay Informacje 1838-1922) chemik belg., wynalazł amoniakalną metodę produkcji sody (↑ węglan sodu) znacząco tańszą niż sposób Leblanca co to jest.
 • Co to znaczy Węglowe Stale Informacje zawartością węgla do 1,7%, których właściwości zależą od ilości węgla. Stale o mniejszej zawartości węgla (mniejsze od 1,2%) są miękkie słownik.
 • Co to znaczy Sklerometr Informacje ↑ twardość czym jest.
 • Co to znaczy Reakcji Entalpia Standardowa Informacje zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu czystych (nie zmieszanych co oznacza.
 • Co to znaczy Fritz Strassmann Informacje ur. 1902) fizykochemik niem., w 1938 r. przeprowadził (razem z O. Hahnem) pierwszą reakcję rozszczepienia ↑ jądra atomowego tłumaczenie.
 • Co to znaczy Izotopowy Skład Informacje procentowa poszczególnych ↑ izotopów w próbce danego pierwiastka chem., na przykład: ↑ wodór H (99,9844%), ↑ deuter D (0,0155%), ↑ tryt T przykłady.
 • Co to znaczy Pierwiastka Chemiczny Symbol Informacje skrót, pochodzi od łacińskiej nazwy pierwiastka chem. Symbolem jest pierwsza litera z nazwy albo (w razie wieloliterowych symboli) pierwsza definicja.
 • Co to znaczy Skraplanie Informacje przemiana fazowa, w trakcie której etap gazowa przechodzi w fazę ciekłą; przemiana odwrotna do ↑ parowania encyklopedia.
 • Co to znaczy Elektronowy Sekstet Informacje jak działa.
 • Co to znaczy Sączenie Informacje mieszanin niejednorodnych; oddzielanie substancji stałej od cieczy opierające na przepuszczaniu mieszaniny poprzez materiał porowaty czy jest.
 • Co to znaczy Szelit Informacje minerał, CaWO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV pojęcie.
 • Co to znaczy Frederick Sanger Informacje biochemik z angielskiego:, dwukrotny laureat Nagrody Nobla z chemii: w 1958 r. za badania ↑ insuliny i w 1981 r. za badania ↑ kwasów wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Siarkowodór Informacje H2S. Bezb. gaz o odrażającym zapachu, wytwór rozkładu materii org. (na przykład jaj). Dobrze rozp. w wodzie, tworzy słaby kwas opis.
 • Co to znaczy Utlenienia Stopień Średni Informacje ↑ stopień utlenienia informacje.
 • Co to znaczy Sadza Informacje bezpostaciowa odmiana węgla, w istocie składająca się gł. z drobnokrystalicznego ↑ grafitu. Powstaje w czasie spalania gazowych związków znaczenie.
 • Co to znaczy Skalenie Informacje najwyższym stopniu rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej; glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia. Do ekipy tej należą między innymi: ↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Sublimacja Informacje przemiana fazowa; przejście etapy stałej substancji w gaz z pominięciem etapy ciekłej. Zdarzenie używane do oczyszczania substancji krzyżówka.
 • Co to znaczy Mohra Sól Informacje ↑ siarczan(VI) amonu żelaza(II co to jest.
 • Co to znaczy Skrobiowy Syrop Informacje wytwór hydrolizy ↑ skrobi, mieszanina ↑ glukozy, ↑ maltozy i ↑ dekstryn słownik.
 • Co to znaczy Hermann Staudinger Informacje niem. Od 1912 do 1925 r. prof. Uniwersytetu Technicznego w Zurychu, w dalszym ciągu Uniwersytetu w Freiburgu (do 1956). Prowadził badania ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Kuchenna Sól Informacje ↑ chlorek sodu co oznacza.
 • Co to znaczy Peter Sörensen Informacje 1868-1939) biochemik duński, w 1909. wprowadził definicja pH na ustalenie ↑ odczynu roztworu tłumaczenie.
 • Co to znaczy ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE I PORONNE Informacje zapobiegające procesowi zapłodnienia komórki jajowej (ś.a.) albo działające poronnie (ś.p.). Substancje o działaniu antykoncepcyjnym to przykłady.
 • Co to znaczy Sole Informacje pochodne kwasów (gdzie kwasowe atomy wodoru zostały częściowo albo kompletnie zastąpione jonami metali) i wodorotlenków (gdzie aniony definicja.
 • Co to znaczy Organiczne Szkło Informacje metylu), PMMA, pleksiglas- tworzywo sztuczne z gatunku ↑ polimerów termoplastycznych. Odznacza się wysokim stopniem przezroczystości encyklopedia.
 • Co to znaczy Solwoliza Informacje chem. w roztworze pod wpływem rozpuszczalnika; w przemianie tej biorą udział cząsteczki rozpuszczalnika. W razie, gdy rozpuszczalnikiem jak działa.
 • Co to znaczy Soda Informacje nazwa zwyczajowa ↑ węglanu sodu czy jest.
 • Co to znaczy Stylon Informacje tworzywo silne jak stal, z z angielskiego: steel) najpopularniejsza nazwa handlowa polikaprolaktamu, tworzywa sztucznego stanowiącego białą pojęcie.
 • Co to znaczy Strass Informacje typ ↑ szkła optycznego o wyjątkowo sporym współczynniku załamania i rozpraszania światła, użytkowany do wyrobu sztucznej biżuterii wyjaśnienie.
 • Co to znaczy SIARCZAN(VI) MIEDZI(II) Informacje wzorze CuSO4 (bezb. kryształy, t.t. 200°C), występuje zazwyczaj (na przykład w przyrodzie jako minerał ↑ chalkantyt) w formie uwodnionej opis.
 • Co to znaczy Potasowa Saletra Informacje ↑ azotan(V) potasu informacje.
 • Co to znaczy Elektroujemności Skala Informacje liczbowe ustalenie elektroujemności, na przykład ↑ skala elektroujemności Paulinga, ↑ skala elektroujemności Allreda-Rochowa znaczenie.
 • Co to znaczy Elektrolitycznej Dysocjacji Stała Informacje stała równowagi reakcji dysocjacji. W słabych elektrolitach cząsteczki niezdysocjowane znajdują się w stanie równowagi z produktami co znaczy.
 • Co to znaczy Surówka Informacje węglem (o zawartości węgla 2,5÷4,5%), zawiera zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: manganu, krzemu, fosforu i siarki. Gł krzyżówka.
 • Co to znaczy Roztworu Stężenie Informacje danej substancji rozpuszczonej w określonej ilości rozpuszczalnika albo roztworu. Stężenie możemy podawać w różny sposób, najłatwiej jako co to jest.
 • Co to znaczy Frederick Soddy Informacje z angielskiego:, prof. uniwersytetu w Oxfordzie, równocześnie z K. Fajansem (↑ Fajans Kazimierz) sformułował regułę przesunięć słownik.
 • Co to znaczy Związków Słownictwo Informacje zobacz Aneks czym jest.
 • Co to znaczy Sedymentacja Informacje co oznacza.
 • Co to znaczy Szczawy Informacje ↑ wody mineralne tłumaczenie.
 • Co to znaczy Erwin Schrödinger Informacje austriacki, prof. uniwersytetów w Berlinie, Oxfordzie, Gandawie, jeden z artystów falowej teorii materii, podał fundamentalne równanie przykłady.
 • Co to znaczy Seaborg Informacje Seaborgium), pierwiastek chem., metal, Z = 106, m.at. 263,12u, ekipa ↑ chromowców. Otrzymany sztucznie w 1974 r. poprzez A. Ghiorso i definicja.
 • Co to znaczy Sial Informacje ↑ skorupa ziemska encyklopedia.
 • Co to znaczy Ważona Średnia Informacje wybranej wielkości mieszaniny złożonej ze zbioru n wartości x1, x2,... , xn, których wagi wynoszą adekwatnie z1, z2,..., zn obliczana jak działa.
 • Co to znaczy Sima Informacje ↑ skorupa ziemska czy jest.
 • Co to znaczy Fazowy Stan Informacje ↑ stan skupienia pojęcie.
 • Co to znaczy Strychnina Informacje alkaloid; białe kryształy, trudno rozp. w wodzie; pozyskiwana z nasion kulczyby rosnącej w Azji i Australii. Silna trucizna. Użytkowana wyjaśnienie.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja STRYCHNINA co znaczy STAN FAZOWY krzyżówka SIMA co to jest ŚREDNIA WAŻONA słownik SIAL czym jest SEABORG co oznacza SCHRÖDINGER ERWIN tłumaczenie SZCZAWY. co to znaczy.

Tłumaczenie SKAND co znaczy STĘŻENIE MOLALNE krzyżówka SYNTETYCZNE SUBSTANCJE co to jest.